15. 10. 2019

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 15. 10. 2019

Přítomni: Dr. J. Hornát , Dr. Z. Kasáková , doc. O. Konrád,  Dr. K. Králová, prof. M. Kubát , prof. J. Kučera , Dr. Z. Lizcová, doc. T. Nigrin, prof. L. Rovná, Mgr. G. Špetová, , doc. J. Vykoukal, doc. T. Weiss,  Dr. O. Žíla

Omluveni: Dr. D. Emler, Dr. E. Tomalová

Vedení IMS projednalo:

Provoz:

Děkanské volno 29.10.2019

-  Dne 29.10.2019 je děkanské volno. Porada vedení se nekoná, sekretariát (THP) má nařízenou práci z domova.

- Výuka může proběhnout pouze pokud se vyučující dohodne se studenty.

Čerpání z fondu vedoucího katedry

- T. Nigrin připomněl vedoucím kateder podmínky čerpání z fondu vedoucího katedry. O čerpání z fondu vedoucího katedry budou informovat výlučně vedoucí kateder či jejich pomocné vědecké síly (pomvěd) s vedoucí/m příslušné katedry v kopii.

Aktuality na webu

- T. Nigrin připomněl, že aktuality na web IMS (o zrušení KH apod.) je nutné L. Jůzové zasílat v češtině A ZÁROVEŇ  i v angličtině. Anglická verze sdělení bude vystavena na anglickém webu.

Zprávy z RKD (Rozšířené kolegium děkanky)

- T. Nigrin informoval o výsledcích jednání ohledně stěhování areálu v Jinonicích. Po zvážení všech okolností (cena, dostupnost, výukové prostory) se jako nejlepší jeví varianta parku Avenir v Nových Butovicích (5 min od metra), kam budou pozváni ředitelé institutů v dohledné době na prohlídku. Jde o otevřený prostor, který se bude dále upravovat přesně podle požadavků institutů. Poté, co bude varianta v závazném jednání, proběhne prohlídka také s vedením IMS a následně se zaměstnanci IMS. 

DOD

- Den otevřených dveří se bude konat 21.1.2020. Koordinací byl pověřen O. Žíla, který má na starosti spolupráci se středními školami. Sekretariát zarezervuje místnosti a L. Jůzová vypomůže s organizací.

- Formát bude podobný jako v předchozích letech: dopoledne blok bakalářských programů včetně vystoupení SIMSu (zajišťuje T. Nigrin, J. Vykoukal a O. Žíla), následně občerstvení s pizzou (zajistí L. Jůzová). Odpolední blok otevře kulatý stůl o možnostech uplatnění na trhu práce a „speed dating“ s absolventy IMS (organizačně zodpovídá K. Králová), následně proběhnou informace o specializacích NMTS (zajišťují subgaranti) a paralelně informace o XXMD a XXMTS (v jedné místnosti, zajišťují garanti).

- Na nadcházející poradě vedení IMS předloží O. Žíla konkrétní plán DOD, následně bude dohodnuta forma zveřejnění.

Studium:

Jmenování garanta HAS

-          Garantem nově akreditovaného programu History and Area Studies byl rektorem UK jmenován J. Vykoukal.

 

Zahraniční:

Přehled ICM

- K. Králová znovu objasnila rozdíl mezi běžným Erasmem a kreditovou mobilitou v rámci Erasmus – při kreditové mobilitě je potřeba podat projekt, ten musí být potvrzen administrativou univerzity, na kterou byl směrován, podmínkou je, že s příp. partnerskou stranou již byla uskutečňována předchozí spolupráce, kterou je třeba dokládat (viz webové stránky)

- Vedení IMS rozhodlo o dalším pokusu navázat spolupráci s některou z univerzit v USA, K. Králová bude koordinovat přípravu smluv s US partnery (zapojení přislíbil O. Konrád, O. Žíla, J. Hornát).

Meziuniverzitní dohody:

  • Přihlášky k pobytům v rámci meziuniverzitních dohod je možné podávat do 1.11.2019 na sekretariát IMS. Informace v příloze.

Různé:

Jednotný vzdělávací portál

  • RUK nabízí kurzy pro zaměstnance – viz příloha.

Ediční plán FSV 2020

- Ediční komise FSV UK vyzvala IMS k doplnění edičního plánu FSV. T. Nigrin požádal vedení kateder o doplnění titulů do 30.10.2019.

Fond hlavního řešitele PROGRESu:

- Od minulého týdne lze uplatňovat  mimořádné odměny v rámci PROGRESu za excelentní publikační činnost  - nahlásit  tituly do 29.10. oddělení vědy – viz odkaz b)- Info a aplikace pro vkládání:

a) https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/Q18_kriteria_hodnoceni2019-2.pdf  

b)https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/Progres_Odmeny_Vyhlaska2019.pdf

Výjezdní zasedání

-          T. Nigrin poděkoval za účast a za příspěvky na Výjezdním zasedání v Hradci Králové. Vzhledem k tomu, že nevyšel čas na diskuzi, bude jí věnován čas v rámci Pléna IMS v prosinci 2019.

Úkoly:

-  Sekretariát zarezervuje místnosti na konání DOD.

-  Na nadcházející poradě vedení IMS předloží O. Žíla konkrétní plán DOD, následně bude dohodnuta forma zveřejnění.

- T. Nigrin požádal vedení kateder o doplnění titulů do edičního plánu do 30.10.2019.

  

Zapsala: G. Špetová

Schválil: T. Nigrin

 

Příloha 1

Dobrý den, 

dovoluji si Vás informovat, že RUK vypsalo výběrové řízení pro obsazení mobility akademiků, doktorandů a post-doktorandů možných v rámci uzavřených meziuniverzitních dohod.

Kdo se může přihlásit do výběrového řízení o účast v akademické mobilitě:
a) vědecko-pedagogičtí pracovníci všech fakult UK vč. post-doktorandů (v řádném pracovním poměru s UK, nikoliv externisté),
b) doktorandi všech fakult UK.

Finanční zajištění pobytu: 

Na cestovné přispívá fakulta UK dle interních pravidel, hostitelská univerzita přispívá na pobytové náklady (tj. ubytování a diety). Výše příspěvků je odlišná v každé zemi a řídí se i aktuálními finančními možnostmi dané univerzity. V případě, že zahraniční univerzita nemá
dostatečné finanční prostředky k uhrazení pobytových nákladů nebo je může uhradit jen částečně, musí si vědec zajistit dodatečný zdroj financování.

Náležitosti žádosti:
 

Žadatel osloví svého stávajícího/potenciálního vědeckého partnera na smluvní zahraniční univerzitě a dojedná s ním konkrétní náplň a účel svého pobytu. Na základě této dohody vyhotoví žádost v jednom originálu (prosíme nesešívat) zahrnující:
1) Academic Visitor Application (viz příloha či www.cuni.cz/UK-225.html)
2) Souhlas se zpracováním osobních údajů (viz příloha či www.cuni.cz/UK-225.html)
3) zvací dopis zahraničního partnera dokládající souhlas s účelem pobytu žadatele
4) odůvodnění vícečetného pobytu (při žádostech o více než 2 výjezdy za rok do
jedné země).

Seznam meziuniverzitních dohod lze naleznout zde: https://cuni.cz/UKEN-181.html

Termín zaslání přihlášek a podkladů na IMS je 5.11. 2019 

Více informací naleznete v přiložené vyhlášce nebo na stránkách RUK: https://cuni.cz/uk-225.html

 

Příloha 2

MŠMT informuje o další výzvě k podávání společných návrhů projektů česko-rakouské spolupráce ve vědě a vzdělávání na rok 2019. Program AKTION podporuje např. společné semináře a odborné exkurze, zasedání či workshopy, výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů, letní kolegia a školy a akademickou výměnu za účelem vzdělávacích akcí.

AKTION podpoří projekty zejména vědeckého dorostu (do 10 let od ukončení dizertace). Nepodporuje se účast na konferencích, kongresech, sympoziích či exkurze bez výzkumných či pedagogických aktivit.

Návrh projektu je možné podat v německém či anglickém jazyce. Součástí návrhu projektu musí být i předpokládané vlastní finanční prostředky pro navrhované aktivity.

Podrobné informace a formuláře (žádost se podává elektronicky nejprve na MŠMT prostřednictvím rektorátu):

https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pokyny-pro-projekty-d/

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání návrhu projektu (již podepsaného rakouskou stranou): 18. listopad 2019.