03. 04. 2018

03. 04. 2018

Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 3. dubna 2018

 

Přítomni:

PhDr. L. Jůzová, sekretariát IMS

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS

Doc. M. Kubát, předseda Oborové rady MTS

Doc. T. Nigrin, tajemník IMS

Dr. Karel Svoboda, zástupce vedoucí KRVS

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS

Doc. T. Weiss, vedoucí KES; člen AS FSV UK

 

Bc. E. Černovská, zástupkyně SIMS

 

Omluveni:

Dr. D. Emler, předseda AS FSV UK

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS

Prof. J. Kučera, předseda Oborové rady MD; proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkanky

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky

Dr. K. Králová, vedoucí KRVS

Prof. L. Rovná, zástupkyně ředitele IMS; prorektorka pro evropskou problematiku

 

 

 1. Vedení IMS vzalo na vědomí:

 

Termíny příštích porad: 17. 4., 15. 5.

 

Schůze IMS k projektům TAČR: 22. 5. v čase 12:30 – 13:50, místnost 3093. 

 

 

Cena Josefa Hlávky:

 • Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku. Cena je spojena s předáním nadačního příspěvku ve výši 20.000,- Kč pro každého nositele.
 • Statut ceny je zveřejněn na adrese: www.hlavkovanadace.cz.
 • Termín pro podání na Odd. vědy je 16. 5. Vedoucí kateder pošlou své návrhy J. Vykoukalovi do 9. 5.

 

Cena MŠMT 2018:

 

Pražský inovační voucher:

 • Cílem je podpořit vzájemnou spolupráci výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací s místem dopadu na území hl. m. Prahy. Prostřednictvím jednotlivých výzev projektu bude hl. m. Praha poskytovat podporu malým a středním podnikům na nákup služeb od výzkumných organizací.
 • Podpora bude poskytována formou zpětně proplácené dotace, tzv. voucherem. Voucher opravňuje jeho držitele, tj. příjemce, využít získané finanční prostředky na hrazení předem určených služeb spojených s podporovanými aktivitami.
 • Podrobné informace: http://prazskyvoucher.cz/vyzvy-k-predkladani-zadosti/
 • Termín fakultního Odd. vědy pro odevzdání podkladových materiálů v první výzvě: 23.4.

 

CEFRES:

 • CEFRES přijímá stážisty z řad studentů magisterského a doktorského studia. Stáže jsou na dobu 1 až 3 měsíců. Konkrétní podmínky pro studenty IMS budou vyjednány. Během dubna 2018.

 

 

 1. Vedení IMS projednalo:

 

SVV + CDS:

 • Studenti doktorského studia budou obesláni dopisem s informacemi ohledně změny zapojení do SVV (změna hodnocení textů) a změně statutu CDS.
 • Ze SVV budou hodnoceny pouze texty publikované či potvrzené redakcí, že budou publikovány. Všechny texty budou hodnoceny hodnotící komisí se zástupci ze všech kateder. Hodnotící komise rozdělí texty do dvou kategorií finančního ohodnocení. Všechny texty a potvrzení o publikaci doktorandi odevzdají do 15. října L. Jůzové na e-mail juzova@fsv.cuni.cz.
 • Bude změněn statut CDS. CDS nabídne o akademického roku 2018/2019 tři roční místa s možností jednoho opakování (je tedy možné se účastnit až na 24 měsíců).
 • Prostředky ze SVV je možné také využívat na cestovní náklady na konference s aktivní účastí.    

 

TA ČR ÉTA:

 • V květnu bude vyhlášena nová soutěž.
 • Vedení IMS svolává schůzku se žadateli dne 22. 5. od 12:30 v místnosti 3093. Žadatelé pošlou anotace projektů a nástin rozpočtu L. Jůzové do 20. 5. 

 

Akreditace:

 • Byla udělena institucionální akreditace pro UK. Ve stavu podání žádostí v rámci IMS jsou doktorské programy a jejich cizojazyčné mutace.

 

Projektový manažer IMS:

 • O. Konrád pošle návrhy popisu práce J. Vykoukalovi k dalšímu jednání.

 

Zásady ediční činnosti:

 • Vedoucí kateder dodají podněty, co považují za důležité z hlediska podpory ediční činnosti zaměstnanců. Náměty pošlou T. Nigrinovi do 9. 4.

 

PGS:

 • Obhajoby disertačních prací MTS se budou konat 7. 6. od 9 hodin v Jinonicích.

 

Technika a místnost 3081:

 • Bude zakoupeno 6 nových počítačových stanic pro IMS. Tři budou použity v kanceláři č. 320 na Staroměstském náměstí (CDS) a tři v místnosti 3081 v Jinonicích. Místnost 3081 zůstane pro zatím v užívání doktorandů a externích spolupracovníků IMS, ale tři místa budou vyčleněna přednostně pro použití interních zaměstnanců kateder. V případě potřeby využití místa interním zaměstnancem musí doktorand místo uvolnit.
 • Vedení IMS plánuje zakoupit barevnou tiskárnu na sekretariát a kopírku pro použití studentů.
 • Vedoucí kateder dodají T. Nigrinovi další požadavky na nákup techniky do příští porady vedení.

 

GDPR:

 • Administrativní pracovníci IMS se sešli s D. Mayem ohledně agendy GDPR. Bude vytvořeno nové opatření rektora, které pokryje veškeré agendy, kde se pracuje s osobními údaji. Další schůzky k této agendě se budou konat v průběhu dubna a května.

 

Školení BOZP a PO:

 • Sekretariát děkanky bude rozesílat powerpointovou prezentaci se školením BOZP a PO. Prezentace bude rozeslána na katedry. Zaměstnanci kateder svým podpisem potvrdí, že prošli školením.

 

 

 1. Různé:

 

Symposium k transnacionálnímu odkazu roku 1968:

 • KSS pořádá ve dnech 26 a 27. 4. symposium v prostorách Pražského kreativního centra. Akce se zúčastní více jak 20 zajímavých zahraničních hostů. Vybrané výstupy z akce budou publikovány v časopise Studia Territorialia. Více informací bude rozesláno v nejbližších dnech.

 

SIMS:

 • Tradiční IMS pivo bude uskutečněno v hravém prostředí Joystick (Jindřišská 5, Praha 1) dne 12.4. v 19:00.
 • Karaoke party IMS se bude konat 19.4. v 19:00 v Jampa Dampa Prague Music Club, V Tůních 1770/10, 120 00 Praha

 

 

 

Zapsala: L. Jůzová

Schválil: J. Vykoukal