FAQ

Studium na IMS

Zajímá Tě studium na Institutu mezinárodních studií, ale nemáš jasnou přestavu, co znamenají teritoriální studia a jaké je uplatnění absolventa IMS FSV UK? Jestli budeš mít možnost vyjet v rámci studia do zahraničí a jaký je kladen na IMS důraz na jazyky? Tak se podívej na nejčastější otázky, na které Ti odpověděli přímo samotní studenti IMS. 

FAQ

1. Jak vypadá studium v zahraničí?

 • veškeré informace naleznete na fakultních stránkách o mobilitě, důležité kontakty pak na stránce Oddělení zahraničních styků (OZS) FSV UK
 • v zásadě máte čtyři hlavní možnosti, jak do zahraničí vyjet - přes Erasmus+ (studijní pobyty, stáže nebo mezinárodní kreditovou mobilitu), mezifakultní dohod\, meziuniverzitní dohody a mezivládní dohody
 • na Erasmus vyjíždějí naši studenti nejdříve ve 2. ročníku (přihlášky se podávají v 1. ročníku po uzavření zimního semestru) - zohledňuje se prospěch, jazyková úroveň a motivace

2. Jaká je pravděpodobnost vyjetí na Erasmus - poptávka x nabídka?

 • přes 80 % uchazečů vyjede
 • kromě Erasmu existují i jiné možnosti vycestování viz. otázka č. 1, tedy nakonec vyjede tedy téměř každý, kdo chce
 • možnost vyjet je jak v rámci bakalářského, tak magisterského stupně i doktorského stupně studia

3. Jak je to s výukou jazyků?

 • Bc. Teritoriální studia: na bakalářském stupni musí student absolvovat 3 jazyky na 3 úrovních - jazyk I na úrovní C1, jazyk II na úrovni B2, jazyk III na úrovni A1
 • Bc. Česko-německá studia: je nutné absolvovat dva jazyky, němčinu na úrovni C1 a angličtinu na úrovni B2
 • Mgr. Teritoriální studia: na magisterském stupni musí student jeden jazyk odstupovat na úrovni C1 (tzv. Jazyk I)
  • jazyk, který byl vaším prvním jazykem v rámci přijímacích pohovorů nebo který (v případě přímého postupu do magisterského studia na základě prominutí přijímacích pohovorů z důvodu výborného prospěchu) jste měli jako hlavní jazyk (Jazyk I) během svého bakalářského studia, není možné si v rámci Mgr. TS uznat opět jako Jazyk I 

4. Jaká je náročnost jazyků u přijímacích zkoušek? Jaký je důraz na 2. jazyk?

 • Bc. Teritoriální studia: zkouška z jazyka se nekoná
 • Bc. Česko-německá studia: přehledový test z němčiny "od hodně jednoduchého po hodně těžké"
 • Mgr. Teritoriální studia: v rámci přijímacího řízení je nutné napsat esej v cizím jazyce (B2/C1) a složit test z druhého cizího jazyka spočívajícího v porozumění textu, které dokazuje krátký kroužkovací test (B1)

5. Jsou zde povinné předměty spojené s matematikou?

 • ne, v prvním ročníku vás pouze čeká přehledový předmět "Úvod do ekonomie"

6. Dají se na IMS studovat i reálie Latinské Ameriky?

 • IMS se zaměřuje na severní polokouli (Severní Amerika, západní Evropa, Evropská unie, německy mluvící země, Balkán, Rusko)
 • ostatní regiony jako je například Latinská Amerika nebo Čína se vyučují pouze ve spojitosti s výše zmíněnými teritorii

7. Jaký je rozdíl mezi IMS a IPS? Proč si vybrat IMS?

 • IMS se zaměřuje na teritoriální studia tzn. studium konkrétního státu nebo většího regionu perspektivou více disciplín - historie, geografie, ekonomie, politologie, mezinárodní vztahy, kultura. Absolvent je tedy odborníkem na určité teritorium. IPS se zabývá politickými vědami obecně a teoreticky - politologií, mezinárodními vztahy, politickou filozofií - a zaměření na region je druhotné.
 • Z osobní zkušenosti na IPS se hodně setkáte se studiem české politiky a s politologickými teoriemi, na IMS spíš s historií a geografií severní polokoule mimo ČR.
 • Uplatnění absolventů je podobné, je taky samozřejmě možné absolvovat bakaláře na jednom institutu a magistra na druhém.

8.  Lze studovat IMS společně s jinou fakultou/univerzitou?

 • lze, ale záleží hodně na rozvrhu obou fakult/univerzit
  • pokud je rozvrh z velké části volitelný, nebývá to problém
  • pokud je rozvrh dán pevně, je to problematičtější
 • nejčastější kombinace IMS + IPS, IMS + PF UK, IMS + VŠE
 • z osobní zkušenosti: studium na IMS + PF UK
  • PF UK: práva obecně nevyžadují moc velkou přípravu během semestru náročnější je učení během zkouškového období
  • IMS: vyžaduje prezenční docházku a více práce během semestru čtení textů z hodiny na hodinu, příprava prezentací, seminárek - během zkouškového období je učení méně než na PF UK
 • co se týče mezilidských vztahů a osobního přístupu, vyhrává IMS na plné čáře jak ve srovnání s PF UK, tak VŠE!
 • možnou variantou je začít dvě školy/dva obory a během prvního semestru si vybrat, která škola/obor vám více sedí
 • dá se studovat také “na přeskáčku”, tzn. systémem přerušování, kdy student například odstuduje oba první ročníky naráz na obou školách a následně ve druhém ročníku přeruší studium na jedné ze škol a dodělá druhý ročník na druhé škole, poté přeruší druhou školu a dodělá si druhý ročník na první škole. Ve třetím ročníku poté zopakuje tuto taktiku. Obě školy se tak dají vystudovat za 5 let a student na každé stráví 3 roky.

9. Kdy proběhnou přijímací zkoušky?

 • Národní srovnávací zkoušky probíhají v několika termínech

10. Kolik jazyků lze na IMS studovat?

 • v rámci bakalářského studia jsou povinné tři jazyky dále je to na vaší iniciativě
 • na IMS se vyučuje angličtina, němčina, španělština, italština, francouzština a ruština - tyto jazyky se však většinou nevyučují od základní úrovně (vyžadují alespoň nějakou předchozí znalost)
 • od základu lze studovat na IMS pouze řečtinu, ruštinu a polštinu
 • další jazyky se od základní úrovně vyučují buď v angličtině (jazyky určené pro zahraniční studenty na IMS) nebo lze studovat jazyky v rámci volitelných předmětů například na FF, MATFYZ, HTF apod.

11. Je těžké se na IMS dostat?

 • SCIO testy si lze procvičit zde nebo v rámci přípravných kurzů NSZ
 • SCIO OSP obecně není těžké - jde spíš o logické myšlení, trochu cviku a dobré rozvržení času

12. Jak se připravit na přijímací zkoušky a studium na IMS?

 • mít přehled o moderních dějinách Evropy a USA (na úrovni nebo lehce nad úroveň maturity z dějepisu), o geografii Evropy a USA (kde co leží, co je jižněji, co je východněji)
 • sledovat zprávy co se děje ve světě
 • případně chodit na přípravné kurzy (více informací zde)

13. Co je hlavní náplní studia?

 • jedná se převážně o studium moderní historie a aktuálního dění ve světě
 • kromě toho student získá přehled v oborech jako např.: antropologie, geografie, hospodářství, politický systém, právní systém, sociálně-kulturní problémy, zahraniční politika, atd.

14. Uznává se certifikát CPE/CAE místo jazykové zkoušky?

 • během studia můžete na základě domluvy s Kabinetem jazykové přípravy většinou získat zápočty/zkoušky z jazyků (jazyk 1 a jazyk 2) například bez docházky, třetí jazyk lze uznat zcela na základě certifikátu
 • certifikáty můžete využít při výběrových řízeních na Erasmus, kde jsou naopak často vyžadovány

15. Jaká je reálná šance uplatnění (např. v mezinárodních organizacích)? Máte nějaké zajímavé příklady?

 • analytici, poradci, komentátoři politického, hospodářského a kulturního vývoje v zahraničí, akademici, redaktoři, novináři, ministerští úředníci, manažeři
 • v rámci ČR - státní správa (MZV ČR, kancelář prezidenta ČR, Úřad vlády ČR, …), neziskové organizace a nadace (Člověk v tísni, International Migration Organization, ERA, …), média, univerzity a vysoké školy, soukromá sféra
 • v zahraničí - mezinárodní instituce a organizace (Evropská komise, Evropský parlament, OBSE, …), univerzity, think-tanky, soukromá sféra

16. Co mám dělat, když bych chtěla navštěvovat přípravné kurzy, ale nemohu jej navštěvovat z časových důvodů?

 • učit se, učit se, učit se :)
 • dobrý přehled můžete získat i studiem Encyklopedie moderní historie od autorů Marka Pečenky a Petra Luňáka 

17. Co ze mě bude?

 • člověk schopný kritického myšlení a hodnocení pramenů a literatury, kvalitního ústního a písemného projevu, rozumějící historickým, politickým, společenským a hospodářským souvislostem, orientující se v mezinárodních organizacích, disponující jazykovou vybaveností, přehledem o současném dění ve světě, znalostí mezinárodních vztahů
 • historik, politolog, sociolog 
 • "IMSák", který nachází souvislostí tam, kde je nikdo nevidí, a dokonce tam, kde nejsou!

Další užitečné informace naleznete na stránkách institutu v záložce uchazeči nebo na Dni otevřených dveří který se koná každý rok v lednu. V případě dalších dotazů se nebojte obrátit na SIMS - Studentskou samosprávu IMS buď na Facebooku nebo e-mailem