SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Vykazování publikací v OBD
Vykazování publikací v OBD
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Vykazování publikací v databázi OBD

Proč je nutné publikace v databázi OBD správně vykazovat?

Databáze OBD slouží k automatickému třídění publikací a jejich ohodnocení body, které jsou poté evidovány  v tzv. RIV (Rejstřík informací o výsledcích), což je databáze vládní Rady pro vědu, výzkum a inovace. Tato databáze je klíčová, protože počet tzv. RIVových bodů, vyprodukovaných na daném pracovišti, je následně přepočítán na finanční prostředky za vědecký výkon pracoviště a tyto prostředky jsou mu přiděleny mu v rámci jeho rozpočtu. Věnujte proto vykazování publikací v OBD velkou pozornost.


Vykazovat své publikace za Institut mezinárodních studií UK FSV jsou povinni zaměstnanci v kategoriích AP a VP minimálně v rozsahu stanoveném popisem práce, dále pak studenti účastnící se výzkumných projektů (např. SVV) či jejichž publikace vyšly s podporou IMS, a dále všichni, kteří jsou řešiteli či spoluřešiteli jakýchkoliv dalších grantů (např. GA ČR, TA ČR) a mají možnost tyto body na konto IMS připsat.


Publikační výstupy jsou v OBD tříděny jednak podle grantových projektů, v jejichž rámci vznikly, jednak podle pracovišť, na nichž vznikly. Kromě správné a úplné dedikace textu v jeho úvodní poznámce (nebo v případě knihy v tiráži), kde autor uvede název a číslo grantu, jméno a adresu pracoviště, musí být výsledek také správně zadán do databáze. Pokud se tak nestane (tj. je chybně zadán projekt nebo pracoviště nebo typ výstupu), může být výsledek z velké části systémem degradován a v určitých případech hodnocen dokonce jako neplatný. Chybné zanesení výstupu má za následek jeho penalizaci, tj. za výstup není přidělena žádná finanční částka, ale dokonce naopak – pracoviště je povinno za něj zaplatit pokutu, což znamená, že přijde jak o příjem z publikace, tak i o částku rovnající se pokutě. V případě všech projektů a zejména pak grantů má špatné vykázání publikace v OBD fatální následky při průběžném nebo závěrečném hodnocení projektu grantovou agenturou!!!


Jak vykázat publikaci na grant?

V průběhu vyplňování formuláře v OBD naleznete v části "způsob financování" klávesu "vložit grant z číselníku". Po jejím odkliknutí se otevře nabídka se všemi registrovanými granty. Následně můžete vyhledávat podle čísla, jména hlavního řešitele, názvu grantu atd.


Příklady kolektivních (grantových) projektů na IMS:


Zkratka

Název

Hlavní řešitel

Poznámka

PRVOUK P17

Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby

doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

Sem přiřazujte všechny publikace, které nevznikly v rámci grantového projektu.

SVV 260 234 - rok 20154

Post-post-Cold-War Order: nová světová geopolitika?


doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc

Poznámka: Nejrychlejší je vyhledání grantů podle osoby hlavního řešitele.


Jak vykázat publikaci na IMS?

Na IMS vykazujte všechny publikace, včetně těch, které vznikly v rámci grantových projektů řešených na UK FSV. V části "způsob financování" se nabízí celá řada kláves (veřejné zdroje, neveřejné zdroje atp.). Vyberte klávesu třetí od shora "I-Institucionální podpora". V nabídce vyberte "FSV - Institut mezinárodních studií". U interních pracovníků je tato kolonka předvyplněna, studenti a externisté ji musí vyplnit.


Termíny:

Do databáze OBD je možné zanášet publikace průběžně. Pro účely výpočtu odměn za publikační činnost je stanoven termín vždy k 30.11. každého roku. Publikace za každý kalendářní rok je nutné do databáze zadat nejpozději do 20. února následujícího roku. Podklady za kolektivní výstupy (postup viz níže) je nutné odevzdat Markétě Mrzenové (marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz) do 20. února. V opačném případě nebudou výstupy započítány do předchozího, ale až následujícího roku (např. publikace zanesená 25.3.2015 nebude vykázána za rok 2014, ale až za rok 2015).


Na co si dát pozor?

- věnujte pozornost přiřazení správného grantu a pracoviště.

- do databáze OBD se zadává velké množství informací o textu - je třeba znát stránkové rozsahy, ISBN/ISSN, uvést anotaci v češtině i angličtině, anotací nesmí být název publikace!

- vykázaný výsledek musí odpovídat realitě.

- nezadávejte publikace, které ještě fyzicky nevyšly.

- vyvarujte se v anotacích slov jako konference, studie, sborník.


Vyplňuje autor své výstupy do databáze sám?

a) Individuální výstupy za sebe vyplňuje každý autor sám. V případě nejasností při vyplňování je možné se obrátit na Markétu Mrzenovou (marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz; 251080251), která podá vysvětlení, případně demonstruje odstranění problému.

b) Kolektivní výstupy (kolektivní články, sborníky, kolektivní monografie) zanáší do OBD Markéta Mrzenová (marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz; 251080251) na základě vyplněných podkladů, které jí za všechny dílčí výstupy dodá vedoucí autorského týmu nebo vedoucí editor (redaktor atp.). Nesprávné zařazení byť pouze jediného dílčího výstupu vede k odmítnutí přijetí publikace a ke znehodnocení práce celého týmu! Dodatečná oprava v těchto případech není možná. V podkladech je nutné vyplnit pouze tu část, která se vztahuje na typ konkrétního výstupu. PODKLADY STAHUJTE ZDE

Pokud se Vám zdá, že zde některé informace chybí, nejsou aktuální nebo jsou nesrozumitelné, napište T. Nigrinovi na nigrin@fsv.cuni.cz.


Vykazování publikací v OBD

Vykazování publikací v databázi OBD

Proč je nutné publikace v databázi OBD správně vykazovat?

Databáze OBD slouží k automatickému třídění publikací a jejich ohodnocení body, které jsou poté evidovány  v tzv. RIV (Rejstřík informací o výsledcích), což je databáze vládní Rady pro vědu, výzkum a inovace. Tato databáze je klíčová, protože počet tzv. RIVových bodů, vyprodukovaných na daném pracovišti, je následně přepočítán na finanční prostředky za vědecký výkon pracoviště a tyto prostředky jsou mu přiděleny mu v rámci jeho rozpočtu. Věnujte proto vykazování publikací v OBD velkou pozornost.


Vykazovat své publikace za Institut mezinárodních studií UK FSV jsou povinni zaměstnanci v kategoriích AP a VP minimálně v rozsahu stanoveném popisem práce, dále pak studenti účastnící se výzkumných projektů (např. SVV) či jejichž publikace vyšly s podporou IMS, a dále všichni, kteří jsou řešiteli či spoluřešiteli jakýchkoliv dalších grantů (např. GA ČR, TA ČR) a mají možnost tyto body na konto IMS připsat.


Publikační výstupy jsou v OBD tříděny jednak podle grantových projektů, v jejichž rámci vznikly, jednak podle pracovišť, na nichž vznikly. Kromě správné a úplné dedikace textu v jeho úvodní poznámce (nebo v případě knihy v tiráži), kde autor uvede název a číslo grantu, jméno a adresu pracoviště, musí být výsledek také správně zadán do databáze. Pokud se tak nestane (tj. je chybně zadán projekt nebo pracoviště nebo typ výstupu), může být výsledek z velké části systémem degradován a v určitých případech hodnocen dokonce jako neplatný. Chybné zanesení výstupu má za následek jeho penalizaci, tj. za výstup není přidělena žádná finanční částka, ale dokonce naopak – pracoviště je povinno za něj zaplatit pokutu, což znamená, že přijde jak o příjem z publikace, tak i o částku rovnající se pokutě. V případě všech projektů a zejména pak grantů má špatné vykázání publikace v OBD fatální následky při průběžném nebo závěrečném hodnocení projektu grantovou agenturou!!!


Jak vykázat publikaci na grant?

V průběhu vyplňování formuláře v OBD naleznete v části "způsob financování" klávesu "vložit grant z číselníku". Po jejím odkliknutí se otevře nabídka se všemi registrovanými granty. Následně můžete vyhledávat podle čísla, jména hlavního řešitele, názvu grantu atd.


Příklady kolektivních (grantových) projektů na IMS:


Zkratka

Název

Hlavní řešitel

Poznámka

PRVOUK P17

Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby

doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

Sem přiřazujte všechny publikace, které nevznikly v rámci grantového projektu.

SVV 260 234 - rok 20154

Post-post-Cold-War Order: nová světová geopolitika?


doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc

Poznámka: Nejrychlejší je vyhledání grantů podle osoby hlavního řešitele.


Jak vykázat publikaci na IMS?

Na IMS vykazujte všechny publikace, včetně těch, které vznikly v rámci grantových projektů řešených na UK FSV. V části "způsob financování" se nabízí celá řada kláves (veřejné zdroje, neveřejné zdroje atp.). Vyberte klávesu třetí od shora "I-Institucionální podpora". V nabídce vyberte "FSV - Institut mezinárodních studií". U interních pracovníků je tato kolonka předvyplněna, studenti a externisté ji musí vyplnit.


Termíny:

Do databáze OBD je možné zanášet publikace průběžně. Pro účely výpočtu odměn za publikační činnost je stanoven termín vždy k 30.11. každého roku. Publikace za každý kalendářní rok je nutné do databáze zadat nejpozději do 20. února následujícího roku. Podklady za kolektivní výstupy (postup viz níže) je nutné odevzdat Markétě Mrzenové (marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz) do 20. února. V opačném případě nebudou výstupy započítány do předchozího, ale až následujícího roku (např. publikace zanesená 25.3.2015 nebude vykázána za rok 2014, ale až za rok 2015).


Na co si dát pozor?

- věnujte pozornost přiřazení správného grantu a pracoviště.

- do databáze OBD se zadává velké množství informací o textu - je třeba znát stránkové rozsahy, ISBN/ISSN, uvést anotaci v češtině i angličtině, anotací nesmí být název publikace!

- vykázaný výsledek musí odpovídat realitě.

- nezadávejte publikace, které ještě fyzicky nevyšly.

- vyvarujte se v anotacích slov jako konference, studie, sborník.


Vyplňuje autor své výstupy do databáze sám?

a) Individuální výstupy za sebe vyplňuje každý autor sám. V případě nejasností při vyplňování je možné se obrátit na Markétu Mrzenovou (marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz; 251080251), která podá vysvětlení, případně demonstruje odstranění problému.

b) Kolektivní výstupy (kolektivní články, sborníky, kolektivní monografie) zanáší do OBD Markéta Mrzenová (marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz; 251080251) na základě vyplněných podkladů, které jí za všechny dílčí výstupy dodá vedoucí autorského týmu nebo vedoucí editor (redaktor atp.). Nesprávné zařazení byť pouze jediného dílčího výstupu vede k odmítnutí přijetí publikace a ke znehodnocení práce celého týmu! Dodatečná oprava v těchto případech není možná. V podkladech je nutné vyplnit pouze tu část, která se vztahuje na typ konkrétního výstupu. PODKLADY STAHUJTE ZDE

Pokud se Vám zdá, že zde některé informace chybí, nejsou aktuální nebo jsou nesrozumitelné, napište T. Nigrinovi na nigrin@fsv.cuni.cz.