ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 21. DUBNA 2020

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 21. DUBNA 2020

Přítomni: Dr. D. Emler, Dr. J. Hornát, Dr. L. Jůzová, Dr. Z. Kasáková, doc. O. Konrád, doc. K. Králová, prof. M. Kubát, prof. J. Kučera, Dr. Z. Lizcová, M. Mrzenová, Bc. B. Navrátilová,  doc. T. Nigrin, Ing. M. Pektorová, prof. L. Rovná,  Mgr. G. Špetová, Dr. E. Tomalová, doc. J. Vykoukal, doc. T. Weiss, Dr. O. Žíla, SIMS -  M. Němcová

Vedení IMS projednalo:

Provoz:

Úvod

T. Nigrin poděkoval přítomným za zvládnutí krizové situace, až na drobné potíže přechod výuky a konzultací do online režimu proběhl plynule.

T. Nigrin vzpomenul úmrtí prof. J. Křena, na jeho památku nechalo IMS zřídit online kondolenční knihu (v české i anglické verzi), která je přístupná na adrese www.profesorkren.cz. IMS je ve spojení s pozůstalými a řeší možnost oficiálního rozloučení po zmírnění ochranných opatření.

T. Nigrin potvrdil datum online pléna pro zaměstnance IMS na 22. 4. 2020.

 

Zprávy z RKD (Rozšířené kolegium děkanky) - závěrečné práce, SZK, zkoušení, SCIO, přijímací zkoušky, úspěšnost TA ČR

T. Nigrin informoval o změnách vyplývajících z jednání RKD:

- Závěrečné práce, bakalářské i diplomové práce budou odevzdávány jen elektronicky, sekretariát pouze zkontroluje v SIS správnost zadání; SZZK již proběhnou v nedistančním režimu do pěti osob, v online režimu budou umožněny těm, kteří se prezenční formy nemohou ze závažných důvodů zúčastnit. V průběhu května se pravděpodobně pravidla ohledně přímého styku osob ještě upraví, prozatím platí tento návrh s hlavním těžištěm komisí v Jinonicích. Je očekávána přesná metodika k online zkoušení, dle které se budou zkoušející řídit. Sekretariát IMS rozešle mail s instrukcemi k SZK a s pomocí SIMS předběžné šetření, aby bylo známo, kolik studentů půjde na červnový, resp. zářijový termín a kolik studentů bude dělat státnice online formou.

- Za současných podmínek jakékoliv zkoušení může probíhat prezenčně pouze při zachování počtu do pěti osob včetně vyučujícího.

- V rámci vládních opatření se posunuje i termín přijímacích zkoušek na VŠ, studentům bude uznáván scio test z 30.5. a 13.6. AKTUALIZOVANÁ INFORMACE: U programu TS bude zrušeno druhé kolo příjímacích zkoušek. Studenti budou přijímáni jen na základě výsledků SCIO testů. Přijímací zkoušky CNS, mgr. a Ph.D. programů proběhnou podle plánu. Přijímací zkoušky v programu NSS mohou probíhat online.

 

- Proběhla třetí veřejná soutěž TA ČR, program ÉTA, kde byl podpořen a přijat jediný projekt FSV UK z dvanácti, a to projekt O. Klípy jako hlavního řešitele; T. Nigrin pogratuloval O. Klípovi.

 

Studium:

Malá obhajoba (M. Zvánovec)

Malá obhajoba proběhla bez připomínek, práci je třeba odevzdat (pouze elektronicky) do konce týdne; vyřídí L. Jůzová.

Připravované OD o CDS IMS + návazná změna CDS IMS

Bylo vydáno nové opatření děkanky, které má za cíl zvyšování počtu členů centra doktorského studia, předpokládá se změna charakteru a postavení CDS, což bude prodiskutováno s garanty. V červnu by se mělo vyhlásit výběrové řízení na pozice CDS, případné změny a jejich zavedení do praxe projedná T. Nigrin s oběma garanty doktorských programů.

Vyhláška -  pedagogické aktivity

T. Nigrin informoval o chystaném vydání vyhlášky o odměnách pedagogických aktivit nad rámec úvazku. Vyhláška byla diskutována na jaře na vedení a kodifikuje (s drobnými úpravami) současný stav.

ÚMV (Ústav mezinárodních vztahů)

Bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi IMS a ÚMV při realizaci doktorského programu MTS. ÚMV nabídne školitele, konzultanty a členy komisí. Studenti programu budou moci využívat interní knihovnu ÚMV.

Věda:

Hlávkova cena -  nominace K. Hofmeisterové

Vedení IMS schvaluje nominaci K. Hofmeisterové, kterou navrhuje K. Králová.

Institut:

Šablona na PP prezentace

Z. Lizcová představila další položku z kategorie sjednocování vizuální prezentace IMS, po krátké diskusi vedení IMS navrhuje, aby Z. Lizcová oslovila grafičku s požadavkem přípravy konečných návrhů, které vzešly z diskuze.

Pekařská, stěhování, další kroky

Dle plánu proběhlo rozdělení zaměstnanců do místností, v současnosti probíhá přeměřování stávajícího nábytku s ohledem na prostorové poměry v Pekařské. Z konzultace s IT odd. vyplynulo, že bude potřeba vyřadit část stolních počítačů. Část z nich se nebude obnovovat u těch zaměstnanců, kteří mají služební notebooky. S největší pravděpodobností se podaří zachovat pevné tel. linky z Jinonic i v Pekařské. STANu končí smlouva k 31.7. Sekretariát na STAN již zůstane trvale uzavřen, místnosti IMS jsou stále přístupné, je pouze nutné zazvonit na recepci, aby otevřeli hlavní vstupní dveře do budovy.

Různé:

Rekreace a hlídání dětí, nabídka RUK a UKPoint

UK nabízí možnost rekreace a zajištění hlídání dětí zaměstnanců – info zde: https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-1.html

Dovolené na IMS

Nepředpokládá se protažení zkouškového do července. Dovolené by měly proběhnout v normálním režimu.

Studenti v nouzi

AS FSV UK inicioval hnutí na pomoc studentům, kteří se ocitli v hmotné nouzi a požádal pro ně o zprostředkování práce. T. Nigrin vyzval vedoucí kateder, aby se přihlásili, pokud informaci o takových studentech mají.

 

Zápis vypracovala: Gabriela Špetová

Schválil: Tomáš Nigrin