ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 24. BŘEZNA 2020

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 24. BŘEZNA 2020

Přítomni: Dr. D. Emler ,  Dr. J. Hornát, Dr. L. Jůzová, Dr. Z. Kasáková , doc. O. Konrád ,  Dr. K. Králová, prof. M. Kubát, prof. J. Kučera, Dr. Z. Lizcová,  M. Mrzenová, Bc. B. Navrátilová, doc. T. Nigrin,  Ing. M. Pektorová, prof. L. Rovná, Mgr. G. Špetová, Dr. E. Tomalová, doc. T. Weiss, zástupce SIMS, doc. J. Vykoukal, Dr. O. Žíla

Omluveni: prof L. Rovná

Vedení IMS projednalo:

Provoz:

Koronavirová omezení – stav a výhled

T. Nigrin informoval, že v optimistickém výhledu je možné očekávat otevření školy pro studenty mezi 15.5. - 1.6. Do této doby platí nahrazení klasické výuky výukou distanční formou (viz vyhláška ředitele), veškeré osobní kontakty studentů s pedagogy (konzultace, zkoušení apod.) nejsou přípustné a musí být taktéž nahrazeny odpovídající distanční formou.

Oběhy dokumentů a provoz sekretariátu

Sekretariát je v provozu v úterý a ve čtvrtek 9-13. V dopoledních hodinách (každý pracovní den) je možné zastihnout pracovnice sekretariátu skrze Google Hangouts.

Oběh dokumentů probíhá rovněž elektronickou formou, interní pošta byla až do odvolání pozastavena a probíhá v nouzovém (tedy občasném) režimu. Dokumenty je tedy třeba zasílat v naskenované podobě, v případě, že je to požadováno (např. při proplácení faktur) s emailem, kde je potvrzeno schválení příkazcem a správcem. Výjimkou je pouze formulář drobných vydání, který jako jediný nelze potvrdit emailem, ale musí být spolu s účtenkami dopraven na děkanát – kontaktujte prosím sekretariát.

Budovy a knihovny jsou uzavřeny, ale pro studium byly zpřístupněny databáze Národní knihovny – vyučující by o tomto měli studenty informovat.

 

Studium:

Korona - studijní agenda

T. Nigrin projednal s vedením dopis proděkana pro studijní záležitosti L. Krištoufka s návrhy posunu termínů pro podání přihlášek ke studiu, možném posunu (o týden či dva) termín odevzdání závěrečných prací, kontroly studijních povinností a státnic. Vedení IMS souhlasilo. OFICIÁLNÍ A ZÁVAZNÉ STANOVISKO VYHLÁSÍ FSV UK.

Kontrola online výuky + ZOOM

T. Nigrin poděkoval sekretariátu, že zajistil od vyučujících informace o náhradních formách výuky - až na výjimky, které budou dořešeny, přešla výuka plynule do distanční podoby. Dále informoval, že v souvislosti s online výukou RUK objednal 40 licencí na online program Zoom na fakultu, z toho jich pravděpodobně 15 získá  IMS.

UPDATE 27.3.2020: 15 licencí (až 300 účastníků, neomezený čas) bylo na IMS aktivováno vyučujícím s největšími kurzy, zbylým přihlášeným zaměstnancům byla rozšířena standardní licence (až 100 účastníků) na neomezený čas (běžně limit 40 minut na jednu výuku).

Program Zoom bude určen především pro velké kurzy, jinak se doporučuje využívat Google Hangouts, příp. Adobe Connect či MS Teams (na všechny má UK licence). Využívání konkrétního programu není povinné, je třeba, aby využívané řešení bylo funkční a vyhovovalo vyučujícím i studentům.

Zahraniční studenti

IMS udržuje se zahraničními studenty IMS trvalý kontakt, a to jak garanti, tak E. Tomalová a K. Žaloudková za PRAREAS. Zahraniční studenty IMS je nutné informovat centrálně, tedy ne jen po jednotlivých programech (vyjma specifických studijních záležitostí).

Doktorská konference

O. Konrád s M. Kubátem informovali o posunu doktorské konference. Vedení IMS doporučilo uskutečnění konference v online režime v původním termínu nebo do doby, než se otevřou školy pro studenty.

 

Zahraniční:

Granty 4EU+

T. Nigrin pogratuloval K. Králové a  J. Hornátovi, kteří získali minigranty v rámci aliance 4EU+.

Jarní a letní škola – ZRUŠENA

Kvůli zavedeným bezpečnostním opatřením musela být zrušena Jarní škola a bylo kolektivně odsouhlaseno zrušení i Letní školy, která byla původně plánována na přelom srpna a září 2020. V současné době se prověřuje možnost online provedení obou škol.

 

Věda:

GAČR

Termín odevzdání přihlášek posunut na 5. května 2020 (pozor na dřívější interní termín na FSV).

GAUK

T. Weiss informoval o výsledcích  -  žádný ze studentů IMS nezískal tentokrát grant. Byl vznesen návrh na seminář k podávání grantů pro GA UK, který by se měl konat přibližně v druhé půlce května. Na podzim proběhne druhé kolo semináře s již specifickými projekty.

Cena Josefa Hlávky

T. Nigrin požádal přítomné o zaslání nominací, a to do další schůze vedení.

Komise pro etiku ve vědě

T. Nigrin připomněl existenci komise pro etiku ve vědě na FSV. U výzkumu v některých disciplínách je nutné získat souhlas komise s výzkumem. Členem za IMS je O. Klípa (viz jeho email ze 17.3.2020). Více informací o komisi: https://fsv.cuni.cz/fakulta/organy-fakulty/komise-pro-etiku-ve-vyzkumu

Přeúčtování spoluúčasti

T. Nigrin připomněl potřebu dořešit přeúčtování spoluúčasti na střediscích – termín je do konce března, obracejte se prosím na B. Navrátilovou.

 

Institut:

Dárkové předměty

Nové dárkové předměty s logem IMS budou připraveny na institutu pro menší akce, Z. Lizcová bude po dohodě s vedením nyní objednávat další. Organizátoři větších akcí budou moci tyto předměty také objednat, počítá se v takovém případě s úhradou nákladů za tyto předměty z rozpočtu příslušné akce.

Plakát IMS

Z. Lizcová informovala, že je hotový nový plakát IMS, který, stejně jako loga bude k dispozici na sdíleném disku. Plakát je variabilní, lze např. měnit loga kateder nebo obrazový motiv – plakáty využijte, prosím, pro každou akci, která nebude mít vlastní vizuální identitu.

 

Různé

IMS online ve veřejném prostoru + IMS a koronakrize

E. Tomalová navrhla, že svolá pracovní skupinu a na příští poradě vedení představí, jakým způsobem by mělo IMS reagovat na nastalou koronakrizi (přítomnost v mediálním prostoru, nabídka online akcí, nabídka online kurzů apod.). Návrh byl vedením IMS maximálně podpořen.

Stěhování IMS do Pekařské

Termín stěhování institutu zatím není nijak ohrožen.  Platí, že na začátku dubna proběhne za dodržení veškerých zdravotních doporučení prohlídka Pekařské. Této prohlídky se zatím zúčastní jen někteří členové vedení, postupně v souladu s nařízeními bude umožněno i ostatním zaměstnancům, případně se připraví „virtuální prohlídka“.

Zápis vypracovala: G. Špetová

Schválil: T.Nigrin