20. 02. 2018

20. 02. 2018

Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 20. února 2018

 

Přítomni:

Mgr. B. Čapinská, sekretariát IMS

Dr. D. Emler, předseda AS FSV UK

PhDr. L. Jůzová, sekretariát IMS

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS

Dr. K. Králová, vedoucí KRVS

Doc. M. Kubát, předseda Oborové rady MTS

Prof. J. Kučera, předseda Oborové rady MD; proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkanky

Doc. T. Nigrin, tajemník IMS

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS

Doc. T. Weiss, vedoucí KES; člen AS FSV UK

 

Bc. E. Černovská, zástupkyně SIMS

 

Omluveni:

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky

Prof. L. Rovná, zástupkyně ředitele IMS; prorektorka pro evropskou problematiku

 

 

 1. Vedení IMS vzalo na vědomí:

 

 Termíny příštích porad: 6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 15. 5.

 

Nová opatření děkana:

 

Turnitin:

Disciplinární komise:

 

 

 

 1. Vedení IMS projednalo:

 

Fond mobility:

 • M. Mejstřík bude jmenován zástupcem IMS v děkanátní komisi.

 

QS Graduate Employability Rankings:

 • IMS se zúčastnilo výzkumu zaměstnanosti absolventů. IMS dodalo podklady pro mezinárodní žebříček. Prezentace zaměstnavatelů pro studenty organizuje pravidelně KSS 1x ročně.

 

Promoce:

 • Bakalářská promoce 21. 3. v 10:30, Malá Strana – promotor T. Nigrin.
 • Magisterská promoce 16. 3. v 9:00, Karolinum – promotor I. Šlosarčík.
 • Magisterská promoce 16. 3. v 10:30, Karolinum – promotor J. Kučera.
 • IMS shání 14 osob do taláru z řad zaměstnanců a doktorandů na magisterské promoce 16. 3. v 9:00 a 3 osoby do taláru 16. 3. v 10:30. Zájemci se nahlásí M. Pektorové. (Pektorova@fsv.cuni.cz).
 • Pro funkci promotora jsou k dispozici: O. Konrád, M. Kubát, J. Kučera, T. Nigrin, I. Šlosarčík, T. Weiss.

 

Management projektů:

 • Problém nedostačující podpory/koordinací ze strany fakulty.
 • Administrativní zátěž spojená s projekty dosahuje v případě AP neúměrné výše  
 • Administrativní překážky spojené s využíváním veškerých prostor fakulty
 • Otázka zahraničních plateb kreditní kartou (in-and-out), webové stránky, účetnictví
 • Racionalizace administrativy s ohledem na rostoucí počet mezinárodních projektů
 • Vedení IMS sepíše své žádosti a připomínky a předá je vedení FSV k dalšímu jednání.
 • IMS zvažuje vytvoření pozice projektového manažera, eventuálně organizace workshopů a setkání k podávání a administraci projektů.   

    

Erasmus:

 • Vedení IMS připravuje vyhlášku k výběrovému řízení Erasmus 2018.
 • Výběrové řízení bude probíhat 8. 3. (1. kolo) a 15. 3. (2. kolo).
 • Katedry vytvoří výběrové komise v modelu 1 zaměstnanec a 1 doktorand a několik náhradníků. Komise budou složeny specificky s ohledem na regiony a jazyky

 

Erasmus +:

 • Potřeba udržovat v provozu smluvně vyjednanou mobilitu s univerzitami mimo EU.
 • IMS nabízí možnost vycestovat do Izraele do konce června 2018 pro jednoho zaměstnance v programu Erasmus +.

 

Přijímací řízení IMS:

 • Přijímací řízení na IMS v roce 2018 se bude konat v těchto termínech:
 • 4. 6. ČNS a MTS.
 • 6. 6. magisterské obory.

 

SVV:

 • Projekt je tříletý, je možné pokračovat.
 • Vedení IMS zvažuje další formy využití financí ze SVV. Rozhodnutí bude učiněno na další schůzi vedení po konzultaci s vedením FSV (proděkani pro vědu a doktorské studium)

 

Konzultační hodiny:

 • Vyučující si aktualizují své konzultační hodiny v SIS, případně na stránkách kateder.
 • Databáze Telefonní seznam se po přechodu na nové webové stránky FSV již nevyužívá. Pokud by vyučující chtěli mít své konzultační hodiny na stránkách fakulty, musí se obrátit na L. Návratovou z IT oddělení FSV.

 

Pomvědi kateder pro LS:

 • KES: Eliška Černovská.  
 • Ostatní katedry nahlásí své pomvědy sekretariátu IMS.
   

 

 1. Různé:

 

Návštěva německého velvyslance:

 • V. Handl (KNRS) organizuje přednášku německého velvyslance dne 24. 4. v čase 12:30 – 13:50. Přednáška bude probíhat v angličtině. Bližší údaje budou zveřejněny na webu IMS a FB IMS v nejbližších dnech. Pozvánka bude rozeslána e-mailem.

 

 

Zapsala: L. Jůzová

Schválil: J. Vykoukal