ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 5. BŘEZNA 2019

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 5. BŘEZNA 2019

Přítomni:

Dr. K. Králová, vedoucí KRVS a členka vedení pro internacionalizaci

doc. M. Kubát, předseda Oborové rady MTS

doc. O. Konrád, vedoucí KNRS

Dr. K. Kozák, vedoucí KAS

prof. J. Kučera, předseda Oborové rady MD; proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkanky

doc. T. Nigrin, ředitel IMS

prof. L. Rovná, prorektorka pro evropskou problematiku

Mgr. G. Špetová, tajemnice IMS

Dr. E. Tomalová, pověřená vedoucí KES, členka vedení pro cizojazyčné studijní programy

doc. J. Vykoukal, zástupce ředitele IMS pro studium

Filip Šourek, zástupce SIMS

 

Omluveni:

Dr. D. Emler, předseda AS FSV UK a člen vedení pro koordinaci akcí a speciální potřeby

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky

Dr. Z. Lizcová, členka vedení pro vnější vztahy a PR

doc. T. Weiss, zástupce ředitele IMS pro vědu (zahraniční pobyt)

 

Vedení IMS projednalo:

 • Provoz:

Nová kancelář

 • IMS získal novou kancelář J2080, kterou bude sdílet vedoucí nově vzniklého  Herzl Institutu společně s p. Houdkem (UVT). Vybavení této místnosti si vzaly na starost IPS a IMS. Výběrové řízení na post vedoucí HI vyhrála Mgr. Irena Kalhousová.

 

 • Studium:

Termíny

 • Termíny bakalářských státnic byly stanoveny  na 10. - 11.6. u prezenčního a 12.6. u kombinovaného studia, termíny PhD státnic na období od 25.-31.5.  
 • Kolokvia doktorských studentů:
  • termín kolokvia KRVS bude 8.4. od 9:30 na STAN a termín kolokvia KES 6.5. od 14:00 na STAN.
 • Přijímací pohovory bakalářského studia (MTS a ČNS) se budou konat v pondělí 3. 6., magisterského studia ve středu 5.6. Místnosti zajistí v součinnosti se studijním oddělením sekretariát.

Disciplinární řízení

 • J. Vykoukal navrhl oficiální postup v případě zjištění studentského plagiátu: pokud se student dopustí plagiáty, řešení tohoto deliktu je ve výlučné kompetenci Disciplinární komise FSV UK. Vyučující podá návrh na disciplinární řešení řediteli IMS s průvodním materiálem obsahujícím plagiovaný text a vlastní plagiát s označením inkriminovaných pasáží a vyjádřením procentuálního rozsahu plagiátu. Ředitel IMS poté předá materiál děkance se žádostí o zahájení disciplinárního řízení.  Zkouškový termín  spojený s plagiátem je ohodnocen jako “neprospěl/a” a student pokračuje v dalších termínech. Pokud Disciplinární komise použije sankci ”vyloučení ze studia”, zůstává v platnosti hodnocení neprospěl, v případě sankce nižšího stupně (napomenutí, podmínečné vyloučení)  platí poslední získané hodnocení.

 

 • Zahraniční nabídky:

(Podrobnosti viz přílohy)

 • Summer Programs 2019: Training, Conference and 3 Month Research, Basel, Switzerland

Nabídka jedno- až dvoudenní konference v Basel, deseti- až dvacetidenní letní akademie a tříměsíčního výzkumného programu v kombinaci s účastí na deseti- až dvacetidenní konferenci v termínech: 4. - 13.8., 13. - 22.8. letní akademie, 4.8. a 13.8. konference, 4.8.-1.11. tříměsíční výzkumný program. Deadline 1.5.

 • Calls: events on sustainability and interdisciplinarity in Berlin

Nabídka účasti na konferenci “Navigating the Sustainability Transformation in the 21st Century” 28. - 30.8. a symposiu “Interdisciplinarity Revisited” 3. - 4.10. pořádaných HU v Berlíně.

 • CFA/ VÝZVA: Doktorská podpora CEFRES/PhD fellowships

Výzva k podání přihlášek na stipendia pro dva doktorandy CEFRESu do 15.3. do 17 hod. (období 1.9. 2019  - 31.8. 2020)

 • Program postdoktorských stipendií Wenner- Gren Foundation

Informace o programu postdoktorských stipendií v oblasti základního výzkumu v antropologii (může se jednat o výzkum kultury, jazyka či regionu, ale vždy v návaznosti na obecný antropologický problém)ve výši 40 000 dolarů na období 12 měsíců nebo 20 000 na období 6 měsíců pro osm osob ročně.

 • Joint Seed Money Funding s univerzitou Curych pro rok 2019

Cílem je iniciovat novou spolupráci mezi univerzitami. Obě univerzity se podílejí na financování rovným dílem a společně rozhodují o schválení jednotlivých projektů.  

 • Věda:

Digi-Ost

 • Vedoucí kateder pošlou G. Špetové návrhy excelentních diplomek (hodnocení A až B), práce mohou být i česky se středo- a východoevropskou tematikou (alespoň vztahově). Práce budou po souhlasu autorů publikované v rámci projektu DigiOst.

Workshop - psaní projektů ERC

 • Informace o plánovaném workshopu, který bude zaměřen na psaní projektů ERC. Dvoudenní akce pro žadatele o ERC Starting/Consolidator (případně Advanced) granty se uskuteční ve dnech 20. a 21.5. v Malé aule rektorátu UK. Workshop pořádaný Technologickým centrem AV ČR a Univerzitou Karlovou je určen pouze těm žadatelům, kteří již mají konkrétní projektový záměr, který chtějí podat v aktuální výzvě pracovního programu ERC pro rok 2020. Podmínkou účasti je zaslání CV, krátký abstrakt projektu a track-record. Ohledně detailních podmínek účasti kontaktujte prosím pí. Horníčkovou z oddělení vědy. Přesné požadavky budou zveřejněny na konci března.

Nákup knih z OP

 • Vedoucí kateder obdrželi seznam knih k nákupu. Je třeba vyznačit knihy.
 • Termín 15.3.2019.

Workshop GA ČR

 • Zhodnocení workshopu GA ČR: workshop byl přínosný a vedení děkuji všem účastníkům. V roce 2019/20 proběhne workshop ve třech stupních:
  • Na výjezdním zasedání IMS (říjen 2019) sběr a “burza” nápadů.
  • V listopadu/prosinci 2019 proběhne přednáška o přípravě projektů GA ČR a TA ČR
  • V únoru 2020 před výukou proběhne workshop s komentováním návrhů projektů.

 

 • Institut:

Medailonky na webu IMS

 • O. Konrád  navrhuje zjednodušit členění publikací v medailonku. J. Kučera projedná na vedení fakulty.

Vyhláška ředitele k PR

 • Vedení IMS vzalo s drobnými připomínkami vyhlášku ředitele IMS k mediálním vystoupením. Vyhláška bude vydána v nejbližších dnech.

Personální:

 • Oznámena rezignace vedoucích KNRS doc. Konráda  a KES doc. Weisse – budou vypsána výběrová řízení. T. Nigrin poděkoval oběma vedoucím a poděkoval jim za jejich dosavadní práci.
 • J. Kučera informoval o zasedání oborové rady doktorského programu Moderní dějiny a současně oznámil rezignaci na místo garanta předsedy oborové rady programu; na jeho místo byl navržen O. Konrád. Změna bude předložena ke schválení vědecké radě FSV UK, která ji následně předloží ke schválení na RUK. T. Nigrin poděkoval J. Kučerovi za jeho stávající činnost.

 

 • Různé:

Alumni

 • Alumni setkání IMS proběhne 25. dubna v Grébovce.

 

Zapsala: G. Špetová

Schválil: T. Nigrin

 

Příloha č. 1

Příloha č. 2