11-12-2018

11-12-2018

Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 11. prosince 2018

 

Přítomni:

Dr. D. Emler, předseda AS FSV UK

PhDr. L. Jůzová, sekretariát IMS

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky

Dr. K. Králová, vedoucí KRV

Prof. J. Kučera, předseda Oborové rady MD; proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkanky

Doc. M. Kubát, předseda Oborové rady MTS

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS

Doc. T. Nigrin, tajemník IMS

Prof. L. Rovná, zástupkyně ředitele IMS; prorektorka pro evropskou problematiku

Mgr. G. Špetová, nastupující tajemnice IMS

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS

 

Filip Šourek, zástupce SIMS

 

Omluveni:

Dr. E. Tomalová, pověřená vedoucí KES

Doc. T. Weiss, vedoucí KES

 

 1. Vedení IMS vzalo na vědomí:

Termín příští porady: 16.1. 2019 od 9:00

Den otevřených dveří IMS:

 • Termín konání DOD: 16.1. 2019.

Vánoční svátky – práce z domova:

 • Pro všechny THP platí práce z domova po dobu vánočních svátků. Sekretariát IMS je uzavřen až do 2.1.2019 včetně.

Focení zaměstnanců:

 • T. Nigrin požádal vedoucí kateder o informování zaměstnanců o probíhajícím focení. V lednu 2019 bude vyhlášen náhradní termín focení (cca v termínu státnic). Náklady na další termíny budou hrazeny z fondů vedoucích kateder.

 

 1. Vedení IMS projednalo:

Novoroční večírek IMS:

 • Novoroční večírek IMS proběhne 21. ledna 2019 od 18ti hodin. Místo bude oznámeno.

PGS – malá obhajoba:

            –  Vedení IMS projednalo předloženou doktorskou práci LJ. Studenta kontaktuje M.        

                 Kubát, předseda OR MTS, a doporučí mu další postup.

DiGiOst:

 • DiGiOst je databází diplomových prací zaměřených na středo-jiho-východoevropskou problematiku pod záštitou projektu Collegia Carolina.
 • Publikovány mohou být práce s minimálním hodnocením B, které zároveň mají vztah k regionu středo-jiho-východní Evropy a přihlížejí alespoň zčásti k jeho historickým kontextům. Publikovány budou na doporučení vedoucího práce (po dohodě s garantem programu, eventuálně vedoucím příslušné specializace) a na základě souhlasu studenta.

CEEPUS, Strategická partnerství, TEPSA:

 • Doporučeno přihlásit se,  termíny podání nových, resp. prodloužení starých smluv:  deadline na OZS pro CEEPUS 15.1.2019, pro Strategická partnerství 21.1.2019, pro TEPSA 19.2.2019.

USSH Ha Noi (Erasmus – kreditová mobilita FF UK):

 • Univerzita Hanoj, FF UK nabízí možnost výjezdu jednoho akademického pracovníka do Hanoje a příjezdu jednoho studenta na Erasmus na IMS.

Opatření děkanky ke zdravotní péči:

 • připomenuty stávající příspěvky zaměstnancům na stravování prováděné srážkou ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek, dále pak na dopravu jednak na MHD v Praze, jednak u Českých drah (InKarta), rovněž zmíněn příspěvek na zdravotní prohlídku.
 • https://docs.google.com/document/d/1m_yMJGIW8AImxVdwvx14DdmmmhRutKroJO44-H7iYhQ/edit?usp=sharing

Akademický senát:

 • Vedení IMS podpořilo myšlenku finanční refundace za činnost zástupcům IMS v AS FSV. T. Nigrin zašle v této věci dopis všem ředitelům institutů, aby byl sladěn přístup všech institutů.

Organizační řád:

 • Vedení IMS projednalo Organizační řád IMS. Připomínky K. Kozáka na vztah vedoucích kateder a sekretariátu byly vyjasněny. M. Kubát požaduje revizi všech povinností zaměstnanců uvedených v Organizačním řádu, proběhne v létě 2019.

Hodnocení vědy na FSV:

 • T. Nigrin a J. Kučera informovali o schůzce k hodnocení vědy na FSV UK.
 • Podkladové informace budou zaslány vedoucím kateder, vedoucí kateder do 20. prosince 2018 nahlásí jména kandidátů do příslušných grémií T. Nigrinovi.

Platební karty na IMS:

 • Pracovnice sekretariátu (a nově tajemnice G. Špetová) disponují platebními kartami, které je možné využít pro internetové platby.
 • Byl vznesen dotaz, zda z těchto karet lze platit reklamu na DOD na FB, zjistí G. Špetová na EO.

Výběrové řízení - vedoucí KSAS:

 • Na jaře 2019 končí funkční období vedoucího KSAS. V lednu 2019 bude vypsané výběrové řízení.
 • K. Kozák informuje členy katedry (na nejbližší schůzi či mailem) o záměru vypsat výběrové řízení.

Podklady pro daňové přiznání:

 • Všichni zaměstnanci mohou vyplnit bílý (dříve růžový) formulář k daňovému přiznání. S vyplněním formuláře pomůže pí. Dürichová z personálního oddělení.
 • Na IMS bude přítomná 16.1.2019 od 9ti do 14ti hodin. Sdílenou tabulku na objednání připraví G. Špetová.

Projektová podpora:

 • Od 7. ledna 2019 nastupuje nová pracovnice sekretariátu Mgr. Jitka Žambochová. Její agendou bude projektová podpora, plat bude hrazen z administrativních úvazků projektů.
 • O agendě a způsobu projektové podpory bude vedení a zaměstnanci informováni v lednu 2019.

Grantové úvazky GA ČR apod.:

 • Úvazky projektů začínající v roce 2019 budou i nadále řešeny jako paralelní VP úvazky do výše 1,5 úvazku v součtu u všech zaměstnavatelů (úroveň je stanovena Etickým kodexem UK). Zaměstnanci podílející se na operačních projektech (tzv. evropské projekty) mají stanovené maximum úvazku na 1,2. Zaměstnanec může požádat, aby mu byl VP úvazek integrován do 1,0.

Střediska – příkazce/správce:

 • Vedení IMS projednalo nový postup stanovování příkazců a správců středisek. U nově vznikajících středisek s platností od ledna 2019 bude příkazcem ředitel IMS. Správcem bude řešitel projektu. Důvodem je zjednodušení a sjednocení administrativního chodu účtování všech projektů.

Herzl Institute:

 • T. Nigrin informoval o stavu přípravy a vzniku Herzl Institute of Israel Studies, který vzniká na IMS s asistencí IPS.

 

 1. Různé:

Stavba a stěhování Jinonice:

 • Informaci o rozšířeném kolegiu děkanky k Jinonicím podal K. Kozák. Vedení IMS zároveň děkuje K. Kolenovské za podrobnou informaci.

Vánoční večírek KSAS:

Vánoční večírek KRVS:

 • K. Králová zve všechny na večírek KRVS (19.12. od 19.00) do Restaurace Jelica,

Na Zlíchově 260/35, 152 00 Praha https://www.facebook.com/events/202605333949350/

 

Zapsala: G. Špetová

Schválil: J. Vykoukal