12. 11. 2019

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 12. 11. 2019

Zápis ze schůze vedení 12.11.2019

Přítomni: Dr. J. Hornát , Dr. Z. Kasáková , doc. O. Konrád,  prof. M. Kubát ,  doc. T. Nigrin, Mgr. G. Špetová, Dr. E. Tomalová, doc. J. Vykoukal, doc. T. Weiss,  Dr. O. Žíla, zástupce SIMS

Omluveni: Dr. D. Emler, Dr. K. Králová, prof. J. Kučera, Dr. Z. Lizcová, prof. L. Rovná

Vedení IMS projednalo:

Provoz:

Sponzorství reprezentačního plesu

 • Na základě žádosti z PR FSV oslovila L. Jůzová přítomné s žádostí o tipy na absolventy, kteří by mohli sponzorovat reprezentační ples FSV. T. Nigrin přislíbil pomoc s oslovením případných zájemců.

Emailové adresy

 • L. Jůzová poprosila o zaslání všech stále používaných neadresných emailů používaných v rámci IMS (například vystupy.ims@fsv.cuni.cz), aby je mohla přidat na webové stránky. Do příští porady připraví vedoucí kateder seznam takových adres za každou katedru a přepošlou ho L. Jůzové. Termín: do 3.12.2019 (nadcházející porada vedení). 

Web PRAREAS (Prague Area Studies)

 • Web anglojazyčných programů se nyní aktualizuje, chystá se nové členění. Budou do něj začleněny také informace o anglojazyčných Ph.D. programech, na nichž pracují garanti M. Kubát a O. Konrád. Garantům bylo doporučeno doplnit stránky o možnosti výjezdů a podávání projektů GAUK.

Web – medailonky

 • Zaměstnanci byli ředitelem institutu opětovně požádáni, aby doplnili své údaje do medailonků na web za pomoci L. Jůzové. Vzhledem k tomu, že doplnění se týká ještě zhruba poloviny medailonků, rozeslala L. Jůzová vedoucím kateder seznam se jmény zaměstnanců, kterých se doplňování týká. Medailonky je potřeba dokončit u všech zaměstnanců do 22. 11. 2019. Vedoucí kateder dohlédnou na splnění.

 

Studium:

Připomínky k pravidlům pro organizaci studia

 • Garanti programů na IMS připomínkovali připravovaná Pravidla pro organizaci studia na FSV.

 

 

 

Seminář ke GA UK  

 • T. Nigrin požádal garanty doktorského studia M. Kubáta a O. Konráda o krátké zhodnocení proběhlého semináře pro doktorandy GA UK. Garanti se shodli na tom, že na příště by bylo vhodné integrovat obsah semináře do vyučovaných předmětů doktorského studia, mj. kvůli zajištění účasti. Témata příspěvku E. Horníčkové zajistíme vlastními silami.

 

Sylaby

 • T. Nigrin informoval a poděkoval za proběhlou akci, pochválil zejména rychlost reakce sekretariátu a zaměstnanců.
 • Ověřením kompletnosti sylabů bude natrvalo podmíněna výplata odměny za výuku pro externisty (prověří vždy G. Špetová); nutné je včas zajistit přístup externích vyučujících k SIS.
 • J. Vykoukal upozornil na to, že podobně bude třeba upravit ještě sylaby pro LS 2020. S úpravami se začne koncem listopadu 2019.

 

DOD

 • O. Žíla informoval o programu chystaného Dne otevřených dveří, který na IMS proběhne 21.1.2019. Místnosti jsou již rezervovány, den bude rozdělen do tří bloků, první blok (1012) se bude konat v aule, T. Nigrin představí programy a budou následovat otázky studentů.
 • Po obědě bude další blok ve vstupním prostoru, půjde o tzv. speed dating s absolventy IMS, počítá se s tím, že kolem jednotlivých přednášejících/absolventů se vytvoří skupinky zájemců. V tomto bloku se také počítá s účastí  SIMS.
 • Poslední blok by se měl konat přibližně od 13:30, jeho součástí bude i společný blok od 14:00 v jednotlivých místnostech s vedoucími kateder. Byla probrána i otázka propagace: leták připraví Z. Lizcová.
 • SIMS byl požádán o návrh sloganu pro DOD.

Výuka profesorky Ch. Albrecht

 • IMS a IES nabízejí společný kurz prof. Ch. Albrecht US-Czechoslovak Economic and Cultural Relations in the Cold War. Informace bude rozšířena mezi studenty.

Podklady pro komise státních zkoušek

 • Spolu s reakreditacemi budou aktualizovány seznamy možných členů státnicových komisí.
 • Seznamy (sdílené dokumenty) vyplní vedoucí kateder (internisty a externisty, u mgr. komisí jen s Ph.D.).
 • Termíny:
  • vyplnění jmen do seznamů (seznamy rozešle vedoucím kateder tajemnice, vyplní vedoucí kateder) – do 22.11.2019
  • Dodání CV (zaslání tajemnici) – u externistů vedoucí kateder, u interních sekretariát (koordinuje tajemnice) do 29.11.2019.

Zahraniční:

ICM (International credit mobility) s UNC (The University of North Carolina at Chapel Hill)

 • O. Konrád poprosil v této souvislosti T. Nigrina, aby oslovil ředitele IES M. Gregora s tím, že máme zájem o propojení jejich spolupráce S UNC; v tomto smyslu bude zaslán dopis řediteli IES.

 

Věda:

Projekty TA ČR – ETA

 • Ředitel institutu T. Nigrin poděkoval T. Weissovi a B. Navrátilové za podporu v podávání projektů, kterých se podalo za IMS celkem pět vlastních a jeden spoluřešitelský.

Projekty GA ČR – příprava

 • Pro přípravu projektů GA ČR v roce 2020 bude zvolena dvoukolová strategie. Nejprve proběhne setkání k obecnému vymezení grantového projektu u GA ČR (cca polovina února 2020), následně po vyhlášení výzvy proběhne seminář k zamýšleným projektům. Prostřednictvím vedení bude průběžně informovat T. Weiss.

Institut:

Plénum IMS

 • V pondělí 2. 12.  proběhne v Jinonicích od 15:30 do 17:00 v místnosti 1036 plénum IMS s informacemi o fungování institutu, účast interních zaměstnanců je povinná. Vzhledem k tomu, že na výjezdním zasedání IMS bylo málo času na dotazy, bude nyní velká část programu pléna diskusní.

Pravidla na využívání techniky

 • T. Nigrin zašle v průběhu týdne email s pravidly, tajemnice G. Špetová s těmito pravidly posléze obeznámí sekretariát.

 

Různé:

Česko-čínské centrum

 • Vzhledem k proběhlé kauze se vedení rozhodlo vystoupit z Centra.
 • (V čase mezi konáním porady a vyhotovením zápisu došlo ke zrušení centra z rozhodnutí rektora.)

 

Zápis vypracovala: Gabriela Špetová

Schválil: Tomáš Nigrin