ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 25. ÚNORA 2020

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 25. ÚNORA 2020

Zápis ze schůze vedení 25.2.2020

Přítomni: Dr. D. Emler ,  Dr. J. Hornát, Dr. Z. Kasáková , doc. O. Konrád ,  Dr. K. Králová, prof. M. Kubát, Dr. Z. Lizcová,  doc. T. Nigrin,  prof. L. Rovná, Mgr. G. Špetová, Dr. E. Tomalová, doc. T. Weiss, zástupce SIMS, doc. J. Vykoukal, Dr. O. Žíla

Omluveni: prof. J. Kučera

Vedení IMS projednalo:

Provoz:

Popisy práce sekretariát

Vzhledem ke změnám v agendě a kvůli usnadnění komunikace mezi sekretariátem a zaměstnanci předložil T. Nigrin na poradě k nahlédnutí nové popisy práce pracovnic sekretariátu. T. Nigrin zašle popisy práce vedoucím kateder.

Dopolední coffee break IMS

T. Nigrin přednesl vedení nápad na společnou pauzu u kávy každý den vždy 10:45 -11:00 v Guantánamu (č. m. 3107), která může přispět ke zlepšení komunikace zaměstnanců.

 

Studium:

Rušení neobsazených a nedostatečně obsazených kurzů

J. Vykoukal navrhl začlenit do vyhlášky ředitele institutu informaci ohledně podmínek rušení kurzů, zejm. při jakém počtu studentů se kurz jako nedostatečně obsazený ruší. Stále tyto podmínky nejsou vyučujícím zcela jasné. Probrány další možnosti s vedoucími kateder – v případě nízké obsazenosti lze např. kurz vyučovat blokově (to se týká povinných kurzů). Vedoucí kateder o tom budou informovat zaměstnance vždy před zahájením semestru, informaci o každém zrušeném kurzu je třeba neprodleně předat pracovníkovi pověřeném sestavením rozvrhu, tajemnici G. Špetové a zástupci ředitele pro výuku. Předpokládá se rušení kurzů s pěti a méně zapsanými studenty v magisterském studiu a osmi a méně zapsanými studenty v bakalářském studiu.

Vícenásobné používání stejných studentských prací v bakalářských seminářích

Na základě informace o vícenásobném používání jedné seminární práce v různých předmětech navrhuje vedení IMS uvést u každého předmětu v SIS jako podmínku jeho absolvování zadání práce studentem do systému Turnitin. Toto opatření začne platit od školního roku 2020/2021. J. Vykoukal připraví v tomto smyslu dopis vyučujícím i studentům.

Komise SZK

T. Nigrin poděkoval vedoucím kateder a pracovnicím sekretariátu za spolupráci při sestavování členů komisí SZK. Návrhy byly odeslány studijnímu oddělení.

Zahraniční:

Fond mobility UK

Deadline výzvy je 13.3., vedení IMS navrhuje nominovat do Rady FM J. Vášku.

Členství ASEEES

T. Nigrin informoval, že bylo zřízeno institucionální členství IMS v Asociaci pro studia střední a východní Evropy (ASEEES). Členský kód bude k dispozici u B. Navrátilové (platnost členství se předpokládá od konce března 2020).

Výběrové řízení ERASMUS

T. Nigrin informoval vedoucí kateder o potřebě personálního zajištění komisí pro výběrové řízení Erasmus, které proběhne 3.3.  

4EU+

Z. Kasáková společně s L. Rovnou představily nové prvky v programu 4EU+ – spolupráci evropských center, které se mohou účastnit vždy minimálně tři z daných univerzit, program je orientován na výuku, podporu lze žádat pro vzdělávací aktivity,  např. pro studenty letní a zimní školy a pro výjezdy akademiků. Minigranty („seed money“) v novém kole budou žádat zástupci KSAS a KRVS.

Věda:

Cena F. L. Riegra

Byl vypsán pátý ročník soutěže o Cenu Františka Ladislava Riegra, kterou uděluje předseda Poslanecké sněmovny za nejlepší diplomové práce na téma parlamentarismu a parlamentní historie. Odborná komise bude vybírat práce z oborů společenských věd, historie a práva, které byly obhájeny v průběhu kalendářního roku 2019. T. Nigrin vyzval vedoucí kateder, aby mu poslali návrhy jmen studentů, kteří budou na tuto cenu nominováni.  Oznámení o nominaci a elektronickou verzi práce je třeba zaslat P. Valentovi na emailovou adresu pi@psp.cz, vytištěné a svázané práce spolu s posudky vedoucího a oponenta na  adresu Parlamentního institutu do  31. 3. 2020.

Soutěž monografií

B. Navrátilová odeslala vybrané monografie se zdůvodněním S. Voráčkové (oddělení vědy) k dalšímu posouzení a předložení Ediční komisi FSV UK.

Cena Jacquese Derridy

Francouzská ambasáda a Karel Janeček vypsali společenskovědní cenu Jacquese Derridy pro doktorské studenty. Zájemci se přihlásí do 13. března 2020 Davidu Emlerovi (emler@fsv.cuni.cz). Všichni doktorandi na IMS byli informováni.

Ma these en 180 secondes

Dne 18. března 2020 proběhne národní kolo francouzské soutěže “Ma these en 180 secondes”, kde doktorandi představují téma svého výzkumu ve třech minutách. Všichni doktorandi na IMS byli informováni.  

Informování o vědeckých výsledcích

V návaznosti na poradu členů vedení bude B. Navrátilová zhotovovat databázi všech výstupů zaměstnanců IMS.  T. Nigrin požádal přítomné o kontrolu medailonků (a předání této informace dále) a zaslání informace o tom, co je třeba v medailoncích opravit. Medailonky zaměstnancům může upravit kdykoliv L. Jůzová – je nutná její osobní návštěva kvůli heslu CAS.

Institut:

Prof. M. Nekula – Dr. H. C.

Dne 2. 4.2020 proběhne ve 14:00 v Karolinu předání čestného doktorátu prof. M. Nekulovi z univerzity v Řezně, kde vede program Česko-německá studia; po slavnostní části následuje raut v prostoru Karolina. Vedení IMS žádá všechny zaměstnance a studenty o účast, je možné pozvat také kolegy z dalších institucí a absolventy, resp. oslovit velvyslance a jiné známé osobnosti spolupracující s IMS. Akci organizuje T. Nigrin a KNRS.

Plakát

Grafička poslala návrh na plakát pro různé události, které se konají v průběhu akad. roku na IMS, ten byl přítomnými schválen.

Personální oblast:

Koordinace Jarní a Letní školy

T. Nigrin poděkoval A. Brožové za dosavadní práci na přípravách Jarní a Letní školy IMS, kterou od března 2020 přebírá K. Kuklíková.

Různé

AMO – Nabídka „public speaking“ workshopů pro studentky

Vedení IMS je ochotné podílet se spolu s AMO na organizaci workshopů pro studentky vysokých škol s cílem zlepšit kvalitu jejich veřejného vystupování a podpořit jejich účast ve veřejných debatách.

Memorandum o spolupráci se středními školami

O. Žíla informoval, že IMS dosud uzavřel smlouvu o spolupráci se šesti pražskými gymnázii, výhledově má IMS disponovat smlouvami zhruba s deseti středními školami v Praze. Webovou informaci o těchto smlouvách pro IMS i pro příslušné střední školy zajistí L. Jůzová.

Dr. Kateřina Králová jmenována docentkou

T. Nigrin pogratuloval K. Králové, která byla od 1. 3. 2020 jmenována docentkou.

Web

Vzhledem k tomu, že po opakovaných urgencích ještě nedošlo k vypnutí starých katederních webů a jejich odpovídajícímu zálohování, bude T. Nigrin znovu žádat o zajištění tohoto požadavku.

 

Zápis vypracovala: Gabriela Špetová

Schválil: Tomáš Nigrin