Pro studenty

Pro studenty

Studium na Katedře severoamerických studií se řídí studijním plánem, který je pro úspěšné absolvování oboru nutné splnit. Podrobnosti o studijním plánu a vyučovaných předmětech nejdete v Karolince.

Důležitou součástí studia na katedře je vypracovávání seminárních prací, které jsou součástí hodnocení většiny povinných i povinně volitelných předmětů. Základní informace pro správné a bezproblémové zpracování seminárních prací lze získat v následující příručce. Důležitou součástí jsou také správně citované akademické zdroje. Inspirovat se můžete na stránkách jinonické knihovny FSV.

Vyvrcholením tvorby písemných prací je pak pro každého studenta psaní bakalářské a diplomové práce. Přehled všech členů katedry včetně jejich expertíz naleznete v prezentaci Prezentace by Vám měla usnadnit vyhledávání možných vedoucích kvalifikačních prací a také pomoci s výběrem tématu práce.

Studentská mobilita

Studenti Katedry severoamerických studií mají celou řadu možností vycestovat na zahraniční univerzitu a získat tak nejen důležité akademické zkušenosti, ale užít si také spoustu zábavy s novými spolužáky ze zahraničí a navázat celoživotní přátelství. Vzhledem k zaměření katedry vycestuje drtivá většina studentů do USA, Kanady nebo Mexika. Mezi nejoblíbenější univerzity patří například:

University of New Orleans

University of Washington, Seattle

Temple University, Philadelphia, Pennsylvania

McGill University, Montreal, Canada

Universidad Nacional Autónoma de México

 

Veškeré informace o podmínkách a požadavcích se zájemci dozvědí na internetových stránkách Oddělení zahraničních styků FSV.

Fakulta také nabízí celou řadu letních škol v zahraničí včetně USA, aktuální seznam najdete zde.

Státní Závěrečná zkouška

Po splnění všech studijních povinností a získání předepsaného počtu kreditů je pro úspěšné ukončení studia nutné složit státní závěrečnou zkoušku, která se skládá ze dvou částí:

1. Rozprava na téma mimo okruh diplomové práce (zaměřená na specializaci Americká studia)

- jednotlivé otázky vycházejí z daných okruhů a doporučené literatury

Oficiální kánon pro NMTS

Oficiální kánon pro specializaci Americká studia

Při zodpovídání otázky by měl student dbát především na interpretační rovinu daných témat – proč jsou dodnes relevantní, jak se vyvíjely názory historiků na ně, jaké proběhly spory či konfrontace ohledně jejich významu, jaké jsou širší souvislosti daných témat.

2. Obhajoba diplomové práce

V průběhu obhajoby student stručně představí hlavní východiska, metodické postupy a závěry svojí diplomové práce a zhodnotí jejich relevanci v širších souvislostech. Poté se vyjádří k výhradám a otázkám uvedeným v posudcích, a to především k těm, u kterých může jeho hlubší vysvětlení výhradu odstranit.