24. 9. 2019

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 24. 9. 2019

Přítomni: Dr. J. Hornát, Dr. Z. Kasáková, doc. O. Konrád,  prof. M. Kubát , prof. J. Kučera, Dr. Z. Lizcová, Bc. Barbora Navrátilová, doc. T. Nigrin, prof. L. Rovná, Mgr. G. Špetová, Dr. E. Tomalová, doc. J. Vykoukal, doc. T. Weiss,  Mgr. J. Žambochová, Dr. O. Žíla, zástupci  SIMS

Omluveni: Dr. D. Emler, Dr. K. Králová,

Vedení IMS projednalo:

Provoz:

Neschopenky a ošetřovačky:

- Podle nového nařízení děkanátu musejí všichni zaměstnanci odevzdávat neschopenky a ošetřovačky na sekretariát příslušného institutu.

DNS (Dynamický nákupní systém):

- V letošním roce se materiál (tonery, počítače) nakupují skrze dynamický nákupní systém. Objednání a nákup trvá až 8 týdnů. Vzhledem k účetní uzávěrce by měli řešitelé grantů uskutečnit objednávku na dočerpání prostředků do 12. října 2019.

IMS - zajištění konferencí (box a checklist):

- V prostorách IMS v Jinonicích a na STAN budou záložní sady vybavení nutného pro  pro konání konferencí. Stejně tak v průběhu října začne fungovat koordinátor akcí, který na základě kalendáře akcí IMS osloví  organizátory větších akcí předem a zajistí koordinaci potřebných organizačních kroků.

Ubytování pro účely IMS:

 • Na koleji Hvězda je k dispozici pokoj pro návštěvy IMS. Jedná se o plně vybavené malé studio. V současné době je zde ubytován zahraniční kolega v rámci smlouvy o  Freedom Chair uzavřené mezi PCSC a IMS.
 • Pokoj bude obsazen do konce prosince, poté je třeba dořešit tabulku obsazenosti. Další  ubytování zatím není třeba zajišťovat.

Medailonky, foto web:

- Zaměstnanci, kteří nemají doplněné údaje v medailoncích na webu tak bezodkladně učiní. Všechny kontaktovala L. Jůzová a vložení informací řeší individuálně.

Webové stránky kateder:

 • Vedoucí kateder dají info T. Nigrinovi, které webové stránky kateder je možné vypnout (původní weby).

 

Studium:

Info o vývoji rozvrhu – kódy JT x JM x rozvrhové lístky:

- případné problémy s rozdílem v postavení  předmětů jako PV a V v jednotlivých studijních plánech řeší ve prospěch studenta garant programu při konečné kontrole splnění studijních povinností

Změna postupu kontroly studia při jeho ukončení:

- Garanti budou po podpisu svém a studentově příslušné protokoly předávat na sekretariát, kde budou opatřeny razítkem a odeslány na SO; stejný postup platí pro potvrzování protokolů o uznání studijních výsledků a studijních pobytů ze zahraničí..

Akreditace nových  programů BECES, HAS a MARS:

- J. Vykoukal potvrdil, že Rada pro vnitřní hodnocení schválila v srpnu a v září všechny jmenované programy, HAS (History and Area Studies) je anglojazyčný bakalářský prezenční program, který IMS uskutečňuje ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy UK (ÚJOP), BECES je českojazyčná distanční mutace stejnojmenného anglojazyčného magisterského prezenčního programu a v program MARS (Media and Area Studies) vystupuje IMS jako spolupracující partner IKSŽ.

Státnicové komise:

- Státnicové komise pro všechny studijní programy IMS budou znovu zaslány ke schválení VR FSV UK s tím, že budou rozčleněny do tří skupin, z nichž první bude pro všechny bakalářské, druhá pro všechny magisterské a třetí pro doktorské programy, dle uvážení garantů jako celek nebo ve dvou větvích pro oba doktorské programy. G. Špetová připraví sdílený soubor, kam vedoucí kateder a garanti doktorského studia zajistí nahrání dat. Soubor bude připraven do 20.10.2019, data nahrána do 10.11.2019.

Garanti - DG klient:

- Přístup do Tajemníka bude zajištěn pro všechny garanty programů a jimi pověřené osoby podobně jako finalizace hotových studijních plánů prostřednictvím DG klient. Žádost na správu SIS zajistí J. Vykoukal ve spolupráci se sekretariátem do 30.10.2019.

GA UK seminář:

- O. Konrád podal informace o plánovaném semináři k podání projektů pro doktorské (a magisterské studenty), který se proběhne 15.10. od 17:00.

Organizace „malé obhajoby“ x formální kontrola vedením IMS (Ph.D. práce)

- J. Kocián odevzdal disertační práci a M. Kubát ji již neposlal na vedení IMS, protože byla perfektně zpracovaná a nevykazovala vady. M. Kubát navrhl na vedení napříště postupovat takto u všech končících doktorských prací. Bylo schváleno, že na vedení se budou posílat pouze problematické práce,  jen je potřeba dát vědět vedení o všech pracích. V ostatních případech přebírá zodpovědnost za naplnění formálních kritérii Ph.D. práce garant doktorského studia.

Rigorózní řízení – změna postupu dle řádu (působnost garanta x komise)

- Informace o proběhlé stížnosti ohledně uznávání diplomové práce za práci rigorózní.

- Nově půjdou všechna rigorózní řízení přes ředitele IMS, který bude podrobně informovat garanty oborů o nutných krocích.

CDS – info o výběrovém řízení:

- Výběrová komise vybrala tři kandidátky – Šárku Navrátilovou, Annu Simbartlovou Lukešovou a Ekaterinu Zheltovou, požadavek na rezervaci místnosti  pro doktorandy v budově A v druhém patře na úterý  8 -16:00, zajistí tajemnice G. Špetová, bezodkladně.

- Schůzka garantů XXMD a XXMTS a ředitele IMS s členkami CDS proběhne 15.10.2019 v 9:00 v Jinonicích.

Nabídka spolupráce s Univerzitou Groningen

- Nabídka se týká  Ph.D. programů, konkrétně pak možnosti získat dvojí doktorát formou cotutelle. Garanti vyslovili předběžný souhlas, T. Nigrin zajistí další jednání o návrhu smlouvy.

Stážisté v systému UK

 • Je potřeba zjistit možnost flexibilního zapsání hostujících stážistů do systému UK. Byla požádána Z. Kasáková o zjištění postupů na OZS FSV.

 

Zahraniční:

Fond mobility:

 • Informace o podzimním kole  –  viz příloha 1.

Fond mobility – fakultní kolo:

- Nutná nominace náhradníka za K. Královou. Nominován J. Váška, informovat jej bude E. Tomalová.

 

Věda:

-Info o hodnotící zprávě:

T. Weiss (a kol.) napsal sebehodnotící zprávu IMS v oborech teritoriální studia a moderní dějiny. Zprávy projedná Mezinárodní rada FSV UK, Vědecká rada FSV UK a následně se stanou výchozím zdrojem dat pro zprávy za celé vědní oblasti, které připraví vedení FSV UK.

-Pravidla odměňování vědecké činnosti na FSV:

Informace o rozeslání pravidel. Vedení se domluvilo na dalším postupu ve věci možných dílčích úprav pro rok 2020. Pravidla by měla být upravena nejpozději do konce ledna 2020.

-Systém předběžného varování – vědecké projekty:

Bylo dohodnuto, že o všech vědeckých projektech bude předem informován T. Weiss, který zajistí informovanost na úrovni vedení FSV UK.

 

Institut:

Výjezdní zasedání:

- Předběžný program bude zaslán emailem v průběhu týdne.

 

Podpora publikační činnosti na FSV – stanovisko vedení IMS k 2. části, podpora publikací

- Podpora vydávání článků a monografií by bylo vhodnější ponechat v rámci kapacit IMS.

 

 

Personální oblast:

Nové vedoucí kateder

- Z. Lizcová za KNRS, E. Tomalová za KES.

- T. Nigrin poděkoval oběma dosavadním vedoucím – O. Konrádovi a T. Weissovi.

Projektový manažer:

- Na pozici projektového manažera skončila  J. Žambochová a místo ní nastoupila B. Navrátilová (barbora.navratilova@fsv.cuni.cz).

KSAS

 • T. Klvaň nahradil P. Szobi.

Různé:

-Vánoční večírek

Bylo domluveno, že místo vánočního večírku proběhne SPOLEČNÝ novoroční večírek institutu, katedry si vánoční večírek organizují samy.

 

Úkoly:

- Pokoj na Hvězdě bude obsazen do konce prosince, poté je třeba dořešit tabulku obsazenosti. G. Špetová, do 30.11.2019.

- Vedoucí kateder pošlou T. Nigrinovi linky ke zrušení nepoužívaných webových stránek kateder do 4.10.

- Všechny státnicové komise budou předschváleny jako celek pro programy IMS. G. Špetová připraví sdílený soubor, kam vedoucí kateder zajistí nahrání dat. Soubor do 20.10.2019, data do 10.11.2019.

- Požadavek na rezervaci místnosti  pro CDS doktorandy v budově A v druhém patře na úterý  8 -16:00, zajistí tajemnice G. Špetová, bezodkladně.

- Všichni garanti si zajistí funkční přístup do tajemníka a DG klienta pro finalizaci studijních plánů, není možné, aby vše řešil J. Vykoukal. Garanti do 30.10.2019.

- Je potřeba zjistit možnost flexibilního zapsání hostujících stážistů do systému UK. Byla požádána Z. Kasáková o zjištění postupů na OZS FSV.

- Nutná nominace náhradníka za K. Královou. Nominován J. Váška, informovat jej bude E. Tomalová.

 

Příloha 1:

Fond mobility

 

OZS vyhlašuje vyhlašuje podzimní kolo podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility pro období od prosince 2019 do prosince 2020.

 

Finanční podporu z fondu lze poskytnout jak studentovi, akademickému pracovníkovi (s úvazkem 0,5 +), tak hostujícímu akademickému pracovníkovi. Podpora se může týkat pobytů hostujících akademiků nebo vědeckých pracovníků na UK, vědeckých nebo výzkumných pobytů našich akademických pracovníků v zahraničí, vysílání studentů UK do zahraničí nebo studia zahraničních studentů na UK.

 

Fond mobility se řídí třemi základními principy:

 • Finanční podporu je možné žádat pouze na budoucí mobility, ne zpětně.
 • Z fondu lze hradit maximálně 50 % z předpokládaných nákladů.
 • Příspěvek z Fondu mobility není možné žádat na pobyty programu Erasmus+, které zahrnují stipendium.

 

Deadline pro podání přihlášek je stanoven na 16. října 2019.

 

Žádosti do Fondu mobility UK se podávají výhradně prostřednictvím Oddělení zahraničních styků FSV

 

Pro bližší informace navštivte webové stránky fakulty.

 

---------------------------------------------------------

 

The International Office announces the fall round of submission of applications for the Rector's Mobility Fund.  

 

The university's main instrument for the support of students studying abroad the Rector's Mobility Fund (Fond mobility UK), which was set up in 2001 primarily to help finance university-to-university exchanges.

Financial support from the Rector's Mobility Fund may be granted to both the student, the academic staff and the visiting academic staff.

The Mobility Fund has two basic principles: 

 • - It will only ever fund future travel plans (i.e. it will not fund travel in arrears).
 • - It will provide no more than half of the student's anticipated expenses. The aim of the Mobility Fund is to provide a contribution to the student's extra living/study expenses while they are abroad, not to provide 100% - financing.
 • - The contribution cannot be claimed for Erasmus + stays, which include a scholarship.

The faculty deadline for submission of applications is 16th October 2019.

 

For more information see the faculty's website.