16. 01. 2018

16. 01. 2018

Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 16. ledna 2018

 

Přítomni:

Dr. D. Emler, zástupce vedoucího KNRS; předseda AS FSV UK

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky

Doc. M. Kubát, předseda oborové rady MTS

Prof. J. Kučera, předseda oborové rady MD

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS

Dr. T. Weiss, vedoucí KES

Dr. K. Svoboda, zástupce vedoucího KRSV

Dr. K. Kozák Kozák, vedoucí KSS

 

E. Černovská, zástupkyně SIMS

 

Omluveni:

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS

 

 1. Vedení IMS vzalo na vědomí:

 

Termín porad vedení:

 • Příští porada proběhne 20. února 2018 a následně ve dvoutýdenním rytmu.

 

Nová opatření děkana:

 • Opatření děkana 38/2017
 • Změna Opatření 1/ 2017 - Pravidla pro uzavírku smluvních vztahů, Postup při uveřejňování smluv v registru smluv
 • Opatření děkana č. 39/2017, Pravidla hospodaření a nakládání s grantovými prostředky

 

Cena Josefa Hlávky:

 

 • Pravidla rozeslána emailem.
 • Vedoucí kateder zváží vhodné kandidáty a dají v předstihu vědět J. Vykoukalovi, který následně napíše doporučující dopis.

 

Koordinátor Erasmus (B. Čapinská - doktorandka na KAS):

 • Pověřena celou agendou ERASMUS.

 

 1. Vedení IMS projednalo:

 

Institucionální akreditace:

 

 • Schůzka se zástupci NAU v oblasti politické vědy proběhla 15. ledna 2018.
 • Hlavní diskutované body (názor hodnotitelů z NAÚ):
  • Velké fragmentace oborů (v rámci celé univerzity včetně politických věd)
  • Otázka formální kvalifikace školitelů a počtu doktorandů na jednoho školitele
 • Otázka pracovních úvazků školitelů
 • Dotaz na akreditační úřad – dle sdělení dr. Smrčky:
  • Double/joint degree programy mohou být součástí institucionální akreditace
  • RUK trvá na specifickém podání mimo na NAÚ mimo IA
 •  

Fakultní insignie:

 • Slavnostní prezentace se koná18. ledna 2018.
 • IMS oficiálně reprezentují J. Kučera a T. Weiss.
 • Oficiální začátek v 17.00 v Karolinu ve velké aule, následuje ve sklepích Karolina vernisáž.

 

Hodnocení A-F, návrh opatření:

 • Otázka míry závaznosti a strukturovanosti systému
 • Řešení na rozšířeném kolegiu děkana dne 22. 1.1 2017
 • Zůstává problém s hodnocením na úrovni A, B – výborně
 • Po schválení opatření děkana v této věci třeba přepracovat systém známkování zejména v bakalářských povinných předmětech
 • Pro studenty z jiných fakult stále platí původní hodnocení
 •  

Dokumenty k DS I-III NMTS:

 

 • Výstup DS I. - projekt diplomové práce - za něj zisk zápočtu, projekt se poté zadá do SISU, pro schválení projektu je třeba podpis garanta a vedoucího semináře.
 • Výstupem DS II. - odevzdání průběžných tezí, které obsahují podrobnější specifikace práce a dokládají, co autor doposud udělal (případně, jestli došla změna od zadání projektu), podpis vedoucího práce a vedoucího semináře.
 • Výstupem DS III. - závěrečné teze, které shrnují závěrečnou podobu diplomové práce (tyto teze se pak vevazují do diplomové práce).
  • Formuláře budou vyvěšeny na web a sekretariát obešle vedoucí seminářů

 

Mobilita výzkumných pracovníků:

 

 • Finance na 5 míst = na každý institut jedno místo.
 • Během tohoto pololetí by mělo proběhnout výběrové řízení (pravidla budou stanovena po poradě s proděkanem T. Karáskem)
 • Šesti-měsíční pobyt od 1. 9. 2018.

 

Learnignové školení:

 

 • E-learning: moodle, a mnoho dalších nových platforem, které se dají dobře využít při výuce.
 • Minimálně 25 akademických pracovníků = 5 osob na institut.
 • Do 20. ledna je třeba, aby jednotlivé katedry zaslaly seznam osob, které mají zájem se účastnit.
 • V druhé části příchozího mailu - možnost zisku financí na výjezd osoby, která bude sjednávat double-degree programy; na nákup vybavení (počítače).

 

Den otevřených dveří:

 

 • Proběhl 16. ledna 2018.
 • Nižší účast na Mgr. části (stejné u všech institutů) - KAS tři lidé, ES 10 lidí. 
 • Zájemců o Bc. srovnatelně jako v minulých letech.
 • Poděkování L. Jůzové a SIMSU za celou organizaci.

 

 1. Různé:

 

Stěhování z Rytířské

 

 • Stěhování dokončeno (chybí pouze vybavení kuchyňky, atp.), Eduroam funguje v pořádku, aktuální IT oddělení zapojuje počítače.
 • Návrh na prohlídku pro vyučující institutu, sekretariát, lidé z fakulty, děkanka, děkan.
  • Naplánovaná na 29. 1. v pondělí dopoledne v 9.30 (Správa budovy pravděpodobně může ukázat i ostatní prostory budovy).
 • V jedné z místností (průchozí konzultační čekárna) zvažováno zřízení čítárna starších čísel AUC.
 • T. Weiss se stal členem management boardu Pražského kreativního centra: nájmem prostor v budově se IMS stal partnerem (dalšími jsou např. skauti).
  • V druhé části budovy jsou různé sály a konferenční prostory - možnost pronájmu za úhradu.
  • Skrze skauty možné natrefit potenciální zájemce o studium na IMS - pořádají různé semináře, debaty (např. I. Šlosarčík přislíbil účast na skautské akci).

 

Výměna židlí v místnosti 1034:

 

 • Permanentní stížnosti studentů na židle s ministolky, na kterých se nedá psát (důvod pro odvolání u přijímacích zkoušek).
 • Na jednání Areálové rady se FSV v osobě proděkana Karáska zavázala k výměně židlí, zatím v této věci nejsou nové informace

 

                                                                                                               

Zapsala: K. Žaloudková

Schválil: J. Vykoukal