O nás

O nás

O katedře

Katedra německých a rakouských studií je součástí Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Z hlediska teritoriálního se katedra zaměřuje na německy mluvící země a střední Evropu a na Evropu jako kontext vývoje a působení německy mluvících zemí.

Z hlediska oborového jsou výzkum i výuka zaměřeny multidisciplinárně s důrazem na přístupy věd o politice a na historicko-kulturní přístupy, doplněné o právní a hospodářskou problematiku.

Z tematického hlediska se výzkum i výuka na katedře koncentruje ve výše uvedeném teritoriálním a disciplinárním zaměření do tři hlavních celků. Za prvé to je otázka mezinárodních vztahů a zahraniční politiky (včetně dějin zahraniční politiky), za druhé aktuální problematika zkoumaného teritoria a jeho vývoj od revolucí roku 1989 až do současnosti a za třetí to jsou komparativní dějiny střední Evropy s důrazem na české země ve 20. století.

Katedra nabízí bakalářský studijní obor Česko-německá studia (double degree s Universität Regensburg) a magisterské studijní obory Německá a rakouská studia, a nejnověji také Německá a středoevropská studia (double degree s Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Pracovníci katedry se podílejí i na výuce v rámci bakalářského studijního oboru Mezinárodní teritoriální studia a kombinovaných studijních oborů Teritoriální studia a Soudobé dějiny.

Výuka probíhá v českém, německém i anglickém jazyce. Členové katedry publikují v domácích i zahraničních odborných časopisech a nakladatelstvích, účastní se pravidelně mezinárodních konferencí a působí jako hostující vyučující na řadě německých a rakouských univerzit.

Specifikem výuky na katedře je rozsáhlá nabídka kurzů vyučujících z Německa i Rakouska. Na katedře působí rovněž německý tutor, od roku 2014 také stálý hostující docent DAAD. Katedra pořádá pro studenty exkurze do Německa a Rakouska. Studenti v oborech, zajišťovaných katedrou, mají možnost ucházet se kromě stipendií určených pro všechny studenty Institutu mezinárodních studií, popř. UK, také o stipendium DAAD na univerzitě v Düsseldorfu.

Program DAAD

Magisterský studijní obor Německá a rakouská studia je od roku 1994 podporován Německou akademickou výměnou službou (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD) v rámci programu Německojazyčných studijních oborů (Deutschsprachige Studiengänge - DSG). Další informace o tomto programu na Katedře německých a rakouských studií najdete zde.

Historie katedry

Praha

Bezprostředně po převratu v roce 1989 vyšly najevo deficity, které existovaly v dřívejším Československu v oblasti organizace vědy a vyučování o problematice německy mluvících zemí. To se týkalo především zanedbávané a interdisciplinární oblasti mezi tradiční germanistikou, o kterou se již tradičně starala pražská Filozofická fakulta, a historickými vědami, tedy především oblastí politicko-vědní, hospodářské-vědní spolu se sociologickou reflexí německy mluvících zemí. Čeští a slovenští členové společné Československo-německé komise historiků, která vznikla na počátku roku 1990 z iniciativy tehdejších ministrů zahraničí Jiřího Dienstbiera a H.-D. Genschera, poprávu poukazovali na nutnost zaplnit tyto mezery. Po roce 1993 byli v tomto úsilí podpořeni reprezentanty veřejného života (mimo jiné prezidentem Václavem Havlem a bývalým ministrem zahraničních věcí prof. Josefem Zieleniencem).

Ve skromných podmínkách vzniklo v roce 1993 nejprve Centrum pro německá a rakouská studia, původně v rámci Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd UK. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v roce 1994 poskytlo finanční prostředky, které Centru - od roku 1994 bylo přeměněno na katedru, resp. Oddělení německých a rakouských studií na Institutu mezinárodních studií, který byl založen ve stejném roce - umožnily zajistit základní vybavení (české Ministerstvo zahraničních věcí umožnilo katedře využívat prostory historické budovy bývalého karmelitského kláštera Sv. Havla na pražském Starém Městě). Z těchto finančních prostředků mohli být v době, kdy nebylo k dispozici normální financování, zaplaceni vyučující a vědečtí pracovníci katedry. Financování prostřednictvím regulérních rozpočtových prostředků mohlo začít v okamžiku, kdy byl na Institutu mezinárodních studií otevřen kompletní program pro oba stupně studia (bakalářské a magisterské studium), to znamená v letech 1995 a 1996. Od roku 1997 nabízí Institut také možnost absolvovat tříleté doktorské studium v oborech Mezinárodní teritoriální studia a Moderní dějiny.

V následujících letech došlo ke stabilizaci činnosti katedry a k navázání široké spolupráce se zahraničními partnery - především ve Spolkové republice Německo a v Rakouské republice (univerzity v Düsseldorfu, Řeznu a ve Vídni). Výzkumnou a badatelskou činnost vyvíjela katedra v rámci výzkumného záměru UK FSV a řady bilaterálních grantových projektů. V roce 2008 dospěl k akreditaci nový bakalářský studijní obor Česko-německá studia, na kterém se podílí stejným dílem Univerzita v Řezně. Jedná se o první binacionální bakalářský studijní obor v oblasti společenských věd na Univerzitě Karlově v Praze.

Zpravodaj katedry - Rückblick

Katedra německých a rakouských studií vydává již řadu let Zpravodaj katedry - Rückblick, ve kterém se můžete dočíst o personálním složení, nejzajímavějších akcích, vědeckých i pedagogických počinech, které se za daný rok podařily.

Rückblick 2014 česky

Rückblick 2014 německy

Rückblick 2015 česky

Rückblick 2015 německy

Rückblick 2016-2017 německy

Rückblick 2018 německy

Rückblick 2019 je momentálně v přípravě

Zápisy z porady katedry

Zde můžete nalézt aktuální zápisy z porad katedry.

Porada katedry 3. 3. 2020