ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 26. KVĚTNA 2020

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 26. KVĚTNA 2020

Přítomni: Dr. D. Emler, Dr. J. Hornát, Dr. L. Jůzová, Dr. Z. Kasáková, doc. O. Konrád, doc. K. Králová, prof. J. Kučera, Dr. Z. Lizcová, doc. T. Nigrin, prof. L. Rovná,  Mgr. G. Špetová, Dr. E. Tomalová, doc. J. Vykoukal, doc. T. Weiss, Dr. O. Žíla, SIMS -  B. Krempaská

Omluveni: prof. M. Kubát

Vedení IMS projednalo:

Stěhování – Info o rozdělení stolů, kanceláří a počítačů

L. Jůzová připravila plán přidělení stolů a kompletního rozdělení veškerého nábytku do kanceláří nového pracoviště v Pekařské. Plánky byly předloženy vedoucím kateder.

V souvislosti se stěhováním zmínil T. Nigrin nutnost podepsat tzv. dodatek k pracovní smlouvě – týká se každého zaměstnance - formuláře k podpisu jsou již připravené na sekretariátu v Jinonicích. Nutné podepsat do 30.6.2020.

Pekařská - info rozvrh

T. Nigrin informoval o schůzce ohledně sestavování rozvrhu, která se bude se konat 3.6.2020.

 

Studium:

Přijímací pohovory (8. – 9.6.) – dozory, opravování

Vedoucí kateder ve spolupráci s J. Vykoukalem a sekretariátem zkoordinují dozor a opravy přijímacích testů. Rozpis rozeslal doc. Vykoukal. Do 4.6. nahlásí katedry dle rozpisu konkrétní dozory a pracovníky na opravy.

Státní závěrečné zkoušky (15. - 19.6.) – komise -  prezenční, online

Státní závěrečné zkoušky se uskuteční v průběhu celého týdne. Podrobný rozpis rozešle sekretariát.

Obhajoby a rigorózní řízení

Obhajoby dizertací proběhnou ve dvou termínech, a to 24.6. obhajoba K. Šimové a 29.6. obhajoby M. Zvánovce a V. Lídla.

Termíny rigorózního řízení musí být stanoven v souladu s vnitřními předpisy, tj. minimálně 30 dní předem.

Jazyky na FSV- info o jednání s CJP

Po negativních ohlasech na výuku jazyků z řad studentů a SIMS bylo zahájeno jednání s Centrem jazykové přípravy na FSV UK a IMS, ze kterého vyplynuly následující změny: CJP okredituje intenzivní předsemestrální jazykové kurzy, rozšíří počet paralelních kurzů základních jazyků a otevře více paralelek anglického jazyka.

Workshop GAUK

O. Konrád otevřel otázku, zda opět uspořádat workshop ke GAUKu. Vedení IMS vysoce ocenilo tuto aktivitu, která poprvé proběhla v ZS 2019; byl domluven termín, kterého se budou moci zúčastnit také čerstvě přijatí studenti PGS studia. První kolo workshopu proběhne 29.6.2020, instrukce připraví O. Konrád a rozešle L. Jůzová do 10.6.2020.

Online výuka

Z. Lizcová informovala o dvou schůzkách k online výuce a ke zkušenostem členů IMS z této formy výuky. Vedení IMS bude dále s těmito podněty pracovat.

Věda:

Cena Edvarda Beneše -  info TN

T. Nigrin informoval o Ceně E. Beneše a vybídl studenty k zasílání nominací kvalitních bakalářských i diplomových prací.

Institut:

Sociální sítě PRAREAS - FB+Instagram+LinkedIn

T. Weiss navrhl zrušit značku Prareas jako zastaralou, K. Žaloudková jako administrátorka navrhuje přejmenovat Prareas na IMS in English. E. Tomalová tento návrh za anglojazyčné programy vítá a schvaluje. V průběhu léta 2020 budou stávající webové stránky PRARAES začleněny do webu IMS. Jednání s CIVT zahájí T. Nigrin, následně bude převod řídit E. Tomalová. V tomto období tak zanikne značka PRAREAS a identita anglojazyčných oborů bude stát na sloganu „IMS in English“.

Termíny:

3.6. od 11:00 porada vedoucích kateder

23.6. od 10:00 porada vedení, od 11:30 porada členů vedení.

 

Zápis vypracovala: Gabriela Špetová

Schválil: Tomáš Nigrin