ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 18. 6. 2019

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 18. 6. 2019

Porada  vedení  18. 6. 2019

Přítomni: Dr. D. Emler, Dr. J. Hornát, Dr. Z. Kasáková,  doc. O. Konrád, Dr. K. Králová, prof. M. Kubát, prof. J. Kučera, doc. T. Nigrin, Mgr. G. Špetová, Dr.  E. Tomalová, doc. J. Vykoukal, Dr. I. Kalhousová

Omluveni: doc. T. Weiss, prof. L. Rovná

 

Vedení institutu projednalo:

 

Provoz:

 • Provoz sekretariátu

Sekretariát uzavřen 28.6. z provozních důvodů a 12.7. kvůli odstávce vody.  Po dobu letních prázdnin bude zkrácená pracovní doba. Pracovníkům THP je uložena práce domů.

 • Výjezdní zasedání Hradec Králové 10. – 13.10.2019

G. Špetová rozešle rezervační formulář, který je potřeba vyplnit do 31.7.2019.

 • Nová kopírka

G. Špetová informovala o nové kopírce, která je k dispozici pedagogům v zasedací místnosti č.3107. Návod a heslo k obsluze bude zasláno v průběhu července, I. Hauptman bude nastavovat průběžně všem zaměstnancům přístup.

 • Přijímací zkoušky

Účast u zkoušek finančně ohodnocena, sekretariát žádá vedoucí kateder o doplnění informací o účasti. Odkaz na sdílenou tabulku zašle vedoucím G. Špetová.

Studium:

 • Náhradní termín přijímacích zkoušek  26.6. v 9:30

Sekretariát potřebuje znát dozory na náhradní termín -  J. Vykoukal zajistí sám, pouze je třeba jedné osoby z každé katedry na kontrolu testů a přečtení esejů (k dispozici budou mezi 11:30 -12:00), nahlásit J. Vykoukalovi.

 • Bc. Státnice 10.9. v 8:30

Stanoveno bude pět komisí, pro MTS, MTSK, HVK, pro ČNS platí termín 5.9., je třeba urychleně nahlásit členy do komisí M. Mrzenové na sekretariát. Zajistí G. Špetová.

 • Disertace J. Sehnálkové

Vedení se vyjádřilo k termínu obhajoby a stanovení oponentů, je třeba nahlásit do 21.6.2019 L. Jůzové, učiní M. Kubát.

 • Oborové rady

O. Konrád a M. Kubát podali informaci ze zasedání oborových rad MTS a MD. Připomínkovali především hodnocení oborů studenty – změny proběhnou u tzv. malé obhajoby, která bude více formalizována. Na organizaci se budou podílet členové CDS. Diskutováno bylo nastavení podmínek povinných dvou publikací v rámci studia.

Hodnocení PhD  studia

Hodnocení je hotové po obsahové stránce - oba garanti doktorských programů zadají L. Jůzové do 15.7.2019 tak, aby hodnocení proběhlo do konce léta. L. Jůzové vypomůže J. Šindelář s tvorbou google formuláře.

Zahraniční:

 • ICM (international credit mobility) vyhláška  + výsledky výběrového řízení

K. Králová vyzvala kolegy, aby motivovali studenty k výjezdu do zahraničí i do zemí i mimo EU (např. Ukrajina, Albánie), jde o zajímavé státy, přičemž studenti zde mají k dispozici více finančních prostředků.) Z. Kasáková požádala o sdělení termínů výjezdů v předstihu.

Věda:

 • Hodnocení vědy

T. Nigrin informoval o postupu hodnocení vědy na UK. Za IMS byly vybrány nejlepší publikace v oborech MTS a MD – většinou zahraniční a impaktové články. Během léta bude připravována sebehodnotící zpráva v oborech MTS a MD. T. Weiss požádá o součinnost všechny členy vedení IMS.

Publikační politika FSV

J. Kučera zaslal na institut materiál k fakultní ediční politice. Vedení IMS široce diskutovalo především otázku fakultních časopisů. V září proběhne další kolo diskuze, jehož závěrem bude stanovisko institutu k otázkám vzneseným proděkanem Kučerou.

 • Seminář TA ČR ÉTA

Bude se konat 3.9. od 14 hod. Jedná se o aplikovaný výzkum, jehož výstupem jsou souhrnné zprávy (syntetické analytické studie). Místnost a informovanost zajistí J. Žambochová.

 

Personální oblast:

 • VR KSAS

T. Nigrin informoval o vypsání výběrového řízení na uvolněné místo po Dr. Klvaňovi.

 

Různé:

 • Herzl Institut

Dr. I. Kalhousová (ve funkci ředitelky) představila Herzl Institute, který je administrativně řízen IMS a IPS s finanční odpovědností na straně IMS (disponuje střediskem). V současnosti pomáhají s provozem dva doktorandi, na výuku se počítá s vědeckými pracovníky, kteří již nyní vyučují dva předměty, do budoucna by to měly být tři. Cílem I. Kalhousové je vytvořit z H. I. výzkumné centrum. Prof. Kučera se dotázal na podávání projektů, v praktických věcech bude potřeba spolupráce, návrh na schůzku s pí. Horníčkovou z oddělení vědy na děkanátu.

 • Seznamovací kurz pro studenty

Seznamovací kurz proběhne 9.-11.9.2019 v Sosni. Úvodní den, kam mohou přijet pedagogové, proběhne 9.9.2019. Info u T. Nigrina.

 

Zpracovala: G. Špetová

Schválil: T. Nigrin