ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 16. LEDNA 2019

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 16. LEDNA 2019

Přítomni:
Dr. D. Emler, předseda AS FSV UK
Dr. K. Králová, vedoucí KRVS
doc. M. Kubát, předseda Oborové rady MTS
doc. O. Konrád, vedoucí KNRS
Dr. K. Kozák, vedoucí KSS
Dr. Z. Lizcová
doc. T. Nigrin, ředitel IMS
Mgr. G. Špetová, tajemnice IMS
Dr. E. Tomalová, pověřená vedoucí KES
doc. J. Vykoukal, zástupce ředitele IMS
Mgr. Jitka Žambochová, projektová podpora

Filip Šourek, zástupce SIMS

Omluveni:

doc. T. Weiss, zástupce ředitele IMS pro vědu (zahraniční pobyt)
Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky
prof. L. Rovná, zástupkyně ředitele IMS; prorektorka pro evropskou problematiku
prof. J. Kučera, předseda Oborové rady MD; proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce
děkanky

 

1. Vedení IMS vzalo na vědomí:

Termíny příštích porad: 6.2. 9:30 - 11:30, 5.3. (a dále vždy ve 12:30 - 13:50), 19.3., 2.4., 16.4.,
30.4., 14.5.

Představení nového zaměstnance:

● T. Nigrin představil paní Jitku Žambochovou, která bude od ledna pracovat jako
administrativní podpora projektů a informoval dále o organizaci projektové podpory.

Zavedení ESSUK:

● T. Nigrin upozornil na spuštění elektronické spisové služby, do níž je třeba evidovat
většinu odchozích dokumentů a vysvětlil její organizaci, kterou má na starosti sekretariát.
Cestovní příkazy, vyúčtování pracovních cest, dohody o provedení práce a smlouvy musí
na děkanát odcházet výhradně spisovou službou přes zaměstnance sekretariátu. Ze
zavedení spisové služby nevyplývají pro akademické pracovníky další povinnosti.

Představení nových členů vedení:

● T. Nigrin představil a jmenoval nové členy vedení IMS. Zástupcem pro studium jmenoval
doc. Vykoukala, zástupcem pro vědu doc. Weisse, zástupkyní pro cizojazyčné studijní
programy (recruitment) dr. E. Tomalovou, zástupcem pro koordinaci akcí a speciální potřeby dr. Emlera, zástupcem pro spolupráci se středními školami dr. Žílu, zástupkyní pro vnější vztahy a PR dr. Lizcovou, zástupkyní pro internacionalizaci dr. Královou.
Členové vedení předloží postupně v nadcházejících měsících koncepce pro svoji oblast.

Nová projektová kancelář:

● T. Nigrin informoval o získání a využívání nové projektové kanceláře ve Voršilské k
1.1.2020.

 

2. Vedení IMS projednalo:

Organizace služebních cest:

● T. Nigrin projednal s přítomnými nové opatření paní děkanky ohledně užívání osobních
aut na služební cesty. Použití osobního automobilu má být v následujícím období značně
omezeno kvůli následně vznikajícím údajným nepřiměřeným finančním nárokům.
Přítomní se shodli na tom, že je potřeba vyjádřit s opatřením děkanky nesouhlas, a to
písemnou formou.

● T. Nigrin přislíbil zformulovat v tomto smyslu dopis paní děkance. Členové vedení zašlou
podněty k dotčenému opatření děkanky do středy 23.1.2019.

Webové stránky IMS:

● T. Nigrin informoval o spuštění nových webových stránek IMS a upozornil, že jejich
současná podoba ještě není definitivní, protože je potřeba doplnit medailonky
zaměstnanců a profily kateder. Přítomní se shodli, že je potřeba mít minimálně
medailonky také v anglické verzi. Dr. Tomalová připomněla dohodu pro anglickou verzi.
Bylo domluveno, že medailonky v češtině postupně doplní L. Jůzová, která má stránky
na starosti. Rovněž bylo domluveno, že stránky budou obsahovat odkaz na PRAREAS.
Shoda panovala ohledně termínu na konci ledna, kdy bude dokončena finální verze
webových stránek.

Studium - rozvrh letního semestru:

● Doc. Vykoukal sdělil, že rozvrh pro letní semestr vytvořený J. Šindelářem je již hotový,
čeká se pouze na potvrzení místností. Vyučující vyjádřili přání mít verzi rozvrhu dříve,
než je v současnosti zvykem, dr. Kozák upozornil na požadavky studentů, kteří by rádi
znali rozvrh s předstihem. Proběhla diskuze o tzv. ,zafixování’ rozvrhu, což vzhledem k
náběhu nově akreditovaných studijních programů a budoucímu stěhování z budovy T.
Nigrin nepovažuje v následujících 2 až 3 letech za možnou variantu.

Karolinka:

● Doc. Vykoukal podal vstupní informaci o přípravě Karolinky na školní rok 2019/2020
(zřízení společného uzlu pro IMS v DG Client).
Kontrola sylabů, upřesnění systému hodnocení:

● T. Nigrin upozornil na dopis proděkana doc. Krištoufka, týkající se aktualizace a doplnění
sylabů na LS 2018/2019. Dr. Kozák i dr. Emler podali praktické námitky k přesnějšímu vyplňování a špatně se zobrazujícím údajům, což doc. Kubát doplnil ještě o problém duplicity kódů. T. Nigrin stanovil termín vyhotovení do 31.1. Za termín odpovídají garanti
programů včetně kontroly výuky externistů. Dopis zaměstnancům a externistům v této
věci připraví doc. Vykoukal.

SYLFF Fellowship Program:

● T. Nigrin představil tento stipendijní program pro studenty prvního a druhého ročníku. Dr.
Králová a doc. Konrád vznesli dotazy na množství a způsob hlášení se o stipendium. T.
Nigrin upřednostnil variantu, kdy studenty budou navrhovat vedoucí kateder, konkrétní
návrhy budou představeny na příští schůzi vedení.

Kurz Reflection of Public Events:

● T. Nigrin vznesl dotaz, zda se bude tento kurz vyučovat. Dr. Králová, dr. Tomalová a dr.
Kozák potvrdili otevření pro bakalářské i magisterské studium. Podmínkou je předložení
sylabu přijatelného pro garanty SP na další poradě vedení IMS. Draft sylabu k
připomínkám je k dispozici zde:

● Odkaz

Hodnocení vědy-úkoly:

● OBD bude spravovat nově J. Žambochová (cca od března 2019).

● Doc. Konrád připomínkoval medailonky, kde jsou automaticky pedagogům přiřazovány
jakékoliv práce z OBD včetně recenzí knih,u nichž jsou uvedeni jako jejich autoři - v OBD
je třeba nastavit příslušné údaje pro zveřejnění konkrétní práce na webu.

Cena Josefa Hlávky:

● Na cenu navrhne IMS publikace doc. Konráda a doc. Kučery. Návrhy na OV zašle T.
Nigrin.

Cena Bedřicha Hrozného:

● T. Nigrin navrhuje prof. Kučeru. Další návrhy nebyly vzneseny.

Panel GA ČR:

● T. Nigrin navrhuje prof. Šlosarčíka. Další návrhy nebyly vzneseny.

Seminář k projektům GA ČR:

● Představení záměru projektů GA ČR na IMS proběhne 4.3. od 9:30 do 11:30.

● Účast předkladatelů i zaměstnanců povinná.

● Písemné podklady skrze vedoucí kateder zaslat do 5.2.2019 - název a anotaci. Dne 6.2.
na vedení bude určen zpravodaj projektového záměru, který okomentuje doplněné
materiály na prezentaci dne 4.3.

● Rezervaci STAN provede paní tajemnice.

Rozdělení agend a úkolů na katedrách 2019:

● T. Nigrin požádal vedoucí kateder o vypracování podkladů k agendám členů kateder -
projektové záměry, organizační aktivity apod. na rok 2019. Podrobné podklady budou
zaslány do konce ledna 2019.

3. Různé:

HCIS:

● Informace o výběrovém řízení na předsedu Rady vznikajícího Herzl Institute of Israel
Studies (dr. Králová ve spolupráci s IPS), který nastoupí od 1.3. 2019.

KSAS:

● Informace o výběrovém řízení na nového vedoucího katedry KSAS.

Kreditová mobilita:

● Dr. Králová vznesla dotaz na připravované projekty, doc. Vykoukal odpověděl, že v
současné době na RUK podal dotaz na finální upřesnění podoby projektů.

Hybernská:

● V jednání je využití prostoru. Objekt navštíví T. Nigrin a D. Emler.

 

Zapsala: G. Špetová
Schválil: T. Nigrin