Absolventi

Co říkají absolventi o studiu na naší katedře?

Absolventi katedry německých a rakouských studií se díky cílenému geografickému zaměření nejčastěji uplatňují jako analytici a experti v oblasti česko-německé a česko-rakouské spolupráce. Nachází však také zaměstnání v širším kontextu mezinárodních vztahů a evropských záležitostí. Pracují v diplomacii a státní správě, mezinárodních firmách, médiích i nevládních organizacích.

Naši absolventi

Mgr. Kateřina Boťová, B.A.

„Studium na KNRS mě naučilo, jak vnímat svět, ve kterém žijeme, s otevřenou myslí a přemýšlet o věcech v souvislostech. Zaměření studia na Německo se sice může jevit jako velmi úzké, mně to ale vždy nabízelo zajímavou a dobře uchopitelnou perspektivu rovněž v úvahách o České republice, Evropě a celém světě. Na samotném studiu hodnotím kladně zejména příjemnou atmosféru, malý přátelský kolektiv, formát výuky a četné možnosti, jak se podívat do Německa nebo být s 'Německem' v kontaktu i tady v Praze. V neposlední řadě bylo studium na KNRS dobrým odrazovým můstkem do profesního života. Pomohlo mi dostat se na stáž do Německého spolkového sněmu nebo získat práci v německé politické nadaci Friedrich-Ebert-Stiftung.“

Kateřina Boťová je v současnosti projektovou koordinátorkou v pražské kanceláři Heinrich-Böll-Stiftung. V minulosti pracovala na Oddělení zahraničních vztahů Úřadu vlády ČR a na projektu "22 % k rovnosti" Ministerstva práce a sociálních věcí, působila také v českém zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung. Německá a rakouská studia absolvovala v roce 2016. Během studia strávila dva semestry na Univerzitě Regensburg a zúčastnila se stipendijního programu Německého spolkového sněmu v Berlíně.

 

Mgr. Eva Horelová

eh

„Ze studií německých a rakouských studií na FSV UK při práci v evropské diplomatické službě čerpám dodnes, jak v přístupu k analytickému zpracování nekonečného proudu informací, tak ze znalostí moderní evropské historie v souvislostech. V univerzitních seminářích po nás vyučující požadovali nejen opakovat nastudované, ale látku i analyzovat, umět psát strukturované eseje, studovat v cizím jazyce atd. Studium teritoriálních studií považuji za přínosné právě kvůli důrazu na zpracování faktů, už jen „koncepce a interpretace“ dějin je dobrou „výzbrojí“ každého, kdo svou prací ovlivňuje veřejné dětí – diplomat, novinář, politik... Německá a rakouská studia jsou dobrou průpravou pro působení jak ve středoevropském regionu tak v rámci Evropské unie. Znalost jazyků, historie a jejích dopadů na dnešek i umění diskuze jsou základem spolupráce a dobrých sousedských vztahů.“

Eva Horelová absolvovala německá a rakouská studia na FSV UK a stáž v Německém spolkovém sněmu v roce 2003. Po dvou letech působení v české státní správě je od roku 2005 úřednicí Evropské unie. V rámci Evropské služby pro vnější činnost se věnovala veřejné diplomaci EU ve třetích zemích, pomáhala definovat politiku EU vůči konfliktu v Sýrii, pracovala jako zástupce vedoucí oddělení tisku a veřejné diplomacie v Delegaci EU v USA a vedoucí politického oddělení Delegace Evropské Unie v Turecku. Od roku 2022 působí jako Vedoucí politické sekce Zastoupení Evropské komise v ČR. 

 

PhDr. Tomáš Jelínek, Ph.D.

jelínek

Na studium na IMS vzpomínám moc rád, hlavně na inspirativní akademické prostředí s kantory, kteří nás podporovali nejen v našem odborném růstu, ale i při vytváření naší hodnotové orientace.

Tomáš Jelínek je od roku 2005 ředitelem Česko-německého fondu budoucnosti. V letech 1999 – 2000 se účastnil jednání o odškodnění obětí otrocké a nucené práce a měl poté v rámci ČNFB na starosti jeho realizaci v ČR. Tomáš Jelínek je zastupujícím členem kuratoria německé spolkové Nadace EVZ, působí v mezinárodním poradním sboru Nadace Topographie des Terrors v Berlíně a je rovněž spoluzakladatelem obecně prospěšné společnosti Živá paměť. Ve své vědecké činnosti se zaměřuje na dějiny odškodnění obětí nacismu.

 

Mgr. Tereza Kaiserová, B.A.

Kaiserova

„Za studium na KNRS jsem moc vděčná a čerpám z něj dodnes. Velkou výhodou byly povinná stáž, roční pobyt na univerzitě v Regensburgu, individuální přístup vyučujících, výuka formou seminářů (z velké části v němčině), čtení a psaní textů v cizích jazycích, Gastdozenti a mnoho mimoškolních aktivit všeho druhu. Získala jsem rozhled a naučila se kriticky přistupovat k informacím a vidět svět v souvislostech. A také, že vzdělávání je celoživotní proces.“

Tereza Kaiserová pracuje v kulturním a protokolárním oddělení na Německém velvyslanectví v Praze. V roce 2016 absolvovala magisterský obor Německá a rakouská studia, předtím získala bakalářský titul v oboru Česko-německá studia (2013). Během studia strávila rok na Univerzitě v Řezně a zaměřovala se na oblast německé rodinné politiky. První pracovní zkušenosti získala jako stážistka v Kontaktní kanceláři hlavního města Vídně v Praze, později v Česko-německé obchodní a průmyslové komoře nebo v programovém oddělení Goethe-Institutu v Praze, kde mj. pomáhala organizovat festival „Das Filmfest 2015“. Vedle toho se Tereza Kaiserová angažovala i v neziskových projektech na podporu česko-německé výměny mládeže (Česko-německé fórum mládeže nebo projekt Do Německa na zkušenou).

 

Mgr. Ondřej Kavan

kavan

„Studium na Katedře německých a rakouských studií mi přineslo hlavně pochopení toho, co se kolem mě odehrává. Ta cesta vede přes politické, historické, a geografické souvislosti současného světa. Široký záběr témat, kterým je možné se na IMS věnovat, otevírá hlavu a učí se zorientovat v čemkoliv, co před vás kdo postaví. Díky dobrovolnické práci v Česko-německém fóru mládeže jsem ještě během studií získal první kontakty na prostředí německých médií. V něm působím dodnes. Vedle toho se mi IMS stalo rodinou, ve které jsem našel řadu zásadních přátel. S nimi jsme založili třeba cestovatelský kroužek a hlavně divadelní soubor Teritoriální tyjátr. S ním se ve vlastních hrách věnujeme rozvoji svérázného IMS humoru a překrucování moderní historie. A to zásadní nakonec: letos premiérujeme dlouho slibovanou novou hru, tak se stavte.“

Ondřej Kavan pracuje v zahraniční redakci České televize a také jako zpravodaj německých televizních stanic ZDF a ARD v Praze. Na volné noze se věnuje výrobě krátkých dokumentů a videoklipů. V roce 2018 absolvoval magisterský obor Německá a rakouská studia, který zakončil obhajobou diplomní práce na téma srovnání urbanistických koncepcí Univerzity Karlovy a Univesität Wien. Bakalářský titul získal v oboru Mezinárodní teritoriální studia, kde obhájil práci na téma migrace zahraničních pracovníků v Rakousku.

 

Mgr. Martin Palán

foto palán

„Práce v uměleckém a filmovém byznysu se neobejde bez širokých kulturních, historických, a politických souvislostí. Studium na Katedře německých a rakouských studií mi dalo nejen tento široký kontext, naučil jsem se, jak získat relevantní informace, jak je analyzovat a utvořit si vlastní pohled na věc, podpořený konkrétními argumenty. Bohatý společenský a kulturní život během studia mi přinesl zkušenosti a kontakty, které výborně doplnily oficiální náplň oboru.“ 

Martin Palán je ředitel a majitel společnosti Bontonfilm. Absolvoval Německá a rakouská studia v roce 2006, když obhájil práci na téma amerických nevládních organizací v Německu. Bakalářský titul získal rovněž na IMS v oboru Mezinárodní teritoriální studia.

 

PhDr. Ondřej Picka

„Studium na KNRS mě naučilo vnímat politické a hospodářské dění v Německu a Rakousku v jeho kulturních a historických souvislostech. Studijní obor zaměřený na politickou kulturu, hospodářský systém a sociální vývoj německy mluvících zemí a na problematiku česko-německých a česko-rakouských vztahů se pro mě stal dobrým základem pro profesní dráhu v oblasti zahraniční politiky. Na katedře jsem měl také možnost seznámit se s řadou odborníků, kteří se německy mluvícími zeměmi zabývají. Německá a rakouská studia posluchačům otevírají cestu do komunity expertů na Německo a Rakousko.“

Ondřej Picka pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. V letech 2012–2016 působil na Úřadu vlády ČR, kde vedl Oddělení zahraničních vztahů. Studium na Katedře německých a rakouských studií IMS FSV UK zakončil v roce 2011 rigorózní prací o proměnách programu německé politické strany CDU na počátku 70. let. Během studia na Fakultě sociálních věd absolvoval studijní pobyty na univerzitách v Řezně a Bonnu a pracovní stáž v Německém spolkovém sněmu. Je členem Asociace pro mezinárodní otázky (AMO).

 

PhDr. Jan Ryjáček, Ph.D.

„Studium německých a rakouských studií, resp. šířeji na IMS FSV UK mě vybavilo především dvěma základními kompetencemi, nezbytnými pro přežití na současném trhu práce: schopností se učit a chutí se učit. Nad rámec tohoto univerzálního základu stále těžím ze schopnosti kritického akademického nadhledu na dění okolo sebe. V neposlední řadě jsou to skvělí lidé, vztahy, které přetrvávají dodnes, a neskutečné obohacení díky zahraničním pobytům. Studium IMS doporučuji proto, že dá základ ke kariéře (téměř) v jakémkoli odvětví.“

Jan Ryjáček absolvoval obor Německá a rakouská studia v roce 2008. Během studia aktivně působil v mládežnických politických organizacích. V letech 2003–2005 byl mluvčím Česko-německého fóra mládeže. Studijně pobýval v Berlíně, Frankfurtu nad Mohanem a Düsseldorfu. Jeho doktorská práce na téma participace německého parlamentu při schvalování zahraničních vojenských misí vyšla knižně v roce 2012 v nakladatelství Karolinum. Od ukončení studia pracuje v oblasti IT. Ve společnostech Accenture, O2, Actum Digital a ista se věnoval rozvoji systémů péče o zákazníky.