O nás

O nás

O katedře

Katedra německých a rakouských studií je součástí Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Z hlediska teritoriálního se katedra zaměřuje na německy mluvící země a střední Evropu a na Evropu jako kontext vývoje a působení německy mluvících zemí.

Z hlediska oborového jsou výzkum i výuka zaměřeny multidisciplinárně s důrazem na přístupy věd o politice a na historicko-kulturní přístupy, doplněné o právní a hospodářskou problematiku.

Z tematického hlediska se výzkum i výuka na katedře koncentruje ve výše uvedeném teritoriálním a disciplinárním zaměření do tři hlavních celků. Za prvé to je otázka mezinárodních vztahů a zahraniční politiky (včetně dějin zahraniční politiky), za druhé aktuální problematika zkoumaného teritoria a jeho vývoj od revolucí roku 1989 až do současnosti a za třetí to jsou komparativní dějiny střední Evropy s důrazem na české země ve 20. století.

Katedra nabízí bakalářský studijní obor Česko-německá studia (double degree s Universität Regensburg) a magisterský studijní obor Německá a rakouská studia (obor je od roku 1994 podporován Německou akademickou výměnou službou Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD v rámci programu Německojazyčných studijních oborů - Deutschsprachige Studiengänge). Od roku 2015 nabízíme také magisterský studijní obor Německá a středoevropská studia (double degree s Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Pracovníci katedry se podílejí i na výuce v rámci bakalářského studijního oboru Mezinárodní teritoriální studia a kombinovaných studijních oborů Teritoriální studia a Soudobé dějiny.

Výuka probíhá v českém, německém i anglickém jazyce. Členové katedry publikují v domácích i zahraničních odborných časopisech a nakladatelstvích, účastní se pravidelně mezinárodních konferencí a působí jako hostující vyučující na řadě německých a rakouských univerzit.

Specifikem výuky na katedře je rozsáhlá nabídka kurzů vyučujících z Německa i Rakouska. Na katedře působí rovněž německý tutor, od roku 2014 také stálý hostující docent DAAD. Katedra pořádá pro studenty exkurze do Německa a Rakouska. Studenti v oborech, zajišťovaných katedrou, mají možnost ucházet se kromě stipendií určených pro všechny studenty Institutu mezinárodních studií, popř. UK, také o stipendium DAAD na univerzitě v Düsseldorfu.

Historie katedry

Praha

Po roce 1989 vyšly najevo deficity, které existovaly v dřívějším Československu v oblasti organizace vědy a výuky o německy mluvících zemích. Týkaly se především zanedbávané  interdisciplinární oblasti mezi tradiční germanistikou a historickými vědami, tedy především politicko-vědních a hospodářsko-vědních otázek a sociologické reflexe vývoje německy mluvících zemí.

Členové společné Československo-německé komise historiků, která vznikla na počátku roku 1990 z iniciativy tehdejších ministrů zahraničí Jiřího Dienstbiera a H.-D. Genschera, po právu poukazovali na nutnost zaplnit tyto mezery. Jejich úsilí následně podpořili přední reprezentanti veřejného života (mimo jiné prezident Václav Havel a bývalý ministr zahraničních věcí prof. Josef Zieleniec).

Ve skromných podmínkách vzniklo v roce 1993 v rámci Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd UK nejprve Centrum pro německá a rakouská studia, které bylo v roce 1994 přeměněno na katedru. O rok později se Katedra německých a rakouských studií stala součástí nově vzniklého Institutu mezinárodních studií FSV UK.

V následujících letech došlo ke stabilizaci činnosti katedry a k navázání široké spolupráce se zahraničními partnery, především ve Spolkové republice Německo a v Rakouské republice (univerzity v Düsseldorfu, Řezně a ve Vídni). Výzkumnou a badatelskou činnost vyvíjela katedra v rámci výzkumného záměru UK FSV a řady bilaterálních grantových projektů. V roce 2008 dospěl k akreditaci nový bakalářský studijní obor Česko-německá studia, na kterém se podílí stejným dílem Univerzita v Řezně. Jedná se o první binacionální bakalářský studijní obor v oblasti společenských věd na Univerzitě Karlově v Praze. Nejnověji nabízí katedra studium oboru Německá a středoevropská studia, který funguje jako specializace v programu double degree ve spolupráci s univerzitou Uniwerzytet Pedagogiczny w Krakowie.

Zápisy z porady katedry