Institut

O Institutu

Institut mezinárodních studií (dále jen IMS) je součástí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (dále jen FSV UK), která vznikla v roce 1990, aby reagovala na aktuální potřeby společnosti. IMS byl založen v roce 1994 jako nejmladší součást FSV UK. Jeho současná struktura je výsledkem dlouhodobého procesu charakterizovaného mimo jiné cílevědomým formováním nového studijního oboru "teritoriální studia" (Area Studies). Je rovněž v pozitivním smyslu ovlivněna stoupající a měnící se poptávkou studentů, tj. uspokojením stále naléhavější "společenské poptávky" po dosud chybějícím oboru teritoriálních studií, tolik důležitém pro další rozvoj praxe české zahraniční i vnitřní politiky.

Absolventi studijních oborů vyučovaných na IMS jsou typičtí kontextuálně, teritoriálně a metodologicky fundovanou znalostí moderních dějin, právně-politického, ekonomického a socio-kulturního zázemí v těch teritoriích, která jsou náplní vědecké a pedagogické práce institutu, orientují se v praktických důsledcích nedávných historických dějů a podstatných současných problémech, vybaveni základními analyticko-interpretačními dovednostmi. Absolventi těchto oborů jsou uplatnitelní ve všech typech vládních i nevládních institucí, které se soustřeďují na problematiku příslušných teritorií v jejím historickém i současném kontextu, a to jak domácích, tak zahraničních.

IMS FSV UK sídlí z větší části v areálu UK v Jinonicích.

Aktuality

 • PRIMUS projekt Kateřiny Králové

  Výzkumný projekt Beyond Hegemonic Narratives and Myths pod vedením Dr. Králové, jehož se účastní členové a doktorandi, byl prodloužen o další dva roky.

 • Call for papers Acta Politologica

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,
  odborný časopis Acta Politologica, který vydává Fakulta sociálních věd UK, vychází již deset let.
  IPS připomíná možnost zaslat vaše odborné texty do časopisu Acta Politologica.

 • Výběrové řízení na stipendium pro doktorandy

  KNRS za podpory DAAD vypisuje výběrové řízení na stipendium pro doktorandy. Jedná se o financování čtrnáctidenního pobytu na partnerské Univerzitě v Düsseldorfu ve výši 602 EUR s možností prodloužení až na jeden měsíc a tomu odpovídajícího navýšení stipendia. Stipendista dále získá i jednorázový příspěvek 200 EUR na úhradu cestovních nákladů.

 • Vyhlášení soutěže o obsazení míst v CDS 2019

  IMS vyhlašuje soutěž na obsazení míst v Centru doktorských studií IMS pro rok 2019.

 • Soutěž diplomových prací

  Nakladatelství Academia zve k účasti ve Studentské soutěži, do které je možné až do 31. 10. 2019 přihlašovat magisterské diplomové práce obhájené v termínu 15. 10. 2018 až 15. 10. 2019 (soutěž je určena pro studenty do 28 let, jejichž práce byla obhájena se známkou výborně). Smyslem soutěže je upozornit na nejlepší diplomové práce a dát možnost mladým autorům publikovat svou práci pod hlavičkou nakladatelství Akademie věd ČR a pomoci objevit čtenářům nový talent české vědy.

 • IMS přeje pěkné prázdniny

  IMS přeje všem svým studentům a zaměstnancům krásné prázdniny a bude se těšit na viděnou v září.