ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 16. 2. 2021

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 16. 2. 2021

Přítomni:

Dr. D. Emler, člen vedení pro koordinaci akcí a zvláštní potřeby studentů a zaměstnanců  

Dr. J. Hornát, vedoucí KAS

PhDr. L. Jůzová, tajemnice IMS  

Dr. I. Kalhousová, vedoucí Herzl centra a členka vedení pro distanční výuku 

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky   

PhDr. J. Kocián, pověřený člen vedení pro internacionalizaci 

Dr. D. Kolenovská, pověřená vedoucí KRVS 

doc. O. Konrád, předseda OR MD 

prof. M. Kubát, předseda OR MTS     

prof. J. Kučera, proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkanky  

Dr. Z. Lizcová, vedoucí KNRS a členka vedení pro vnější vztahy a PR   

doc. T. Nigrin, ředitel IMS   

Dr. E. Tomalová, vedoucí KES, členka vedení pro cizojazyčné studijní programy

doc. J. Vykoukal, zástupce ředitele IMS pro studium     

doc. T. Weiss, zástupce ředitele IMS pro vědu    

 

Mgr. J. Šindelář, SIMS  

 

Omluveni:

doc. K. Králová, vedoucí KRVS a členka vedení pro internacionalizaci (dlouhodobý zahraniční výjezd)

Bc. N. Ojo Omorodion, SIMS

prof. L. Rovná, prorektorka pro evropskou problematiku   

Dr. O. Žíla, člen vedení pro spolupráci se středními školami 

 

 1. Vedení IMS vzalo na vědomí:

Termín příštích porad: 2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 1. 6., 22. 6. v 11:00.

V místnosti 222 v Pekařské 10 nebo na zoom.

 

Moodle, Turnitin, Stream:

 • L. Beneš (ladislav.benes@fsv.cuni.cz ) vykonává na IMS agendu podpory vyučujících v Moodle, Turnitinu a na Stream serveru IMS (https://stream.ims.fsv.cuni.cz/). Vyučující ho mohou kontaktovat s konkrétními dotazy a problémy (např. při ukládání videí z přednášek na Stream server).
 • Studenti jsou povinni veškeré texty, které odevzdávají v kurzech na IMS, nahrávat do Turnitinu (antiplagiátorská kontrola). 

PR IMS:

 • Z. Lizcová představila nově vytvořené česko-anglické virtuální pozadí s logem IMS, které budou zaměstnanci a doktorandi moci využívat při on-line videokonferencích a při výuce. Pozadí bude rozesláno zaměstnancům s průvodním dopisem a návodem na použití.
 • K dispozici jsou návody, jak hlásit PR koordinátorovi informace o akcích ke zveřejnění na webu a jak vytvářet plakáty. Návod bude rozeslán zaměstnancům.
 1. Vedení IMS projednalo:

Rozvrh:

 • V případě rušení kurzů z důvodu nenaplnění minimální kapacity studentů je potřeba situaci hlásit L. Jůzové (kvůli rušení dohod a odkazů na Zoom).
 • Sekretariát provedl kontrolu sylabů všech vyučovaných kurzů na IMS v SIS. Vyučující byli požádáni o doplnění chybějících údajů do pátku 19. 2.
 • Vedení IMS děkuje J. Šindelářovi za přípravu rozvrhu na LS 2020/2021.

Akreditace v roce 2021:

 • Vedení IMS nahlásí děkanátu plánované akreditace v roce 2021. IMS plánuje double degree specializace v rámci studijního programu MAS s univerzitami v Krakově a Coimbře. Vedoucí kateder nahlásí T. Nigrinovi konkrétní partnery, názvy programů  jejich potenciální garanty či zodpovědné osoby.

Přijímací zkoušky:

 • Vedení IMS nahlásí děkanátu plánované změny v letošním přijímacím řízení kvůli opatřením proti šíření Covid-19. Přijímací zkoušky na Teritoriální studia budou probíhat Scio testy. Přijímací zkoušky na ČNS a magisterské studijní programy budou předmětem dalšího jednání vedení IMS. Rozhodnutí bude vydáno do 14 dnů. 

Karolinky:

 • Úpravy Karolinek pro rok 2021/2022 musí být provedeny do 13. 6. Revize Karolinek na katedrách proběhne nejpozději do 30. 4. (včetně double degree programů). Úpravy v Karolinkách (kurzy, které se nebudou vypisovat, změny vyučujících, nové kurzy) nahlásí vedoucí kateder J. Vykoukalovi.
 • E. Tomalová nahlásí J. Vykoukalovi termín, do kdy bude provedena revize Karolinky pro EPS.

Doktorandské projekty START:

 • Byly zveřejněny výsledky projektové soutěže START na UK (OPVVV). Soutěž měla být vyhodnocena podle opatření rektora č. 19/2020 https://cuni.cz/UK-10487-version1-or_2020_19.pdf.
 • FSV získala k financování 3 projekty a 1 spoluřešitelský z 21 podaných projektů. Na IMS byl úspěšný jeden projekt START J. Hornáta (z 4 podaných).

Školení distanční výuky:

 • Vedení IMS děkuje I. Kalhousové za školení k Best Practices. I. Kalhousová připravuje další školení, 19. 2. proběhne školení k Moodlu.

Diskuze o Bělorusku:

 • D. Kolenovská ve spolupráci se SIMSem připravují s Polským institutem v Praze diskuzi k vývoji v Bělorusku. F. Šourek připraví propagaci akce.

Cena Miloslava Petruska:

 • D. Kolenovská připraví návrh za KRVS a pošle T. Nigrinovi do 19. 2.

 

 1. Různé:

Česko-polské fórum:

 • D. Kolenovská ve spolupráci s AMO se budou ucházet o prostředky na konferenci česko-polského fóra.

Stipendium J. Dobrovského:

 • Zaměstnanci IMS mají možnost využívat ubytování na ambasádě v Moskvě.

Vyhlášky ředitele IMS:

 • Bude vydána nová vyhláška ředitele IMS o závěrečných pracích a upravena vyhláška k plagiátům. Na děkanátu byl vytvořen formulář pro podání k disciplinární komisi ve věci plagiátorství. Formulář bude součástí vyhlášky.
 • Bude upravena vyhláška k mediálním výstupům - v médiích budou pod afiliací IMS FSV UK vystupovat pouze zaměstnanci a doktorandi IMS. Ostatní budou na základě podnětu instruováni, aby si v médiích změnili afiliaci. Pokud tak neučiní, IMS bude po příslušných médiích požadovat zrušení afiliace konkrétních osob. 

Erasmus:

 • Bylo spuštěno jarní kolo výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus, praktické stáže a kreditovou mobilitu. Výběrové komise zasednou v březnu.

On-line kurz IMS pro zahraniční uchazeče:

 • IMS spustí on-line kurz k roli společenských věd v mezinárodním prostředí v rámci anglojazyčných programů. Účast na přednáškách a seminářích si mohou vyzkoušet zahraniční studenti se zájmem o studium na IMS.

LinkedIn:

 • O. Modelska a F. Šourek se zúčastní on-line školení ohledně LinkedIn. Své zkušenosti pak využijí při poradenství absolventům anglojazyčných programů (O. Modelska) a při tvorbě LinkedIn účtu IMS (F. Šourek). 

 

Zapsala: L. Jůzová

Schválil: T. Nigrin