ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 26. BŘEZNA 2019

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 26. BŘEZNA 2019

Přítomni:

 

Dr. D. Emler, člen vedení pro koordinaci akcí

Dr. K. Králová, vedoucí KRVS; členka vedení pro internacionalizaci

doc. M. Kubát, předseda Oborové rady MTS

doc. O. Konrád, vedoucí KNRS

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS

prof. J. Kučera, předseda Oborové rady MD; proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkanky

Dr. Z. Lizcová, členka vedení pro PR

doc. T. Nigrin, ředitel IMS

Mgr. G. Špetová, tajemnice IMS

doc. J. Vykoukal, zástupce ředitele IMS

zástupce SIMS

 

Omluveni:

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky

prof. L. Rovná, prorektorka pro evropskou problematiku

Dr. E. Tomalová, pověřená vedoucí KES; členka vedení pro cizojazyčné programy

doc. T. Weiss, zástupce ředitele IMS pro vědu (zahraniční pobyt)

 

 

Vedení IMS projednalo:

Studium:

 

Vyhláška k plagiátorství

 • Přítomní prodiskutovali některé body návrhu vyhlášky ředitele IMS k postupu ve věci studentských plagiátů. Shodli se na tom, že hlavním cílem je zjednodušit postup při projednávání plagiátorství a zlepšit komunikaci mezi institutem a Disciplinární komisí. Bylo domluveno, že bude vyhláška v tomto duchu upravena a znovu rozeslána poté,co ředitel IMS ověří, že stanovený postup je konzistentní s dalšími předpisy UK, resp. FSV UK (otázka práva přímého oslovení Disciplinární komise FSV UK pracovníkem fakulty) .  

   

Informace: druhá výzva Fondu pro podporu strategických partnerství v roce 2019

 • Viz příloha.

Rigorózní řízení v rámci původních oborů

 • JV oznámil, že z komunikace s akreditačním odborem RUK vyplynulo následující: platnost všech naposledy akreditovaných původních oborů (pokud měly možnost vykonávat rigorózní řízení) byla prodloužena novelou VŠ zákona do konce roku 2024, a to včetně výkonu rigorózního řízení.

DigiOst – diplomové práce

 • Seznam diplomových prací na dané téma do soutěže poslala zatím pouze K. Králová, týká se diplomových prací od r. 2016
 • T. Nigrin vyzval ostatní vedoucí kateder, aby příp. zaslali své návrhy diplomových prací na adresu JV do 5.4.2019.

Studentská konference Dissent 2020 - účast studentů

 • K. Kozák shrnul poznatky z dřívějších konferencí a informoval o organizaci nadcházející konference, kde se počítá s účastí studentů.
 • https://dissent2020.fsv.cuni.cz/student-conference-participation

 

Zahraniční:

Spolupráce s UNI Sussex

 • IMS navázal reciproční spolupráci s UNI Sussex. Výběrové řízení na obsazení jednoho místa bylo vyhlášeno.

Informace: Aktion Österreich

 • Přihlášku bude KNRS podávat až na podzim
 • Viz příloha.

Informace: Vysokoškolští pedagogové do Rakouska

 • Viz příloha.

 

Věda:

Nové GAUKy

 • V soutěží GA UK prošly pouze dva projekty studentů doktorského studia  Anny Simbartlové (MTS) a Jakuba Střelce (MD).  Oproti minulým rokům výrazně nižší úspěšnost.
 • IMS v ZS zorganizuje semináře pro doktorandy, kde by bylo možné se mj. dozvědět, jak připravit projekt pro GA UK. Tento seminář se bude konat po vzoru GAČRu a na podzim tohoto roku jej uspořádají předsedové oborových rad O. Konrád a M. Kubát.

Informace: Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

 • individuální nadační příspěvky
 • Viz příloha.

Informace: Grant Husovy nadace a stipendium Husovy nadace na rok 2019

 • Viz příloha.

Informace: Soutěž Polského institutu

 • Viz příloha.

Informace: Cena Josefa Hlávky a Cena MŠMT

 • Viz příloha.

Informace: Výzva k podávání  česko – francouzských projektů 2020-2021 (MŠMT)

 • Viz příloha.

 

 

Institut:

Weby kateder

 • Vedoucí kateder informují o stavu realizace webů kateder - původní termín byl konec února 2019:
 • KRVS má web již hotový, KAS urychleně dodá, KNRS má web připravený s výjimkou několika posledních úprav, web KES byl již spuštěn.

Web aktuality anglicky

 • Od 1. dubna 2016 budou aktuality (provozní) zveřejňovány na české i anglické verzi webu. Vyučující budou L. Jůzové dodávat text česky i anglicky.

Seznam odborníků pro média

 • Vedoucí kateder dodají aktualizovaný seznam odborníků Z. Lizcové, která jej upraví a následně bude kontaktovat média..

 

Různé:

 • Informace: Přípravné kurzy k výběrovým řízením do institucí EU
 • Viz příloha.

Informace: stipendium pro doktorandy na University of Alberta

 • Viz příloha.

Zpracovala: G. Špetová

Schválil: T. Nigrin

 

Přílohy:

 • Fond pro podporu strategických partnerství v roce 2019

Vážení páni ředitelé, kolegyně a kolegové,

dovoluji si Vás informovat o vyhlášení druhé výzvy Fondu pro podporu strategických partnerství v roce 2019. 

Jedná se o mimořádnou výzvu, z dodatečně uvolněných finančních prostředků, které lze použít na podporu aktivit spojených se vzdělávací činností.

Podklady naleznete v přiložených dokumentech. Upozorňuji na rozhodnutí kolegia rektora, na jehož základě byly z režimu partnerství interní strategické hodnoty vyjmuty tyto univerzity: Jagellonská Univerzita v Krakově, Univerzita Melbourne a Univerzita Peking.

Prosím o předání informací kolegům, kteří chtějí o podporu žádat. Nechť vyplní přiložený formulář a pošlou na adresu svoz@fsv.cuni.cz nejpozději do 24. dubna 2019. 

Projekty budou nejprve posouzeny na fakultní úrovni a dále poslány do druhého kola do Centra strategických partnerství UK.

V případě dotazů se prosím ozvěte.

S pozdravem

Michaela Rudinská

Head of International Office

 

 • Aktion Österreich

MŠMT informuje o výzvě k podávání společných návrhů projektů česko-rakouské spolupráce ve vědě a vzdělávání na rok 2019. Program AKTION podporuje např. společné semináře a odborné exkurze, zasedání či workshopy, výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů, letní kolegia a školy a akademickou výměnu za účelem vzdělávacích akcí.

AKTION podpoří projekty zejména vědeckého dorostu (do 10 let od ukončení dizertace). Nepodporuje se účast na konferencích, kongresech, sympoziích či exkurze bez výzkumných či pedagogických aktivit.

Návrh projektu je možné podat v německém či anglickém jazyce. Součástí návrhu projektu musí být i předpokládané vlastní finanční prostředky pro navrhované aktivity.

Podrobné informace a formuláře (žádost se podává elektronicky nejprve na MŠMT prostřednictvím rektorátu):

 

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání návrhu projektu (již podepsaného rakouskou stranou): 9. duben 2019.

 • Vysokoškolští pedagogové do Rakouska

 

Dům zahraniční spolupráce MŠMT informuje o programu stipendií pro vysokoškolské pedagogy k rozvoji profesní vědecké dráhy v Rakousku. Cílové instituce jsou rakouské veřejné/státní vysoké školy a odborné vysoké školy. 

Žádost se podává elektronicky na stránce, kde je třeba se nejprve zaregistrovat:

Součástí žádosti jsou: doporučení z domácí vysoké školy, pozvání z rakouské vysoké školy a formulář uchazeče o stipendium. 

Podrobné informace naleznete zde.

Termíny pro podání žádosti u poskytovatele: 15.4. a 30.11.2019.

Byl vyhlášen grant Husovy nadace. Podporují se doktorandi či doktoři do 40 let ve společenskovědních a humanitních oborech. Nadace podpoří sepsání odborné eseje v rozsahu 70-100 normostran na vyhlášená témata:

Rozvíjí veřejné školství vzdělávání, nebo mu spíše škodí?

Česko – slovenské dějiny v posledních sto letech 1918-2018

Co duchovně spojuje země, v nichž se peče štrúdl?

Projekt může navazovat na předchozí badatelskou práci žadatele a musí mít rozsah 5 až 7 normostran. Výsledná esej by měla být dostatečně původní a neměla by být podpořena z jiných zdrojů. Celková výše grantu činí max. 100.000,- Kč.

 • Grant Husovy nadace a stipendium Husovy nadace na rok 2019

Podrobné informace naleznete zde.

Přihláška

Termín odevzdání žádosti u poskytovatele: 8. září 2019.

Vyhlašuje se také stipendium Husovy nadace pro doktorandy a doktory do 35 let v neaplikovaných společenskovědních, humanitních a příbuzných oborech. Stipendium činí 80 tisíc Kč. 

Podrobné informace zde.

Přihláška

Termín odevzdání žádosti u poskytovatele: 8. září 2019. 

 • Soutěž Polského institutu

 

Vážení kolegové,

ráda bych Vás informovala o vyhlášené soutěži Polského institutu v Praze pro studenty magisterských a bakalářských oborů o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci zaměřenou na Polsko. Přihlášeny mohou být práce obhájené v akademickém roce 2017/2018, jejichž téma je spojeno s Polskem a jejichž obsah se Polsku ve značné míře věnuje.

Diplomové a bakalářské práce mohou přihlásit jejich autoři nebo vedoucí práce (se souhlasem autora) v termínu do 30. 4. 2019. Přijímají se práce zaslané elektronicky ve formátu pdf na adresu: praga@instytutpolski.org

Podrobné informace k soutěži jsou zveřejněny zde.

S pozdravem

Eva Horníčková

 • Cena Josefa Hlávky a Cena MŠMT

Vážený pane řediteli,

ráda bych Vás informovala o vyhlášení nového ročníku Ceny Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy. Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.

Písemný návrh na udělení Ceny musí obsahovat:

základní informace o studentovi/absolventovi (jméno a příjmení, titul, bydliště, kontakt e-mail/tel.číslo),

působiště studenta/absolventa, název studijního oboru, typ studijního programu,

důvodnění návrhu na udělení ceny, kde bude zhodnocen průběh studia, úspěchy dosažené ve vědecké činnosti či získaná ocenění nominovaného.

Předkládejte prosím za každý institut pokud možno pouze jeden návrh (za fakultu je možné zaslat pouze jednu nominaci).

Návrh bych Vás poprosila zaslat v tištěné i elektronické verzi nejpozději do pondělí 13. května 2019.

nformace k Ceně jsou zveřejněny na stránkách nadace - zde.

Dále bych Vás ráda informovala také o vyhlášení Ceny MŠMT pro vynikající studenty a absolventy studia a za mimořádné činy studentů. Cena je rozdělena do tří kategorií - bakalářské programy, magisterské programy a doktorské programy.

Písemný návrh na udělení Ceny musí obsahovat:

 • jméno a příjmení studenta nebo absolventa, datum narození, bydliště,
 • název studijního programu a oboru, název vysoké školy a fakulty, kde byl studijní program uskutečňován,
 • zdůvodnění návrhu na udělení ceny,
 • životopis,
 • doklady o výsledcích studijní, vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.
 • Prosím o zaslání max. jedné nominace v každé kategorii (bakalářské programy, magisterské programy a doktorské programy) v tištěné i elektronické verzi nejpozději do pondělí 13. května 2019. 

Statut ceny je zveřejněn na webových stránkách MŠMT - zde.

Předem děkuji za zaslané nominace.

S přáním pěkného dne,

Simona Voráčková, Oddělení vědy

 • Výzva k podávání  česko – francouzských projektů 2020-2021 (MŠMT)

MŠMT informuje o výzvě k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů na období 2020-2021. Podporuje se mobilita výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Priorita bude dána projektům s potenciálem budoucí účasti v evropských programech. Projekt se podává paralelně na české a francouzské straně.  

Projekty by měly být dvouleté. Vysílací strana hradí veškeré náklady na dopravu, pobyt, stravné a kapesné. Nepodporuje se účast na seminářích, konferencích a kongresech. MŠMT poskytne maximálně 156.000 Kč na celou dobu řešení projektu. 

Projekt se podává datovou schránkou fakulty. Jako přílohy jsou uvedeny: formulář obecných zásad osvědčených postupů, profesní CV a ostatní přílohy. Vzhledem k čestnému prohlášení (schvaluje pan rektor) prosím o informaci do 10. června 2019 v případě, že si budete chtít na vašich pracovištích podávat projekt v této grantové výzvě.

Podrobné informace a formuláře

 

Termín fakultního oddělení vědy pro zaslání podkladů české části projektu: 24. červen 2019.

 • Přípravné kurzy k výběrovým řízením do institucí EU

 

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat a zároveň informovat o Přípravných kurzech k výběrovým řízením do institucí EU, které se uskuteční v Praze (8.4. 2019), Olomouci (9. 4. 2019) a Brně (11. 4. 2019).  

Zároveň bychom Vás rádi požádali o rozšíření této informace  po Vašich liniích tak, abychom měli zajištěnou co nejvyšší  účast na akci.
Prosím, sdílejte přiložený plakát na nástěnkách, webových stránkách a sociálních sítích. Další možnosti sdílení jsou vítaný.

Děkujeme za spolupráci.

(See attached file: plakat.pdf)
Přípravné kurzy k výběrovým řízením do institucí EU  

Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s francouzskou École Nationale d’Administration (ENA) uspořádá sérii přípravných kurzů v angličtině zaměřených na 1. kolo konkurzů EPSO do institucí EU. Tři celodenní semináře, zaměřené na zájemce z řad veřejné správy, studentů vysokých škol i široké veřejnosti, proběhnou v Praze (8. 4. 2019), Olomouci (9. 4. 2019) a Brně (11. 4. 2019).  

Tyto semináře přiblíží uchazečům pravidla výběrových řízení pořádaných Evropským úřadem pro výběr personálu (EPSO) s důrazem na metodologii jejich 1. kola. To probíhá formou „Computer Based Testing“ (CBT) a skládá se z testů verbálního, numerického a abstraktního uvažování, jakož i „situační“ logiky (situational judgement).

Více informací a registrace

 • Stipendium pro doktorandy na University of Alberta

Vážená paní vedoucí,

dovolte mi předat informaci o nabídce stipendia pro doktorandy v oborech Humanities, Social Sciences a Fine Arts na Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, Faculty of Arts, University of Alberta. Jedná se o pobyt v ak. roce 2019/2020, nabídka platí pro občany ČR.

Termín pro přihlášky je 24. 4. Více informací lze nalézt na této stránce.

 

 Prosíme o rozšíření informace mezi doktorandy.

 Se srdečným pozdravem

 Jana Pištorová

Odbor zahraničních vztahů RUK