Vedení a sekretariát

VEDENÍ A SEKRETARIÁT

Ředitel IMS v koordinaci s děkanem FSV UK koordinuje tvůrčí a vzdělávací činnost institutu a dbá na jejich rozvoj a kvalitu. Ředitel IMS dále kontroluje uskutečňování studijních programů na institutu a v případě problémů navrhuje příslušná opatření k jejich nápravě, zajišťuje hospodaření institutu a nejméně jednou za akademický rok svolává plénum institutu.

Sekretariát IMS zajišťuje odpovídající prostředí pro výkon funkcí ředitele, zástupce ředitele, tajemníka, vedoucích kateder, garantů studijních programů, členů vedení a dalších pracovníků, pověřených vedením institutu dalšími eventuálními úkoly, jakož i hladký chod studijní (zejména rozvrhové) a výzkumné agendy institutu včetně individuálních grantů a projektů.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Vedení IMS je poradním orgánem jeho ředitele a sestává se ze zástupců ředitele, tajemníka institutu, vedoucích kateder, garantů doktorského studia, resp. předsedů oborových rad doktorského studia, proděkana, resp. proděkanů IMS a zástupců studentské samosprávy (SIMS) a dále členů vedení pověřených ředitelem výkonem konkrétní agendy.

Zástupce ředitele zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti nebo trvale v oblastech, kterými jej ředitel po vzájemné dohodě pověřil. Ředitele IMS trvale zastupují zástupce ředitele pro vědu a zástupce ředitele pro studium. 
Tajemník organizuje porady vedení IMS, zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti a nepřítomnosti jeho zástupce a trvale v oblastech, kterými jej ředitel po vzájemné dohodě pověřil.

Vedoucí kateder navrhují členy komisí pro účely přijímacích pohovorů a státních závěrečných zkoušek pro studijní programy, svolávají schůze kateder, organizují jejich chod tak, aby umožňoval hladký provoz studijních programů.

Garanti oboru jsou zodpovědní za koncepci studijního plánu studijního programu, který garantují.