ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 2. 3. 202

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 2. 3. 2021

Přítomni:

Dr. J. Hornát, vedoucí KAS

PhDr. L. Jůzová, tajemnice IMS  

Dr. I. Kalhousová, vedoucí Herzl centra a členka vedení pro distanční výuku 

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky 

PhDr. J. Kocián, pověřený člen vedení pro internacionalizaci 

Dr. D. Kolenovská, pověřená vedoucí KRVS 

doc. O. Konrád, předseda OR MD 

prof. M. Kubát, předseda OR MTS    

prof. J. Kučera, proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkanky  

doc. T. Nigrin, ředitel IMS   

Dr. E. Tomalová, vedoucí KES, členka vedení pro cizojazyčné studijní programy

doc. T. Weiss, zástupce ředitele IMS pro vědu 

Dr. O. Žíla, člen vedení pro spolupráci se středními školami 

 

M. Němcová, SIMS

Mgr. J. Šindelář, SIMS  

 

Omluveni:

Dr. D. Emler, člen vedení pro koordinaci akcí a zvláštní potřeby studentů a zaměstnanců 

doc. K. Králová, vedoucí KRVS a členka vedení pro internacionalizaci (dlouhodobý zahraniční výjezd)

Dr. Z. Lizcová, vedoucí KNRS a členka vedení pro vnější vztahy a PR 

prof. L. Rovná, prorektorka pro evropskou problematiku   

doc. J. Vykoukal, zástupce ředitele IMS pro studium   

 

 1. Vedení IMS vzalo na vědomí:

 

Termín příštích porad: 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 1. 6., 22. 6. v 11:00.

V místnosti 222 v Pekařské 10 nebo na zoom.

 

Stravenkový paušál:

 • Zaměstnanci na základě e-mailu od vedoucí Personálního odd. FSV A. Hájkové z 24. 2. nahlásí do 15. 4. na e-mail paní Krištofové iva.kristofova@fsv.cuni.cz, zda chtějí od května 2021 přejít na stravenkový paušál, nebo si chtějí ponechat stravenkovou kartu. Stravenkový paušál je částka, kterou zaměstnanec obdrží přímo ve výplatě mzdy. Tato částka není zdaněná. Celková výše příspěvku zaměstnavatele zůstane stejná jako při čerpání stravenek.

 

Opatření proti šíření Covid-19 v Pekařské:

 • Na základě dopisu ředitele IMS T. Nigrina z 1. 3. se aktualizují opatření v Pekařské 10. Zaměstnancům je doporučeno, aby se v rámci kanceláří domluvili na střídavém režimu, aby byla přítomna vždy pouze jedna osoba v kanceláři. Za tímto účelem je možné využít také tichou pracovnu, zasedačku, doktorandskou místnost či jinou volnou kancelář. V případě přítomnosti více osob v jedné kanceláři je povinný respirátor.
 • Zaměstnanci budou zapisovat svoji přítomnost v Pekařské 10 do zápisových archů u vchodu.
 • Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce vydává zaměstnancům I. Krištofová iva.kristofova@fsv.cuni.cz. Doktorandům a externistům potvrzení vydává L. Jůzová juzova@fsv.cuni.cz.

 

Sekretariát:

 • Ke konci února ukončila pracovní poměr M. Pektorová. Vedení IMS děkuje M. Pektorové za její činnost pro IMS a přeje hodně úspěchů v novém působišti.
 • Od 1. 3. 2021 nastoupila B. Krempaská.

Administrativní agendy:

 • Bakalářské studium - Kristýna Pelikánová
  • Magisterské studium - Barbora Krempaská
  • Doktorské studium, technika - Gabriela Špetová
  • PR a web - Filip Šourek
  • Cizojazyčné programy a internacionalizace - Oleksandra Modelska
  • Projektová podpora - Barbora Navrátilová
  • Personální agenda - Lucie Jůzová

 

 1. Vedení IMS projednalo:

 

Cena Neuron:

 • Nadační fond Neuron otevírá nominační proces na prestižní vědecké Ceny Neuron. Laureáti obdrží ocenění ve dvou kategoriích - Cenu Neuron za přínos světové vědě a Cenu Neuron pro mladé talentované vědce.
 • Vedoucí kateder zašlou návrhy T. Nigrinovi do 22. 3. Termín na FSV je 26. 3. Více informací zde: https://fsv.cuni.cz/veda-vyzkum/aktualni-vyzvy-veda-vyzkum

 

Národní plán obnovy:

 • Na základě e-mailu B. Navrátilové z 2. 3., byli zaměstnanci vyzváni, aby se nahlásili, pokud svou oblastí výzkumu spadají do tematických priorit Národního plánu obnovy, který připravuje MŠMT v součinnosti s Radou vlády pro výzkum a inovace a který počítá i s podporou excelentního výzkumu.
 • Navržení zástupci by měli ideálně být zapojeni do významného prestižního zahraničního projektu (podmínka MŠMT).

GA ČR:

 • B. Navrátilová informovala zaměstnance e-mailem o nových výzvách GA ČR.
 • Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo pro podávání standardních projektů Junior Star, projektů Postdoc individual fellowship (incoming/outgoing), mezinárodních bilaterálních projektů (spolupráce s Brazílií, Koreou a Tchaj-wanem) a projektů v režimu LEAD (spolupráce s Rakouskem, Německem, Lucemburskem, Polskem, Slovinskem, Švýcarskem) počátkem řešení od 1. ledna 2022.
 • Více informací zde: https://fsv.cuni.cz/aktuality/vyhlaseni-verejne-souteze-ga-cr
 • Vedoucí kateder dodají do 5. 3. T. Nigrinovi návrhy na přijíždějící akademiky.

 

GAČR seminář IMS:

 • IMS organizuje seminář k podávání projektů GA ČR dne 15. 3. ve 13 hodin. Žadatelé představí své projekty, následně oponent představí svůj posudek na projekt a proběhne diskuze, do které jsou zváni všichni zaměstnanci. Bližší informace podá T. Weiss.  

 

RIV - konec sběru dat:

 

Projekty START:

 • Proděkan J. Kučera připravuje s dalšími proděkany společenskovědních fakult UK dopis pro Rektorát UK, kde bude reflektovat pohled na proběhlou soutěž.

Propagace PhD studia:

 • Sekretariát aktualizoval webové stránky doktorského studia. Anglický web doktorského studia se začne překlápět do české verze.
 • Propagace doktorského studia - na FB bude spuštěna reklamní kampaň pro uchazeče. Základem kampaně budou informace o přijímacím řízení, oborech a medailonky školitelů. Informace budou rozeslány na partnerské zahraniční univerzity. Vedení IMS žádá zaměstnance, aby doktorské studium propagovali v rámci svých zahraničních kontaktů, 
 • E. Tomalová ve spolupráci s F. Šourkem připraví propagaci na FB.
 • G. Špetová doplní na webové stránky doktorského studia informace o průběhu kombinovaného studia a jeho srovnání s prezenčním studiem (nutná přítomnost studentů v Praze alespoň na část studia – 4 semestry v obou formách studia).

 

PR IMS:

 • Zaměstnanci a doktorandi obdrží e-mail s grafickým pozadím pro videokonference s návodem na jeho použití. Zaměstnanci ho budou moci využívat při výuce a konferencích.

 

Přípravné kurzy:

 • Přípravných kurzů pro studijní programy Teritoriální studia a ČNS se účastní cca 120 osob. Účastníci přípravných kurzů pro Teritoriální studia budou v průběhu března absolvovat závěrečný test. Pokud absolvují test s hodnocením A-C, budou přijati ke studiu bez přijímacích pohovorů.

 

Erasmus:

 • Probíhá výběrové řízení na studijní pobyty, kreditovou mobilitu a praktické stáže. IMS obdrželo přes 200 přihlášek na studijní pobyty Erasmus. B. Krempaská rozeslala komisím příslušné podklady, finální rozhodnutí za IMS bude odesláno na OZS do 10. 3.
 • Zájemci o studijní pobyty si dosažený počet bodů zkontrolují v aplikaci. Zájemci o kreditovou mobilitu a praktické stáže dostanou od IMS zprávu e-mailem s počtem bodů.

 

Britská exportní strategie:

 • Britská obchodní komora oslovila IMS s nabídkou na spolupráci na tématech seminárních prací. T. Nigrin předá nabídku KES.

 

Vyhláška zkouškové + souborky:

 • Vedení IMS finalizuje a rozešle vyhlášku ke zkouškovému období a organizaci souborných zkoušek do 5. 3.
 • Zkouškové období proběhne v měsících květen, červen a září. 

 

 1. Různé:

 

Partnerství, záštita, návštěvy:

 • Veškerá partnerství, záštitu a významné návštěvy na IMS budou zaměstnanci hlásit L. Jůzové kvůli PR a návazným administrativním krokům.

 

 

Zapsala: L. Jůzová

Schválil: T. Nigrin