Vybrané publikace IMS

Routledge Handbook on Israel's Foreign Relations

izrael

Peters, Joel; Geist Pinfold, Rob (ed.). Routledge Handbook on Israel's Foreign Relations (Routledge Handbooks). New York: Routledge, 2024. https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-on-Israels-Foreign-Relations/Peters-Pinfold/p/book/9780367499761.

Tato příručka poskytuje ucelený popis současné izraelské diplomacie a analyzuje měnící se dynamiku bilaterálních vztahů Izraele s ostatními státy a mezinárodním společenstvím v průběhu posledních sedmdesáti pěti let.

Výzkum izraelské zahraniční politiky byl do značné míry odsunut do pozadí debatami o bezpečnosti, domácí politice a izraelsko-palestinském konfliktu. Tato příručka se zabývá touto mezerou v literatuře. Příručka obsahuje 31 esejů napsaných předními izraelskými vědci a objasňuje, jak domácí, společenské a ekonomické zájmy spolu s měnícími se izraelskými narativy o identitě a poloze utvářejí a ovlivňují izraelskou zahraniční politiku. Ukazuje, jak tyto faktory ovlivnily zahraničněpolitická rozhodnutí a nástroje - hospodářskou spolupráci, prodej zbraní, vojenský výcvik a sdílení zpravodajských informací - které Izrael využívá k prosazování svých zájmů a budování vztahů se zeměmi a aktéry po celém světě. Příručka nakonec vyvrací slavný Kissingerův výrok, že Izrael nemá žádnou zahraniční politiku a místo toho se řídí rozmary své domácí politiky. Tato příručka naopak poukazuje na bohatou, rozmanitou a proměnlivou tapiserii izraelských zahraničních vztahů.

Ambasadoři bohémy. Současná česká kulturní diplomacie a její dilemata

Tomalová150

Tomalová, Eliška; Pánek Jurková, Jitka. Ambasadoři bohémy. Současná česká kulturní diplomacie a její dilemata. Praha: Dokořán, 2024. https://www.dokoran.cz/index.php?&p=book&id=1485.

Každý z nás se v životě potkal s kulturní diplomacií, i když si toho nemusel být vědom. Za řadou výstav, koncertů, happeningů, konferencí nebo filmových projekcí stojí práce kulturních diplomatů, kteří veřejnosti ukazují svou zemi prostřednictvím kultury. Kulturní diplomacie je jedním z nástrojů zahraniční politiky, v repertoáru diplomatických možností má ale velmi zvláštní místo: dodává diplomacii lesk a šmrnc a neuzavírá se za zdi velvyslanectví. Autorky navazují na úspěšný podcast Jazzman versus špioni a přibližují českou kulturní diplomacii formou dilemat, která ve své práci řeší ambasadoři kultury. Nabízí obrázek současné české kulturní diplomacie a přispívají tak k diskusi o roli kultury v české zahraniční politice.

Power Beyond Constitutions: Presidential Constitutional Conventions in Central Europe

Kubát50

Brunclík, Miloš; Kubát, Michal et al., Power Beyond Constitutions:  Presidential Constitutional Conventions in Central Europe. Cham: Palgrave Macmillan Cham, 2023. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-34244-8.

Tato výzkumná monografie se zabývá prezidentskými ústavními konvencemi a jejich úlohou v politických systémech čtyř středoevropských zemí - České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska. Ústavní úmluvy jako primárně nepsaná pravidla ústavní praxe představují politická ujednání a jako takové mají politický původ. Nejen to, ústavní úmluvy obecně, a prezidentské ústavní úmluvy zvláště, mají významné politické implikace. Utvářejí každodenní fungování i charakter režimů. Střední Evropa představuje obzvláště užitečný příklad, na němž lze tuto roli ústavních konventů studovat a hodnotit.

Sto let česko(slovensko)-albánských vztahů

Brisku

 

Brisku, Adrian (ed.), Sto let česko(slovensko)-albánských vztahů. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2022. https://karolinum.cz/knihy/brisku-sto-let-cesko-slovensko-albanskych-vztahu-26337.

Tato monografie skládající se ze šesti historických analýz a tří příspěvků memoárového a přehledového charakteru poskytuje celkový pohled na stoletou historii česko(slovensko)-albánských vztahů – nejen těch diplomatických a ekonomických, ale i vztahů kulturních, mezilidských či v oblasti vzdělávání. Tato kniha dokazuje, že Češi a Albánci, navzdory své geografické vzdálenosti a ne vždy silným politickým vazbám, v minulosti rozvíjeli a stále rozvíjejí jak silné obchodní vztahy, tak i oboustranné sympatie. Ty vycházejí z vazeb v minulosti, ale i z nárůstu přímých vzájemných kontaktů. Dnes, sto let od navázání diplomatických vztahů, se sympatie a kontakty mezi Čechy a Albánci zdají být ještě silnější.

 

Paths out of the Apocalypse: Physical Violence in the Fall and Renewal of Central Europe, 1914-1922

book_Konrád

Konrád, Ota; Kučera, Rudolf, Paths out of the Apocalypse: Physical Violence in the Fall and Renewal of Central Europe, 1914-1922. New York, Oxford: Oxford University Press, 2022. https://global.oup.com/academic/product/paths-out-of-the-apocalypse-9780192896780?cc=pl&lang=en&#.

Kniha zkoumá prostřednictvím analýzy násilí společenské, kulturní a politické změny, kterými prošla střední Evropa během války a bezprostředně po ní. Porovnává fyzické násilí i postoje k němu na území Československa, Rakouska a Jižního Tyrolska.

Jakkoli se kniha na první pohled věnuje časově vzdálenému období, je nepřehlédnutelný její přesah do aktuální současnosti, v níž jsme každodenně konfrontováni s násilím během války na Ukrajině. Jak autoři ukazují, závisí rozpoutání fyzického násilí, jeho pachatelé, oběti, formy i intenzita, jež může dosáhnout v některých momentech až zdánlivě nelidské brutality, na řadě okolností. Fyzické násilí je prostředkem k vyjádření obav obyčejných lidí z jejich situace a jejich roztrpčenosti. Za násilí jsou však odpovědné i společenské a politické elity. Ty utvářejí prostředí, v němž se násilí stává akceptovanou součástí všedního dne. Často jsou i přímo odpovědné za jeho rozpoutání – ať už svým jednáním, či jenom rétorikou, vykreslující ostatní skupiny obyvatel či příslušníky jiných národů jako nepřátele, nezasluhující si žádných ohledů. Konkrétní formy a intenzita násilí či vůbec to, co se za násilí považuje a co nikoli, se sice mohou v průběhu doby měnit, fyzické násilí jako takové však zůstává trvalou součástí lidské společnosti.

The Rise and Decline of Communist Czechoslovakia’s Railway Sector

book_50

 

Nigrin, Tomáš, The Rise and Decline of Communist Czechoslovakia’s Railway Sector. CEU Press, 2022. https://ceupress.com/book/rise-and-decline-communist-czechoslovakias-railway-sector.

Železnický sektor jako bývalý symbol Československa a klíčový prvek během stalinistické éry začal v 70. a 80. letech vykazovat symptomy únavy a vyčerpání Sovětského bloku. Kniha zkoumá selhání centrálního plánování ekonomiky skrze tento dopravní systém. Analýza odhaluje skutečné zainteresované strany ve státní správě a ukazuje, jak Komunistická strana a vládní ministerstva ovlivňovala železnictví. Kniha je doplněna řadou tabulek a fotografií, na zakládě kterých je provedena ekonomická analýza skomírajícího sektoru.

 

Small States and Security in Europe: Between National and International Policymaking

190

 

Weiss, Tomáš; Edwards, Geoffrey (ed.), Small States and Security in Europe: Between National and International Policymaking. Routledge, 2022. https://www.routledge.com/Small-States-and-Security-in-Europe-Between-National-and-International/Weiss-Edwards/p/book/9780367535520.

Kniha je zajímavá pro všechny, které zajímá postavení malých států v evropské bezpečnosti a hlavně to, jakým způsobem se do jejich fungování a do jejich bezpečnostní politiky promítá, že jsou členy různých organizací, kde mají malé státy relativně menší vliv než ty větší, ale zároveň mají domácí politiku ovlivňující to, jakým způsobem se vlády těchto států chovají mimo jiné i v otázkách mezinárodní bezpečnosti.

 

 

Majstr a Małgorzata: Polky v továrnách ČSSR

Klípa

Klípa, Ondřej, Majstr a Małgorzata: Polky v továrnách ČSSR. Praha: Karolinum Press, 2021. https://karolinum.cz/en/books/klipa-majstr-a-malgorzata-24378.

Studie zobrazuje jeden z dílčích politicko-ekonomických jevů poválečného období – pracovní migraci v socialistické společnosti. Sleduje problém na pracovním zařazení polských žen v podnicích někdejší ČSSR. Vychází z výzkumné teze, že dočasná „migrace“ byla formou a příležitostí k úniku žen z úloh, do nichž je tlačil komunistický stát – z úlohy matky, ale i z role dělnice. Zachycuje schopnost pracujících žen v rámci socialistického hospodářství využívat ve svůj prospěch manévrovací prostor, jenž se jim takto nabízel. Jejich práce a postavení „gastarbeitrů“ v totalitním režimu znamenaly totiž pro oba státy nejednu ekonomickou i ideologickou výhodu.

 

Co je politika a jak ji zkoumat? Politická věda Giovanniho Sartoriho

Kubát

Bankowicz, Marek; Kubát, Michal, Co je politika a jak ji zkoumat? Politická věda Giovanniho Sartoriho. Brno: CDK, 2022. https://www.cdk.cz/knihy/politologicka-rada/co-je-politika-jak-ji-zkoumat.

Giovanni Sartori (1924–2017) byl ikonou světové politologie. Zařadil se mezi zakladatele soudobé politické vědy, zejména pokud jde o její teoretické a konceptuální fundamenty. Bez jeho díla si nelze představit výzkum demokracie, diktatury, politických institucí, stran a stranických systémů, demokratických režimů apod. Sartori znal politiku jako málokdo. Politika byla jeho vášní, zkoumal ji náruživě, ale také s odstupem. Nikdy se jí totiž přímo neúčastnil, neváhal však vstupovat do vyhrocených politických debat. Kritizoval, hádal se, polemizoval, ale zároveň svým „myšlením proti“ tvořil. Tato kniha analyzuje Sartoriho celoživotní vědecké dílo s důrazem na tolik v něm přítomnou polemičnost, která však vždy vyústila v něco nového. Představuje všechny Sartoriho hlavní teorie a koncepty, které byly velmi často výsledkem jeho nespokojenosti s existujícím stavem poznání a vzešly z úsilí o nalezení nápravy stavu věcí. Týká se to nejen příslušných tematických okruhů, které jsou tradiční a důležitou součástí výzkumu politologie či šířeji společenských a humanitních věd, ale rovněž politické vědy jako takové, jako celé vědecké disciplíny.

Německo 1989–2021

Lizcová

 

Lizcová, Zuzana; Handl, Vladimír et al., Německo 1989–2021. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2022. https://www.nln.cz/knihy/nemecko-1989-2021-uspechy-problemy-a-vyzvy-sjednocene-zeme/

Tři desetiletí, kterými Německo prošlo od pádu železné opony do konce éry Angely Merkelové, byla bezpochyby pozoruhodným obdobím. Spolková republika zažila politicky „různobarevné“ vlády a jejich četné reformní projekty, zaznamenala výrazné propady stejně jako období hospodářského růstu. Měnila se též role Německa na evropské a mezinárodní scéně i jeho dvoustranné vztahy s Českou republikou. Značně se posunula německá historická sebereflexe, vyvíjel se také obraz Spolkové republiky a Němců v Evropě a ve světě.

Kolektivní monografie předních odborníků z Katedry německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy má za cíl přiblížit českému čtenáři, jakým způsobem se německá společnost v letech 1989–2021 vyvíjela na základě vnitřních výzev i vnějších okolností, jaké hlavní charakteristiky ji tehdy utvářely a jaká témata určovala měnící se celospolečenský diskurz.

The Transcaucasian Democratic Federative Republic of 1918. Federal Aspirations, Geopolitics and National Projects

Brisku200

 

Brisku, Adrian; Blauvelt Timothy K. (ed.), The Transcaucasian Democratic Federative Republic of 1918. Federal Aspirations, Geopolitics and National Projects. New York: Routledge, 2021. https://www.routledge.com/The-Transcaucasian-Democratic-Federative-Republic-of-1918-Federal-Aspirations/Brisku-Blauvelt/p/book/9780367742263.

Zakavkazská demokratická federativní republika (ZDFR) byla jedinečným, zdola nahoru vycházejícím a pomíjivým projevem politické jednoty a federalismu mezi hlavními arménskými, ázerbájdžánskými a gruzínskými politickými frakcemi v období od 22. dubna 1918, kdy vyhlásila nezávislost, do 26. května 1918, kdy byla rozpuštěna a nahrazena třemi národními státy - Arménií, Ázerbájdžánem a Gruzií. Tato kniha se zaměřuje na klíčový, ale málo pochopený okamžik moderních dějin Kavkazu na konci první světové války a nabízí systematický, kontextuálně bohatý a multiperspektivní pohled - arménský, ázerbájdžánský, gruzínský, osmanský, německý, britský, americký, italský, bolševický, ukrajinský a severokavkazský.

Kniha dokládá, že navzdory své měsíční existenci v tomto geopoliticky nestabilním regionu měla ZDFR se svým federativním charakterem a různými diskusemi o federalismu a federaci, které vyvolala, pro Gruzínce, Ázerbájdžánce, Armény i pro velmoci přitažlivost i dlouho po svém zániku. Zkušenost ZDFR navíc znovu potvrzuje federalismus jako klíčový politický koncept v moderních dějinách Kavkazu.

 

 

 

LA POLITIQUE, L'HISTOIRE, LA MÉMOIRE: Les usages politiques du passé en France dans les années 1990 et 2000

Emler

Emler, David, La politique, l´histoire, la mémoire: Les usages politiques du passé en France dans les années 1990 et 2000. Paris: L´Harmattan,2021. Odkaz na publikaci zde.

Kniha analyzuje politické využití minulosti ve Francii v 90. letech 20. století a v prvních deseti letech nového milénia. Téma je zkoumáno v trojúhelníku vzájemných vlivů mezi politikou, historií a pamětí. Úvod přináší výklady nejdůležitějších francouzských koncepcí paměti (Halbwachs, Nora, Ricœur). Obsah je rozdělen do tří kapitol, které analyzují vzájemné působení politiky a historie (tzv. "zákony paměti" a reakce historiků), vlivy mezi pamětí a politikou (využití paměti v prezidentských projevech) a vzájemné působení historie a paměti (vývoj francouzské historiografie soudobých dějin).

 

IMAGINING BOSNIAN MUSLIMS IN CENTRAL EUROPE Representations, Transfers and Exchanges

Imagining Bosnian Muslims in Central Europe: Representations, Transfers and Exchanges

Šístek, František ed., Imagining Bosnian Muslims in Central Europe: Representations, Transfers and Exchanges. New York, Oxford: Berghahn, 2021. https://www.berghahnbooks.com/title/SistekImagining.

Jako slovansky mluvící náboženský a etnický „Jiní“, žijící jen co by kamenem dohodil od symbolického srdce kontinentu, muslimové z Bosny a Hercegoviny dlouho zaujímali v evropské představivosti prapodivný prostor. Širší zastoupení a vnímání této populace lze do značné míry vysledovat ve zprávách středoevropských - a zejména habsburských - diplomatů, učenců, novinářů, turistů a dalších pozorovatelů z konce devatenáctého a počátku dvacátého století. Tento svazek shromažďuje příspěvky historiků, antropologů, politologů a literárních vědců, aby prozkoumal politické, společenské a diskutabilní rozměry setkání bosenských muslimů se Západem od devatenáctého století.

IN THE SHADOW OF THE GREAT WAR Physical Violence in East-Central Europe, 1917–1923

In the Shadow of the Great War: Physical Violence in East-Central Europe, 1917–1923

Böhler, Jochen, Ota Konrád a Rudolf Kučera, In the Shadow of the Great War: Physical Violence in East-Central Europe, 1917-1923. New York, Oxford: Berghahn, 2021. https://berghahnbooks.com/title/BoehlerIn.

Ať už zvítězily, nebo ne, středoevropské státy čelily po první světové válce zásadním výzvám, když se snažily udržet na uzdě pokračující násilí a vytvářet mírové společnosti. Tato kolekce zkoumá různé formy násilí, s nimiž se tyto národy v tomto období potýkaly, a které efektivně proměnily region v laboratoř pro budování státu. Tyto studie uplatňují bottom-up přístup k chápání každodenního života a sledují obrysy individuálního a masového násilí v meziválečné éře a zároveň osvětlují jejich vliv na politiku, intelektuální vývoj a umění.

Art, Religion and Resistance in (Post-)Communist Romania: Nostalgia for Paradise Lost

Asavei50

 

Asavei, Maria,  Art, Religion and Resistance in (Post-)Communist Romania: Nostalgia for Paradise Lost. Cham: Palgrave MacMillan, 2020. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-56255-7.

This book illuminates the interconnections between politics and religion through the lens of artistic production, exploring how art inspired by religion functioned as a form of resistance, directed against both Romanian national communism (1960-1989) and, latterly, consumerist society and its global market. It investigates the critical, tactical and subversive employments of religious motifs and themes in contemporary art pieces that confront the religious 'affair' in post-communist Romania. In doing so, it addresses a key gap in previous scholarship, which has paid little attention to the relationship between religious art and political resistance in communist Central and South-East Europe.

 

 

America First: Příčiny a kontext volebního vítězství Donalda Trumpa

America First

Hornát, Jan a Lucie Kýrová, America First: Příčiny a kontext volebního vítězství Donalda Trumpa. Praha, Česká republika: Karolinum, 2020. https://karolinum.cz/knihy/hornat-america-first-23675

Netradiční kandidát, bezprecedentní prezident? Proč si Američané zvolili natolik kontroverzní osobnost za hlavu svého státu? Jaké byly příčiny a kontext zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem a jakými strategiemi a tématy získal podporu voličů? Cílem této knihy je popsat a analyzovat postupy, jimiž se Donaldu Trumpovi podařilo využít trhlin v socioekonomické a kulturní soudržnosti Američanů k dosažení volebního vítězství. Kniha poskytuje hlubší, kontextuální porozumění a dešifraci šachového pozadí voleb 2016, čímž pro pozorovatele v České republice činí řadu Trumpových kroků čitelnější, než se jeví v jeho mediálním portrétu.

Od nepostradatelnosti ke stagnaci? Železniční odvětví v Československu v 70. a 80. letech 20. století

Od nepostradatelnosti ke stagnaci? Železniční odvětví v Československu v 70. a 80. letech 20. století.

Nigrin, Tomáš. Od nepostradatelnosti ke stagnaci? Železniční odvětví v Československu v 70. a 80. letech 20. století. Praha: Dokořán, ISBN 978-80-7363-993-8.

Kniha se zabývá pozicí železničního odvětví v československé dopravní politice, respektive v hospodářském systému 70. a 80. let 20. století. Železniční doprava patřila na počátku 70. let k nepostradatelným pilířům domácí ekonomiky. Proměna hospodářských podmínek, nárůst konkurence v podobě silniční dopravy a těžkosti československé ekonomiky přivedly na konci 80. let odvětví do hluboké stagnace. Práce analyzuje tento vývoj skrze pohled na aktéry a instituce, vnitřní mechanismy odvětví a analýzu jeho stavu, respektive nejvýznamnější oblastí, kde se projevovaly slabiny systému. Stav železničního odvětví odhalil selhání systému při naplňování dopravní politiky, které vedlo celý železniční sektor k ustrnutí a k vyprázdnění jeho vnitřních rezerv.

European socialist regimes' fateful engagement with the west national strategies in the long 1970s

European socialist regimes' fateful engagement with the west national strategies in the long 1970s

Romano, A. (Ed.), Romero, F. (Ed.). (2021). European Socialist Regimes' Fateful Engagement with the West. London: Routledge, https://doi.org/10.4324/9780429340703.

Tento publikace analyzuje strategii angažovanosti evropských socialistických zemí vůči Západu a Evropskému hospodářskému společenství v dlouhých sedmdesátých letech.

Kniha se zaměřuje na dobu, kdy socialistické režimy ve střední a východní Evropě vkládaly naděje na prosperitu a stabilitu do posílených vztahů se Západem. Překračuje tradiční rozdíly mezi různými obory historiografie a hodnotí komplexní vliv evropských a globálních transformačních procesů na vnímání mezinárodního politického a ekonomického prostředí socialistickými elitami a jejich následné rozhodování. Srovnávací analýza vnitrostátních případů ukazuje společnou logiku a společné vzorce, společně s národními odchylkami a pluralitou názorů na vhodnost výměn s kapitalistickými sousedy a na způsoby jejich propagace. Nadnárodní pokrytí sedmi zemí činí tento svazek výchozím bodem pro každého, kdo se zajímá o zahraniční politiku každého socialistického státu, vnitroblokové vztahy, hospodářskou strategii, transformaci a zhroucení, vztahy s Evropským společenstvím a přístup k EU.

Rozpolcená mocnost: Krize a rozpory německé zahraniční politiky

Rozpolcená mocnost

EBERLE, Jakub a Vladimír HANDL, Rozpolcená mocnost; Krize a rozpory německé zahraniční politiky, Praha, Česká republika; Karolinum, 2020. https://karolinum.cz/knihy/eberle-rozpolcena-mocnost-23359

Autoři detailně zkoumají tři kontroverzní oblasti německé zahraniční politiky: vztah k Rusku, vývoz zbraní a jeho ekonomickou diplomacii. Docházejí k závěru, že se Německo chová jako rozpolcená mocnost, jejíž politické rozhodování je výsledkem těkání a kompromisů mezi různými, často protichůdnými zahraničněpolitickými identitami. Obecněji přitom zpochybňují představu, že je dnes možné pohlížet na stát jako na jednolitého aktéra s jednoznačnou zahraniční politikou

Geisteswissenschaften im Umbruch: Die Fächer Geschichte, Germanistik und Slawistik an der Deutschen Universität in Prag 1918–1945

Umbruch

KONRÁD, Ota. Geisteswissenschaften im Umbruch, Bern, Switzerland: Peter Lang D, 2020. https://doi.org/10.3726/b16406

Memory in Transatlantic Relations : From the Cold War to the Global War on Terror

Memory in Transatlantic Relations : From the Cold War to the Global War on Terror

KOZÁK, Kryštof - TÓTH, György - BAUER, Paul. Memory in Transatlantic Relations : From the Cold War to the Global War on Terror. 1st ed. London: Routledge, 2019. 268 s. Memory Studies: Global Constellations. ISBN 978-0-415-78854-0.

Publikace analyzuje využití kolektivní paměti v transatlantické diplomacii od konce studené války.

Giovanni Sartori: Challenging Political Science

Sartori

Michal Kubat, Martin Mejstrik, Giovanni Sartori: Challenging Political Science, 2019, ECPR Press, 152 stran, ISBN-10: 1785522876, ISBN-13: 978-1785522871.

Tento svazek sdružuje vybrané eseje, které zkoumají Sartoriho jako učence, univerzitního profesora a intelektuála. Je jedinečný v pokrytí všech tří aspektů Sartoriho akademické práce: srovnávací politiky, metodologie sociálních věd a politické teorie.

České probuzení z amerického snu

České probuzení z amerického snu

KOZÁK, Kryštof. České probuzení z amerického snu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2019. 241 s. ISBN 978-80-246-4280-2.

Kniha se zabývá zkoumáním a obrazem USA v České republice od skončení studené války do současnosti.

Od Stalina ke Gorbačovovi

Od Stalina ke Gorbačovovi

LITERA, Bohuslav. Od Stalina ke Gorbačovovi. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2019. 403 s. Bod. ISBN 978-80-7363-918-1.

Kniha Od Stalina ke Gorbačovovi navazuje na publikaci Cesta na výsluní. Zahraniční politika Sovětského svazu 1917-1945 a analyzuje hlavní směřování sovětské zahraniční politiky v letech 1945-1991. V případě Sovětského svazu s jeho vysoce personalizovaným systémem vlády se do ní výrazně promítala i osobnost generálního, respektive prvního tajemníka komunistické strany.

Transatlantic Democracy Assistance : Promoting Different Models of Democracy

Transatlantic Democracy Assistance : Promoting Different Models of Democracy

HORNÁT, Jan. Transatlantic Democracy Assistance : Promoting Different Models of Democracy. 1st ed. London: Routledge, 2019. 216 s. Democratization studies. ISBN 978-1-138-35087-8.

Přístupy institucí EU a USA k demokratické asistenci se často značně liší, protože oba aktéři volí různé prostředky a taktiku. Nuance v chápání demokracie ze strany EU a USA vedou k jejich podpoře modelů demokratické správy věcí veřejných, které se často velmi liší a v některých ohledech střetávají. Tato kniha zkoumá zdroje této divergence a zaměřuje se na roli „demokratické identity“ aktérů a jejím cílem je vysvětlit postřeh, že oba aktéři používají odlišné strategie a nástroje k posílení demokratické správy ve třetích zemích. Z konstruktivistického pohledu vyplývá, že historie, očekávání a zkušenosti s demokracií každého aktéra významně informují o jejich definici demokracie, a tedy o modelu demokracie, kterou propagují v zahraničí. Tato kniha bude mít klíčový význam pro učence, studenty a odborníky v oblasti prosazování demokracie, demokratizace, politické teorie, zahraniční politiky a pomoci EU a USA a výzkumu identity.

Osudové osmičky: československé dvacáté století očima vzpomínek

Osudové osmičky: československé dvacáté století očima vzpomínek

RAŠKA, Francis (ed.). Osudové osmičky: československé dvacáté století očima vzpomínek. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. 203 s. ISBN 978-80-7560-194-0.

Tato kniha přináší pohled na československé dvacáté století očima sedmi jednotlivců, kteří prožili a reagovali na osudové události let končících na osmičku. Příběhy dvou autorů jsou podány ve formě rozhovoru, pět autorů nabízí svůj vlastní příběh, perspektivy a názory na události minulé i přítomné.

Britská šlechta v Českých zemích

Britská šlechta v Českých zemích

KOŠŤÁLOVÁ, Renata - KOŠŤÁL, Vratislav. Britská šlechta v Českých zemích. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2018. 276 s. ISBN 978-80-7364-076-7.

Historický popis emigrace britské šlechty do českých zemí a jejich akvitice šlechtických sídel na našem území

JEWS AND GENTILES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE DURING THE HOLOCAUST. HISTORY AND MEMORY

Kubátová, Hana – Láníček, Králová, Kateřina – Šimová, Kateřina a kol., 230 s. Routledge, London, 2018 ISBN 978-1-138-06132-3

Providing diverse insights into Jewish-Gentile relations in East Central Europe from the outbreak of the Second World War until the reestablishment of civic societies after the fall of Communism in the late 1980s, this volume brings together scholars from various disciplines - including history, sociology, political science, cultural studies, film studies and anthropology - to investigate the complexity of these relations, and their transformation, from perspectives beyond the traditional approach that deals purely with politics. This collection thus looks for interactions between the public and private, and what is more, it does so from a still rather rare comparative perspective, both chronological and geographic. It is this interdisciplinary and comparative perspective that enables us to scrutinize the interaction between the individual majority societies and the Jewish minorities in a longer time frame, and hence we are able to revisit complex and manifold encounters between Jews and Gentiles, including but not limited to propaganda, robbery, violence but also help and rescue. In doing so, this collection challenges the representation of these encounters in post-war literature, films, and historical consciousness. This book was originally published as a special issue of Holocaust Studies.

GLOBAL COMPETIOTIN OR CONVERGENCE?

ngfsfg

Hornát, Jan – Kindl, Lukáš 222 p. Charles University, Karolinum Press, 2018 ISBN 978-80-246-3715-0

The important question vis-à-vis China’s rise is how and to what extent do internal changes in China affect its external behavior and thus its relations with the current world hegemon, the United States. This publication asks what the clash of two politically, culturally and economically different internal orders of the US and China will mean for their future interactions in the twenty-first century. The aim is not to measure and encompass the entirety of the posed question, but rather to provide an incursion into this problem through two specific case studies – one focusing on the interaction of the two countries’ distinct political cultures and the other on their economic, geopolitical and ideological interplay on the African continent. As will be demonstrated, incompatible as the two regimes and their respective foreign policies may seem, they will not necessarily predestine conflicts in mutual relations. As America can well coexist with China even if it does not meet the Western standards of a liberal democracy, so does the competition in Africa between these two major powers not have to amount to a zero-sum game.

AUTOBIOGRAPHISCHE FRAGMENTE IN DER MODERNEN DEUTSCHEN LITERATUR. SELBSTINSZENIERUNGEN IN DEN GRENZFÄLLEN DES AUTOBIOGRAPHISCHEN

fygvy

Zelená, Alena 248 s. Peter Lang, 2018 ISBN 978-3-631-73589-3

Dieses Buch charakterisiert und analysiert sogenannte autobiographische Fragmente. Ausgewählte experimentelle Beispiele aus der Jahrhundertwende zeigen mögliche Zugänge zur modernen Subjekt- und Sprachkrise und ihre Spiegelung im Genre der Autobiographie. Anhand von kommunikativer Offenheit, Ironie und Witz wird die Veränderung des Denkens in der Moderne sichtbar. Die Fragmente thematisieren die Struktur der Grenze und des liminalen Seins, samt den Grenzüberschreitungen im Faktischen, Textuellen und Sprachlichen. Die Autorin zeigt mit Ihrer Untersuchung die Praxis der Selbstinszenierung und der In-Frage-Stellung des Bezugs zwischen dem Text und der dargestellten "Wirklichkeit" auf.

Mírové uspořádání s Německem: od protihitlerovské koalice k Česko-německé deklaraci

gh

Kučera, Jaroslav 479 s. Dokořán, 2018 ISBN 978-80-7363-912-9

Studie analyzuje procesu mírového uspořádání s Německem od poloviny 40. let do současnosti a roli Československa a některých dalších středoevropských zemí v jeho rámci. Skládá ze dvou hlavních částí, syntetické a analytické. První z nich se v přehledu zabývá vývojem mírového uspořádání s Německem. Tři případové studie v druhé části zkoumají některé důležité materiální problémy mírového uspořádání, německé reparace, právo na vlast a sebeurčení a majetkové požadavky německých vyhnanců. Přínos studie spočívá v komplexním uchopení tématu mírového uspořádání, které zahrnuje dlouhý časový úsek, řadu problémů, které dosud byly předmětem zájmu především specializovaných studií, a různé státní a nestátní aktéry. Tento přístup dává možnost na jednu stranu zachytit proces mírového uspořádání s Německem v jeho dynamice, komplexnosti a ve vzájemné závislosti. V této podobě téma dosud nebylo zpracováno ani v českém, ani mezinárodním historickém bádání.

Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder. Band IV. Lieferung 7, Stránský, J. - Štroner

gnvf

Kunštát, Miroslav – Melville, Ralph – Winkelbauer, Thomas - Luft, Robert – Šimková, Pavla – Siska, Veronika 80 s. Collegium Carolinum, München, 2018 ISBN 978-3-944396-62-0

7. svazek IV. dílu největšího německojazyčného biografického slovníku k dějinám českých zemí (hesla: Stránský – Štroner), který vydává od r. 1979 Collegium Carolinum v Mnichově.

Třetí pilíř zahraniční politiky? Západoněmecká zahraniční kulturní politika v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století

sdg

Baštová, Petra 453 s. Academia, 2018 ISBN 978-80-200-2797-9

Pro poválečné (rozdělené i sjednocené) Německo byla, je a pravděpodobně i v příštích letech bude důležitá snaha prezentovat se na mezinárodní scéně jako spolehlivý a předvídatelný partner, vůči spojencům též jako přítel a leckdy i jako pomocník. Jedním z nejvýznamnějších politických nástrojů podpory vzájemného porozumění mezi národy je zahraniční kulturní politika. Spolková republika Německo ji rozvinula v rozsáhlou agendu pokrývající širokou paletu aktivit provozovaných takřka po celém světě. Prozkoumáním základů dnešní německé zahraniční kulturní politiky, jež byly položeny v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století, se pokoušíme lépe porozumět způsobům, jimiž se náš největší soused a jeden z nejvlivnějších aktérů světové politiky snaží získávat si přátele a partnery.

Tusheti

jv

Horák, Slavomír 80 s. Gentiana, 2018 ISBN 978-80-7535-083-1

Historický a turistický průvodce horskou oblastí v Gruzii. Na základě dlouhodobého výzkumu kniha shrnuje geografii, historii a etnografii regionu, stejně jako jeho turistické infrastruktury, včetně turistických tras, které byly vyznačeny v rámci projektu České rozvojové agentury na rozvoj venkovského cestovního ruchu v oblasti. 

Fighting Terrorism : Surveillance and Targeted Killing in Post 9/11 World

hfz

Krauzová, Tereza – Matějka, Stanislav 120 s. Charles University, Karolinum Press, 2018 ISBN 978-80-246-3812-6

Válka proti teroru, jenž byla zahájena teroristickými útoky 11. září, je vedena na americké půdě i v zahraničí. Vědomí hrozby a úsilí zajistit národní bezpečnost vedly Spojené státy k zásadním reformám jejich národní bezpečnostní politiky, zahrnující nové vojenské, bezpečnostní a legislativní koncepce. Na úrovni vedení války v zahraničí Spojené státy zavedly systém bezpilotních letounů (UAV), autonomních letadel bez lidského pilota na palubě, jenž otevírá možnost vysoce efektivního cíleného zabíjení podobného počítačové hře. Na domácí úrovni pak nové právní předpisy a další opatření proti terorismu zvyšují povědomí o ochraně soukromí a vyvolávají obavy, zda vláda USA stále dodržuje Ústavu. Jelikož v dnešní době moderní technologie nabízí širokou škálu možností, jak narušovat soukromí a účinně zabíjet lidi, právní a etické rámce musí dostihnout realitu. Tato publikace se proto snaží zpracovat zákonný a ústavní rámec stávajících bezpečnostních opatření v USA, jakož i limity využití UAV.

Cultures in Times of Transition. East Central Europe after 1989

gs

Klípa, Ondřej - Keck-Szajbel, Mark – Simmeth, Alexander a kol., 130 s. Piktogram Polska, 2018 ISBN 978-83-64707-25-4

Kniha „ Cultures in Times of Transition“ se zabývá způsoby, jakými společenská a politická transformace konce 80. a průběhu 90. let ovlivnila každodenní život občanů na obou stranách železné opony, jak představy o "tom druhém“ cirkulovaly před a po pádu Berlínské zdi a jak vypadala očekávaná "utopie budoucnosti" v myslích obyvatel Východu. Příspěvky v knize sahají od historie zemědělské transformace, přes "urban studies", po lingvistiku a právní historii. Odrážejí široký rozsah otázek týkajících se transformace, ale také naznačují její heterogenní povahu.

Příběhy exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu

Příběhy exilu

Jakub Hauser-Věra Velemanová (eds.). 335 s.  Památník národního písemnictví, 2018 ISBN 978-80-87376-49-2.

Právě vyšla výpravná trojjazyčná kolektivní monografie Památníku národního písemnictví Příběhy exilu, na které se studií Bělorusové na okraji meziválečné emigrace v Československu podílela Daniela Kolenovská. Kniha navazuje na navazuje na úspěšný výstavní katalog Zkušenost exilu, publikaci oceněnou v soutěži Gloria musaealis jako nejlepší muzejní publikace roku 2017, a zachycuje málo známé stránky fenoménu mnohonárodnostní vlny exulantů prchajících z území bývalého carského impéria před následky bolševického převratu. Díky mimořádně vstřícnému postoji Československa zde ve dvacátých a třicátých letech vznikla řada vzdělávacích a vědeckých institucí, množství ruských, ukrajinských a běloruských periodik, nakladatelství, profesních organizací a spolků. Praha se stala neopomenutelným centrem „Ruska mimo Rusko“, kde zakotvilo mnoho vědců, umělců, spisovatelů, ale i herců či operních pěvců. Čerstvá monografie obsahuje tři jazykové verze všech textů a bohatý obrazový doprovod, prezentující z velké části dosud nepublikované materiály z českých i zahraničních archivních, muzejních, galerijních i soukromých sbírek.

Cesty z apokalypsy. Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914–1922

xdgf

Konrád, Ota – Kučera, Rudolf 364 s. Academia, 2018 ISBN 978-80-200-2874-7

Kniha pojednává o kulturních dějinách násilí v době první světové války a v bezprostředně poválečné době v zázemí českých zemích, Rakouska a jižního Tyrolska. Autoři se věnují otázce, jak válka a poválečná rekonstrukce v rozličných rámcích vítězství a porážky ovlivnily formy násilí i způsoby, jak bylo násilí vnímáno odborníky a širokou veřejností. Fyzické násilí je pojato jako specifická forma komunikace, v níž byly formulovány základní představy o spravedlivém sociálním řádu i nově definovány a utvářeny vazby ve společnosti.

Aesthetics, Disinterestedness, and Effectiveness in Political Art

jdf

Asavei, Maria Alina 175 s. Lexington Books, 2018 ISBN 978-1-4985-6679-7

Měla by politicky zainteresovaná a angažovaná umělecká produkce ignorovat otázky a požadavky estetického přijímání a hodnot? Otázka, zda by umění mělo být „estetické“ nebo „politické“, není nová. Proto i přes několik v současnosti existujících přístupů k této otázce není odpověď vytesána do kamene a diskuse stále pokračuje. Tento svazek si klade za cíl tyto debaty rozšířit a vychází z četných rozhovorů s politicky angažovanými umělci a uměleckými kolektivy o otázkách souvisejících s „estetizací politiky“ versus „politizací umění“, jakož i s fenoménem takzvaného „nezdravého estetismu“ v politickém umění. Tato studie má tedy tři vzájemně související cíle: za prvé má nabídnout mezioborový výčet vztahu mezi uměním a politikou a mezi estetikou a politikou. Za druhé se pokouší zkoumat, co přesně činí uměleckou tvorbu silnou – a přitom opomíjenou – oblastí politické kritiky, nastupující ve chvílích ohrožení demokratického fungování politiky, dějin zdola a politiky identity. A konečně osvětlit vztah mezi kritickou politickou teorií na jedné straně a filozofií umění na straně druhé zdůrazněním morálních, politických a epistemických schopností uměleckých děl odhalovat, kritizovat, problematizovat a politicky zasahovat do naší politické reality. 

Semi-presidentialism, Parliamentarism and Presidents

senmi presidentialism

Miloš Brunclík, Michal Kubát, Semi-presidentialism, Parliamentarism and Presidents, Presidential Politics in Central Europe, 1st Edition, 2018, 170 stran, ISBN 9781138054714

Kniha analyzuje předsednictví tří sousedních středoevropských zemí - Polska, České republiky a Slovenska - v souvislosti s jejich interakcemi s vládami (a předsedy vlády), parlamenty a ústavními soudy, které se ukázaly být jako klíčovými aktéry v regionálních politických a ústavních bitvách.

Kniha používá institucionální i behaviorální perspektivy a inovativní definici poloprezidentství. Kniha tvrdí, že prezidentské pravomoci - spíše než způsob volby prezidenta - jsou zásadní pro fungování režimů a jejich zařazení do rozlišovacích typů režimů. Zaměřuje se na konflikty mezi výkonnými orgány a na interakci prezidenta s jinými ústavními aktéry a tvrdí, že bez ohledu na způsob volby prezidenta jsou si režimy tradičně velmi podobné nejen ve svých institucionálních podmínkách, ale také ve způsobu, jakým fungují. Nakonec ukazuje, že Polsko, Česká republika a Slovensko by měly být klasifikovány jako parlamentní režimy.

Tento text bude mít klíčový význam pro vědce a studenty středoevropských a východoevropských studií / politiky, postkomunistických studií, prezidentských studií a obecněji pro politické elity a instituce, srovnávací politiku a legislativní studia.

Krize, válka a nový začátek. Československo a Rakousko v období 1933-1948

Krize, válka a nový začátek. Československo a Rakousko v období 1933-1948

KUNŠTÁT, Miroslav - ŠEBEK, Jaroslav - SCHMOLLER, Hildegard (eds.). Krize, válka a nový začátek. Československo a Rakousko v období 1933-1948. 1 vyd. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. 274 s. Publikace Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví, sv. 2. ISBN 978-80-87782-80-4.

Kniha se věnuje složitému a dramatickému období let 1933-1948 z česko-rakouské perspektivy: na jeho počátku bylo zřízení autoritativního "stavovského státu" v Rakousku, na jeho konci pak převzetí moci komunisty v Československu. Zvláštní pozornost je věnována tehdejším bilaterálním československo-rakouským vztahům, postavení a roli obou států v mezinárodním prostředí a samozřejmě i jejich obnovení po roce 1945. Některé studie se věnují i kontroverzním tématům, která byla v obou zemích v nedávné době živě diskutována (politický režim v Rakousku po roce 1933, odboj a kolaborace v tzv. Protektorátu Čechy a Morava, vyhnání a nucené vysídlení Němců z Československa ve vztahu k Rakousku aj.).

Etnické komunity: Hrdinové, šibalové a antagonisté Balkánu

Etnické komunity:Hrdinové, šibalové a antagonisté Balkánu

BITTNEROVÁ, Dana - DRS, Tomáš - DUCHÁČEK, Milan. Etnické komunity:Hrdinové, šibalové a antagonisté Balkánu. 1. vyd. Praha: FHS UK, 2017. 487 s. Agora, sv. 15. ISBN 978-80-7571-002-4.

Tři pojmy v názvu publikace symbolicky vyjadřují náš prvoplánový záměr přemýšlet o aktérech, kteří zanechali či zanechávají stopu ve společenském a kulturním vývoji balkánského prostoru, kteří se zásadně či v určité oblasti života stali tvůrci přítomnosti, budoucnosti či minulosti. Aktéry v našem pojetí chápeme široce,jsou jimi nejen jedinci, společenské skupiny, ale také situace, události, artefakty. Chceme zároveň upozornit na osobnosti, pro které byl či je Balkán a jeho obyvatelé inspirací a výzvou.

New Labour, Británie a svět : Ideový rámec britské zahraniční politiky za vlády Tonyho Blair a a Gordona Browna

New Labour

VÁŠKA, Jan. New Labour, Británie a svět : Ideový rámec britské zahraniční politiky za vlády Tonyho Blair a a Gordona Browna. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. 308 s. ISBN 978-80-246-3744-0.

Z jakých představ o mezinárodním postavení a roli Británie a o jejích vztazích s Evropou a Spojenými státy vycházela britská zahraniční politika v turbulentní éře Tonyho Blaira a Gordona Browna? Jak reflektovali její tvůrci měnící se mezinárodní prostředí a rozložení moci ve světě? Jak uvažovali o klíčových normách a pravidlech spravujících mezinárodní politiku a o určujících tématech soudobé mezinárodní agendy? V této knize autor na základě obsahové a diskurzní analýzy premiérských projevů a dalších klíčových textů zkoumá a interpretuje proměny ideové struktury, v níž byla zahraniční politika Spojeného království v období New Labour ukotvena.

Železniční reforma v Německu

Železniční reforma v Německu

NIGRIN, Tomáš - TOMEŠ, Zdeněk - SEIDENGLANZ, Daniel. Železniční reforma v Německu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2017. 147 s. Železniční reformy, sv. 4. ISBN 978-80-246-3627-6.

Publikace analyzuje reformu železnic v Německu. Zaměřuje se na historicko-politické důvody reformy a dále na její provedení včetně legislativních detailů. Stranou nezůstává pohled na proměnu dopravně-geografické role dopravy a proměna ekonomických parametrů Deutsche Bahn.

Katastrofa křesťanů : likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši v letech 1914-1923

Katastrofa křesťanů : likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši v letech 1914-1923

ŘOUTIL, Michal - KOŠŤÁLOVÁ, Petra - NOVÁK, Petr. Katastrofa křesťanů : likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši v letech 1914-1923. 1. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. 742 s. Pro Oriente, č. 37. ISBN 978-80-7465-254-7.

Předkládaná monografie patří v světovém kontextu vůbec k prvním pokusům představit problematiku vyvražďování křesťanů v Osmanské říši na akademické úrovni v celé její šíři, tedy nikoliv pouze jako národní tragédii Arménů, ale jako snahu o likvidaci veškerého místního křesťanstva, zejména Asyřanů a Řeků.Ve čtyřech částech knihy je podrobně popsáno postavení křesťanů na sklonku Osmanské říše, průběh tragických událostí, k nimž v letech 1914-1923 došlo, stejně jako jejich následky v dalších letech.

Ruská agrese proti Ukrajině

Ruská agrese proti Ukrajině

ŠÍR, Jan - EMLER, David - FJODOROV, Jurij. Ruská agrese proti Ukrajině. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 345 s. ISBN 978-80-246-3711-2.

Ruská agrese proti Ukrajině představuje patrně největší výzvu evropské bezpečnosti od roku 1945. Nejenže ztělesňuje útok na samotné základy systému mezinárodního práva, ale i s novou naléhavostí nastoluje otázku, kam až sahají ofenzivní ambice současného ruského režimu. Předkládaná monografie osvětluje širší pozadí poslední ruské agrese a podává analýzu vývoje na Ukrajině po roce 2014 v souvislosti s aktuálním ozbrojeným konfliktem. Rozebírá jeho hlavní příčiny a zdroje, přibližuje fungování a průběh ruské hybridní válečné kampaně a hodnotí dopady probíhající rusko-ukrajinské války na stávající mezinárodní uspořádání. Monografie si klade za cíl osvětlit širší pozadí poslední ruské agrese a podává analýzu vývoje na Ukrajině po roce 2014 v souvislosti s probíhajícím mezinárodním ozbrojeným konfliktem.

Právní a politický systém Evropské unie

Právní a politický systém Evropské unie

ŠLOSARČÍK, Ivo. Právní a politický systém Evropské unie. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. 373 s. ISBN 978-80-7552-534-5.

Kniha mapuje vybrané institutionální a právní aspekty evropské integrace, zejména implementaci Lisabonské smlouvy, dopady krize eurozóny a migrační krize a problémy i liberální demokrace v některých unijních státech.

 

Political Reform in the Ottoman and Russian Empires: A Comparative Approach

Political Reform in the Ottoman and Russian Empires: A Comparative Approach

BRISKU, Adrian. Political Reform in the Ottoman and Russian Empires: A Comparative Approach. 1st ed. London: Bloomsbury Academic, 2017. 266 s. Europe’s Legacy in the Modern World. ISBN 978-1-4742-3856-4.

Tato kniha nabízí historické srovnání a kontrast koncepcí reforem, které se vyvinuly v Osmanské a Ruské říši v devatenáctém století. Komplexně se zaměřuje na individuální, ale vzájemně propojené úsilí klíčových osobností reforem v obou říších v tomto období a úsilí vynaložené dvěma císařskými státy na obnovu sebe sama. Tato kniha, využívající kombinovanou metodologii, která zohledňuje poznatky z teorie řeči „Cambridge School“ a Teorie reči Reinharta Kosellecka a Begriffsgechischte, staví na existující historické literatuře, na imperialistických ruských a osmanských historiografických textech o reformě a biografiích klíčových reformistů v obě země, včetně cara Alexandra I a Alexandra II, a na ruských a tureckých státníků, jako je Michail Speransky, Reshid Pasha a Midhad Pasha. Opírá se především o kontextové čtení myšlenek a skutků těchto postav. Historické koncepty reformy sloužily jako klíčová propojení ruských a osmanských politik v širším kontextu geopolitického, hospodářského a kulturního / intelektuálního vývoje a změn na evropském kontinentu během devatenáctého století. Kniha tvrdí, že na rozdíl od předchozích století se reforma projevila v obou říších při vytváření nových, trvalých zákonů a institucí, při otevírání jejich ekonomik vnějšímu světu a při vstupu a setrvání v evropském politickém společenství imperialistických států. Kniha nabízí přehledné historické příklady osudu mnohonárodních a nadnárodních politik, které se snažily reformovat samy ústavně, politicky a ekonomicky pod vnitřním a vnějším tlakem.

Prezidentství Baracka Obamy: naplněné vize?

Prezidentství Baracka Obamy: naplněné vize?

FIŘTOVÁ, Magdalena - HORNÁT, Jan - SEHNÁLKOVÁ, Jana. Prezidentství Baracka Obamy: naplněné vize?. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 353 s. ISBN 978-80-246-3557-6.

Vdechnul Barack Obama v úřadu prezidenta Spojených států amerických (2009-2017) život svým vizím? Stal se tím, na koho aspiroval, tedy transformačním prezidentem, který vleje do žil frustrované americké společnosti čerstvou krev a naplní tím její potřebu nalézt novou definici amerického postavení ve světě? Na konci prezidentského mandátu je vhodný čas zhodnotit, zdali očekávání změny, která Barack Obama vzbudil u amerických voličů a světové veřejnosti, byla naplněna. Kniha nabízí pohled "zvenku", tedy z pera českých amerikanistů, "dovnitř" palčivých společenských problémů, které tíží Američany, a předkládá i výklad zahraničně-politického angažmá USA. V kontextu rychle se proměňujícího, mnohdy až chaotického současného světa, transatlantické vztahy zůstávají klíčovým pilířem zahraniční i bezpečnostní politiky České republiky. Navzdory krátkodobému hodnocení prezidenta Obamy, jenž může a jistojistě bude předmětem revizí, snaha přenést do českého prostředí barvitou americkou diskusi o směru, kterým se USA v současnosti ubírají, může být užitečná pro všechny, kteří se zajímají o "dějiny přítomnosti", protože věříme, že jejich znalost pomáhá ovlivňovat jejich budoucí vývoj.

Východ : vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989

Východ

VYKOUKAL, Jiří - LITERA, Bohuslav - TEJCHMAN, Miroslav. Východ : vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. 2. vyd. Praha: Libri, 2017. 863 s. ISBN 978-80-7277-561-3.

Práce se věnuje základním trendům vývoje sovětských systémů v zemích středo- a jihovýchodní Evropy od sovětizace přes destalinizační intermezzo, stabilizaci 70. let až po důsledky zahájení politiky přestavby a rozpad jednotlivých komunistických režimů a bloku jako celku.

Kdo vládne Česku? : poloprezidentský režim, přímá volba a pravidla hry

Kdo vládne v Česklu?

BRUNCLÍK, Miloš - KUBÁT, Michal. Kdo vládne Česku? : poloprezidentský režim, přímá volba a pravidla hry. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2017. 143 s. ISBN 978-80-7485-122-3.

Kniha nabízí systematický rozbor českého demokratického režimu po zavedení přímé a všeobecné volby prezidenta v roce 2012. Autoři současný stav konfrontují s různými koncepcemi poloprezidencialismu, přičemž nabízejí vlastní definici a ptají se, zda se Česká republika v posledních letech posunula k poloprezidencialismu, nebo zda zůstává i nadále parlamentním režimem. Zvláštní pozornost je věnována otázce postavení prezidentů v české politice a společnosti se zaměřením na působení prvního přímo a všeobecně zvoleného prezidenta Miloše Zemana. Autoři docházejí k jednoznačnému závěru, že Česká republika zůstává parlamentním režimem, byť značně deformovaným a špatně fungujícím. Podrobně jsou rozebrány příčiny a následky tohoto stavu. Prezident Zeman v tom všem hraje důležitou a problematickou roli.

Unrecognized States and Secession in the 21st Century

Unrecognized States and Secession in the 21st Century

RIEGL, Martin - DOBOŠ, Bohumil - BEČKA, Jan. Unrecognized States and Secession in the 21st Century. 1st ed. Cham: Springer International Publishing, 2017. 225 s. ISBN 978-3-319-56912-3. DOI 10.1007/978-3-319-56913-0.

Tato kniha představuje nové teoretické a empirické poznatky o problematice neuznaných státech a ​​odtržení. První část knihy pojednává o neuznaných státech jako o entitách s národní identitou, které dosáhly politické nezávislosti, přesto však nejsou mezinárodně uznávány jako nezávislé státy. Zabývá se také tématy, jako je role supervelmocí v separatistických konfliktech, ontologická bezpečnost v postsovětských státech a faktory ovlivňující legitimitu referend o odtržení. Druhá část knihy pak představuje vybrané případové studie o různých separatistických regionech a teritoriích, včetně Kurdistánu, Kavkazu, Kosova a Bougainville.

Promoting National Priorities in EU Foreign Policy: The Czech Republic's Foreign Policy in the EU

 

Promoting National Priorities in EU Foreign Policy: The Czech Republic's Foreign Policy in the EU

WEISS, Tomáš. Promoting National Priorities in EU Foreign Policy: The Czech Republic's Foreign Policy in the EU. 1st ed. Abingdon: Routledge, 2017. 139 s. Routledge Advances in European Politics. ISBN 978-1-138-21552-8. DOI 10.4324/9781315443843.

 

Tato kniha nabízí srovnání politik používaných zástupci České republiky v Evropské radě při ovlivňování rozhodování EU. Zaměřuje se na čtyři oblasti zahraniční politiky a vnějších vztahů EU, jmenovitě společnou bezpečnostní a obrannou politiku, podporu demokracie a lidských práv, evropskou politiku sousedství a zahraniční obchod. K analýze chování zástupců České republiky používá kategorizaci rozvinutou v akademické literatuře o lobbování. Výzkum je založen na průzkumu českých zástupců v Bruselu a podrobné případové studii v každé ze čtyř oblastí politiky. Spoléhá se na více než 50 polostrukturovaných rozhovorů s tvůrci politik v Praze a Bruselu. Mapuje metody, které má malý členský stát k prosazování svých zájmů, a hodnotí v tomto ohledu úspěch České republiky. Přispívá tak ke dvěma oblastem literatury o studiích EU, evropeizaci a malých státech. Kniha dochází k závěru, že i když existují důkazy o tom, že se Česko učí, jak se chovat v EU a že se jeho chování stává evropeizované, nestabilita jeho národní politiky a správy oslabuje jeho schopnost prosazovat své národní zájmy v Bruselu.

Německo bez jádra? SRN na cestě k odklonu od jaderné energie

nem

Nigrin, Tomáš - Landa, Martin - Svobodová, Tereza a kol. 156 s. Karolinum, 2016 ISBN 9788024631868

Monografie Německo bez jádra? představuje v Česku výjimečný pohled na jadernou energetiku. Nespatřuje v ní jen technický problém, spadající pouze do kompetence inženýrů a techniků, nýbrž jedno z klíčových politicko-společenských témat posledních desetiletí. Autoři zasazují rozhodnutí vlády Angely Merkelové o ukončení provozu jaderných elektráren do širšího kontextu, sledují vývoj problematiky od počátku civilního využití jaderné energie v Německu a věnují se řadě aktuálních otázek, např. motivům pro rozhodnutí o opuštění jádra, reakci německé veřejnosti, následkům ukončení provozu jaderných elektráren a také tématu radioaktivního materiálu a jeho následného uložení.

Publikace představuje téma využití jaderné energie v souvislostech, a neměla by proto chybět v knihovně zájemců o společenskou problematiku související s otázkami energetického hospodářství, díky svému průřezovému charakteru je ovšem určena i pro zájemce o moderní dějiny Německa.

Cesta na výsluní. Zahraniční politika Sovětského svazu 1917 - 1945

cesta

Litera, Bohuslav 320 s. Dokořán, 2016 ISBN 978-80-7363-719-4.

Z občanské války v letech 1917 až 1920 vyšlo sovětské Rusko sice jako vítěz, avšak téměř dokonale diplomaticky izolované. Už o dvě desetiletí později, během druhé světové války, však Stalin jednal jako rovný s rovnými s nejmocnějšími státníky světa, s Rooseveltem či Churchillem. Jak k takovému mocenskému vzestupu došlo? Kniha Cesta na výsluní analyzuje hlavní směřování zahraniční politiky Sovětského svazu v letech 1917-1945, včetně jejích náhlých, avšak zásadních obratů. Sovětská politika byla vždy řízena tak, aby Moskvě zajišťovala prostor pro dosažení jejích bezpečnostních, teritoriálních a ekonomických zájmů. Zvýšená pozornost je zde věnována československo-sovětským a polsko-sovětským vztahům, protože polská otázka se stala jedním ze zdrojů poválečné studené války. 

Minderheiten im sozialistischen Jugoslawien: Brüderlichkeit und Eigenheit

Králová, Kateřina; Kocian, Jiří; Pikal, Kamil 418 stran Peter Lang Vlg., 2016 ISBN: 978-3-631-67026-2

Dieses Buch bietet einen umfassenden Einblick in die Politik des jugoslawischen Staates gegenüber seinen 15 wichtigsten, offiziell anerkannten, ethnischen Minderheiten. Das bunte ethnische Mosaik, welches Jugoslawien im 20. Jahrhundert gekennzeichnet hat, weckte seit jeher das Interesse der Geistes- und Sozialwissenschaft. Mit ihm ging stets die Frage einher, ob und wie ein Staat mit derartigen Voraussetzungen funktionierend und effektiv gestaltet werden könne. Die Autorinnen und Autoren werfen in ihren Fallstudien dabei eine Reihe von Themenfeldern auf, welche die Relevanz der behandelten Minderheitensituation nicht nur für das Verständnis der Geschichte des sozialistischen Jugoslawien, sondern auch von multiethnischen Staaten insgesamt verdeutlichen.

Irsko a krize : politika a ekonomika Irské republiky v letech 2008-2014 a jejich evropské souvislosti

irsko

Šlosarčík, Ivo 138 s. Karolinum, 2015 ISBN 9788024631516

Irská republika prošla v poslední dekádě nejen ekonomickou krizí, ale se závažnými turbulencemi se musela vypořádat také irská politická scéna a vztahy mezi Irskem a Evropskou unií. Souběžně se za hranicí Irské republiky postupně zklidňovala situace v Severním Irsku, kde ale i nadále hrozil návrat k nestabilitě provázející region po mnoho desetiletí. Kniha Ivo Šlosarčíka Irsko a krize. Politika a ekonomika Irské republiky v letech 2008–2014 a jejich evropské souvislosti podává přehled kořenů a vývoje čtveřice (ekonomické, politické, integrační a severoirské) irských krizí a nastiňuje roli Evropské unie při jejich řešení.

Národnostní menšiny v socialistické Jugoslávii

Národnostní menšiny v socialistické Jugoslávii

Králová, Kateřina; Kocian, Jiří; Pikal, Kamil 223 s. Sokolov: Flaiva Viera, 2015 ISBN: 978-80-904954-3-2

Narativi o identitetu. Izabrane studije o crnogorskoj istoriji

cft

Šístek, František 392 s. Podgorica: Matica crnogorska, 2015. ISBN 978-86-84013-79-0

Kniha představuje soubor několika rozsáhlejších studií, které se zabývají narativy o identitě (zejména národní a náboženské) a instrumentalizací dějin v Černé Hoře od 19. století po současnost.

Städtepartnerschaften als Instrument der deutsch-französischen Aussöhnung, 1950–2000

Städtepartnerschaften als Instrument der deutsch-französischen Aussöhnung, 1950–2000

Filipová, Lucie 409 stran Vandenhoeck & Ruprecht, 2015 ISBN: 978-3-525-10139-1

Theorie und Praxis undemokratischer Regime: Theoretische Verortung und Fallbeispiele

regime

Balík, Stanislav; Kubát, Michal 187 stran Barbara Budrich, 2015 ISBN: 978-3847407287

Wie arbeiten undemokratische Regime? Die Autoren geben einen Überblick über totalitäre und autoritäre Regimen (sowie Mischformen) und stellen anhand Fallstudien die Funktionsweise derartiger Regime dar. Die Autoren diskutieren unterschiedliche Hintergründe, Ideologien und Mentalitäten in modernen undemokratischen Regimen. Dabei dienen spezifische Länder als Beispiele für die zuvor eingeführten theoretischen Konzepte. Das Buch ist in acht Hauptkapitel eingeteilt. Im ersten Kapitel geht es um terminologische Probleme in Bezug auf undemokratische Formen der Regierung. In den folgenden Kapiteln wird die Theorie totalitärer und autoritärer Regime dargestellt. Das vierte Kapitel behandelt andere Formen undemokratischer Regime, die nicht der klassischen Zweiteilung von Totalitarismus vs. Autoritarismus entsprechen. Im sechsten Kapitel werden auf der Grundlage der politischen Psychologie Aspekte der autoritären Persönlichkeit und des politischen Führungsverhaltens untersucht. Die letzten beiden Kapitel beschäftigen sich mit den praktischen Fragen der Funktionsweise von undemokratischen Regimen.

Dlouhá cesta k vítězství - dějiny československých exilových organizací

Raška Dlouhá cesta

Raška, Francis D. 272 stran Academia, 2015 ISBN: 978-11-372-8022-0

Pokračování autorovy knihy Opuštění bojovníci o československých exilových organizacích se soustředí na činnost exilu po roce 1968 na základě osobních dopisů, memorand vládním činitelům a publikovaných časopisů z archivů v ČR, Itálii, Velké Británii a Spojených státech. Jak fungovala Rada svobodného Československa, exilové časopisy, Nadace Charty 77, tisková agentura Palach Press Agency a Československé dokumentační středisko nezávislé literatury? A jak spolupracovaly české exilové skupiny se stanicí Svobodná Evropa? Kniha obsahuje seznam exilových nakladatelství a shrnuje obsah rozhovorů s přežívajícími činovníky exilových organizací.

Stegnosan ta dakrya mas. Ellines prosfyges stin Tsechoslovakia. Our Tears Dried Up: Greek Refugees in Czechoslovakia

Stegnosan ta dakrya mas. Ellines prosfyges stin Tsechoslovakia. Our Tears Dried Up: Greek Refugees in Czechoslovakia

Králová, Kateřina; Tsivos, Konstantinos 384 stran Athina: Alexandria, 2015 ISBN: 978-960-221-647-7

Newly edited volume on Greek civil war refugees in Czechoslovakia based on about 200 hours of interviews recorded in Czech Republic and beyond creating a master narrative starting from their war memories on Greece up to the Greek crisis (2011) including also a chapter on those who returned to Greece.

Broadcast Policy in the Protectorate of Bohemia and Moravia

broadcast

Pinard, Peter Richard 388 stran Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2015 ISBN: 978-3-631-66200-7

Hitler’s regime invested heavily into radio as the most modern media of its era. First in Germany, later in Austria and the Sudetenland, Joseph Goebbels motivated his Volksgenossen to become active radio listeners. But what approach did the regime take to the first non-German people occupied – the Czechs? How would Czech Radio’s staff and listeners respond to Nazi-dominated programming? What strategies of defiance and what options for cooperation existed? What role did Nazism’s core theme of anti-Semitism play? Which Czech societal groups did the Nazis try to reach most? This book casts a spotlight on the effects of the occupation authorities’ policies on specific programming content, as well as on radio as a medium in the so-called Protectorate of Bohemia and Moravia.

Ázerbájdžánci Íránu: Identita, společnost a regionální bezpečnost

azerbajdzanci iranu

Kraus Josef, Souleimanov Emil A. 106 stran Auditorium, 2015 ISBN: 978-80-87284-54-4

Monografie se zabývá otázkou ázerbájdžánské komunity v Íránu, největší etnojazykové menšiny v hranicích této Islámské republiky, jejíž evoluci zkoumá v kontextu bezpečnostní architektury kaspicko-středovýchodního areálu. Pro bližší pochopení této ve světové odborné literatuře téměř neprozkoumané problematiky text obsahuje představení etnické a náboženské identity íránských Ázerbájdžánců, turkofonní komunity, jejíž většina se hlásí k ší'itské odnoži islámu. Zaměřuje se rovněž na historický vývoj této komunity v Íránu se zvláštním zaměřením na poslední dvě desetiletí, a analyzuje aktuální situaci v regionu s akcentem na emancipační hnutí etnických Ázerbájdžánců v Íránu. Z mezinárodního hlediska je v textu rozebrána pozice klíčových lokálních i mimoregionálních mocností, které jsou pro bezpečnost Islámské republiky Írán důležité, a jejich vztah k íránským Ázerbájdžáncům a Íránu samotnému se zvláštním zaměřením na bezpečnostní problematiku.

Rozhdeniie derzhavy. Istoriia Sovetskogo Soiuza s 1917 po 1945 god

khg

Rejman Michail, Litera Bohuslav, Svoboda Karel, Kolenovska Daniela 839 stran Rosspen, 2015 ISBN: 978-5-8243-1934-7

The Individual Disengagement of Avengers, Nationalists, and Jihadists: Why Ex-Militants Choose to Abandon Violence in the North Caucasus

disengagement

Emil A. Souleimanov,Huseyn Aliyev 114 stran Palgrave Macmillan 2014 ISBN 9781137498823

Drawing on a range of hitherto unknown first-hand data, this book is the first of its kind to offer an explanation of the incentives of various types of militants – avengers, nationalists, and jihadists – to abandon violence. Empirically, the monograph problematizes the established view of North Caucasian militants as a monolithic category of 'Islamic terrorists.' 

Theoretically, it points out that distinct types of insurgents are variously resilient to external and internal pressures – such as group membership and social bonds, (in)discriminativeness of violence and hidden identities, ideology and beyond – to individual disengagement. The study posits that stronger adherence to ideology, higher lethality rates and indiscriminativeness of violence, interrupted social links, and stonger group membership renders jihadists, followed by nationalists, and in contrast to avengers, the less likely category of militants to seek individual disengagement.

O komparativní politologii a současné české politice

hgjm

Kubat, Michal - Lebeda, Tomáš a kol. 164 stran Karolinum 2014 ISBN 9788024624792

Český politolog a univerzitní profesor Miroslav Novák oslavil v roce 2013 své šedesátiny, a právě proto se v této knize sešli představitelé mladší a střední generace českých politologů, aby mu vyjádřili svou úctu. Někteří z nich byli přímými žáky Miroslava Nováka, jiní nikoli, všichni se však k Novákovi hlásí, někteří jako ke svému vzoru, jiní jako k vynikajícímu a podnětnému politologovi, který svým dílem výrazně ovlivnil současnou českou politologii. Jedná se o politologii nenormativní, empirickou, komparativní, aronovskou, duvergerovskou a sartoriánskou, politologii, která si zakládá na ověřitelnosti faktů, jejich logické a nestranné analýze, na nalézání příčin a následků věcí, politologii, která vychází z ujasněných teoretických pojmů a koncepcí, která stojí na zřetelných argumentech a správnosti myšlení. V neposlední řadě je to také politologie, která usiluje o sdělnost svých závěrů, tj. o tolik potřebnou a, bohužel, zdaleka ne vždy samozřejmou srozumitelnost výkladu.

Rusko a Kaliningradská oblast – Specifika řešení problematiky exklávy

Kaliningrad

Kadlec, Vladimír 145 stran Sokolov: Flavia Viera 2014 ISBN: 978-80-904954-1-8

Tato kniha pojednává o tom, jak byla na začátku 21. století řešena problematika spojená se specifickým geopolitickým postavením Kaliningradské oblasti jako exklávy Ruské federace na pobřeží Baltského moře. Kniha nejprve přináší stručný nástin historického vývoje daného regionu - Východního Pruska a Kaliningradské oblasti do roku 1991. Následně se věnuje vývoji a problémům exlávy v devadesátých letech 20. století. Jádro knihy detailněji zkoumá exklávní problematiku po roce 2000. Pozornost je věnována jednak otázce ekonomické (zajištění příznivého ekonomického rozvoje), diskuzím ohledně případné změny postavení oblasti v rámci Ruské federace, způsobu vyřešení problematiky tranzitu přes území Evropské unie a vojenské otázce. Kniha využívá tzv. teorii enkláv, kterou vypracoval ruský ekonom Jevgenij Vinokurov. Tato teorie určuje, která problematika je exklávám a enklávám ve většině případů společná.

Von der Rüstkammer des Reiches zum Maschinenwerk des SozialismusWirtschaftslenkung in Böhmen und Mähren 1938 bis 1953

ruskammer

Balcar,Jaromír - Kučera, Jaroslav 511 stran Vandenhoeck & Ruprecht, 2013 ISBN 978-3-525-37301-9

Zwischen den späten 1930er und den frühen 1950er Jahren durchlief die Wirtschaftsordnung der böhmischen Länder einen Wandel von der Marktwirtschaft zur Zentralplanwirtschaft sowjetischen Typs. Die vorliegende Studie untersucht diesen Transformationsprozess, indem sie den staatlichen Lenkungsanspruch und die wirtschaftliche Ordnungspolitik mit der Perspektive der Unternehmen kombiniert. Auf diese Weise werden nicht nur die Akteure des Wirtschaftslebens in den Blick genommen, sondern erstmals auch die Funktionsweisen der beiden Lenkungssysteme und die jeweils unterschiedlichen Handlungsspielräume der Unternehmen.

Gestützt auf eine breite Quellenbasis, die auch bislang unzugängliche Bestände umfasst, kommen die beiden Autoren sowohl für die NS-Kriegswirtschaft im Protektorat Böhmen und Mähren als auch für den Übergang der Tschechoslowakei zur Planwirtschaft in der Nachkriegszeit zu Ergebnissen, die teilweise Befunde der älteren Forschung korrigieren, teilweise Neuland erschließen.

Izolovaný ostrov Západní Berlín a jeho proměny po stavbě Berlínské zdi

západní berlín

Nigrin, Tomáš 216 stran Dokořán 2013 ISBN 978-80-7363-573-2

Kniha se zaměřuje na Západní Berlín v době před stavbou a po stavbě Berlínské zdi v roce 1961, tedy v době tzv. druhé berlínské krize. V centru pozornosti stojí především město, jeho obyvatelstvo a komunální politika včetně specificky berlínských problémů. Velmocenská politika během studené války a neustálé napětí mezi Východem a Západem tvoří pouze rámec a nutné kontextuální začlenění vývoje ve městě. Stavba Berlínské zdi totiž ve výsledku napomohla k oživení Západního Berlína a stabilizaci ekonomické a společenské situace včetně upevnění jeho pout ke Spolkové republice Německo. Boj za svobodný a prosperující Západní Berlín vedl v době krize tehdejší primátor Willy Brandt, kterému napomohly jeho berlínské úspěchy v postupu kariéry na kancléřský post. Tato monografie vznikla v rámci systému podpory fakultních monografií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. 

Perestrojka, pobaltské republiky a Československo 1988-1991

operestrojka

Švec Luboš 391 stran Dokořán 2013 ISBN 987-80-7363-564-0

Publikace o vztahovém trianglu mezi Sovětským svazem, Pobaltím a Československem 1988-1991 si klade otázku analogie i asymetričnosti demokratizačních a emancipačních procesů souvisejících s krizí sovětského vnějšího a vnitřního impéria.  Soustřeďuje na jeden z rozporů a konfliktů, které ovlivňovaly průběh  perestrojky-. na konflikt mezi třemi pobaltskými republikami a svazovým centrem - a na to, jak ho vnímala československá společnost. Vnímání pobaltské otázky souviselo s postojem měnícího se  vedení státu i společnosti nejen k pobaltské revoluci, ale zároveň gorbačovské perestrojce, k demontáži komunistického systému a následnému rozpadu Sovětského svazu.

Understanding Ethnopolitical Conflict: Karabakh, South Ossetia, and Abkhazia Wars Reconsidered

understanding

Emil A. Souleimanov 264 stran Palgrave Macmillan 2013 ISBN 9781137280220

This book seeks to explore the relevance of major theoretical and methodological approaches currently dominating the field of ethnic conflict and civil war research, testing their efficacy by applying them to three major South Caucasus conflicts of the late 1980s and early 1990s.

Souleimanov explores the causes and dynamics of ethnic conflict and civil war, distinguishing between onset-based and process-based theories. He introduces a scheme of periodization which links the phase of low-scale inter-ethnic violence with the phase of sustainable organized violence, asserting the crucial importance of elites and their use of opportunity in power asymmetry as a key factor in instigating full-scale civil war.

As a merger of theoretical and empiricist approaches, this book focuses on the case-specific contextual richness of the local conflicts in Karabakh, Abkhazia, and South Ossetia to draw solid theoretical conclusions as well as providing suggestions for the improvement of current theories.

Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva

instituce

Ivo Šlosarčík, Zuzana Kasáková a kolektiv 248 stran Grada 2013 ISBN 978-80-247-3567-2

Kniha Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva, připravená autorským kolektivem katedry západoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze,  analyzuje perspektivy nového institucionalismu změny Evropské unie po přijetí Lisabonské smlouvy. Autoři si kladou za cíl zhodnotit dopady institucionální reformy, její nedodělky a odpovědět na otázku, zda se postlisabonská Evropská unie bude moci místo dalších institucionálních změn soustředit na obsah svých aktivit.

Vyschly nám slzy… :Řečtí uprchlíci v Československu

Vyschly nám slzy… :Řečtí uprchlíci v Československu

Kateřina Králová, Konstantinos Tsivos et al. 336 stran Dokořán, 2013 ISBN 978-80-7363-416-2

Na přelomu 40. a 50. let minulého století přišlo z Řecka do Československa přibližně dvanáct tisíc běženců stižených občanskou válkou. Mysleli si tehdy, že se jedná pouze o přechodný pobyt. Záhy se ale dočasné útočiště proměnilo v druhý domov. Bohatě ilustrovaná kniha týmu juniorních badatelů vedeného předními českými odborníky v oblasti dějin Řecka, Kateřinou Královou a Konstantinosem Tsivosem, analyzuje osobní výpovědi pěti desítek pamětníků tří generací. Tato vůbec první kolektivní monografie na dané téma je svým pojetím a analýzou průkopnická. V historickém úvodu a dvanácti tematických studiích se zabývá jejich postoji k okupaci či občanské válce. Na základě rozhovorů poutavě přibližuje cestu do emigrace a osudy dětí, ale také proces integrace či snahu o zachování vlastní identity. Kniha se pohybuje nejen na poli historie, ale reflektuje rovněž, jak vnímá jednotlivec sebe sama, jakou roli přisuzuje sobě a svému okolí v dějinném procesu a jak své prožitky zasazuje do širšího společenského kontextu.

Nepokradeš!: Nálady a postoje slovenské společnosti k židovské otázce, 1938-1945

nepokradeš

Hana Kubátová 268 stran Academia, 2013 ISBN 978-80-200-2230-1

Kniha pojednává o náladách a postojích většinového slovenského obyvatelstva k židovské otázce v průběhu let 1938-1945. Autorka se ve své analýze zaměřuje především na hospodářské a sociální aspekty tzv. řešení židovské otázky na Slovensku. Zkoumá zainteresovanost slovenské společnosti na ekonomickém a sociálním vyloučení Židů, a to v kontextu celé škály reakcí veřejnosti na protižidovskou politiku státu: od spolupachatelství, přes apatii a nezájem o osud Židů, až po aktivní pomoc židovským spoluobčanům.

Současná česká politika: Co s neefektivním režimem?

současná česká politika

Michal Kubát 120 stran Barrister & Principal 2013 ISBN 978807474860

Kniha nabízí systematický pohled na soudobý český parlamentní režim. Vysvětluje jak teoretický, tak i praktický kontext jeho fungování. Česká republika je zralá na reformu svého demokratického režimu. Český parlamentarismus je poškozen a dlouhodobě nefunguje, jak by fungovat mohl a měl. Jeho reforma je proto nanejvýš potřebná a měla by být uskutečněna. Ambicí knihy je navržení řešení, která by přinesla nápravu českého parlamentarismu.

Francouzi a Němci na cestě ke sblížení: Partnerství měst a obcí (1950-2000)

FR a NEM

Lucie Filipová 456 stran Academia, 2013 ISBN 978-80-200-2217-2

Kniha Francouzi a Němci na cestě ke sblížení představuje první českou monografii, která přibližuje vývoj francouzsko-německých vztahů v letech 1950–2000 a jež je z velké části založena na původním výzkumu. Lucie Filipová nahlíží na toto téma v souladu s konceptem „dějin zdola“, který ukazuje, že k navázání dlouhodobé spolupráce mezi Francií a Německem přispěly nejen politické, hospodářské a kulturní elity, ale i zapojení několika milionů řadových občanů – zde konkrétně sledované na příkladu partnerství měst či menších obcí. Tato partnerství jsou ve francouzsko-německém případě specifická celkovým počtem (přes dva tisíce případů v roce 2000), rozmanitostí společných aktivit i mírovým potenciálem, který s nimi byl od počátku spojován a díky němuž plní nejen v Evropě nezpochybnitelnou modelovou roli. Kniha je určena jak zájemcům o vztahy dvou stěžejních aktérů současné evropské politiky, tak těm, kteří se zabývají zahraničními aktivitami obcí a měst. V mnoha ohledech může být inspirativní také pro interpretaci česko-německých vztahů.

Mezi masovou a kartelovou stranou: Možnosti teorie při výkladu vývoje ČSSD a KSČM v letech 2000–2010

kartel

Polášek Martin, Novotný Vílém, Perottino Michel a kol. 190 stran SLON 2012 ISBN 978-80-7419-094-0

Práce se zabývá vývojem ČSSD a KSČM v prvním desetiletí 21. století (2000–2010), s větší pozorností věnovanou druhé polovině tohoto období. Autoři hledají odpovědi na dva základní okruhy otázek. Za prvé, jak se ČSSD a KSČM v uplynulém desetiletí proměnily, o jakých organizačních charakteristikách můžeme v souvislosti s nimi hovořit a jak je můžeme v důsledku těchto charakteristik klasifikovat. A za druhé, jak je možné sledovanou proměnu vysvětlit, jaké byly její obecnější i bezprostřední příčiny, jaký byl konkrétní průběh a načasování. Nástrojem klasifikace a vysvětlení byly teorie kartelové strany (Katz, Mair) a teorii tří proudů resp. multi-stream theory (Kingdon, Zahariadis). Jak politický marketing proměnil vnitřní fungování ČSSD? V čem učinil Projekt modernizace ČSSD tuto stranu moderní? Byla politika ČSSD problémem estetickým, nebo obsahovým? Existuje jedno vysvětlení pro vnitřní proměnu ČSSD i pro politiku, kterou realizovala? Proti komu je vlastně zaměřen antikomunismus? Existuje vůbec důvod, proč by se KSČM měla transformovat? Je opravdu KSČM nedemokratická? Jsou veřejné politiky dílem politických stran?

Dopady krize v euroatlantickém prostoru

dopady krize

Kryštof Kozák, Tomáš Weiss, Helena Schukzová a kol. 296 stran Dokořán, 2012 ISBN 978-80-7363-444-5 978-80-7363-444-5

Byla finanční krize pouze přechodným selháním bankovních institucí, nebo se jedná o klíčový předěl se závažnými dopady pro celou společnost? Kniha Dopady krize v euroatlantickém prostoru podrobně analyzuje důsledky finanční krize ve Spojených státech a v Evropě. Jednotlivé případové studie odborníků z Institutu mezinárodních studií FSV UK zkoumají daný problém na úrovni mezinárodní politiky i politik národních. Jejich autoři se ptají, do jaké míry dokázaly státy a mezinárodní organizace v transatlantickém prostoru využít krizi jako příležitost pro strukturální reformu a do jaké míry krize pouze zhoršila a prohloubila problémy již existující. Kniha přináší nové pohledy na vysoce aktuální problematiku a je vhodná pro odbornou i laickou veřejnost.

The long road to victory: A history of Czechoslovak exile organizations

road to victory

RAŠKA, Francis 251 stran East European Monographs 2012 ISBN 978-0-88033-706-9

This monograph sheds light on the most important Czechoslovak exile organizations and their activities between 1968 and 1989. Activities of the older exiles are compared and contrasted with those of the post-1968 exiles. In particular, the Council of Free Czechoslovakia and its reunification under Mojmír Povolný in 1974 is analyzed as is the Listy Group founded by Jiří Pelikán in 1971. Pavel Tigrid's journal 'Svědectví' is scrutinized in detail as are Jan Kavan's Palach Press Agency, František Janouch's Charta 77 Foundation, and the Czechoslovak Desk at Radio Free Europe. Individual exile publishing houses are mentioned too. The volume also contains the personal testimonies of a number of key exile personalities.

Nesplacená minulost: Řecko-německé vztahy ve stínu nacismu

Nesplacená minulost: Řecko-německé vztahy ve stínu nacismu

Kateřina Králová 286 stran Karolinum, 2012 ISBN 978-80-246-2010-7

Kniha Nesplacená minulost: řecko-německé vztahy ve stínu nacismu seznamuje čtenáře s doposud málo probádanou problematikou řecko-německých vztahů v období po druhé světové válce. Bohatě ilustrovaná historická studie přední české odbornice na moderní dějiny Řecka Kateřiny Králové je vůbec první ucelenou monografií na toto téma. Soustřeďuje se především na to, jakým způsobem se řecká společnost vypořádávala s dědictvím nacistické okupace, zvláště pak s otázkou potrestání válečných zločinů. Jednotlivá témata zkoumá v politické, socio-kulturní, ekonomické a právní rovině. Zdůrazňuje přitom, že i v tomto případě hrály klíčovou roli ekonomické zájmy. Dodnes probíhající soudní spory mezi řeckými oběťmi nacismu a spolkovou vládou rovněž ukazují, že téma zůstává i nadále živé. Přesahuje navíc dimenzi řecko-německých vztahů a ve své podstatě je aplikovatelné na zkušenosti ostatních států, jež byly obdobně postiženy nacistickou okupací.

Teorie a praxe nedemokratických režimů

nedemokratických režimů

Stanislav Balík, Michal Kubát 216 stran Dokořán, 2012 ISBN 978-80-7363-266-3

Téma nedemokratických režimů není v politické vědě ničím novým. Již téměř celé jedno století představuje jednu z disciplín, jimž je věnováno značné intelektuální úsilí. Důvod je nasnadě - po celé 20. století a také v současnosti nedemokratické režimy nejrůznějších typů převažovaly a převažují nad režimy demokratickými. Demokracie tak představuje spíše zvláštnost a převážná část světového obyvatelstva žije v režimech, jež se skutečné demokracii více či méně vzdalují. Kniha Teorie a praxe nedemokratických režimů souhrnně zprostředkovává výsledky politologického výzkumu moderních nedemokratických režimů. Autoři se zabývají jak politickou teorií všech hlavních typů nedemokratických režimů, tak i jejich praktickým fungováním, které ilustrují na několika konkrétních ukázkách nedemokracií z různých koutů světa 20. století a současnosti (nacistické Německo, sovětské Rusko, Maova Čína, Pol Potova Kambodža, frankistické Španělsko, Salazarovo Portugalsko, Kaddáfího Libye či kádárovské Maďarsko a lidové Polsko).

Výtvarné avantgardy 20. století 1900 - 1945

avantgardy

Anita Pelánová 146 stran Karolinum, 2010 ISBN 978-80-246-1783-1

Publikace se věnuje výbojům a reflexi uměleckých směrů 20. století. Oproti kunsthistorickým pojednáním přichází s novým pohledem na tematiku. Místo toho, aby se zabývala detailní analýzou jednotlivých uměleckých směrů, dívá se na dobu a její specifika pohledem malířů této epochy. Postihuje změny malířské optiky s ohledem na objevy a rozvoj přírodních věd, psychologie a noetiky. Odkazuje při tom na konkrétní vědecké objevy a jejich důsledky pro zdánlivě vzdálené problémy umění a výtvarného vidění světa. Termín "avantgarda" autorka nepojímá v obvyklém smyslu levicové revolty v uměleckém prostředí, ale jako to, co se v daném okamžiku na umělecké scéně jevilo coby nejvíce pokrokové a aktuální. Popisy jednotlivých uměleckých směrů jsou prokládány vybranými citáty z textů významných autorů a rozbory typických výtvarných děl s odkazy na internetové fototéky.

Political Opposition in Theory and Central European Practice

oposition

Michal Kubát 193 stran Peter Lang Publishing Group 2010 ISBN 978-3-631-59181-9

This book offers interpretations of different forms of political opposition in political theory and also in the contemporary development of politics and government in Central Europe. The problem is analyzed through a comparative approach. The first part of the book targets the question of definitions and typologies of political opposition, above all, in democratic, but partly also in non-democratic regimes. The second part deals with the question of models of political opposition in Central Europe after the fall of communism in the late twentieth century and in the present.

Politická opozice v teorii a středoevropské praxi (vybrané otázky)

politická teorie

Michal Kubát 200 stran Dokořán 2010 ISBN 978-80-7363-285-4

Kniha Politická opozice v teorii a středoevropské praxi je systematickým zpracováním důležitého fenoménu moderní politiky, kterým je politická opozice, a to jak z hlediska teorie politiky, tak i vzhledem k politické praxi. Klade si za cíl analýzu problematiky ve smyslu rozvinutí a modifikování existujících teorií, přičemž ambicí práce je doplňovat existující teorii vlastními analytickými postřehy, nejednou polemické povahy. Text dále aplikuje analyzované teorie na politickou praxi zemí střední Evropy. Autor představuje nejdůležitější existující přístupy a koncepce politické opozice a zaplňuje tak informační mezeru, která v české politické vědě existuje.