ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 11. 5. 2021

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 11. 5. 2021

Přítomni:

Dr. D. Emler, člen vedení pro koordinaci akcí a zvláštní potřeby studentů a zaměstnanců  

Dr. J. Hornát, vedoucí KAS  

PhDr. L. Jůzová, tajemnice IMS 

Dr. I. Kalhousová, vedoucí Herzl centra a členka vedení pro distanční výuku 

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky   

PhDr. J. Kocián, pověřený člen vedení pro internacionalizaci

Dr. D. Kolenovská, pověřená vedoucí KRVS  

doc. O. Konrád, předseda OR MD

prof. M. Kubát, předseda OR MTS   

prof. J. Kučera, proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkanky 

Dr. Z. Lizcová, vedoucí KNRS a členka vedení pro vnější vztahy a PR  

doc. T. Nigrin, ředitel IMS  

Dr. E. Tomalová, vedoucí KES, členka vedení pro cizojazyčné studijní programy

doc. J. Vykoukal, zástupce ředitele IMS pro studium    

doc. T. Weiss, zástupce ředitele IMS pro vědu    

Dr. O. Žíla, člen vedení pro spolupráci se středními školami 

 

Mgr. J. Šindelář, SIMS 

 

Omluveni:

doc. K. Králová, vedoucí KRVS a členka vedení pro internacionalizaci (dlouhodobý zahraniční výjezd)

prof. L. Rovná, prorektorka pro evropskou problematiku    

 

 1. Vedení IMS vzalo na vědomí:

 

Termín příští porady: 1. 6., 22. 6. v 11:00.

V místnosti 222 v Pekařské 10 nebo na zoom.

 

Provoz:

 • Opatření proti šíření covid-19 zůstávají nadále v platnosti. Jediné rozvolnění souvisí s počtem osob v kanceláři, kdy s účinností od 12. 5. je umožněna účast více zaměstnanců v jedné kanceláři za předpokladu, že budou mít respirátor a dodrží rozestupy 1,5m. Nadále platí distanční výuka, konzultace a zkoušení. Studenti si budou moci zvolit, jestli se budou účastnit státních zkoušek distančně nebo prezenčně.

 

 1. Vedení IMS projednalo:

 

Malá obhajoba:

 • Vedení IMS prodiskutovalo předloženou disertační práci J. Kociána v rámci malé obhajoby. Malá obhajoba proběhla úspěšně, s drobnými připomínkami. Práce byla doporučena k předložení externím oponentům a k velké obhajobě. M. Kubát studenta informuje, jak dále postupovat.  
 • Velká obhajoba disertační práce T. Malínka bude probíhat 28. 6., N. Karasové 13. 9. Případné další obhajoby disertačních prací v září budou uskutečněny v případě, že studenti odevzdají disertační práci k malé obhajobě nejpozději v polovině června.
 • Státní zkoušky PGS budou probíhat 4.6.

 

PGS termíny:

 • Doktorská konference IMS proběhne 21. 5. on-line. Na konferenci jsou zváni všichni doktorandi a všichni zaměstnanci IMS (účast školitelů doktorandů se předpokládá). Pozvánku pošle G. Špetová.
 • Dne 26. 5. od 14:00 proběhne on-line kulatý stůl pro studenty doktorského studia na IMS (nejen) o dopadech koronaviru na studium. Zváni jsou všichni studenti doktorského studia, vedoucí kateder. Kulatý stůl povede T. Nigrin a garanti doktorských studijních programů. Odkaz na zoom: https://cesnet.zoom.us/j/93863496001
 • Do 1. 6. odevzdají doktorandi roční hodnocení v SIS.
 • Přijímací zkoušky PGS se budou konat 10. 6.
 • Termín zasedání oborových rad doktorských studijních programů IMS je dne 18. 6. OR MD bude zasedat v 10:00, OR MTS ve 13:00.
 • Dne 28. 6. proběhne úvodní seminář k tématům pro projekty GAUK. Na podzim proběhne seminář ke konkrétním projektům GAUK. 

 

Bakalářské práce a státní zkoušky:

 • J. Vykoukal za pomoci K. Pelikánové rozdělí bakalářské práce k vyhotovení posudků na katedry.
 • J. Vykoukal sestaví komise státních zkoušek podle témat bakalářských prací studentů a teritoriálního zaměření. Komise budou sestaveny v týdnu od 17.5. K. Pelikánová následně sdělí účast v komisích zaměstnancům. Předsedové komisí se budou účastnit státních zkoušek prezenčně a členové komisí si budou moci zvolit, zda se budou účastnit on-line nebo prezenčně.  

 

Použití osobního e-mailu pro účely Alumni:

 • Studenti obdrží s účinností od května 2021 při státních zkouškách dokument, ve kterém svým podpisem potvrdí souhlas s použitím jejich osobního e-mailu pro účely zasílání informací po ukončení jejich studia v rámci Alumni IMS. 

 

Vyhláška o dovolených:

 • Zaměstnanci zašlou do 28. května 2021 e-mailem K. Pelikánové na kristyna.pelikanova@fsv.cuni.cz své plánované dny dovolené v období od 1. července do 30. září 2021. K. Pelikánová je zanese do sdíleného dokumentu.
 • Zaměstnanec může mít ke dni 30. září 2021 nejvýše 10 dní nevyčerpané dovolené.

 

Erasmus Call:

 • UK podává celo institucionální přihlášku k Erasmu+ 2021. Nabízí se možnost navázání spolupráce se zeměmi, které v současnosti nejsou smluvně vázány přes Erasmus+. Konkrétní podmínky zatím nejsou jasné.
 • IMS podá návrh na smlouvy s konkrétními zeměmi (v jednání Arménie, Gruzie, USA).

 

Projekty:

 • Hlavní řešitelé projektů, které v rozpočtech počítají se spoluúčastí, se ozvou B. Navrátilové a vyřeší s ní vypořádání spoluúčasti za první polovinu roku 2021.

 

Cena Arnošta z Pardubic:

 • Cena Arnošta z Pardubic je prestižní cenou Univerzity Karlovy určenou akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnost a skupinám pedagogických či podpůrných pracovníků za jejich přínos ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti.
 • Vedoucí kateder zašlou nominace e-mailem T. Nigrinovi do 14. 5. (informace jim byla zaslána bezprostředně po vedení).

 

Návrh KŘ FSV UK:

 • Vedení IMS děkuje všem zaměstnancům za připomínky a projednání KŘ FSV. Připomínky za IMS byly odeslány na děkanát FSV.

 

Akce pro přijaté uchazeče:

 • IMS plánuje on-line schůzky přes zoom s přijatými uchazeči, budou probíhat formou semináře s J. Vykoukalem. Na akci budou zváni zástupci SIMS. Přijatí uchazeči v rámci anglojazyčných programů jsou zváni na konferenci o populismu. 

 

Alumni:

 • Již druhý rok v řadě se kvůli opatřením proti šíření Covid-19 nekoná akce pro absolventy v Grébovce. Sekretariát zjistí možnosti uskutečnění setkání s absolventy v září.

 

Očkování proti Covid-19:

 • UK zaslala kódy pro akademické pracovníky, externisty a doktorandy s DPP nebo DPČ na výuku (nikoliv pro VP, THP a ostatní doktorandy a externisty). Tento stav považuje IMS za velmi nevyhovující. Vedení IMS se snaží na úrovni FSV působit pro co nejdřívější zaslání kódů pro všechny zaměstnance.  

 

 1. Různé:

 

Spolupráce s univerzitou v Bonnu:

 • Prof. Dr. Kathrin Hörschelmann z Universität Bonn kontaktovala O. Konráda ohledně možné spolupráce v rámci projektu pro translokální učení. Cílem je digitální spolupráce studentů bonnské univerzity a IMS. Jednání o bližší spolupráci proběhne koncem června.

Karolinky:

 • Vedoucí kateder dodají veškeré změny v Karolinkách pro akademický rok 2021/2022 J. Vykoukalovi do 14. 5. Karolinky budou předmětem jednání schůze vedoucích kateder příští týden.

 

Zapsala: L. Jůzová

Schválil: T. Nigrin