20. 03. 2018

20. 03. 2018

Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 20. března 2018

 

Přítomni:

Dr. D. Emler, předseda AS FSV UK

PhDr. L. Jůzová, sekretariát IMS

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS

Doc. M. Kubát, předseda Oborové rady MTS

Prof. J. Kučera, předseda Oborové rady MD; proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkanky

Doc. T. Nigrin, tajemník IMS

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS

Doc. T. Weiss, vedoucí KES; člen AS FSV UK

 

Bc. E. Černovská, zástupkyně SIMS

 

Omluveni:

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky

Dr. K. Králová, vedoucí KRVS

Prof. L. Rovná, zástupkyně ředitele IMS; prorektorka pro evropskou problematiku

 

 

 1. Vedení IMS vzalo na vědomí:

 

Termíny příštích porad: 3. 4., 17. 4., 15. 5.

Schůze IMS k projektům GAČR: 27. 3. v čase 12:30 – 13:50, místnost 3093. 

 

Provoz sekretariátu 29. 3.:

 • THP pracovníci (P. Baštová, L. Jůzová, M. Mrzenová, M. Pektorová, K. Žaloudková) mají nařízenou práci z domova dne 29. 3. (děkanské volno). Sekretariát IMS bude uzavřen. 

 

Opatření děkanky:

 

 

Hlávkova nadace:

 

Startovací byty:

 • Komise pro přidělování startovacích bytů zveřejnila podrobnosti o přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově.
 • Určeno zejména pro mladé vědce na dobu 5 let.

Více informací na https://fsv.cuni.cz/aktuality/startovaci-byty-uk-pro-mlade-vedce

 

OBD:

 • Sběr publikační činnosti probíhá do 30. 3.

 

 

 

 1. Vedení IMS projednalo:

 

PGS:

 • Disertace k odevzdání: A. Krausová (MTS), J. Andrle (MTS). Po schválení vedením IMS odevzdají doktorandi práce v tištěné podobě na studijní oddělení.
 • Obhajoby se budou konat ve druhé polovině května 2018.

 

ERASMUS/kreditová mobilita:

 • Výběrové řízení pro kreditovou mobilitu (země mimo EU) proběhne nejpozději na začátku května.
 • SIMS podnikl průzkum mezi studenty ohledně klesajícího zájmu o výjezdy v rámci ERASMUS.
 • Důvody poklesu zájmu jsou:
  • Výjezdy příliš nákladné pro studenty.
  • Výjezdy ztrácejí svou prestiž vzhledem k počtu vyjíždějících studentů.
  • V zahraničí se vytvářejí skupiny anglicky mluvících studentů, studenti pak nemají možnost se setkat s jinými jazyky.
  • Studenti upřednostňují pracovní zkušenosti a stáže před výjezdy do zahraničí.
  • Studentům nevyhovuje systém výběru vyjíždějících studentů.
 • Vedení IMS hodlá upravit systém výběru vyjíždějících studentů s platností od příštího akademického roku.

 

GDPR:

 • Za pomoci IT oddělení děkanátu proběhne na IMS do konce března inventura agend, kde se pracuje s osobními údaji. IMS nahlásí veškeré agendy, formuláře a činnosti, kde pracuje s osobními údaji.

 

Administrace projektů:

 • Na IMS se zvažuje zřízení pozice projektového manažera, který by měl být zodpovědný za finanční stránku a administraci projektů. Konkrétní popis práce bude předmětem dalšího jednání vedení IMS, první návrh agendy připraví doc. Konrád a zašle ostatním členům vedení.
 • Vedení IMS prosazuje vyjasnění kompetencí v oblasti administrace projektů na úrovni institutu, děkanátu a rektorátu. Vedení IMS bude spolupracovat s vedením FSV v otázce vyjasnění kompetencí Odd. vědy FSV a projektového manažera IMS. 
 • Vedení IMS vítá iniciativu rektorátu v oblasti pomoci s projektovými žádostmi (externí agentura).

 

 

DPP vs. Smlouva o dílo:

 • Na oponentské posudky, účasti na konferencích a blokovou výuku lze využívat místo DPP Smlouvu o dílo s nehmotným výsledkem.
 • Lze využít např. u Fondu mobility.

 

CDS:

 • Bude změněno financování a statut CDS.
 • Konkrétní znění bude předmětem dalšího jednání vedení IMS.

 

SVV:

 • Vedení IMS bude začátkem dubna informovat doktorandy, jak bude možné participovat na projektu.
 • Připravuje se systém, v němž by články přijaté k publikaci procházely vnitřním ohodnocením v rámci IMS. Komise se bude scházet 1x ročně na podzim. Dle doporučení komise budou články finančně ohodnoceny.

 

Podpora ediční činnosti na FSV:

 • Na příští schůzi vedení IMS dodají vedoucí kateder podněty, jak si představují podporu pro ediční činnost ze strany fakulty.

 

 

Výzkumné otázky studentů prvního ročníku:

 • K. Kozák zapojil studenty prvního ročníku v rámci kurzu Úvod do teritoriálních studií do projektu, ve kterém studenti formulovali výzkumnou otázku, která je nejvíce zajímá. Na základě tohoto projektu je možné směrovat propagaci IMS a reflektovat, nakolik IMS uspokojuje poptávku studentů. Výsledky projektu na vyžádání u K. Kozáka.

 

 

 1. Různé:

 

Propagace jarních a letních škol:

 • Vedení IMS žádá zaměstnance, kteří vyjíždějí do zahraničí, aby s sebou brali letáčky jarních a letních škol IMS, a tímto je propagovali. Letáčky budou k dispozici na sekretariátu IMS.
 • Agendu jarních a letních škol přebírá od května A. Fojtíková.

 

 

 

Zapsala: L. Jůzová

Schválil: J. Vykoukal