ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 22. 6. 2021

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 22. 6. 2021

Přítomni:

Dr. D. Emler, člen vedení pro koordinaci akcí a zvláštní potřeby studentů a zaměstnanců 

Dr. J. Hornát, vedoucí KAS   

PhDr. L. Jůzová, tajemnice IMS  

 Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky   

PhDr. J. Kocián, pověřený člen vedení pro internacionalizaci  

Dr. D. Kolenovská, pověřená vedoucí KRVS 

doc. O. Konrád, předseda OR MD    

prof. M. Kubát, předseda OR MTS    

Dr. Z. Lizcová, vedoucí KNRS a členka vedení pro vnější vztahy a PR   

doc. T. Nigrin, ředitel IMS   

Dr. E. Tomalová, vedoucí KES, členka vedení pro cizojazyčné studijní programy

doc. J. Vykoukal, zástupce ředitele IMS pro studium   

doc. T. Weiss, zástupce ředitele IMS pro vědu 

Dr. O. Žíla, člen vedení pro spolupráci se středními školami   

 

Mgr. J. Šindelář, SIMS 

 

Omluveni:

Dr. I. Kalhousová, vedoucí Herzl centra a členka vedení pro distanční výuku  

doc. K. Králová, vedoucí KRVS a členka vedení pro internacionalizaci (dlouhodobý zahraniční výjezd)

prof. J. Kučera, proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkanky  

prof. L. Rovná, prorektorka pro evropskou problematiku 

    

 1. Vedení IMS vzalo na vědomí:

 

Termín příští porady: v září 2021 bude upřesněno. 

V místnosti 222 v Pekařské 10 nebo na zoom.

 

Schůze ředitele a vedoucích kateder:

 • V průběhu léta proběhnou schůzky T. Nigrina s vedoucími kateder jednotlivě. Termíny budou upřesněny.

 

Poděkování za on-line výuku:

 • Ředitel IMS poděkoval zaměstnancům za spolupráci a výuku v uplynulém semestru a ocenil jejich nasazení v nelehké době.

 

Změna na sekretariátu:

 • G. Špetová končí svůj pracovní poměr na IMS k 31. 8. 2021. Její agendu dočasně přebírají kolegyně B. Krempaská (doktorské studium) a K. Pelikánová (smlouvy, vyúčtování dohod, cestovní příkazy, inventarizace a správa majetku).
 • Bude vypsáno výběrové řízení na plný úvazek na sekretariát.  

 

Akce pro přijaté uchazeče:

 • On-line akce pro přijaté uchazeče proběhla v polovině června. Ze zaměstnanců se zúčastnili J. Vykoukal a D. Emler, dále zástupci SIMS. Účast ze strany přijatých uchazečů byla velká (83).
 • Vedoucí kateder zašlou T. Nigrinovi návrhy na případné další akce (plánované akce, kam by bylo možné pozvat i přijaté uchazeče). 
 • V červenci bude rozeslán dopis s informacemi o zápisu všem přijatým uchazečům.
 • Seznamovací kurz proběhne 3. - 5. 9., v rámci programu budou uchazeči informováni o struktuře studia zaměstnancem IMS. Organizaci zajišťuje SIMS. 

 

 1. Vedení IMS projednalo:

 

Studentský ombudsman na IMS:

 • D. Kolenovská bude spolupracovat s D. Emlerem na agendě pomoci studentům se zvláštními potřebami a v tíživých životních situacích, nebo se ztíženými studijními podmínkami. 

 

Centrum doktorských studií IMS:

 • Do konce června bude rozeslán dopis ohledně vyhlášení soutěže na obsazení CDS v akademickém roce 2021/2022. Výběrové řízení proběhne v září. 

 

Malé obhajoby disertačních prací:

 • L. Kadlecová - vedení IMS prodiskutovalo předloženou disertační práci. Disertační práce byla schválena k předložení oponentům.
 • Další předložená disertační práce byla prodiskutována. Vedení IMS doporučuje práci k přepracování. O. Konrád shrne připomínky vedení a bude studenta informovat o dalším postupu. 
 • M. Jasenčáková - disertační práce bude předložena k malé obhajobě v nejbližší době. 
 • T. Malínek - velká obhajoba disertační práce proběhne 28. června.
 • N. Karasová - velká obhajoba disertační práce proběhne 13. září. 

 

Licence na zoom:

 • Aktuální licence mají platnost na rok. Vedení IMS bude žádat o další prodloužení licencí a setrvání u této platformy. 

 

Doktorské studium:

 • Proděkan pro doktorské studium T. Cahlík požaduje zavést výkaznictví zapojení doktorandů do vědy v podobě VP úvazků. Vedení IMS požádá o změnu výkaznictví, aby do něj byli zahrnuti i doktorandi bez VP úvazků, kteří se podílí na vědě. 
 • Během letních měsíců proběhne debata garantů doktorských studijních programů s ředitelem IMS o možných změnách v doktorském studiu - úspěšnost studentů, zapojení do vědy aj. 
 • Přijímací řízení: 
  • MD - doručeny byly 2 přihlášky do českého studijního programu, 1 do anglického. Přijati byli 2 uchazeči do českého studijního programu a  žádný uchazeč nebyl přijat do anglojazyčného programu. 
  • Area Studies - doručeno 6 přihlášek, přijato 5 uchazečů. Projekty byly kvalitní. 
  • MTS - doručeno 5 přihlášek, přijati 2 uchazeči. 
  • Seznam přijatých doktorandů a roční hodnocení doktorandů viz zápis ze schůze oborových rad zde
  • Náhradní termín přijímacích zkoušek proběhne 28. 6. (1 přihláška).

 

Zahraniční agenda:

 • D. Kolenovská vyřizuje eventuální podporu běloruským studentům. 
 • Přijíždějící zahraniční studenti v rámci Erasmus+ jsou po odjezdu vedeni v SIS ve stavu zanechali studia. Tito studenti by měli být vedeni jako stážisti z důvodu výkaznictví. J. Kocián bude řešit tento stav s OZS.  

 

Ceny:

 • Cena Františka Běhounka  - MŠMT ČR vyhlašuje 10. ročník soutěže o Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA). Více informací zde.  
 • Medaile Josefa Hlávky - je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem z českých veřejných vysokých škol, české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti. Více informací zde. D. Kolenovská připraví návrh za KRVS. 
 • Nominace do odborných panelů RVVI - více informací zde. IMS bude nominovat zaměstnance do panelu Political Science. Termín na FSV je 28. 7.

 

Medailonky na webu:

 • T. Weiss zjistí u IT FSV aktuální stav prací na tvorbě správných citací publikací zaměstnanců v medailoncích na webu. 

 

Výběrové řízení:

 • 7. 7. proběhne výběrové řízení na AP pozici na KNRS.
 • 19.7. proběhne výběrové řízení na AP pozici na KNRS se specializací na německou kulturu, právo a výběrové řízení na vedoucí/ho KRVS. 

 

Postdoktorandi:

 • Na UK byla vytvořena nová pozice postdoktoranda. Jedná se o zaměstnance na dobu určitou, který max. před 8 lety úspěšně absolvoval doktorské studium na jiném  pracovišti, než na kterém pracuje. 
 • Vedoucí kateder pošlou T. Nigrinovi seznam zaměstnanců, kterých se tato definice týká do konce července.    

          

Letní otevírací doba knihovny FSV:

 • Všechny pobočky knihovny budou od 1.7. otevřeny v omezeném režimu. Od 12.8. do 31.8. nebude možné si vypůjčit knihy z knihovny, protože všechny knihovny na UK přechází v tuto dobu na nový knihovní systém. Bude fungovat online katalog knihovny Knihovna FSV UK (cuni.cz), k elektronickým databázím bude běžný přístup, např. přes vyhledávací systém UKAZ UK Základní vyhledávání: Univerzity Karlovy - UKAŽ (ebscohost.com).
 • Otevírací doba od 1. 7. do 11. 8. 2021: Hollar (St, Čt 11-16), Jinonice (Út, St 9-17), Opletalova (St 11-15).  
 • Otevírací doba od 12. 8. do 31. 8. 2021: Hollar (Út 9-12, 13-16), Jinonice (St 9-17), Opletalova (St 11-15).
 • Knihy vypůjčené od 1. 6. mají prodlouženou výpůjční lhůtu až do 6. 9.

 

Pracovní nabídka na IKSŽ:

 • IKSŽ vypisuje výběrové řízení na pozici akademického pracovníka/akademické pracovnice pro Katedru marketingové komunikace a public relations. Více zde.

 

 1. Různé: 

 

Prospěchová stipendia:

 • Prospěchové stipendium je vypláceno pouze těm studentům, kteří pokračují ve studiu. Z tohoto důvodu studenti zbytečně prodlužují své studium. O projednání úpravy, resp. změny této situace byli požádání zástupci IMS v AS FSV UK. 

 

Kariérní řád:

 • Proběhla schůze Ekonomické komise UK. Zde byl představen univerzitní KŘ, který má být nadřazen KŘ FSV. Rektor UK ujistil T. Nigrina, že v KŘ UK je výslovně uvedeno, že zaměstnanec na pozici AP2 může dostat pracovní smlouvu max. 3x na 3 roky, následně musí do výběrového řízení, pak je možné smlouvu prodloužit na dobu neurčitou. 

 

Zapsala: L. Jůzová

Schválil: T. Nigrin