ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 10. BŘEZNA 2020

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 10. BŘEZNA 2020

Přítomni: Dr. D. Emler ,  Dr. J. Hornát, Dr. Z. Kasáková , Dr. K. Králová, prof. M. Kubát, Dr. Z. Lizcová,  doc. T. Nigrin,  Mgr. G. Špetová, doc. J. Vykoukal, doc. T. Weiss, Dr. O. Žíla, zástupce SIMS

Omluveni: doc. Konrád, prof. J. Kučera, prof. L. Rovná, Dr. E. Tomalová

Vedení IMS projednalo:

Provoz:

Koronavirus – informace o stávající situaci a opatřeních

Ve shodě s nařízením vlády ČR zakázal rektor Univerzity Karlovy T. Zima přítomnost studentů ve výuce počínaje od 10.3. od 17 hod., sekretariát okamžitě obešle studenty a vyučující. Od 11.3. bude sekretariát obsazen v době od 9 do 13 hod. alespoň jedním zástupcem. Výuka bude řešena distančním vzděláváním, formu a možnosti dosud děkanka FSV A. Němcová Tejkalová zvažuje. Kromě výuky byly také zrušeny všechny akce včetně Jarní školy. Na dalších krocích se pracuje, informace pro zaměstnance a studenty budou zveřejněny cca 17.3. po rozšířeném kolegiu děkanky.

Pekařská 10 – informace o stavu a plánech

Všechny kanceláře Institutu mezinárodních studií (včetně STAN) se budou v létě stěhovat do Pekařské ulice č. 10 v Nových Butovicích. T. Nigrin představil plán stěhování a nastínil předběžný plán rozvržení místností. K dispozici je celé patro, detailní obsazení kanceláří přidělených katedrám bude v kompetenci jejich vedoucích, pro každého zaměstnance je zajištěno kvalitní pracovní místo se stolem. V průběhu následujících týdnů objekt navštíví T. Nigrin se členy vedení a se zástupci sekretariátu, poté budou moci budovu po domluvě navštívit i zaměstnanci, a to nejpozději do konce dubna 2020 (stav před koronakaranténou – pozn. TN). Jde o budovu, která je dobře dostupná ze zastávky autobusu od stanice metra Nové Butovice. Učebny pro studenty jsou situovány do budovy v Pekařské 16. Na další poradě budou upřesněny podrobnosti ohledně stěhování.

 

Studium:

Malá obhajoba     

Předložená doktorská práce nebyla schválena, student dostane připomínky od O. Konráda, na základě kterých práci upraví.

Karolinka 2020/2021

Byly spuštěny studijní plány v Karolince na příští akademický rok, garanti by měli zkontrolovat do 12.6.

 

Zahraniční:

Výběrové řízení Erasmus plus

Celkem bylo na smlouvy IMS podáno 142 přihlášek. Proběhla dvě kola výběrového řízení. Po zohlednění výsledků za IMS bude nominováno 73 studentů a 13 náhradníků. Spolupráce se všemi kolegy byla během výběrového řízení naprosto příkladná, M. Pektorová a K. Králová poděkovali kolegům za součinnost. Veškerá mobilita bude probíhat striktně v souladu se zdravotními bezpečnostními opatřeními.

 

Věda:

Sledování publikačních nákladů – informace z odd. vědy

V rámci přechodu na open access časopisy je třeba evidovat náklady spojené s vydáním článků, včetně překladu a proofreadingu. Podrobnosti probere T. Nigrin s B. Navrátilovou, která evidenci za IMS povede u institucionálních i grantových prostředků.

Spoluúčasti projektů

Do konce března proběhne přeúčtování všech spoluúčastí projektů probíhajících na IMS v r. 2020. Zodpovědní za převod jsou hlavní řešitelé, které T. Nigrin tímto vyzývá, aby se mu kvůli evidenci přihlásili do konce března.

GAČR – seminář 17.3.

Proběhne setkání v rámci přípravy projektů GAČRu. S ohledem na situaci proběhne od 14 hodin online (vstupní data poskytne B. Navrátilová).

IMS jako hostující instituce pro projekt COST

Projekt „EU Foreign Policy Facing New Realities“, T. Weiss nabídl účast pro IMS, viz https://foreignpolicynewrealities.eu/

 

Institut:

Setkání Alumni IMS

Termín setkání Alumni byl prozatím stanoven na 29.4. ve vile Grébovka v Havlíčkových sadech. Dle vývoje situace okolo koronaviru se termín případně upraví.

 

Různé

Zpětná vazba od doktorandů KES

T. Weiss informoval o průběhu setkání s doktorandy, které zorganizovala E. Tomalová. V diskusi byl vznesen návrh, zda by doktorandi mohli mít také přístup ke všem informacím, které se posílají zaměstnancům ze sekretariátu, nejen k zápisům vedení.

 

Proběhla také debata ohledně rovnoměrnějšího přidělování témat ročníkových a kvalifikačních prací; materiál k diskusi připraví na další poradu vedení J. Vykoukal.

 

Zápis vypracovala: Gabriela Špetová

Schválil: Tomáš Nigrin