15. 05. 2018

15. 05. 2018

Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 15. května 2018

 

Přítomni:

PhDr. L. Jůzová, sekretariát IMS

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS

Dr. K. Králová, vedoucí KRVS

Doc. M. Kubát, předseda Oborové rady MTS

Prof. J. Kučera, předseda Oborové rady MD; proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkanky

Doc. T. Nigrin, tajemník IMS

Prof. L. Rovná, zástupkyně ředitele IMS; prorektorka pro evropskou problematiku

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS

Doc. T. Weiss, vedoucí KES; člen AS FSV UK

 

Bc. E. Černovská, zástupkyně SIMS

 

Omluveni:

Dr. D. Emler, předseda AS FSV UK

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky

 

 

 1. Vedení IMS vzalo na vědomí:

 

Termíny příštích porad: září 2018.

 

Schůze IMS k projektům TAČR: 22. 5. v čase 12:30 – 13:50, místnost 3093.

 • Cílem bude informovat zaměstnance o grantové výzvě TA ČR ETA, která skýtá v mnohém lepší podmínky uplatnění syntetizujících projektů než GA ČR soustřeďující se výhradně na základní výzkum.

 

Rektorský den:

 • Dne 16. 5. je rektorský sportovní den. Výuka se nekoná, pokud nebyla výslovně domluvena mezi vyučujícím a studenty.
 • THP pracovníci (L. Jůzová, M. Mrzenová, M. Pektorová, K. Žaloudková) mají nařízenou práci z domova. Tento den bude sekretariát IMS uzavřen.

 

Nová opatření děkanky:

 

 

Česká hlava:

 • Soutěž Česká hlava je určena pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol.
 • Nominace do hlavní kategorie Národní cena vlády Česká hlava podává rektor univerzity. Termín odevzdání nominací na oddělení vědy FSV UK je do 1. 6.
 • Nominaci může podat jakákoli právnická či fyzická osoba. Vedoucí kateder pošlou návrhy J. Vykoukalovi. 
 • Více o jednotlivých kategoriích soutěže Česká hlava viz: http://www.ceskahlava.cz/cz/statut-souteze-ceska-hlava/
 • Aktuální výzvy do soutěží najdete na https://www.fsv.cuni.cz/veda-vyzkum/aktualni-vyzvy-veda-vyzkum.

 

 

Cena Edvarda Beneše:

 • Byl vyhlášen 23. ročník soutěže o Cenu Edvarda Beneše pro rok 2018, která je určena studentům vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru historie 20. století nebo z oboru sociologie. Do soutěže se přihlašují autoři bakalářských a magisterských diplomových prací. Studenti mohou své práce přihlásit a předat do 10. července 2018 na adresu Městského úřadu Sezimova Ústí.  
 • Více informací na http://www.sezimovo-usti.cz/detail-prispevku.php?select=4206

 

Cena J. Hlávky a Cena MŠMT:

 • Za katedry IMS nebyly dodány žádné návrhy.

 

 

 1. Vedení IMS projednalo:

 

Přijímací řízení Brno:

 • Přijímací řízení na IMS v Brně se nebude konat. Nikdo se nepřihlásil.

 

Rozvrh na ZS 2018/2019:

 • Garanti jednotlivých studijních oborů a vedoucí specializací NMTS zajistí, aby veškeré změny v Karolinkách byly provedeny do 31. 5.

 

Internacionalizace:

 • Vedoucí kateder dodají do 8. 6. návrhy na čerpání financí na podporu vědecké činnosti doktorandů a zaměstnanců. Upřednostňují se dlouhodobé zahraniční cesty na partnerské univerzity (Varšava, Heidelberg, Paříž – Sorbonne). Není možno čerpat na cesty přijíždějících vědců ani na cesty v rámci Erasmus.
 • Následné čerpání bude možné do 30. 11.

 

Etické problémy na UK:

 • UK postupuje v případě etických problémů podle Etického kodexu. Smyslem tohoto Etického kodexu je vyjádřit etické standardy na UK. Jeho účelem je také předcházet protiprávnímu jednání a trestní odpovědnosti UK.
 • Více na https://www.cuni.cz/UK-5317.html.
 • K posuzování podnětů ve věci dodržování Etického kodexu se ustavuje Etická komise (https://www.cuni.cz/UK-5554.html).
 • V případě osobních i studijních/pracovních problémů studenta/zaměstnance je možné se obrátit na IPSC UK (https://www.ipsc.cuni.cz/).
 • FSV UK má v dlouhodobém plánu vytvořit etickou komisi pro dodržování etických standardů vědy, výzkumu a publikační činnosti (https://www.fsv.cuni.cz/fakulta/dlouhodoby-zamer-fsv-uk).
 • IMS by uvítalo zřízení orgánu na úrovni fakulty, který by řešil osobní/studijní/pracovní problémy studentů a zaměstnanců.

 

Projekt Fatigue:

 • Redakce deníku Blesk se obrátila na FSV s dotazem ohledně financování projektu H2020 FATIGUE, věcnou odpověď redakci odeslal J. Vykoukal.

 

 Spolupráce s médii:

 • Tiskový mluvčí FSV poskytl vedení IMS aktuální seznam zaměstnanců IMS pro rozhovory a konzultace do médií. Seznam bude rozeslán zaměstnancům, aby každý aktualizoval svoji oblast výzkumu a v případě zájmu poskytl na sebe kontakt médiím.

 

Disciplinární řízení:

 • Student doktorského studijního oboru MTS se dopustil závažného disciplinárního přestupku v podobě plagiátorství. Jeho případ bude projednávat Oborová rada doktorského oboru MTS na svém zasedání dne 14. 6., byl také zaslán podnět k řízení v rámci Disciplinární komise FSV UK.

 

Mladá věda:

 • Vedoucí kateder dodají do příští porady (22.5.) návrhy na čerpání prostředků vyčleněných tzv. na mladou vědu (podpora doktorandů).

 

Erasmus – Kreditová mobilita:

 • Po dohodě J. Vykoukala s OZS bude vytvořen standardní model podle vzoru Erasmus zahrnující harmonogram aktivit a rozdělení kompetencí mezi OZS a IMS; za IMS je kreditovou mobilitou pověřená Barbora Čapinská.

 

Dovolená:

 • Podle nařízení ředitele IMS si musí zaměstnanci IMS naplánovat čerpání dovolené do 31. 5. Zaměstnanci si naplánují dovolenou tak, aby jim ke konci září 2018 zbylo maximálně 10 dnů dovolené.

 

 

 1. Různé:

 

Alumni IMS:

 • Vedení IMS vás zve na setkání Alumni IMS 2018, které proběhne 17. 5. od 18 hodin v pavilonu Grébovka v Havlíčkových sadech.

 

 

 

 

Zapsala: L. Jůzová

Schválil: J. Vykoukal