ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 6. ÚNORA 2019

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 6. ÚNORA 2019

Přítomni: 

Dr. D. Emler, předseda AS FSV UK a zástupce pro koordinaci akcí a speciální potřeby

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky

Dr. K. Králová, vedoucí KRVS a zástupkyně pro internacionalizaci

doc. M. Kubát, předseda Oborové rady MTS

doc. O. Konrád, vedoucí KNRS

Dr. K. Kozák, vedoucí KAS

prof. J. Kučera, předseda Oborové rady MD; proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkanky

Dr. Z. Lizcová, zástupkyně pro vnější vztahy a PR

doc. T. Nigrin, ředitel IMS

Mgr. G. Špetová, tajemnice IMS

Dr. E. Tomalová, pověřená vedoucí KES, zástupkyně pro cizojazyčné studijní programy

doc. J. Vykoukal, zástupce ředitele IMS pro studium

 

Filip Šourek, zástupce SIMS

 

Omluveni:

doc. T. Weiss, zástupce ředitele IMS pro vědu (zahraniční pobyt)

prof. L. Rovná, prorektorka pro evropskou problematiku

 

 1. Vedení IMS projednalo:

 

Informace z kolegia děkanky:

 • Proděkan J. Kučera podal krátkou zprávu z kolegia, současně byl domluven postup, jak zprostředkovat komunikaci mezi kolegiem děkanky a vedením IMS s pomocí proděkanů.  

 Dopis k cestovním příkazům:

 • Doc. T. Nigrin informoval o dopise paní děkance ohledně nových podmínek cestovních příkazů diskutovaných na minulé poradě IMS. Dopis byl odeslán děkance, která podněty IMS předala k projednání tajemníkovi fakulty.

 Nový tajemník FSV UK:

 • Na pozici tajemníka FSV UK nastoupil Ing. Ondřej Blažek. V této souvislosti proběhla změna všech formulářů, na nichž je uvedeno jméno dřívějšího tajemníka Dr. Gece; původní formuláře již nelze používat

 Medailonky:

 • CIVT zajistil naplnění medailonků zaměstnanců IMS daty, která zajistila L. Jůzová v prosinci 2018. Zaměstnanci si mohou data dále sami upravovat na adrese http://idm.fsv.cuni.cz. Přihlásí se CASovskými údaji.
 • Zaměstnanci si zkontrolují své medailonky na webu. Pokud mají zaměstnanci výhrady k zobrazování jejich publikací, mohou si seznam upravit v systému OBD v záložce "Moje na web". V případě nejasností kontaktují M. Mrzenovou (nejlépe osobně), která jim pomůže se systémem OBD.
 • Fotografie budou importovány PR oddělením během února.

 Odměňování senátorů:

 • T. Nigrin oslovil ředitele institutů s dotazem na odměňování (refundaci času) senátorů AS FSV. Žádný z ředitelů své senátory neodměňuje, ale někteří to zvažují.
 • Vedení IMS jednomyslně rozhodlo, že se bude odměna odvíjet od praxe v AS UK, kde od 1.2.2019 platí pravidlo, že senátor (student/zaměstnanec) dostane 1000 Kč stipendiem/odměnou za jedno zasedání, na kterém je fyzicky přítomen po více než polovinu jeho trvání.

 AS FSV:

 • Předsedou AS FSV byl zvolen Dr. Václav Moravec.

Pomocné vědecké síly na katedrách:

 • Fond na pomocné vědecké síly bude zachován ve stávající výši 12 000 Kč na katedru za semestr. Hodinová sazba se může pohybovat mezi 100-200 Kč za hodinu práce podle její odbornosti. Výši odměny stanoví vedoucí katedry.

 Stáž v NATO:

 • Informace o stáži budou v příloze zápisu.

 Stáž v CEFRES:

 • Dr. E. Tomalová sdělila termín do konce února jako termín uzávěrky návrhů stáží, vše přislíbila projednat s ředitelem CEFRES.

 

2. Vedení IMS projednalo:

Studium:

 • Návrh vyhlášky Erasmus.
 • Návrh vyhlášky bude rozeslán po poradě vedení k připomínkování.

 Kreditová mobilita:

 • Kreditová mobilita spadá z hlediska momentálně fungujících destinací do gesce KRVS. K. Králová spolu s M. Pektorovou připraví návrh vyhlášky ke kreditové mobilitě včetně návrhu interního prováděcího postupu.

 Sylaby:

 • Je třeba urgentně doplnit úplnost sylabů dle dopisu J. Vykoukala ze dne 24. ledna 2019 v návaznosti na žádost proděkana Krištoufka. T. Nigrin předložil vyhodnocení stavu 170ti sylabů na IMS, z nichž byla v pořádku méně než třetina. Seznam neúplných sylabů předal J. Vykoukalovi s žádostí o dořešení. Klíčové je uvedení systému hodnocení podle opatření děkanky 17/2018.

 Stanovení podílu vyučujících satelitních seminářů na souborných zkouškách:

 • U vybraných předmětů bakalářského studia (JMB403-404, JMB405-406, JMB407-412 a JMB247-252) platí pro vedoucí satelitních seminářů povinnost účastnit se souborné zkoušky. Vyučující budou za svoji účast na zkoušce odměněni podle reálné účasti.

 Plagiátorství v kurzech:

 • Přítomní se shodli, že je potřeba vytvořit systém pevných pravidel případných postihů pod úrovní kompetence Disciplinární komise; možné je inspirovat se na zahraničních univerzitách. V této souvislosti byl kontaktován doc. L. Krištoufek, proděkan pro studijní záležitosti a současně i proděkani IMS přislíbili podpořit projednání této záležitosti na kolegiu děkanky..
 • T. Nigrin vyčká na stanovisko vedení fakulty a následně rozhodne o dalším interním postupu na IMS.

 Minimální počet studentů v kurzech:

 • T. Nigrin navrhl zvýšit minimální počet studentů v bakalářských kurzech na 8 studentů, v magisterských ponechat 5 studentů.

Stipendium SASAKAWA:

 • Za KRVS(K. Králová) nominován A. Mehmedi, za KNRS (O. Konrád) nominována  A. Fojtíková. Další administrativní postup je na obou uchazečích.

 Věda

 • 4EU
 • Na úrovni RUK bylo vydáno opatření rektora s výzvou na podporu přípravy projektů v rámci 4EU.

 Seminář GA ČR:

 • Vedoucí kateder informovali o plánovaných projektech  GA ČR, celkem připraveno 7 projektů. Na základě doplnění tabulky budou stanoveni zpravodajové.
 • Seminář se uskuteční 4. března 2019 od 13 hodin na STAN, místnost 219.

 Habilitační a profesorské jmenovací řízení Moderní dějiny:

 • Žádost byla podána na 10 let (jako taková schválena na UK), konečné slovo bude mít Národní akreditační úřad.

 Cena B. Hrozného:

 •  T. Nigrin odešle nominaci prof. J. Kučery.

 

3. Různé

Koncepce PR IMS:

 • Z. Lizcová představila koncepci PR institutu. Na jejím základě bude vytvořen mechanismus finanční motivace zaměstnanců a doktorandů pro vystupování v médiích. Veškeré výstupy budou zveřejňovány (minimálně) na facebooku IMS.
 • V diskuzi padly názory na zvážení větší podpory delších vystoupení, nicméně ta jsou podporována z prostředků hlavního řešitele PROGRESu.
 • U zahraničních vystoupení nebude požadováno uvedení katedry ani fakulty, postačí pouze zmínka o univerzitě.

 Koncepce koordinace aktivit na IMS:

 • D. Emler představil koncepci koordinace mimoakademických aktivit na IMS.
 • Na základě koncepce a připomínek z diskuze bude ustálen postup pro podporu a organizaci aktivit včetně jejich propagace.
 • D. Emler je současně pověřen řešením mimořádných situací pracovníků i studentů, resp. jejich zprostředkováním příslušným odpovědným místům na UK.

 Alumni Grébovka:

 • Termín na konání akce 23.5. není vhodný, je třeba najít nový.

 

Termín příští porady 5.3. 12:30.

 

Zapsala: Špetová

Schválil: Nigrin

PŘÍLOHA ZÁPISU Č. 1

ACT Internship Programme 2020

The HQ SACT Internship Programme 2020 aims to provide a small number of current or recent students with the opportunity to 'intern' with HQ SACT in Norfolk, Virginia, HQ SACT, Staff Element Europe, Mons, Belgium or at the Joint Analysis Lessons Learned Centre (JALLC) in Monsanto, Lisbon, Portugal. Interns will benefit by gaining understanding of an International Organization, while substantiating their Curriculum Vitae. All internship placements will be for a six month period, with start dates to be determined individually as interns cannot start their internship without their NATO Secret security clearance, and the timing for the completion of clearances varies by nation.

Internship Programme Specialty Areas (See Hyperlinked Job Descriptions)

HQ SACT – Norfolk, Virginia, USA

Analysis of Alternatives

Capability Requirements Branch

Commanders Action Group

Communications / Public Affairs

Global Approach / Gender Advisor

Modelling and Simulation / Training Technologies

Multinational Solutions

Office of the Legal Advisor

Office of the Political Advisor

Operational Experimentation

Programme Management Office

Protocol

Strategic Issues & Engagement Branch

Strategic Foresight

Strategy Management Branch

Training & Exercise Branch

JALLC – Monsanto, Lisbon, Portugal

Lessons Learned Analysis Division

Editor / Quality Assurance

Applicants must review the hyperlinked "Job Descriptions" for each of these specialty areas for specific details on each area to help them determine which (if any) Job Descriptions are of interest to them. Please note that when filling out an application for the 2020 ACT Internship Programme, applicants are required to provide their "top five" choices for placement by selecting the relevant Job Description, and also indicate whether the applicant would also be prepared to be placed in a position that is not one of their "top five".

Programme Objectives

To provide the Organization with access to the latest theoretical and technical knowledge that the intern can apply through practical work assignments, as well as with additional staff resources.

To provide interns with an opportunity to learn from the HQ SACT or JALLC community and get a better understanding and a more balanced view of the Organization.

To expand understanding of ACT, JALLC and NATO in Alliance countries.

Eligibility Criteria and Conditions for Internship

2020 Interns will be either current post graduate students or recent post graduates who have obtained their post graduate degree as of 1 January 2019.

Age: Over 21 at the time of internship (for insurance reasons) and not older than 35 at the time of application;

Nationality: Nationals of a NATO member country; Albania, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Montenegro, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Spain, Turkey, United Kingdom, United States of America.

Languages: The two official languages of NATO are English and French, however the work both oral and written in this Headquarters as a whole is conducted mainly in English.

Insurance and Immigration Requirements: Interns are required to have health insurance coverage, and take care of formalities with the U.S. authorities regarding their stay in the United States.

Security Clearance: All interns will require a security clearance from their national authorities prior to starting their internship at HQ SACT or JALLC.

Remuneration

Interns will be paid a lump sum of approximately $1,300 per month (€850 per month for JALLC interns) and will be reimbursed for travel costs on joining and separation from the Headquarters, subject to the internship regulations in force. The payment is not exempt from taxation.

Applicants are advised that the cost of living accommodation and transportation rates in the Norfolk area are very high and it is extremely difficult for interns to live on their monthly internship stipend alone.

2020 Internship Application Process

There will be one call for applications for the 2020 Internship Programme, early January 2019 to 30 April 2019, with start dates determined individually. Internships will be for a six month period.

Application packages shall consist of the following documentation and are to be submitted electronically to intern@act.nato.int. Packages that include any additional documentation will be rejected.

 1. Attached English language certification from internationally recognized English testing body (e.g. TOEFL) (if already in possession of a certification);A
 2. ttached copy of the Bachelor’s Degree Certificate or post graduate Degree Certificate, with a translation into English if applicable;
 3. Attached copy of NATO Secret security clearance (if already in possession of a clearance)
 • Curriculum Vitae;
 • Motivational letter, indicating why you want to intern at HQ SACT/JALLC and why you chose a specific specialty area/Job Description. You are required to indicate why your particular educational background and field of study makes you especially well suited to intern in that specialty area(s) bearing the Job Description requirements in mind.

If a response to your submission is not received within 5 working days then you should resubmit your application package.

Applicants who are closely related in the first or second degree to a member of a NATO body, in particular, on the SACT or JALLC staff, are also required to include a statement to this effect, identifying their relative by name and position.

Please note that incomplete applications will not be considered further; and, due to the high number of applications, no follow-up correspondence will occur if the intern fails to submit all of the required application papers (as described above). Before submitting an application, prospective applicants should consult the FAQ’s on the HQ SACT Internship Programme 2020.

The closing date for applications is 30 April 2019; any applications received after 1700hrs (EST) on 30 April 2019 will, with no exceptions, be rejected as an untimely submission.

A security clearance from the intern's national authorities is mandatory before the internship can start. HQ SACT will not provide assistance to initiate the process to gain a security clearance, until after an intern receives a conditional offer of acceptance into the Internship Programme. Applicants should not take any independent action to apply for a NATO secret security clearance through their national authorities.

If the intern holds a grant or scholarship, this should be made known in the application.

The ACT Internship Programme 2020 - Decision Matrix:

Action

Timeline

Consequence

Advertise ACT Internship Programme

Jan 2019 to 30 Apr 2019

HQ SACT receives and processes application packages

Confirm applicants' eligibility

As soon as possible following receipt of application

If 'Eligible', applicant will receive e-mail notification of registration.

If 'Not Eligible', applicant will receive e-mail notification detailing the reasons for the rejection.

Selection process

Mid to late Jun 2019

If 'Selected', either as an intern or as a reserve HQ SACT sends e-mail notification to applicant.

If 'Not Selected', HQ SACT sends 'regrets' e-mail to applicant.

On boarding Period

1 Jan 2020 to 31 Dec 2020

On boarding process will be determined on an individual basis dependent upon when the Security Clearance is received.

 

Questions about the ACT Internship Programme should be sent by email to intern@act.nato.int

Details

Written by Human Resources Branch

Created: 16 January 2019

 

PŘÍLOHA ZÁPISU Č. 2

Příprava projektů 4EU:

Upravuje opatření rektora 3/2019,  jehož prostřednictvím můžete žádat o podporu projektů v rámci 4EU+.

Text výzvy je dostupný v angličtině, abyste ho mohli  případně ihned sdílet se svými zahraničními partnery.

Finanční podporu v rámci tohoto programu lze využít k podpoře výzkumných projektů, včetně podpory výzkumu, cestovného, zorganizování konference/workshopu či přípravného projektového setkání, podporu výměny doktorandů či postdoků, krátkodobé stáže v rámci výzkumných týmů, vytváření společných materiálů podporující virtuální mobilitu, nebo jako finanční podporu pro zapojené osoby v přípravě projektu.  

Projekty musejí odpovídat následujícím strategickým oblastem.

Flagship 1: Health and demographic change in an urban environment

Flagship 2: Europe in a changing world: Understanding and engaging societies, economies, cultures and languages

Flagships 3: Transforming science and society by advancing information, computation, and communication

Flagship 4: Biodiversity and Sustainable Development

Termín podávání žádostí je 31. března 2019.

Návrhy prosím posílejte na adresu ec@cuni.cz, v kopii na svoz@fsv.cuni.cz.

V případě doplňující dotazů se prosím obracejte na PhDr. Pavla Senderáka, Ph.D. (RUK), nebo na na OZS FSV.

PŘÍLOHA ZÁPISU Č. 3

Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení v rámci programu Erasmus+ na IMS na akademický rok 2019/2020

Program ERASMUS+ umožňuje studentům realizovat studijní pobyty na zahraničních univerzitách a získat na tento pobyt stipendium. Tato vyhláška
vychází z vyhlášky OZS FSV ze dne 24. ledna 2019.

Institut mezinárodních studií rozděluje v rámci programu ERASMUS+ fakultou daný počet studentoměsíců se záměrem zprostředkovat výjezd maximálnímu počtu
studentů. V rámci uvedené kvóty je možné financovat semestrální nebo dvousemestrální/celoroční pobyty s tím, že plně zajištěné je financování semestrálních pobytů. V závislosti na výsledku výběrového řízení je přípustná stipendijní podporu na dobu kratší, než je trvání studijního pobytu, ale tady, stejnějako v případě dvousemestrálního pobytu zůstává otevřená možnost dofinancování ušetřenými prostředky Univerzity Karlovy převedenými na IMS v průběhu roku 2019. V opačném případě si student pobyt dofinancuje sám. Od akademického roku 2016/17 není možné žádat o dofinancování výjezdu v rámci programu Erasmus+ formou účelového stipendia.

Výběrové řízení:

Studenti předloží podklady (přihlášky na maximálně tři univerzity) dle vyhlášky OZS FSV ze dne 24. ledna 2019. Partnerské univerzity budou pro účely výběrového řízení rozděleny do tří skupin:

a) Německo, Rakousko a Pedagogická univerzita Krakov. Do této skupiny jsou
zahrnuty přihlášky studentů ČNS a NSS.

b) západní Evropa: Belgie, Francie, Irsko, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko,
Itálie, Velká Británie s výjimkou UCL.

c) střední, severní a jihovýchodní Evropa a University College London: Dánsko,
Estonsko, Řecko, Maďarsko, Lotyšsko, Polsko s výjimkou Pedagogické univerzity
Krakov, Rumunska, Finska, Slovinska, Slovenska a Turecka. Část kapacity je
vyhrazena přihláškám s východoevropským zaměřením na SSEES UCL.

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií / U Kříže 8, 158 00 Praha 5, ims@fsv.cuni.cz, tel: +420 251 080 250, +420 251 080 251 ims.fsv.cuni.cz

První kolo:
Komise budou ustanoveny nejpozději ke 4. březnu 2019 pro každou skupinu (a, b, c). Zhodnotí (bez účasti studentů) přihlášky (včetně všech podkladů) a na základě bodového hodnocení rozdělí studijní místa první volby. Student hlásící se do více oblastí (skupin) připadne ke komisi podle místa první preference. V případě nerozhodnosti bodů či výrazné poptávky po určitých místech svolá komise nejpozději do 8. března 2019 jednání za účasti uchazečů. Uchazeči obdrží pozvánku k pohovoru prostřednictvím e-mailu, uvedeného v přihlášce. Uchazeč, který se k pohovoru nedostaví, aniž by se předem omluvil, bude z výběrového řízení vyřazen. V opačném případě komise provede pohovor telefonicky, případně prostřednictvím aplikace Skype (podmínkou je, že student spolu s podáním přihlášky sdělí potřebné kontaktní údaje). V případě kolize termínu výběrového řízení a výuky je student z výuky automaticky omluven. Konečné pořadí bude sestaveno po uzavření prvního kola všemi komisemi s tím, že uchazeči budou v rámci pořadí rozděleni na a) ty, kteří eventuálně postupují do druhého kola, bude-li ho potřeba, b) na náhradníky (pokud jsou všechny zadané přihlášky studenta obsazené) a c) na neúspěšné. Studenti, kteří skončí na seznamu náhradníků, mohou buď čekat, jestli se neuvolní místo v předchozím pořadí, nebo se přímo přihlásit o pozici freemovera, tj. studenta vyjíždějícího bez stipendijní podpory v rámci Erasmus na kterékoliv volné místo, které zůstalo po výběrovém řízení k dispozici.

Druhé kolo:
Dne 8. března 2019 proběhne zhodnocení přihlášek studentů postupujících do druhého kola. Uchazeč, který se v rámci IMS hlásí na více studijních pobytů (maximum tři), postupuje v případě splnění stanovených kritérií do druhého kola pouze pokud:

a) se v prvním kole nedostal na univerzitu první volby, zároveň
b) po prvním kole zůstala volná místa a přitom
c) získal minimální počet bodů (viz níže).

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií / U Kříže 8, 158 00 Praha 5, ims@fsv.cuni.cz, tel: +420 251 080 250, +420 251 080 251

ims.fsv.cuni.cz

Kritéria hodnocení jsou následující:
A) studijní prospěch (10 bodů),
B) znalost jazyka, potřebného pro studium na zvolené zahraniční univerzitě (10
bodů),
C) úroveň a charakter motivace, vyjádřené v projektu pobytu (10 bodů).

Za každé kritérium tedy uchazeč obdrží maximálně 10 bodů (tj. maximálně 30 bodů celkem). Každá přihláška může získat bonifikaci, pokud student doloží:
a) absolvování stáže (rozumí se tím předměty „stáž“ s příslušnými kódy) – 2 body,
b) výraznou mimoškolní odbornou aktivitu související s oborem (2 body).

Tyto bonifikace se uplatňují pouze v případě stavu bodové rovnosti na konci každé skupiny. Pokud ani tyto bonifikace nebudou schopné eliminovat bodovou rovnost, rozhoduje prospěch uchazečů se stejným počtem bodů. Ve výběrovém řízení je nutné získat alespoň 10 bodů ze 30.

Ad A: Studijní prospěch se zjišťuje aritmetickým průměrem známek dle výpisu ze SISu a sice:
a) u uchazečů-studentů bakalářského cyklu za celou dosavadní dobu studia,
b) u uchazečů-studentů magistra za celou dobu magisterského studia.
Pro vyjádření prospěchu bylo stanoveno následující bodové ohodnocení:
prospěch 1,00 – 1,80 10 bodů

prospěch 2,01 – 2,10 4 body

prospěch 1,81 – 1,91 8 bodů

prospěch 2,11 – 2,20 2 body

prospěch 1,91 – 2,00 6 bodů

prospěch 2,21 – a více 0 bodů

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií / U Kříže 8, 158 00 Praha 5, ims@fsv.cuni.cz, tel: +420 251 080 250, +420 251 080 251 ims.fsv.cuni.cz

Ad B: Pro stanovení počtu bodů se vychází ze známky za jazyk uvedený ve výpisu v SIS či hodnocení a úrovně dodaného jazykového certifikátu.

Ad C: Úroveň motivace se zjišťuje na základě předloženého projektu pobytu (motivačního dopisu), ve kterém by měl být jasně definován zejména cíl a přínos pobytu, seznam předmětů, které student hodlá absolvovat aj. Výhodou je vazba studijního pobytu na přínos k projektu kvalifikační (bakalářské či magisterské)
práce.

Další ustanovení:
Komise pořídí o výběrovém řízení zápis (požadavek RUK), kde uvede následující údaje: termín a místo konání výběrového řízení, složení výběrové komise, obecná kritéria výběru, bodové ohodnocení jednotlivých studentů a jeho krátké slovní zdůvodnění.

Výběr a vyslání se dále řídí pokyny OZS FSV UK a Evropské kanceláře Univerzity Karlovy.

V Praze dne 8. února 2019

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
ředitel IMS UK FSV