Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 7. 5. 2019

Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 7. 5. 2019

Přítomni:

Dr. D. Emler, Dr. J. Hornát, Dr. K. Králová, doc. O. Konrád, Dr. M. Kubát, prof. J. Kučera, doc. T. Nigrin, prof. L. Rovná,  Mgr. G. Špetová, Dr.  E. Tomalová, doc. J. Vykoukal, zástupce SIMS

Omluveni: doc. T. Weiss, Dr. Z. Kasáková

Vedení institutu projednalo:

Provoz:

·Další termíny porad:

-          Termín další porady vedení byl stanoven na 28.5. v 10:30-12:30 a na 18.6. v 11:00-13:00, porada členů vedení na  4.6. v 10:30-12:30 a porada vedoucích kateder 28.5. 12:30-13:30.

-          G. Špetová zajistí rezervace místností.

 Studium:

·CDS

-          Příprava výběrového řízení na AR 2019/2020. M. Kubát a O. Konrád připraví podklady do porady vedení 18.6., aby mohlo být VR vyhlášeno na přelomu června a července 2019.

·Nové studijní plány

-          J. Vykoukal informoval o postupu prací, o schůzce s novým administrátorem SIS.

-          Dojde k přechodu na nové kódování předmětů (JTB, JTM a JTD). S tím bude spojena revize povinně volitelné výuky - vedoucí specializací magisterského programu NMTS zašlou do 24.5.2019 J. Vykoukalovi plán povinně volitelné výuky svých specializací s rozdělením předmětů na ty, které je nutné vyučovat každoročně, a ty, které je možné vypisovat obročně (týká se to výuky v českém jazyce!).

·Hodnocení doktorského studia

-          M. Kubát představil koncepci hodnocení doktorského studia. Členové vedení vznesli několik podnětů, které budou zapracovány. Upravená verze bude zkonzultována s vybranými stávajícími studenty doktorského studia.

-          M. Kubát a O. Konrád: do konce května 2019 zašlou upravenou verzi hodnocení T. Nigrinovi; zkonzultovaná verze od studentů (zajistí T. Nigrin) bude předložena OR MD a MTS v červnu; hodnocení bude spuštěno během července 2019 – zajistí garanti.

·Distanční studium – stav příprav

-          J. Vykoukal informoval o stavu přípravy opor distančního studia. Termín na jejich odevzdání je  13.5.

·Přijímačky

-          Termíny stanoveny na pondělí 3.6. Bc, na čtvrtek 6.6. Mgr. Vedoucí kateder stanoví pracovníky pro dozory a ty, kteří budou opravovat mgr testy a eseje; potřebné informace zašlou vedoucí kateder sekretariátu, který je zanese do tabulky.

Institut:

·Logo

-          Z. Lizcová informovala o postupu při tvorbě nového loga. Kromě setkání s grafičkou, které již proběhlo, navrhuje zjistit i názor studentů. Bylo dohodnuto, že jakmile budou varianty loga hotové, Z. Lizcová je pošle SIMS, a ten s nimi dále seznámí studenty.

·Internacionalizace – mobilita

-          K. Králová připravila informace k tématu – viz příloha.

 

Personální oblast:

·Nástup nových zaměstnanců

-          T. Nigrin informoval o nástupu B. Chrzové, J. Klepala a P. Čermáka. Jedná se o VP pracovníky na GA ČR grantu O. Žíly.

 

Různé:

·Odstávka vody

-          Dne 12.7. je plánována výměna vodoměrů v Jinonicích, objekt uzavřen, práce z domova.

 

Příloha č. 1 Internacionalizace - mobilita