ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 28. 5. 2019

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 28. 5. 2019

Schůze  vedení  28.5. 2019

Přítomni: Dr. D. Emler, Dr. J. Hornát, Dr. K. Králová, doc. T. Nigrin, Mgr. G. Špetová, Dr.  E. Tomalová, doc. J. Vykoukal, zástupce SIMS, Dr. O. Žíla

Omluveni: doc. T. Weiss, Dr. Z. Kasáková, doc. O. Konrád, doc. M. Kubát, prof. J. Kučera, prof. L. Rovná,  Dr. Z. Lizcová

 

Vedení institutu projednalo:

      Provoz:

Další termín porady

-    Termín další porady vedení byl stanoven na 18.6. v 11:00-13:00 v místnosti 2081, porada členů vedení na  4.6. v 10:30-12:30 v místnosti 3093.

     Výjezdní zasedání IMS

-    Výjezdní zasedání IMS se bude konat ve dnech 10. – 13.10.2019 v Hradci Králové. Předpokládá se účast všech interních zaměstnanců.

Personalistika:

  • Zaměstnanci IMS mají vyhrazenou referentku personálního oddělení paní Bc. Dominiku Dürichovou – 222 112 180. Vedení personálního oddělení žádá zaměstnance IMS, aby se obraceli výhradně na přidělenou referentku.

Studium:

Noc vědců

-    Jedná se o akci pro veřejnost. Na akci se přihlásil K. Kozák s hrou CO2 a také Vl. Handl k tématu vlivu životního prostředí na proměny politiky. E. Tomalová přislíbila rozšířit povědomí o akci a zajistit účast KES.

-    T. Nigrin potvrdí účast zástupců IMS na akci, zjistí přesný termín.

Přijímačky a státnice

-     J. Vykoukal informoval o přípravách, požádal vedoucí KRVS, KNRS a KES o doplnění dozorů na přijímačky.

Viadrina

-     Informace o stipendiích pro doktorandy, info v příloze.

 

Věda:

Peníze na vědu

-     T. Nigrin společně s T. Weissem připravili návrh pravidel pro financování vědecké činnosti. Vedení materiál projednalo, bude zaslán k překladu a vyhlášen během června 2019.

Fulbright

-    Byla vyhlášena výzva na stipendia do USA pro studenty, doktorandy a akademiky. Info v příloze.

TA ČR ÉTA

-     Na IMS se uskuteční interní seminář pro žadatele o projekty TA ČR ÉTA – termín bude stanoven na počátek září 2019. Vedoucí kateder budou informovat o projektové výzvě členy kateder. Termín pro podávání projektů se předpokládá na podzim 2019.

        

Různé:  

Aktualizace webu 

-    T. Nigrin požádal zástupce SIMS o dodání aktuálních dat na webové stránky SIMSu.

Kurz pro SŠ 

-    O. Žíla informoval o změně přístupu k prezentaci IMS na SŠ. Jednou z cest by mělo být nabídnutí volitelného kurzu pro studenty SŠ místo ad hoc přednášek pracovníků IMS na SŠ. Debatu vyvolala zejména forma a obsah kurzu.

-    O. Žíla osloví několik ředitelů SŠ v Praze a zjistí, o jakou formu kurzu by případně stáli a byli by ochotní jí zahrnout do svých studijních plánů. Debata o další podobě aktivit pro studenty SŠ bude pokračovat na poradě členů vedení.

 

Zapsala: G. Špetová

Odsouhlasil: T. Nigrin

  

Přílohy:

ad Viadrina:

Dear colleagues,

We are glad to announce that the Viadrina International Program – for Graduates (VIP) as a funding program of the European University Viadrina Frankfurt (Oder) for doctoral candidates is back. The program is funded by the European University Viadrina and the German Academic Exchange Service (DAAD). The VIP aims to support the international networking of doctoral candidates and their stronger involvement in international research contexts and discourses.

International doctoral candidates may apply for research and contact stays in 2019 at the European University Viadrina to get familiarize with the research environment at the Viadrina. These fellowships allow international doctoral candidates to get in touch with Viadrina professors for research co-operations or potential doctoral opportunities (e.g. joint degrees and cotutelle agreements). International doctoral candidates may apply for the following fundings:

       (Note: Fellowships for contact stays can only be awarded to doctoral candidates from partner universities of the Viadrina.)

The application deadline is June 23, 2019 (23:59pm CET).

We would be very pleased if you could forward the call for applications to potentially interested faculties, chairs and doctoral candidates at your university.

For detailed information please see the individual calls on the website of the VIP: www.europa-uni.de/VIP.

Please feel free to contact us if you have any further questions.

Yours sincerely,

Rebekka Manke & Claudia Casiano
Project Coordinators Viadrina International Program – for Graduates (VIP)

Department of International Affairs & Viadrina Center for Graduate Studies
EUROPEAN UNIVERSITY VIADRINA
Grosse Scharrnstrasse 59
15230 Frankfurt (Oder)
Germany

Phone: +49 (0) 335 5534 2462
Fax: +49 (0) 335 5534 2535

Homepage: https://europa-uni.de/VIP
Facebook:  https://www.facebook.com/VipinaViadrina / https://www.facebook.com/ViadrinaInternational

 

ad  Fulbright:

Stipendia Fulbrightova programu

pro vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA

na akademický rok 2020/2021

1. Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech

s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou je titul Ph.D., předchozí úspěšná výzkumná a/nebo

pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.

Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je

poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti jsou na:

https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/

2. Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě

svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém

senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium pro všechny obory

(s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích:

A. juniorské - pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu

Ph.D.;

B. postdoktorské - pro vědce, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety k datu uzávěrky přihlášek;

C. seniorské - pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než 5 lety či

jeho starším ekvivalentem nebo v případě lékařských oborů 2. atestací či osvědčením o

zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb.

Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná

a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.

Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je

poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti jsou na:

https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/

fulbright.cz, Karmelitská 17, 118 00 Praha 1, Ćeská republika

0

Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích

v ČR v r. 2020/2021

1. Pracovníci univerzit a akademických pracovišť v ČR mohou ve svých kurzech a seminářích

využít pobytu přednášejících a vědců z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry

přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu a jejichž aktualizovaný seznam je

umístěn na webové stránce Fulbrightovy komise:

https://www.fulbright.cz/stipendiste-a-absolventi/soucasni-stipendiste/

Usilujeme o to, aby pobyt našich stipendistů v ČR byl co nejintenzivněji využit. Proto velmi rádi

zprostředkujeme kontakt, pokud by byl některý ze stipendistů pro příležitostnou přednášku na

univerzitním či akademickém pracovišti v ČR vhodný.

V rámci mezistátní výměny je možné pozvat i stipendisty, kteří působí jako stipendisté

Fulbrightova programu v jiné evropské zemi; jejich seznam spolu s informací, jak postupovat

v případě pozvání, je dostupný na:

https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/.

Hostitelské pracoviště v ČR hradí svému hostu pouze ubytování, cestovné je hrazeno

Fulbrightovou komisí.

2. Pokud má univerzita v ČR na dobu jednoho či dvou semestrů zájem o konkrétního

přednášejícího z USA, který by byl ochoten i schopen jejímu zájmu vyhovět, musí tento americký

zájemce včas o Fulbrightovo stipendium požádat. Uzávěrky pro americké vědce a přednášející

jsou vždy 1. srpna na následující akademický rok. Podrobnosti jsou na:

http://www.cies.org/us_scholars/us_awards/ .

3. Vedle výše uvedeného dlouhodobého stipendijního programu pro americké přednášející je

možné využít Fulbright Specialist Program pro krátkodobé hostování specialisty z USA (v rozsahu

2 až 6 týdnů) v oborech (nikoliv vylučně): americká studia, antropologie/archeologie, biologie,

ekonomie, fyzika, chemie, informační technologie, knihovnictví, matematika, mediace a řešení

konfliktů, městské plánování, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, pedagogika, podnikový

management, politologie/veřejná správa, právo, sociologie a sociální práce, technické vědy,

zemědělství, žurnalistika a komunikace. Podmínka a detaily programu jsou na

https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/

Hostitelské pracoviště v ČR hradí svému hostu ubytování, stravování a případně místní dopravu.

Honorář a náklady na cestovné, tedy především letenky, hradí americká strana. Tento program je

mimořádně vhodný zejména pro navázání nových kontaktů v oborech a na pracovištích, kde

k tomu dosud nebyla příležitost. Program není určen k individuální spolupráci na výzkumných

projektech. Lze požádat jmenovitě o určitého odborníka z USA nebo obecně o zástupce určitého oboru. Uzávěrka přihlášek je 30.září na pobyty v roce 2020.