27.11.2018

27.11.2018

Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 27. listopadu 2018

 

Přítomni:

Dr. D. Emler, předseda AS FSV UK

PhDr. L. Jůzová, sekretariát IMS

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS

Dr. K. Králová, vedoucí KRVS

Prof. J. Kučera, předseda Oborové rady MD; proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkanky

Doc. M. Kubát, předseda Oborové rady MTS

Doc. T. Nigrin, tajemník IMS

Mgr. Špetová, nastupující tajemnice IMS

Dr. E. Tomalová, pověřená vedoucí KES

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS

 

Omluveni:

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS

Prof. L. Rovná, zástupkyně ředitele IMS; prorektorka pro evropskou problematiku

Filip Šourek, zástupce SIMS

Doc. T. Weiss, vedoucí KES

 

 1. Vedení IMS vzalo na vědomí:

Termín příští porady: 11. 12.

Tajemnice IMS:

 • Vedení IMS byla představena nová tajemnice IMS mgr. G. Špetová s nástupem na poloviční úvazek od 1. 12. 2018 a na celý úvazek od 1. 1. 2019.

OstDok:

 • Dne 4. 12. se od 12:30 v místnosti 3093 uskuteční prezentace mezinárodního projektu digitalizace diplomových prací, prezentuje p. Valena. Všichni zájemci jsou vítáni.

CEFRES:

 • Zástupkyní FSV v CEFRES se stala E. Tomalová.

GAUK:

 • Seznam podaných projektů je přílohou zápisu.

SIMS:

 

 1. Vedení IMS projednalo:

Úpravy členů státnicových komisí:

 • Katedry dodají jména nových členů do pátku 30.11. se životopisy na sekretariát.

Rozvrh:

 • Sestavováním rozvrhu IMS je nově pověřen doktorand J. Šindelář.
 • Vedoucí kateder pošlou do pátku 30. 11. seznam vyučujících regionálních seminářů J. Vykoukalovi.

Střední školy:

 • Vedoucí kateder pošlou seznam vyučujících, kteří povedou přednášky na SŠ. Další spolupráci se SŠ řeší O. Žíla. Seznam aktivit jednotlivých vyučujících bude vyvěšen v google.docs.

PGS:

 • Vedoucí kateder pošlou do pondělí 3. 12. předsedům OR seznam interních doktorandů k vyplacení mimořádných stipendií za aktivní činnost pro katedru.
 • Členové vedení do příští schůze zašlou na e-mail M. Kubáta své hodnocení odevzdané disertace k „malé obhajobě“. Disertace byla členům vedení rozeslána e-mailem.

Dovolená:

 • Zaměstnanci IMS si vypíší dovolenou do konce kalendářního roku tak, aby vyčerpali veškeré zbylé dny dovolené. Zaměstnanci informují o datech dovolené M. Pektorovou a následně dodají formulář dovolenky na sekretariát IMS nejpozději do 7. 12.

Dynamický nákupní systém:

 • Veškeré nákupy techniky (včetně tonerů) budou nově probíhat přes elektronickou aukci. Záměr kupovat techniku nahlásí zaměstnanec sekretariátu IMS, který požadovanou věc zajistí. Platnost od 27.11.2018. 

Sodexo stravenkové karty:

 • S ukončením poskytování papírových stravenek byla každému zaměstnanci IMS v průběhu roku vydána stravenková karta.
 • Na stravenkovou kartu se automaticky nahrávají každý měsíc ve výplatní den finance stržené ze mzdy a příspěvek od zaměstnavatele (celkem 120 Kč na den).
 • Finance, které byly na tuto stravenkovou kartu nahrány ve výplatní dny za leden-září 2018, musí být NUTNĚ VYČERPÁNY do 31. 12. 2018. Následně bude zbylý finanční obnos na kartě automaticky smazán.
 • Finance, které byly na tuto kartu nahrány ve výplatní dny za měsíce říjen – prosinec 2018 budou převedeny do dalšího roku a je možné je vyčerpat až do konce roku 2019.
 • Maximální možná částka, která se dá čerpat za den je 500 Kč.

Státní zkoušky:

 • Bakalářské v termínu 28. 1. – 8. 2.
 • Magisterské v termínu 14. 1. – 25. 1.
 • Konkrétní termíny budou upřesněny na příští schůzi vedení. Do Vánoc vedoucí kateder nahlásí složení komisí pro magisterské státnice.
 • Doktorské v termínu 23. 1. v 9:00 v Jinonicích. Komise bude upřesněna.

Vznik nového předmětu:

 • Vedení IMS projednalo a odsouhlasilo vznik nového předmětu, který bude postaven na návštěvách konferencí a workshopů studenty. Podmínky pro zapsání předmětu a pravidla jeho plnění budou součástí sylabu.

Organizační řád IMS:

 • Vedení IMS projednalo novou podobu organizačního řádu. Organizační řád bude aktualizován do příští schůze vedení IMS a následně předložen vedení fakulty ke schválení.

Místnosti:

 • Vzhledem k nově vzniklým pracovním pozicím na IMS dojde k dílčím přesunům pracovníků v rámci kanceláří v Jinonicích a na STANu.
 • Konkrétní osoby budou informovány e-mailem.
 • Místnost 3081 bude nadále využívána pro PRAREAS, letní a jarní školy, projektového manažera a zaměstnance ZES a KRVS (dotčení zaměstnanci budu informováni).
 • Doktorandi a externisté se přesunou do nově vzniklé a vybavené místnosti 2069 na 2. poschodí dle dohody s vedoucími kateder..   
 • Tajemnice IMS bude v místnosti 3083.
 • Místnost 3085 bude využívat T. Nigrin, J. Vykoukal a L. Rovná. Zaměstnanci z kanceláře 3085 budou využívat místnost 3075.
 • Kancelář 318 na STANu bude využívána jako „tichá“ kancelář pro práci zaměstnanců IMS. Bude zřízen google kalendář pro rezervace této místnosti na STANu.
 • Vedení IMS vyjednává s externími partnery možnosti pronájmu prostor pro konání akcí (Kampus Hybernská, atd.)

Volby do AS FSV:

 • Do AS FSV UK kandidují za pedagogy IMS: David Emler, Jan Hornát.
 • Za studenty kandidují: Lukáš Filip, Barbora Krempaská, Nick Ojo Omorodion, Filip Šourek.
 • Do AS UK kandidují za IMS: za pedagogy Tomáš Nigrin, za studenty Eliška Černovská. 

Fakultné benefit – masáže:

 • Dr. Kozák připraví návrh dopisu vedení fakulty, ve kterém požádá o rozšíření fakultních benefitů na sportovně-relaxační služby. Vedení IMS následně předá požadavek vedení fakulty.
 1. Různé:

Benefity:

 • Vedení IMS zváží možnost zaslat vedení FSV návrh na změnu zaměstnaneckých benefitů v oblasti zdravotnictví.

 

Zapsala: L. Jůzová

Schválil: J. Vykoukal