Absolventi

Co říkají absolventi o studiu na naší katedře?

Absolventi katedry německých a rakouských studií se díky cílenému geografickému zaměření nejčastěji uplatňují jako analytici a experti v oblasti česko-německé a česko-rakouské spolupráce. Nachází však také zaměstnání v širším kontextu mezinárodních vztahů a evropských záležitostí. Pracují v diplomacii a státní správě, nadnárodních společnostech, médiích i nevládních organizacích.

Naši absolventi

Mgr. Tereza Kaiserová, B.A.

„Za studium na KNRS jsem moc vděčná a čerpám z něj dodnes. Velkou výhodou byly povinná stáž, roční pobyt na univerzitě v Regensburgu, individuální přístup vyučujících, výuka formou seminářů (z velké části v němčině), čtení a psaní textů v cizích jazycích, Gastdozenti a mnoho mimoškolních aktivit všeho druhu. Získala jsem rozhled a naučila se kriticky přistupovat k informacím a vidět svět v souvislostech. A také, že vzdělávání je celoživotní proces.“

Tereza Kaiserová pracuje v kulturním a protokolárním oddělení na Německém velvyslanectví v Praze. V roce 2016 absolvovala magisterský obor Německá a rakouská studia, předtím získala bakalářský titul v oboru Česko-německá studia (2013). Během studia strávila rok na Univerzitě v Řezně a zaměřovala se na oblast přeshraniční spolupráce ve střední Evropě. První pracovní zkušenosti získala jako stážistka v Kontaktní kanceláři hlavního města Vídně v Praze, později v Česko-německé obchodní a průmyslové komoře nebo v programovém oddělení Goethe-Institutu v Praze, kde mj. pomáhala organizovat festival „Das Filmfest 2015“. Vedle toho se Tereza Kaiserová angažovala i v neziskových projektech na podporu česko-německé výměny mládeže (Česko-německé fórum mládeže nebo projekt Do Německa na zkušenou).

 

PhDr. Ondřej Picka

„Studium na KNRS mě naučilo vnímat politické a hospodářské dění v Německu a Rakousku v jeho kulturních a historických souvislostech. Studijní obor zaměřený na politickou kulturu, hospodářský systém a sociální vývoj německy mluvících zemí a na problematiku česko-německých a česko-rakouských vztahů se pro mě stal dobrým základem pro profesní dráhu v oblasti zahraniční politiky. Na katedře jsem měl také možnost seznámit se s řadou odborníků, kteří se německy mluvícími zeměmi zabývají. Německá a rakouská studia posluchačům otevírají cestu do komunity expertů na Německo a Rakousko.“

Ondřej Picka pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. V letech 2012–2016 působil na Úřadu vlády ČR, kde vedl Oddělení zahraničních vztahů. Studium na Katedře německých a rakouských studií IMS FSV UK zakončil v roce 2011 rigorózní prací o proměnách programu německé politické strany CDU na počátku 70. let. Během studia na Fakultě sociálních věd absolvoval studijní pobyty na univerzitách v Řezně a Bonnu a pracovní stáž v Německém spolkovém sněmu. Je členem Asociace pro mezinárodní otázky (AMO).

 

PhDr. Jan Ryjáček, Ph.D.

„Studium německých a rakouských studií, resp. šířeji na IMS FSV UK mě vybavilo především dvěma základními kompetencemi, nezbytnými pro přežití na současném trhu práce: schopností se učit a chutí se učit. Nad rámec tohoto univerzálního základu stále těžím ze schopnosti kritického akademického nadhledu na dění okolo sebe. V neposlední řadě jsou to skvělí lidé, vztahy, které přetrvávají dodnes, a neskutečné obohacení díky zahraničním pobytům. Studium IMS doporučuji proto, že dá základ ke kariéře (téměř) v jakémkoli odvětví.“

Jan Ryjáček absolvoval obor Německá a rakouská studia v roce 2008. Během studia aktivně působil v mládežnických politických organizacích. V letech 2003–2005 byl mluvčím Česko-německého fóra mládeže. Studijně pobýval v Berlíně, Frankfurtu nad Mohanem a Düsseldorfu. Jeho doktorská práce na téma participace německého parlamentu při schvalování zahraničních vojenských misí vyšla knižně v roce 2012 v nakladatelství Karolinum. Po ukončení studia našel Jan Ryjáček uplatnění v oblasti systémové integrace a IT consultingu. Podílel se na dodávce systémů péče o zákazníky pro přední české telekomunikační společnosti. Od roku 2015 pečuje na pozici Business Relationship Manager ve společnosti O2 o vztahy mezi IT a komerčními útvary společnosti.

 

Mgr. Kateřina Boťová, B.A.

„Studium na KRNS mě naučilo, jak vnímat svět, ve kterém žijeme, s otevřenou myslí a přemýšlet o věcech v souvislostech. Zaměření studia na Německo se sice může jevit jako velmi úzké, mně to ale vždy nabízelo zajímavou a dobře uchopitelnou perspektivu rovněž v úvahách o České republice, Evropě a celém světě. Na samotném studiu hodnotím kladně zejména příjemnou atmosféru, malý přátelský kolektiv, formát výuky a četné možnosti, jak se podívat do Německa nebo být s 'Německem' v kontaktu i tady v Praze. V neposlední řadě bylo studium na KNRS dobrým odrazovým můstkem do profesního života. Pomohlo mi dostat se na stáž do Německého spolkového sněmu nebo získat práci v německé politické nadaci Friedrich-Ebert-Stiftung.“

Kateřina Boťová po absolvování Německých a rakouských studií v roce 2016 nastoupila do zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice na pozici vědecké pracovnice. V roce 2015 absolvovala stáž v Německém spolkovém sněmu v Berlíně v kanceláři poslance Josefa Riefa, a to díky programu Mezinárodního parlamentního stipendia. Předtím vystudovala bakalářský double-degree program Česko-německá studia, v rámci něhož strávila akademický rok 2012/2013 na Univerzitě v Řezně. Během studií absolvovala také stáže v Českých centrech, Pražském literárním domě německy píšících autorů nebo v Prager Zeitung a překládala články pro česko-německý web Poznat sousedy.