SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Stanovy SIMS
Stanovy SIMS
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Stanovy SIMS


Preambule

My, studenti Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, jsme se rozhodli ustavit uskupení SIMS (Samospráva Institutu mezinárodních studií) za účelem zaštítění veškerého studentstva a studentského života na institutu.


1. Zájmy a cíle

SIMS je samosprávou studentů Institutu mezinárodních studií. Jeho úkolem je řešit případné problémy studentů, překlenout pomyslnou propast mezi nimi a vyučujícími. Dále se zaměřuje na zefektivnění komunikace mezi studenty a pracovníky institutu a školního areálu. Hlavním cílem je poskytovat odpovídající sociálně-kulturní zázemí studentům. SIMS také zajišťuje komunikaci s dalšími studentskými spolky a uskupeními a spolupodílí se na organizaci doplňkových edukativních aktivit.


2. Volební řád

Řádné volby probíhají v průběhu prvního měsíce akademického roku. Vypisuje je předseda SIMS minimálně týden před jejich konáním. Řádným členem SIMS se může stát kterýkoli současný student IMS, pokud je zvolen podle platného volebního systému. Kandidovat do SIMS není povoleno studentům, kteří v daném akademickém roce (tj. v roce, ve kterém by chtěli působit v SIMS) hodlají vyjet na studijní pobyt či stáž do zahraničí (Erasmus atd.).


Volby probíhají v jednotlivých volebních obvodech, které jsou následující:


a) 1. ročník bakalářského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia

b) 2. ročník bakalářského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia

c) 3. a další ročníky bakalářského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia

d) Česko-německá studia

e) Balkánská a středoevropská studia

f) Evropská studia

g) Německá a rakouská studia

h) Ruská a euroasijská studia

i) Severoamerická studia

j) Západoevropská studia

k) Německá a středoevropská studia


Studenti magisterských oborů starého formátu volí kandidáty toho obvodu, který odpovídá jejich stávajícímu oboru. Studenti oboru Balkánská, euroasijská a středoevropská studia si mohou vybrat, za který nově vzniklý obvod chtějí kandidovat/pro kterého kandidáta chtějí volit. Stále však platí pravidlo, že každý student může kandidovat jen v rámci jednoho obvodu a zároveň má pouze jeden hlas, kterým může svého kandidáta podpořit.


V případě zájmu o kandidaturu ze strany studentů cizojazyčných studijních programů, zahraničních studentů a studentů kombinovaného studia pro ně bude zřízena zvláštní kurie.


U bakalářských volebních obvodů a, b, c se příslušnost voliče i kandidáta ke konkrétnímu volebnímu obvodu určuje podle ročníku nástupu ke studiu.


Volba probíhá elektronicky, pomocí zaslání e-mailu se jménem preferovaného kandidáta na speciálně zřízenou e-mailovou adresu (volbysims@seznam.cz). Volební e-mail musí být odeslán z adresy, kterou student oficiálně uvedl ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy. Ve volebním e-mailu bude uvedeno jméno a příjmení kandidáta a volební obvod. Pro ověření platnosti hlasu musí každý hlas obsahovat nejen jméno kandidáta, ale i jméno voliče. E-mail, ve kterém bude chybět jméno kandidáta nebo jiná náležitost, bude považován za neplatný hlas.


Volební e-mailovou adresu spravuje volební komise, která musí být ustavena minimálně týden před konáním voleb. Komise má tři členy, které může nominovat kterýkoli člen SIMS. Členem komise se může stát zejména bývalý člen SIMS, čestný člen SIMS nebo jiný student IMS, nikdy však kandidát. Tříčlenná komise musí být schválena nadpoloviční většinou všech členů SIMS. Členové komise jsou jedinými osobami, které mají v průběhu voleb přístupové údaje k e-mailové adrese, na kterou jsou zasílány hlasy. Jejich úkolem je kontrolovat hlasování a předat předsedovi SIMS výsledky voleb. Členové volební komise musí zachovat mlčenlivost o jakékoli informaci, kterou se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce. Po volbách komise smaže všechny hlasy a předá přístupové údaje k volebnímu e-mailu nově zvolenému SIMS.


Aby volby byly platné, musí v každé kurii volit aspoň 15 % oprávněných voličů. V případě nedostatečné volební účasti budou pro daný volební obvod vypsány nové volby.


V každém volebním obvodu mohou být zvoleni maximálně dva kandidáti, kteří získají první a druhý nejvyšší počet hlasů. V případě nerozhodného výsledku se členy SIMS stanou dva kandidáti, kteří dosáhli nejvyššího počtu hlasů v daném volebním obvodu, a všichni kandidáti, kteří získali stejný počet hlasů jako druhý postupující kandidát. Za kurii c (3. a další ročníky bakalářského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia) mohou být zvoleni celkem tři kandidáti, pokud je mezi nimi alespoň jeden student třetího ročníku a alespoň jeden student čtvrtého či dalšího ročníku. Pokud je v rámci jedné kurie v řádných volbách zvolen pouze jeden kandidát, druhý se dodatečně nevolí. Výsledky voleb vyhlašuje končící předseda SIMS.


Mandát člena se nabývá okamžikem zvolení a jeho platnost končí okamžikem zvolení nových členů, rezignací nebo ztrátou volitelnosti. Po neúčasti člena na třech řádných schůzích v jednom volebním období hlasují řádní členi o odejmutí mandátu. Pro odejmutí se musí vyslovit v tajném hlasování většina všech řádných členů. V případě rezignace nebo zániku mandátu člena SIMS je jeho místo obsazeno náhradníkem na základě výsledku posledních voleb. Náhradník může členství odmítnout. Pokud poté nemá daný obvod svého zástupce, předseda SIMS vypisuje pro tento obvod nové volby.


Pokud o činnost SIMS projeví zájem některý ze studentů doktorského studia na IMS, může se stát „přidruženým členem“ bez hlasovacího práva a zástupcem doktorandů v SIMS. Takoví zástupci mohou být však maximálně dva.


3. Předseda a místopředseda

Předseda a místopředseda jsou vybíráni z řádných členů SIMS. Předseda SIMS je formálním reprezentantem SIMS. Musí být zvolen v tajné volbě nadpoloviční většinou všech řádných členů. Hlasování probíhá na první řádné schůzi SIMS v každém akademickém roce. Osoba nabývá funkci předsedy SIMS vítězstvím ve volbě a pozbývá jí vlastnoručně podepsanou rezignací nebo ztrátou mandátu. Předseda má zodpovědnost za kontinuální fungování SIMS a dohlíží na dodržování stanov. Odvolání předsedy je možné dvoutřetinovou většinou všech řádných členů SIMS.


Po svém zvolení předseda navrhne místopředsedu, kterého musí ve veřejném hlasování podpořit nadpoloviční většina řádných členů SIMS. V případě neúspěšného hlasování se postup opakuje, dokud nějaký místopředseda nezíská potřebný počet hlasů.


4. Čestní členové

Předseda SIMS může dle vlastního uvážení udělit čestné členství v SIMS osobám, které se obzvlášť zasloužily o studentské aktivity v rámci institutu. Čestné členství se uděluje pro konkrétní akademický rok, o potenciálním prodloužení rozhoduje předseda. Čestní členové nemají hlasovací právo, jejich funkce je pouze pozorovatelská a poradní.


5. Jednací řád

Během semestru se SIMS jedenkrát měsíčně setkává při řádných schůzích. Všechny řádné schůze svolává, zahajuje a ukončuje předseda, který na nich zároveň musí být vždy přítomen. V případě dlouhodobé nepřítomnosti předsedy ho zastupuje místopředseda. SIMS je usnášeníschopný, pokud se na schůzi sejde alespoň polovina řádných členů. V opačném případě předseda svolá náhradní schůzi v nejbližším možném termínu. V případě zvláštních okolností může předseda svolat další, mimořádnou schůzi SIMS.


Schůzí se účastní členové SIMS i další osoby, pokud to je žádoucí. Na schůzích se jedná o činnosti SIMS, hodnocení nedávných aktivit a rozhodování o příštích událostech, jejichž organizace je v kompetenci SIMS. Pokud je to možné, k rozhodnutím se dochází konsensuálně, v opačném případě hlasováním s nutností získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných řádných členů. Změna stanov SIMS je možná pouze se souhlasem dvou třetin všech řádných členů. Z každé schůzi se pořizuje zápis, který je později zveřejněn na stránkách SIMS.


V případě nejasností rozhoduje o řešení situací předseda.


6. Povinnosti členů SIMS

Každý člen SIMS má své povinnosti, resp. zodpovědnost za konkrétní aktivity, jejichž rozdělení probíhá na první řádné schůzi v každém akademickém roce a je následně zveřejněno na stránkách SIMS.
Toto znění bylo schváleno dne 6. 6. 2016 členy SIMS zvolenými na akademický rok 2015/2016.


Stanovy SIMS

Stanovy SIMS


Preambule

My, studenti Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, jsme se rozhodli ustavit uskupení SIMS (Samospráva Institutu mezinárodních studií) za účelem zaštítění veškerého studentstva a studentského života na institutu.


1. Zájmy a cíle

SIMS je samosprávou studentů Institutu mezinárodních studií. Jeho úkolem je řešit případné problémy studentů, překlenout pomyslnou propast mezi nimi a vyučujícími. Dále se zaměřuje na zefektivnění komunikace mezi studenty a pracovníky institutu a školního areálu. Hlavním cílem je poskytovat odpovídající sociálně-kulturní zázemí studentům. SIMS také zajišťuje komunikaci s dalšími studentskými spolky a uskupeními a spolupodílí se na organizaci doplňkových edukativních aktivit.


2. Volební řád

Řádné volby probíhají v průběhu prvního měsíce akademického roku. Vypisuje je předseda SIMS minimálně týden před jejich konáním. Řádným členem SIMS se může stát kterýkoli současný student IMS, pokud je zvolen podle platného volebního systému. Kandidovat do SIMS není povoleno studentům, kteří v daném akademickém roce (tj. v roce, ve kterém by chtěli působit v SIMS) hodlají vyjet na studijní pobyt či stáž do zahraničí (Erasmus atd.).


Volby probíhají v jednotlivých volebních obvodech, které jsou následující:


a) 1. ročník bakalářského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia

b) 2. ročník bakalářského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia

c) 3. a další ročníky bakalářského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia

d) Česko-německá studia

e) Balkánská a středoevropská studia

f) Evropská studia

g) Německá a rakouská studia

h) Ruská a euroasijská studia

i) Severoamerická studia

j) Západoevropská studia

k) Německá a středoevropská studia


Studenti magisterských oborů starého formátu volí kandidáty toho obvodu, který odpovídá jejich stávajícímu oboru. Studenti oboru Balkánská, euroasijská a středoevropská studia si mohou vybrat, za který nově vzniklý obvod chtějí kandidovat/pro kterého kandidáta chtějí volit. Stále však platí pravidlo, že každý student může kandidovat jen v rámci jednoho obvodu a zároveň má pouze jeden hlas, kterým může svého kandidáta podpořit.


V případě zájmu o kandidaturu ze strany studentů cizojazyčných studijních programů, zahraničních studentů a studentů kombinovaného studia pro ně bude zřízena zvláštní kurie.


U bakalářských volebních obvodů a, b, c se příslušnost voliče i kandidáta ke konkrétnímu volebnímu obvodu určuje podle ročníku nástupu ke studiu.


Volba probíhá elektronicky, pomocí zaslání e-mailu se jménem preferovaného kandidáta na speciálně zřízenou e-mailovou adresu (volbysims@seznam.cz). Volební e-mail musí být odeslán z adresy, kterou student oficiálně uvedl ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy. Ve volebním e-mailu bude uvedeno jméno a příjmení kandidáta a volební obvod. Pro ověření platnosti hlasu musí každý hlas obsahovat nejen jméno kandidáta, ale i jméno voliče. E-mail, ve kterém bude chybět jméno kandidáta nebo jiná náležitost, bude považován za neplatný hlas.


Volební e-mailovou adresu spravuje volební komise, která musí být ustavena minimálně týden před konáním voleb. Komise má tři členy, které může nominovat kterýkoli člen SIMS. Členem komise se může stát zejména bývalý člen SIMS, čestný člen SIMS nebo jiný student IMS, nikdy však kandidát. Tříčlenná komise musí být schválena nadpoloviční většinou všech členů SIMS. Členové komise jsou jedinými osobami, které mají v průběhu voleb přístupové údaje k e-mailové adrese, na kterou jsou zasílány hlasy. Jejich úkolem je kontrolovat hlasování a předat předsedovi SIMS výsledky voleb. Členové volební komise musí zachovat mlčenlivost o jakékoli informaci, kterou se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce. Po volbách komise smaže všechny hlasy a předá přístupové údaje k volebnímu e-mailu nově zvolenému SIMS.


Aby volby byly platné, musí v každé kurii volit aspoň 15 % oprávněných voličů. V případě nedostatečné volební účasti budou pro daný volební obvod vypsány nové volby.


V každém volebním obvodu mohou být zvoleni maximálně dva kandidáti, kteří získají první a druhý nejvyšší počet hlasů. V případě nerozhodného výsledku se členy SIMS stanou dva kandidáti, kteří dosáhli nejvyššího počtu hlasů v daném volebním obvodu, a všichni kandidáti, kteří získali stejný počet hlasů jako druhý postupující kandidát. Za kurii c (3. a další ročníky bakalářského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia) mohou být zvoleni celkem tři kandidáti, pokud je mezi nimi alespoň jeden student třetího ročníku a alespoň jeden student čtvrtého či dalšího ročníku. Pokud je v rámci jedné kurie v řádných volbách zvolen pouze jeden kandidát, druhý se dodatečně nevolí. Výsledky voleb vyhlašuje končící předseda SIMS.


Mandát člena se nabývá okamžikem zvolení a jeho platnost končí okamžikem zvolení nových členů, rezignací nebo ztrátou volitelnosti. Po neúčasti člena na třech řádných schůzích v jednom volebním období hlasují řádní členi o odejmutí mandátu. Pro odejmutí se musí vyslovit v tajném hlasování většina všech řádných členů. V případě rezignace nebo zániku mandátu člena SIMS je jeho místo obsazeno náhradníkem na základě výsledku posledních voleb. Náhradník může členství odmítnout. Pokud poté nemá daný obvod svého zástupce, předseda SIMS vypisuje pro tento obvod nové volby.


Pokud o činnost SIMS projeví zájem některý ze studentů doktorského studia na IMS, může se stát „přidruženým členem“ bez hlasovacího práva a zástupcem doktorandů v SIMS. Takoví zástupci mohou být však maximálně dva.


3. Předseda a místopředseda

Předseda a místopředseda jsou vybíráni z řádných členů SIMS. Předseda SIMS je formálním reprezentantem SIMS. Musí být zvolen v tajné volbě nadpoloviční většinou všech řádných členů. Hlasování probíhá na první řádné schůzi SIMS v každém akademickém roce. Osoba nabývá funkci předsedy SIMS vítězstvím ve volbě a pozbývá jí vlastnoručně podepsanou rezignací nebo ztrátou mandátu. Předseda má zodpovědnost za kontinuální fungování SIMS a dohlíží na dodržování stanov. Odvolání předsedy je možné dvoutřetinovou většinou všech řádných členů SIMS.


Po svém zvolení předseda navrhne místopředsedu, kterého musí ve veřejném hlasování podpořit nadpoloviční většina řádných členů SIMS. V případě neúspěšného hlasování se postup opakuje, dokud nějaký místopředseda nezíská potřebný počet hlasů.


4. Čestní členové

Předseda SIMS může dle vlastního uvážení udělit čestné členství v SIMS osobám, které se obzvlášť zasloužily o studentské aktivity v rámci institutu. Čestné členství se uděluje pro konkrétní akademický rok, o potenciálním prodloužení rozhoduje předseda. Čestní členové nemají hlasovací právo, jejich funkce je pouze pozorovatelská a poradní.


5. Jednací řád

Během semestru se SIMS jedenkrát měsíčně setkává při řádných schůzích. Všechny řádné schůze svolává, zahajuje a ukončuje předseda, který na nich zároveň musí být vždy přítomen. V případě dlouhodobé nepřítomnosti předsedy ho zastupuje místopředseda. SIMS je usnášeníschopný, pokud se na schůzi sejde alespoň polovina řádných členů. V opačném případě předseda svolá náhradní schůzi v nejbližším možném termínu. V případě zvláštních okolností může předseda svolat další, mimořádnou schůzi SIMS.


Schůzí se účastní členové SIMS i další osoby, pokud to je žádoucí. Na schůzích se jedná o činnosti SIMS, hodnocení nedávných aktivit a rozhodování o příštích událostech, jejichž organizace je v kompetenci SIMS. Pokud je to možné, k rozhodnutím se dochází konsensuálně, v opačném případě hlasováním s nutností získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných řádných členů. Změna stanov SIMS je možná pouze se souhlasem dvou třetin všech řádných členů. Z každé schůzi se pořizuje zápis, který je později zveřejněn na stránkách SIMS.


V případě nejasností rozhoduje o řešení situací předseda.


6. Povinnosti členů SIMS

Každý člen SIMS má své povinnosti, resp. zodpovědnost za konkrétní aktivity, jejichž rozdělení probíhá na první řádné schůzi v každém akademickém roce a je následně zveřejněno na stránkách SIMS.
Toto znění bylo schváleno dne 6. 6. 2016 členy SIMS zvolenými na akademický rok 2015/2016.