Pro studenty

Pro studenty

Studium na Katedře severoamerických studií se řídí studijním plánem, který je pro úspěšné absolvování oboru nutné splnit. Podrobnosti o studijním plánu a vyučovaných předmětech nejdete v Karolince.

Důležitou součástí studia na katedře je vypracovávání seminárních prací, které jsou součástí hodnocení většiny povinných i povinně volitelných předmětů. Základní informace pro správné a bezproblémové zpracování seminárních prací lze získat v následující příručce. Důležitou součástí jsou také správně citované akademické zdroje. Inspirovat se můžete na stránkách jinonické knihovny FSV. Vyvrcholením tvorby písemných prací je pak pro každého studenta psaní diplomové práce.

Studentská mobilita

Studenti Katedry severoamerických studií mají celou řadu možností vycestovat na zahraniční univerzitu a získat tak nejen důležité akademické zkušenosti, ale užít si také spoustu zábavy s novými spolužáky ze zahraničí a navázat celoživotní přátelství. Vzhledem k zaměření katedry vycestuje drtivá většina studentů do USA, Kanady nebo Mexika. Mezi nejoblíbenější univerzity patří například:

University of New Orleans

University of Washington, Seattle

Temple University, Philadelphia, Pennsylvania

McGill University, Montreal, Canada

Universidad Nacional Autónoma de México

 

Veškeré informace o podmínkách a požadavcích se zájemci dozvědí na internetových stránkách Oddělení zahraničních styků FSV.

Fakulta také nabízí celou řadu letních škol v zahraničí včetně USA, aktuální seznam najdete zde.

Státní Závěrečná zkouška

Po splnění všech studijních povinností a získání předepsaného počtu kreditů je pro úspěšné ukončení studia nutné složit státní závěrečnou zkoušku, která se skládá ze dvou částí:

1. Rozprava na téma mimo okruh diplomové práce (zaměřená na specializaci Americká studia)

- jednotlivé otázky vycházejí z daných okruhů a doporučené literatury

Oficiální kánon pro NMTS

Oficiální kánon pro specializaci Americká studia

Při zodpovídání otázky by měl student dbát především na interpretační rovinu daných témat – proč jsou dodnes relevantní, jak se vyvíjely názory historiků na ně, jaké proběhly spory či konfrontace ohledně jejich významu, jaké jsou širší souvislosti daných témat.

2. Obhajoba diplomové práce

V průběhu obhajoby student stručně představí hlavní východiska, metodické postupy a závěry svojí diplomové práce a zhodnotí jejich relevanci v širších souvislostech. Poté se vyjádří k výhradám a otázkám uvedeným v posudcích, a to především k těm, u kterých může jeho hlubší vysvětlení výhradu odstranit.