ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 1. 6. 2021

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 1. června 2021

Přítomni:

Dr. D. Emler, člen vedení pro koordinaci akcí a zvláštní potřeby studentů a zaměstnanců   

Dr. J. Hornát, vedoucí KAS   

PhDr. L. Jůzová, tajemnice IMS  

Dr. I. Kalhousová, vedoucí Herzl centra a členka vedení pro distanční výuku  

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky   

PhDr. J. Kocián, pověřený člen vedení pro internacionalizaci 

Dr. D. Kolenovská, pověřená vedoucí KRVS   

prof. M. Kubát, předseda OR MTS    

prof. J. Kučera, proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkanky  

Dr. Z. Lizcová, vedoucí KNRS a členka vedení pro vnější vztahy a PR   

doc. T. Nigrin, ředitel IMS   

prof. L. Rovná, prorektorka pro evropskou problematiku   

Dr. E. Tomalová, vedoucí KES, členka vedení pro cizojazyčné studijní programy 

doc. T. Weiss, zástupce ředitele IMS pro vědu 

Dr. O. Žíla, člen vedení pro spolupráci se středními školami  

 

Bc. B. Navrátilová, SIMS

Mgr. J. Šindelář, SIMS  

 

Omluveni:

doc. K. Králová, vedoucí KRVS a členka vedení pro internacionalizaci (dlouhodobý zahraniční výjezd)

doc. O. Konrád, předseda OR MD  

doc. J. Vykoukal, zástupce ředitele IMS pro studium   

 

 1. Vedení IMS vzalo na vědomí:

 

Termín příští porady: 22. 6. v 11:00. 

V místnosti 222 v Pekařské 10 nebo na zoom.

 

Úmrtí F. Lába:

 • Vedení IMS s hlubokým politováním přijalo zprávu z vedení fakulty o náhlém úmrtí F. Lába. Doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D. byl vedoucím katedry žurnalistiky a garantem doktorského studia na IKSŽ. V minulosti zastával post proděkana pro vnější vztahy, předsedy legislativní komise a dlouholetého senátora AS FSV UK. Byl členem vědecké rady Univerzity Karlovy a uznávaným fotografem. Vedení IMS vyjadřuje upřímnou soustrast pozůstalým. 

 

Kulatý stůl s doktorskými studenty:

 • V minulém týdnu se konal kulatý stůl s doktorandy IMS, kde padla řada podnětů k zlepšení doktorského studia na IMS. Garanti doktorských studijních programů následně zhodnotí podněty a na podzim uskuteční schůzku se školiteli doktorandů. Cílem bude konkretizovat roli školitele. Doktorandi vznesli několik námitek na spolupráci se školiteli. 

 

Seznamovací kurz IMS:

 • Organizuje SIMS ve dnech 3. - 5. 9. V pátek 3. 9. proběhne školení o IMS za účasti akademického pracovníka. 

 

Akce pro přijaté uchazeče:

 • D. Emler připravuje akci pro přijaté uchazeče v první polovině června za účasti SIMS a doc. Vykoukala.

 

 1. Vedení IMS projednalo:

 

Státní zkoušky a přijímací zkoušky:

 • Všichni vyučující jsou vedením IMS žádáni o maximální spolupráci v průběhu státních a přijímacích zkoušek. 
 • B. Krempaská bude k dispozici na tel. čísle sekretariátu 778 464 796 a v P10 v průběhu zkoušek pro pedagogy. B. Navrátilová bude k dispozici na tel. čísle 773 740 281 pro studenty a uchazeče. 

 

Kariérní rozvoj studentů na IMS:

 • E. Tomalová přednesla návrh jak rozvinout aktivity studentů, které se nevztahují k plnění studijních povinností, ale podporují kariérní rozvoj.
 • Jedná se o aktivity, které by byly pro studenty výhodné při vstupu na pracovní trh (akce typu Speed Dating, LinkedIn workshop, CV workshop, Leadership workshop).  
 • Akce pro studenty by měly probíhat v češtině i angličtině.
 • D. Kolenovská doporučuje zahrnout k prezentaci vědní instituce.

 

KRVS a Bělorusko:

 • Studenti IMS dostali možnost setkat se s běloruskými studenty dne 7. 6. Bude k dispozici pár volných míst pro pozorovatele. Na programu bude prezentace ruské pomocné akce a navázání spolupráce mezi českými a běloruskými studenty. Z. Lizcová za pomoci F. Šourka zajistí propagaci akce.

 

Výběrová řízení:

 • Na IMS proběhnou dvě výběrová řízení:
 • Výběrové řízení na vedoucí/ho KRVS. 
 • Výběrové řízení na poloviční úvazek AP na KNRS se specializací na německou kulturu, právo. 

 

Kariérní řád:

 • Proběhlo další kolo jednání o kariérním řádu mezi děkankou a řediteli institutů. Nyní IMS připravuje připomínky k hodnotícím kritériím.
 • V další fázi proběhne kulatý stůl ke kariérnímu řádu s děkankou a zaměstnanci. 
 1. Různé: 

Výjezdní zasedání IMS:

 • Dle aktuálních opatření bude uskutečněno na přelomu října a listopadu. 

 

Neformální setkání zaměstnanců a doktorandů IMS:

 • Koncem června proběhne neformální setkání zaměstnanců IMS a doktorandů s rodinnými příslušníky. Termín a místo budou upřesněny.

 

PR:

 • Z. Lizcová představila návrhy triček na běhání pro zaměstnance IMS a doktorandy. Trička budou zadána do tisku.

 

Posezení KNRS:

 • KNRS zve na posezení před prázdninami dne 28. 6. v Libockém pivovaru Nad Šárkou.

 

Zapsala: L. Jůzová

Schválil: T. Nigrin