ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 10. 11. 2020

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 10. 11. 2020

Přítomni:

Dr. D. Emler, člen vedení pro koordinaci akcí a zvláštní potřeby studentů a zaměstnanců

Dr. J. Hornát, vedoucí KAS 

PhDr. L. Jůzová, tajemnice IMS

Dr. I. Kalhousová, vedoucí Herzl centra a členka vedení pro distanční výuku

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky 

PhDr. J. Kocián, pověřený člen vedení pro internacionalizaci 

doc. O. Konrád, předseda OR MD

Dr. D. Kolenovská, pověřená vedoucí KRVS

prof. M. Kubát, předseda OR MTS

prof. J. Kučera, proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkanky

Dr. Z. Lizcová, vedoucí KNRS a členka vedení pro vnější vztahy a PR  

doc. T. Nigrin, ředitel IMS 

Dr. E. Tomalová, vedoucí KES, členka vedení pro cizojazyčné studijní programy

doc. J. Vykoukal, zástupce ředitele IMS pro studium  

doc. T. Weiss, zástupce ředitele IMS pro vědu

 

Bc. Nick Ojo Omorodion, SIMS

Mgr. Jakub Šindelář, SIMS 

 

Omluveni:

Prof. L. Rovná, prorektorka pro evropskou problematiku

doc. K. Králová, vedoucí KRVS a členka vedení pro internacionalizaci (dlouhodobý zahraniční výjezd)

Dr. O. Žíla, člen vedení pro spolupráci se středními školami

 

 1. Vedení IMS vzalo na vědomí:

Termíny příštích porad: 24. 11., 8. 12., 22. 12. vždy v11:00.        

V místnosti 222 v P10 nebo na zoom.

 

 1. Vedení IMS projednalo:

Provoz:

 • T. Nigrin představil novou administrativní výpomoc na sekretariátu IMS, Kristýnu Pelikánovou kristyna.pelikanova@fsv.cuni.cz, která bude v nejbližší době asistovat v rámci každodenního provozu institutu a organizací lednových bakalářských státních zkoušek.
 • Dne 16.11. je děkanské volno. Výuka se nekoná a THP pracovníci mají nařízenou práci z domova. Sekretariát bude uzavřen.
 • Účetní závěrka – na webových stránkách fakulty zveřejněno opatření děkanky č. 18/2020 Pokyny k účetní závěrce za rok 2020 https://fsv.cuni.cz/pro-zamestnance/vnitrni-predpisy-dokumenty/opatreni-dekana

Studium:

 • Doktorandi odevzdali další články k hodnocení v rámci SVV. O hodnocení článků, které provede T. Weiss, budou doktorandi následně informováni.
 • Zaměstnanci byli informováni proděkanem L. Krištoufkem o možnosti účastnit se videokonferencí o sdílení dobré praxe v on-line výuce a zkoušení. Do konce roku proběhnou tři setkání. První se bude zabývat nouzovou distanční výukou a proběhne 13. 11. od 11 hodin (další termíny jsou 27.11 a 11.12.) přes zoom na adrese https://cesnet.zoom.us/j/99357056404?pwd=RXVlTGVlbjhyWEZLeW1CaVVUWHFQdz09 
 • Na základě rozhodnutí děkanátu budou na všech institutech stanoveni dva studentští tutoři s cílem zajistit podporu pro uchazeče a studenty prvního ročníku bakalářského studia. Placeni budou ze zdrojů děkanátu. Další organizaci na IMS zajistí T. Nigrin a J. Vykoukal.
 • Vyučující předmětu Základy akademické práce připravili citační normu, která vychází z Chicago modelu. Tato citační norma IMS bude součástí vyhlášky a bude závazná pro studenty bakalářských studijních programů. Po připomínkách vedení zapracují T. Nigrin a J. Vykoukal do příslušné vyhlášky.
 • Zkouškové období po zimním semestru 2020/21 proběhne on-line. T. Nigrin svolá plénum zaměstnanců IMS k tomuto tématu ve druhé polovině listopadu. Následně proběhne školení k možnostem on-line zkoušení.
 • Vedení IMS projedná finální podobu souborných zkoušek. Vedení IMS se bude snažit předat informaci studentům o organizaci zkouškového na konci ZS.   

Nábor uchazečů:

 • Děkanát informoval, že budou omezeny reklamy v tisku, které dle průzkumů nelákají uchazeče. Děkanát připravuje celofakultní on-line den otevřených dveří a dále FB kampaň.

Literatura:

 • IMS má k dispozici dalších 50.000 Kč na nákup literatury. Částka bude využita na nákup povinné literatury dle sylabů kurzů IMS. Vyučující nahlásí B. Navrátilové knihy, které by chtěli ke svým kurzům dokoupit. – termín do 18.11.2020.
 • Vedoucí kateder dostali informaci o nabídce Oxford Handbooks, která přišla z knihovny FSV. Vedoucí kateder pošlou B. Navrátilové seznam knih k nákupu – termín do 18.11.2020.

Prezentace zahraničních programů:

 • E. Tomalová informovala o kampani na prezentaci zahraničních programů, která se rozjíždí během listopadu.
 • Garanti programů se budou setkávat s uchazeči formou prezentačních chatů v listopadu a prosinci.
 • Hlavní důraz bude kladen na on-line setkání v lednu.
 • Pokračuje standardní kampaň přes sociální sítě. Využívají se medailonky studentů a absolventů. Osvědčují se i medailonky akademiků.
 • E. Tomalová děkuje za spolupráci garantům všech zahraničních programů.  

Internacionalizace:

 • Nabídka na realizaci pobytu zahraničních akademiků na IMS bude využita v případě doktorandky z USA. Návrh zaslal O. Konrád. Vedoucí kateder mohou zasílat další návrhy na mobilitu.
 • Proběhlo výběrové řízení na Erasmus+ Praktické stáže (4 přihlášky, všechny schváleny) Na Erasmus+ Kreditovou mobilitu nebyla podána žádná přihláška.
 • Pracovníci, kteří mají zájem o výjezdy v rámci meziuniverzitních smluv, doručí do 4.11.2020 na OZS přihlášky – informace a formuláře na adrese https://cuni.cz/UK-225.html. Dopis od zahraničního partnera musí být na hlavičkovém papíře příslušné univerzity, pokud jde o posun nominace z roku 2020 z důvodu pandemie COVID-19, uveďte to prosím do poznámky. Hostující strana hradí ubytování, cestovní náklady hradí IMS.

Smlouvy Erasmus IMS:

 • Vedoucí kateder byli požádáni o provedení revize stávajících ERASMUS smluv dle pokynů J. Kociána.

Věda:

 • Projekty START – na IMS byly podány 4 řešitelské a 1 spoluřešitelský projekt START. Vedení IMS děkuje T. Weissovi za koordinaci přípravy projektů. Na FSV je celkem podáno 21 projektů. Vedení IMS děkuje všem členům řešitelských týmů.  
 • Nové projekty GAUK – za IMS bylo podáno 6 projektů. Vedení IMS děkuje všem hlavním řešitelům a akademickým školitelům.
 • Ediční plán – Vedoucí kateder vyplní tabulku edičního plánu na příští rok za katedry do 16. 11. Tabulku přepošle B. Navrátilová. Vedení IMS děkuje zaměstnancům za dodržení edičního plánu na rok 2020. 

DOD stav příprav:

 • J. Szántó předběžně přislíbil vedení IMS spolupráci na tvorbě on-line pořadu pro DOD pro uchazeče o bakalářské studium. On-line pořad bude vytvářen v Rozhlasové a televizní laboratoři zapůjčené od IKSŽ. Za IMS byli přípravami pověřeni O. Žíla, s výpomocí D. Emler a Z. Lizcová.
 • DOD pro uchazeče o bakalářské studium se bude konat dne 21. 1. od 16 hodin online.
 • DOD pro uchazeče o magisterské studium – vedoucí kateder sdělí do 13.11.2020 T. Nigrinovi termín konání.

Přípravné kurzy:

 • Budou probíhat on-line a zdarma od ledna do března 2021. Kapacita bude neomezená. Účastnící, kteří úspěšně splní závěrečný test, budou přijati do bakalářského studia bez přijímacích zkoušek. 

Doplňovací přijímací řízení:

 • Bylo avizováno a předběžně schváleno děkanátem pro přijímací řízení na akademický rok 2021/22.

Příjezdy studentů z Běloruska na IMS:

 • IMS bude s děkanátem jednat o možnostech zapojení běloruských studentů do studia (studijní pobyt a jiné možnosti).

PR:

 • Vedení IMS děkuje Z. Lizcové a jejímu týmu za video ke Dni německých studií.

 

 1. Různé:

Alumni:

 • Sekretariát IMS doplní pro účely PR a komunikace do sdílené tabulky kontakty na absolventy IMS od roku 2016 ze SIS. 

SIMS akce:

 • Úspěšně proběhla akce IMS QuarantineQuiz. Dále se plánují akce Sportovní výzva IMS, Online 17. listopad očima vyučujících, IMS Game Night, IMS Speed dating s učiteli (představení a popovídání s vyučujícími). SIMS na akce pravidelně zve vyučující a děkuje za jejich součinnost. Vedení IMS aktivity SIMSu vítá.

 

 

Zapsala: L. Jůzová

Schválil: T. Nigrin