06. 03. 2018

06. 03. 2018

Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 6. března 2018

 

Přítomni:

Dr. M. Fiřtová, zástupkyně vedoucího KSS

PhDr. L. Jůzová, sekretariát IMS

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS

Dr. K. Králová, vedoucí KRVS

Doc. M. Kubát, předseda Oborové rady MTS

Prof. J. Kučera, předseda Oborové rady MD; proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkanky

Doc. T. Nigrin, tajemník IMS

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS

Doc. T. Weiss, vedoucí KES; člen AS FSV UK

 

Bc. E. Černovská, zástupkyně SIMS

 

Omluveni:

Dr. D. Emler, předseda AS FSV UK

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky

Prof. L. Rovná, zástupkyně ředitele IMS; prorektorka pro evropskou problematiku

 

 

 1. Vedení IMS vzalo na vědomí:

 

Termíny příštích porad: 20. 3., 3. 4., 17. 4., 15. 5.

Schůze IMS k projektům GAČR: 27. 3. v čase 12:30 – 13:50, místnost 3093. 

 

Děkanát:

 • Od února jsou ve funkci:

Proděkan pro rozvoj - JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

Proděkanka pro zahraniční styky - PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.

Proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání – PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.

Proděkan pro studijní záležitosti - doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. 

Proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky - prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. 

Proděkan pro koncepci a kvalitu studia - PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

 

 

Nová opatření děkanky:

 

OZS – podpora internacionalizace:

 • Je možné žádat o: 
  - Podporu organizace letních škol uskutečňovanými fakultami, dalšími součástmi či studentskými spolky. 
  - Podporu zahraniční mobility studentů ve smyslu krátkodobých pobytů (letní školy, studentské konference a jednání, které se vztahují k internacionalizaci aktivit školy). 
 • Žádosti je možné podávat od 1. 3. – 31. 3. 2018. 
 • Žádosti zasílejte na adresu internacionalizace@cuni.cz do 31. 3. 2018. 
 • Podepsané žádosti je možné poslat buď naskenované, nebo doručit přímo na rektorát do Odboru zahraničních vztahů. 
 • Opatření rektora č. 8/2018 - https://www.cuni.cz/UK-8864.html
 • Otázky týkající se této aktivity posílejte na e-mail: internacionalizace@cuni.cz

 

 

 1. Vedení IMS projednalo:

 

 

Predátoři:

 • Pozor na nabídky k publikaci od Vernon University Press, jedná se o predátorské nakladatelství.
 • Zaměstnanci a doktorandi IMS by si měli hlídat, kde se bude publikovat sborník z mezinárodní konference, které se účastní, aby se nejednalo o predátorské nakladatelství.

 

CDS:

 • Absolventi CDS IMS by měli obhajovat disertační práci co nejdříve po ukončení činnosti v CDS.
 • Vedení IMS projedná možnosti změny financování a délky finanční podpory studentů v rámci CDS. Návrhy se budou projednávat na další poradě vedení IMS. Bude změněn statut CDS. Podklady připraví T. Nigrin a M. Kubát.

 

GAČR:

 • Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo a zpřístupnila aplikaci pro podávání standardních, juniorských a bilaterálních projektů s počátkem řešení od 1. ledna 2019 (https://www.gris.cz/).
 • Podrobné informace pro navrhovatele budou zveřejněny na stránkách odd. vědy – Aktuální výzvy - https://fsv.cuni.cz/veda-vyzkum/aktualni-vyzvy-veda-vyzkum po konání informačního semináře k novému kolu soutěže 9. března.
 • Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy je 3. dubna 2018.
 • Žadatelé z IMS pošlou anotaci a rozpočet e-mailem k nahlédnutí vedení IMS do 25. 3. (Mail s instrukcemi všem zaměstnancům bude následovat).
 • Interní schůze IMS k podávaným projektům proběhne 27. 3. v čase 12:30 – 13:50 v místnosti 3093. Žadatelé o grant prodiskutují anotaci projektu a rozpočet s vedením IMS.
 • Interní schůze IMS k podávaným projektům se budou konat každoročně.

 

 

Erasmus/meziuniverzitní výměny:

 • Dojde ke změně využívání účelových stipendií na zahraniční cesty.
 • Stipendia budou paušálně pětiměsíční. Změny budou zveřejněny ve vyhlášce.

 

Cizojazyčné programy:

 • Návrh změny opatření děkana – Pravidla pro úlevy na poplatcích pro studenty.
 • Vedení IMS preferuje současný model pravidel pro úlevy na poplatcích a nepodporuje další snižování poplatků.

 

Výroční zpráva FSV:

 • Vedoucí kateder zajistí doplnění sdílené tabulky do 12. 3.

 

Kreditní karty:

 • IMS bude mít k dispozici platební kartu pro platby, které nejsou možné uskutečnit jiným způsobem (převodem z účtu, atd).
 • Datum spuštění a pověření zaměstnanci budou upřesněni po příští schůzi vedení.

 

Web:

 • Agendu tvorby nového webu IMS převzalo IT oddělení děkanátu. Koncem semestru proběhnou schůzky k nové podobě webu.
 • IMS upřednostňuje zahrnutí webů kateder pod web IMS.
 • Vedení IMS upřednostňuje web v angličtině.

 

Spolupráce se SŠ:

 • Agendou pověřen O. Žíla.
 • Vedoucím kateder bude zaslán sdílený dokument, kam se budou zapisovat jednotlivé kurzy, které by mohli navštěvovat studenti SŠ na IMS.
 • Dále bude zaslán sdílený dokument se seznamem zaměstnanců, kteří by byli ochotni uskutečnit přednášku dle svého vybraného tématu na SŠ v rámci semináře. Přednáška by měla obsahovat krátké představení IMS a jeho propagaci.
 • Několik zaměstnanců IMS již uskutečnilo přednášky na SŠ s dobrým ohlasem.

 

 

 1. Různé:

 

Magisterské promoce:

 • Je potřeba obsadit 8 míst do taláru na magisterské promoce dne 16. 3. v 9:00 (7 osob) a 10:30 (1 osoba) v Karolinu. Účastnit se mohou zaměstnanci i doktorandi.

 

 

 

 

Zapsala: L. Jůzová

Schválil: J. Vykoukal