Vedení IMS a sekretariát

ŘEDITEL

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

Ředitel IMS v koordinaci s děkanem FSV UK koordinuje tvůrčí a vzdělávací činnost institutu a dbá na jejich rozvoj a kvalitu. Ředitel IMS dále kontroluje uskutečňování studijních programů na institutu a v případě problémů navrhuje příslušná opatření k jejich nápravě, zajišťuje hospodaření institutu a nejméně jednou za akademický rok svolává plénum institutu.

Zástupci ředitele

Zástupci ředitele zastupují ředitele v době jeho nepřítomnosti nebo trvale v oblastech, kterými jej ředitel po vzájemné dohodě pověřil. Ředitele IMS trvale zastupují zástupce ředitele pro vědu a pro studium.

Funkce Osoba Sekretariát
Zástupce ředitele pro studium doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Mgr. Iveta Hönigerová
Bc. Jiřina Tomečková

Zástupce ředitele pro výzkum doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. Mgr. Barbora Navrátilová

VEDOUCÍ KATEDER

Vedoucí kateder navrhují členy komisí pro účely přijímacích pohovorů a státních závěrečných zkoušek pro studijní programy, svolávají schůze kateder a organizují jejich chod tak, aby umožňoval hladký provoz studijních programů.

 

Katedra evropských studií

Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. (sabbatical)

  Mgr. Jan Váška, Ph.D. (zástupce)
Katedra německých a rakouských studií  PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
Katedra ruských a východoevropských studií                                   

Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (sabbatical)

  Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. (zástupce)
Katedra severoamerických studií PhDr. Jan Hornát, Ph.D. (zahraniční výjezd)
  Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D. (zástupkyně)

Členové vedení

Vedení IMS je poradním orgánem jeho ředitele a sestává se ze zástupců ředitele, tajemníka institutu, vedoucích kateder, garantů doktorského studia, resp. předsedů oborových rad doktorského studia, proděkana, resp. proděkanů IMS a zástupců studentské samosprávy (SIMS) a dále členů vedení pověřených ředitelem výkonem konkrétní agendy.

Funkce Člen Sekretariát
Člen vedení pro strategická partnerství
a internacionalizaci
doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D. ---
Člen vedení pro zahraniční mobility PhDr. Jiří Kocián, Ph.D.

Mgr. Ladislav Beneš

Členka vedení pro vnější vztahy a PR PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. Mgr. Klára Smitková
Členka vedení pro cizojazyčné programy  Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. Mgr. Ladislav Beneš
Člen vedení pro spolupráci se SŠ PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. ---
Předseda oborové rady MD doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. Mgr. Iveta Hönigerová
Mgr. Ladislav Beneš
Předseda oborové rady MTS prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. Mgr. Iveta Hönigerová
Mgr. Ladislav Beneš
Proděkan pro rozvoj PhDr. David Emler, Ph.D. ---
Proděkanka pro zahraniční styky PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. ---
Členka kolegia rektorky pro 4EU+ Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. ---

Tajemnice a sekretariát

Tajemnice organizuje porady vedení IMS, zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti a nepřítomnosti jeho zástupce a trvale v oblastech, kterými jej ředitel po vzájemné dohodě pověřil. Sekretariát IMS zajišťuje odpovídající prostředí pro výkon funkcí ředitele, zástupce ředitele, tajemníka, vedoucích kateder, garantů studijních programů, členů vedení a dalších pracovníků, pověřených vedením institutu dalšími eventuálními úkoly, jakož i hladký chod studijní (zejména rozvrhové) a výzkumné agendy institutu včetně individuálních grantů a projektů.

Tajemnice IMS PhDr. Lucie Jůzová
Magisterské a doktorské programy Mgr. Iveta Hönigerová
Bakalářské programy a Erasmus+  Bc. Jiřina Tomečková
Administrace vědecké činnosti a projektů  Mgr. Barbora Navrátilová
Koordinace PR Mgr. Klára Smitková
Koordinace cizojazyčných programů a online výuky                         Mgr. Ladislav Beneš
Administrativní výpomoc, agenda AUC ST Hanna Serednia

Další členy a jejich kompletní agendy naleznete zde.

Garanti studijních programů

Garanti programů jsou zodpovědní za koncepci studijního plánu studijního programu, který garantují. K ruce mají koordinátory studijních programů, kteří pomáhají s hladkých chodem a propagací daných programů a jsou primárním kontaktem pro studenty stran dotazů.