Nová mobilita

Nová mobilita

Vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace

Cílem projektu je zintenzivnit mezisektorovou a mezioborovou spolupráci v rámci výzkumu změn mobilitního chování populace v kontextu rozvoje vysokorychlostních železnic v ČR. V rámci projektu bude vytvořena odborná platforma propojující výzkumné organizace, subjekty aplikační sféry a instituce veřejné sféry, která se bude komplexně zabývat socioekonomickými dopady tohoto fenoménu na společnost a kvalitu života. Smyslem platformy je účinná výměna zkušeností a znalostí mezi jednotlivými aktéry.

Společná vědeckovýzkumná platforma

Výzkumný tým

Donor

Projekt je financován z programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Reg. číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430.

OPVVV

DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU

Projekt probíhá v období 1. 7. 2018 - 31. 12. 2022.