ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 10. ÚNORA 2020

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 10. ÚNORA 2020

Přítomni: Dr. J. Hornát, Dr. D. Kolenovská, doc. O. Konrád ,  prof. M. Kubát ,  prof. J. Kučera , Dr. Z. Lizcová,  doc. T. Nigrin,  Mgr. G. Špetová, Dr. E. Tomalová, doc. T. Weiss, zástupce SIMS, doc. J. Vykoukal

Omluveni: Dr. D. Emler, Dr. Z. Kasáková, Dr. K. Králová, prof. L. Rovná, Dr. O. Žíla

Vedení IMS projednalo:

Provoz:

Pokoj na koleji Hvězda – vypovězení smlouvy

Vzhledem k nízkému zájmu ze strany partnerů IMS byl pokoj vypovězen.

Soukromé koleje

E. Tomalová informovala o vstupu nového partnera na trh, který by měl působit v Holešovicích, jde o společnost „The Fizz.com“. U této společnosti si studenti objednávají lůžka sami, ubytování je na velmi vysoké úrovni a za příznivou cenu – E. Tomalová informovala o možné spolupráci v rámci programu EPS.

Věda:

Vyhláška odměny za vědecké publikace - změna

T. Weiss zapracoval do vyhlášky všechny komentáře kolegů a upravil poměry monografie vs. nakladatelství. Byl vznesen návrh na dodatečné začlenění dotazu O. Konráda na téma, jak je vymezován lokální a globální dosah publikací. J. Kučera pošle ještě několik technických připomínek. Vyhláška je připravena k vydání a v nejbližší době bude vyvěšena.

Soutěž monografií 2020

Ediční komise rozhodne v průběhu března o návrzích M. Asavei, A. Zelené, O. Konráda, O. Matějky a spol., J. Kučery a P. Baštové, cizojazyčné jsou schváleny automaticky, české dodatečně pošlou stručné pojednání o obsahu.

Spolupráce s Deloitte – TAČR

J. Hornát informoval, že FSV byla oslovena k možné spolupráci na minitendrech; je třeba sestavit tým čtyř lidí, kteří budou partnery za instituci – zatím jsou v týmu J. Hornát, K. Kozák. I kvůli návrhům za další evropské oblasti domluveno, že se J. Hornát spojí s T. Weissem.

Koncepty na GAČR

Předloženy čtyři návrhy, viz odpolední seminář, který bude věnován diskuzi.

 

 

 

Studium:

Návrh vyhlášky odměňování činnosti nad rámec studia

T. Nigrin seznámil vedení se záměrem vydat vyhlášku k hodnocení pedagogické činnosti. V zásadě se jedná o kodifikaci stávajícího stavu. Vedení IMS zašle podněty.

 

Aktualizace sylabů

KES - Je třeba doplnit za EPS – E. Tomalová slíbila, že projde.

KSAS - J. Hornát ověří ještě jeden kurz.

KRVS – Zadáno pomvědům, ale ještě nezkontrolováno.

KNRS – Spol. s J. Vykoukalem opravila Z. Lizcová.

 

Informace z Oborových rad doktorského studia

M. Kubát informoval, že proběhlo dodatečné hodnocení. Jako problematickou označil účast členů oborových rad z řad interních zaměstnanců IMS, vyjádřil nespokojenost a uvažoval nad dalšími možnostmi.

O. Konrád -  proběhlo také dodatečné hodnocení v MD s lepší účastí než ve výše zmíněném případě.

Informace jsou v zápisu z obou OR.

 

Výuka jazyků na CJP

T. Nigrin informoval o jednání s CJP o nabídce výuky jazyků pro studenty IMS. S CJP bylo domluveno, že od AR 20/21 navýší kapacitu. Navíc budou nově kreditovány presemestrální kurzy. T. Nigrin požádal zástupce SIMS, aby zpracovali na příští poradu poznámky k výuce jazyků (co je třeba zlepšit).

Hodnocení studentů

Dva studenti se obrátili na J. Vykoukala, že za neúčast v semináři dostali F, byli osloveni vedoucí kateder, aby zopakovali vyučujícím správný postup v takovém případě – student pouze neabsolvuje.

Institut:

Koronavirus – opatření

Bylo přijato opatření z rektorátu pro setkání s koronavirem – lze využít čtrnáctidenní možnost karantény ke studijnímu volnu, pokud se jak studenti, tak zaměstnanci vracejí z postižené oblasti nebo hrozí, že se setkali s někým nakaženým. V takovém případě je třeba se obrátit na rektorátní studijní odd. (studenti) nebo na příslušného personalistu (zaměstnanec), v případě zahraničních studentů je kontaktní osobou L. Budín z OZS. Další informace budou rozeslány studentům, zaměstnancům a externistům mailem.

 

Personální oblast:

Nový formulář odměn

Byl schválen nový formulář, na kterém je třeba vždy specifikovat typ odměny (měsíční, roční), kterou pro daného zaměstnance vedoucí katedry chce navrhnout.

Pomvědi

Jména nových pomvědů pro LS:

KES: Lenka Stoláriková, Adam Rosenheim;

KSAS: Bára Navrátilová a Renée Bastlová;

KRVS: Karin Hofmeisterová, Klára Žaloudková, Rose Smith;

KNRS: Veronika Homolová

 

Různé

Alumni setkání

Alumni setkání proběhne 29.4.2020 na Grébovce.

 

 

Zápis vypracovala: Gabriela Špetová

Schválil: Tomáš Nigrin