10.12.2019

Zápis ze schůze vedení ze dne 10.12.2019

Přítomni: Dr. J. Hornát , Dr. Z. Kasáková,  doc. O. Konrád , prof. M. Kubát ,  Dr. Z. Lizcová,  doc. T. Nigrin,  prof. L. Rovná, Mgr. G. Špetová, Dr. E. Tomalová, doc. J. Vykoukal, doc. T. Weiss,  zástupce SIMS

Omluveni: Dr. D. Emler, prof. J. Kučera, Dr. K. Králová, Dr. O. Žíla

Vedení IMS projednalo:

Provoz:

Zprávy z RKD

-          30.5.2020 se bude konat Sportovní den na FSV UK. Děkanka zve studenty a zaměstnance k účasti. Informace budou zveřejněny.

-          Proděkan pro vědu a výzkum prof. J. Kučera inicioval na kolegiu děkanky zavedení předhlašovací povinnosti při podávání žádostí o projekty. Jedná se o OD 28/2019, kterým se musí řídit všichni potenciální žadatelé o jakýkoliv grantový projekt (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-28/2019).  

-          Rigorózní řízení na IMS bude ve všech oborech IMS možné zahájit nejpozději do 30. září 2020.

-          Z důvodu započetí prací na stavbě nové univerzitní budovy v Jinonicích bude venkovní parkoviště od 1. ledna 2020 uzavřeno. Karty na vjezd do garáží již nejsou k dispozici.

-          Jako náhradní prostor byl vybrán objekt v ulici Pekařská v Nových Butovicích, k nastěhování v létě 2020.

Maily – nejmenné

Vedoucí kateder E. Tomalová a J. Hornát splnili úkol dodat seznam nejmenných e-mailů @fsv.cuni.cz, Z. Lizcová informaci dopošle.  L. Jůzová se obrátí na CIFT, aby zaslal seznam všech adres, které evidují pod naším institutem. Po zaslání a kontrole bude následovat pokyn na IT odd. k vypnutí neaktivních adres.

Studium:

Komise SZK

-          Vedoucí kateder stále posílají aktuální životopisy externistů. Jména jsou do tabulky již doplněna.

Úprava nastavení předmětů vyučovaných v double degree programech mimo UK

-          SIS ve spolupráci s J. Vykoukalem navrhl drobnou úpravu s tím, že ve starých programech bude v Tajemníku automaticky nastaven počet (maximální počet) studentů 0, ale programy budou stále aktivní.

Garanti příslušných programů provedou změnu do 10. ledna 2020.

Mimořádné účelové stipendium PGS

-          Garanti PGS programů ve spolupráci s vedoucími kateder navrhli mimořádná účelová stipendia doktorandům za jejich výsledky a činnost v rámci kateder.

Rozvrh na LS 2020 + sylaby

-          Začala příprava rozvrhu na LS 2020, vyučující budou osloveni kol. Šindelářem, údaje zaslat do 20. 12. 2019.

-          Do 13.1. potřeba aktualizovat sylaby na LS (vyplnit všechny povinné kolonky podobně jako v ZS), vedoucí kateder provedou kontrolu sylabů do 20.1.

Schůzka garantů cizojazyčných programů

-          Proběhla velmi obsáhlá schůzka garantů, na které byla přítomna E. Tomalová a J. Vykoukal za IMS. Na schůzce se řešila především špatná situace ubytování pro studenty z cizích zemí. Vedení se shodlo, že situaci je třeba dále řešit na univerzitní úrovni. E. Tomalová dodala, že otázka ubytování by se dala případně řešit i soukromou cestou, pokud by toto měl být důvod k odhlašování studentů z programů.

-          Jako další problém představil J. Vykoukal studentům doporučovanou polikliniku Spálená, jejíž nabídka a cenová politika je přinejmenším diskutabilní.

Disciplinární komise FSV UK

–        SIMS oznámil nominaci za studenty, byli nominováni Kristýna Jelínková a Filip Šourek, oba z třetího ročníku MTS.

Web Prareas

-          T. Nigrin požádal E. Tomalovou, aby dořešila web PRAREAS, E. Tomalová slíbila, že bude hotov do vánočních svátků.

Kontrola podmínek přijímacího řízení:

-          K. Žaloudková zkontroluje podmínky přijímacího řízení na AR 2020/21 na webu fakulty a IMS pro anglojazyčné programy.

-          Garanti českojazyčných programů zkontrolují informace na webu FSV a IMS do 6. ledna 2020.

Věda:

Informace o výkazu publikační činnosti

-          T. Weiss a B. Navrátilová zpracovali údaje z tabulky výkazu publikační činnosti pro účely odměn a zkontrolovali i OBD. 

-          Na lednovém vedení budou předložena upravená pravidla odměňování publikačních výstupů na IMS.

Institut:

Vedení IMS v roce 2020

-          14.1. se bude konat první porada v novém roce, a to od 12:00, po poradě vedení bude následovat schůzka k publikační činnosti, další porada vedení je v plánu na 10.2. od 10:00.

Různé

-          Na T. Nigrina se obrátili studenti s žádostí o pokojnou demonstraci za Hong Kong, vedení odsouhlasilo.     

-          Novoroční večírek IMS se bude konat 27.1. Místo konání bude upřesněno.

 

Úkoly:

-          Po Novém roce je třeba na sekretariát doobjednat upomínkové předměty - kravaty a šátky.

-          Do 13.1. je potřeba aktualizovat sylaby na LS, vedoucí kateder provedou kontrolu sylabů do 20.1.

-          Garanti a Klára Žaloudková – kontrola podmínek pro uchazeče na webu FSV a IMS.

 

 

Zápis vypracovala: Gabriela Špetová

Schválil: Tomáš Nigrin