ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 13. 4. 2021

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 13. dubna 2021

Přítomni:

Dr. J. Hornát, vedoucí KAS  

PhDr. L. Jůzová, tajemnice IMS 

Dr. I. Kalhousová, vedoucí Herzl centra a členka vedení pro distanční výuku 

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky   

PhDr. J. Kocián, pověřený člen vedení pro internacionalizaci 

Dr. D. Kolenovská, pověřená vedoucí KRVS  

doc. O. Konrád, předseda OR MD

prof. M. Kubát, předseda OR MTS     

prof. J. Kučera, proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkanky  

Dr. Z. Lizcová, vedoucí KNRS a členka vedení pro vnější vztahy a PR  

doc. T. Nigrin, ředitel IMS  

Dr. E. Tomalová, vedoucí KES, členka vedení pro cizojazyčné studijní programy

doc. J. Vykoukal, zástupce ředitele IMS pro studium    

doc. T. Weiss, zástupce ředitele IMS pro vědu    

 

Mgr. J. Šindelář, SIMS

 

Omluveni:

Dr. D. Emler, člen vedení pro koordinaci akcí a zvláštní potřeby studentů a zaměstnanců  

doc. K. Králová, vedoucí KRVS a členka vedení pro internacionalizaci (dlouhodobý zahraniční výjezd)

prof. L. Rovná, prorektorka pro evropskou problematiku    

Dr. O. Žíla, člen vedení pro spolupráci se středními školami 

 

 1. Vedení IMS vzalo na vědomí:

 

Termín příští porady: 27. 4., 11. 5., 1. 6., 22. 6. v 11:00.

V místnosti 222 v Pekařské 10 nebo na zoom.

Habilitační řízení:

 • Vedení IMS s potěšením oznamuje, že člen KRVS A. Brisku byl jmenován docentem moderních dějin k 1. 5. 2021

Provoz:

 • Vzhledem k ukončenému habilitačnímu řízení děkanky FSV A. Tejkalové vedení děkanátu žádá zaměstnance, aby používali nové formuláře s titulem doc. paní děkanky. Nové formuláře už jsou dostupné na stránce https://fsv.cuni.cz/pro-zamestnance/formulare.  Nesprávně vyplněné formuláře budou odděleními děkanátu vraceny zpět k doplnění.

Počty uchazečů:

 • J. Vykoukal informoval, že bylo podáno 801 přihlášek na české obory IMS, z nich bylo 756 zaplaceno. Na anglojazyčné obory bylo podáno 550 přihlášek, z nich bylo zaplaceno 449. Na prezenční bakalářský studijní program TS je podaných a zaplacených 442 přihlášek, v loňském roce pouze 182 podaných.

 

 1. Vedení IMS projednalo:

Akce pro přijaté uchazeče:

 • IMS bude organizovat neakademické akce pro přijaté uchazeče (on-line akce v podobě Zoom meetingu s T. Nigrinem, J. Vykoukalem a členem SIMSu ve dvou termínech v květnu a červnu; organizaci zajistí D. Emler). V jednání je také seminář v průběhu léta s J. Vykoukalem. Další akcí před zahájením semestru bude seznamovací kurz v září.

 

Malá obhajoba B. Skálové:

 • Vedení IMS prodiskutovalo předloženou disertační práci B. Skálové v rámci malé obhajoby a shrnulo připomínky. Práce byla doporučena k dílčímu doplnění. O. Konrád studentku informuje, jak dále postupovat.  

 

Eastern partnership:

 • Vedení IMS připraví návrhy na spolupráci v rámci Eastern Partnership. Spolupráce bude organizována obdobně jako u 4 EU+; bude rozdělena do oblastí mobilita, věda a výzkum, výměna best practices v administrativě.
 • Vedoucí kateder připraví návrhy spolupráce k projednání na schůzi dne 20. 4. Následně bude společný návrh za IMS předán děkanátu.

 

Zahraniční studijní pobyty:

 • Vedení IMS bylo z děkanátu informováno o změně v proceduře přihlašování se k výběrovému řízení na studijní pobyty v rámci meziuniverzitních a mezifakultních dohod. Student musí odevzdat formulář s programem studia, který musí schválit garant.
 • Kreditová mobilita - OZS nabídlo vedení IMS konat výběrová řízení jedenkrát ročně v květnu (model IES). Vedení IMS se rozhodlo ponechat dva termíny ročně kvůli rozložení objemu agendy a možnosti poskytnutí více nabídek studentům.

 

Zobrazování publikací v medailoncích:

 • T. Weiss neúspěšně jednal s IT oddělením ohledně zobrazování publikací v medailoncích (publikace se zobrazují v nevyhovující podobě) na webu FSV (a IMS). T. Weiss společně se zástupci z ostatních institutů vyvíjí tlak na vedení děkanátu, aby urychlilo činnost v této věci.
 • Vedení IMS žádá děkanát (opakovaně) o nápravu, protože medailonky zaměstnanců považuje za klíčový materiál pro prezentaci vědy a akademické činnosti, která je na IMS provozována. T. Weiss se bude nadále snažit hledat vhodné řešení s děkanátem FSV UK.

 

Medailonky doktorandů:

 • IT oddělení FSV dlouhodobě (již dva roky) nevyvíjí činnost ve věci tvorby medailonků doktorandů na webu FSV (a IMS). Vedení IMS v nejbližší době projedná možnosti vytvoření medailonků doktorandů na webu IMS vlastními silami.

 

Vyhláška ke specifickému výzkumu:

 • V nejbližší době bude rozeslána vyhláška ke specifickému výzkumu. Doktorandi do 15. 10. pošlou informace ohledně svých publikací, které budou následně peer review hodnoceny a rozřazeny do kategorií.

 

Kulatý stůl ke Cooperatio:

 • Rektorát plánuje kulatý stůl s prof. Konvalinkou. Tématem bude institucionální financování v programu Cooperatio, který by měl od ledna 2022 nahradit program Progres. Za IMS se zúčastní T. Weiss. 

 

PR:

 • IMS zahajuje vydávání newsletteru pro studenty. Newsletter nahrazuje rozesílání nabídek e-mailem. Ne webu IMS bude zřízen archiv - https://ims.fsv.cuni.cz/studium/newsletter-ims.
 • Vedení IMS upozorňuje zaměstnance, aby si zkontrolovali, že při prezentacích v Zoom  mají správně nastavené pozadí s logem IMS, aby se text nezobrazoval v zrcadlově opačné podobě.
 • Zaměstnancům bude rozeslána upravená šablona pro powerpointové prezentace s návodem k použití.
 • Nově obsazené PR oddělení FSV se bude pravidelně scházet se zástupci institutů a koordinovat činnost v oblasti propagace. Za IMS se schůzek účastní Z. Lizcová, E. Tomalová a pověření zaměstnanci sekretariátu. PR odd. nyní chystá video rozhovor s některým z absolventů IMS o jeho uplatnění po ukončení studia. Vedoucí kateder dodají kontakty na vhodné absolventy.

 

Hostující profesor DAAD:

 

 1. Různé:

Kariérní řád:

 • FSV připravuje svůj kariérní řád, který bude navázán na nově vznikající kariérní řád UK. Vedení IMS obdrželo pracovní verzi řádu, kterou projedná s ohledem na pracovní prostředí IMS a obory na něm pěstované a do 30. 4. připraví seznam svých připomínek. Vedoucí kateder rozešlou návrh k vyjádření také členům kateder.

 

Sběr příběhů:

 • F. Šourek bude pověřen sběrem zajímavostí o volnočasových aktivitách studentů a zaměstnanců v době proticovidových opatření. Vybrané příběhy budou zveřejněny na FB IMS.     

 

 

Zapsala: L. Jůzová

Schválil: T. Nigrin