ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 27. 4. 2021

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 27. 4. 2021

Přítomni:

Dr. D. Emler, člen vedení pro koordinaci akcí a zvláštní potřeby studentů a zaměstnanců  

Dr. J. Hornát, vedoucí KAS  

PhDr. L. Jůzová, tajemnice IMS 

Dr. I. Kalhousová, vedoucí Herzl centra a členka vedení pro distanční výuku 

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky   

PhDr. J. Kocián, pověřený člen vedení pro internacionalizaci 

Dr. D. Kolenovská, pověřená vedoucí KRVS  

doc. O. Konrád, předseda OR MD

prof. M. Kubát, předseda OR MTS     

prof. J. Kučera, proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkanky  

Dr. Z. Lizcová, vedoucí KNRS a členka vedení pro vnější vztahy a PR  

doc. T. Nigrin, ředitel IMS  

Dr. E. Tomalová, vedoucí KES, členka vedení pro cizojazyčné studijní programy

doc. J. Vykoukal, zástupce ředitele IMS pro studium    

doc. T. Weiss, zástupce ředitele IMS pro vědu    

Dr. O. Žíla, člen vedení pro spolupráci se středními školami 

 

Mgr. J. Šindelář, SIMS 

 

Omluveni:

doc. K. Králová, vedoucí KRVS a členka vedení pro internacionalizaci (dlouhodobý zahraniční výjezd)

prof. L. Rovná, prorektorka pro evropskou problematiku    

 

 

 1. Vedení IMS vzalo na vědomí:

Termín příští porady: 11. 5., 1. 6., 22. 6. v 11:00.

V místnosti 222 v Pekařské 10 nebo na zoom.

 

Provoz:

 • Nastavená proticovidová opatření na IMS platí beze změn nadále.

Zpráva z RKD z 26. 4.:

 • T. Nigrin podal členům vedení IMS zprávu o RKD ze dne 26. 4.
 • Hodnocení vědy - FSV bude připomínkovat ukončené hodnocení vědy, z výsledků se vyvodí patřičné závěry.
 • Stavba Jinonice - projekt probíhá bez větších problémů, některé aspekty stavby byly ovlivněny nákazou Covid-19 u pracovníků. 
 • Kariérní řád FSV - probíhá připomínkové kolo na institutech. IMS projedná KŘ na mimořádné schůzi vedení 29. 4. Vedení FSV v květnu vyhodnotí připomínky institutů. 
 • Rozpočet 2021 - probíhají práce na jeho dokončení. Konkrétní čísla budou k dispozici v průběhu května. 

 

 

 1. Vedení IMS projednalo:

Malá obhajoba N. Karasové:

 • Vedení IMS prodiskutovalo předloženou disertační práci N. Karasové v rámci malé obhajoby. Malá obhajoba proběhla úspěšně bez připomínek. Práce byla doporučena k předložení externím oponentům a “velké” obhajobě. O. Konrád studentku informuje, jak dále postupovat.  

 

Výuka pro přijíždějící studenty v rámci Erasmus:

 • Vzhledem k odloženým zahraničním pobytům v době opatření proti šíření nákazy Covid-19 se v ZS 2021/22 očekává zvýšený zájem o příjezdy zahraničních studentů na FSV v rámci Erasmus.
 • Vedení IMS navrhuje vytvořit 1-2 předměty určené pro zahraniční studenty přijíždějící v rámci Erasmus. Vedoucí kateder projednají tento záměr na katedrách a oznámí T. Nigrinovi zájem ze strany zaměstnanců o přípravu kurzů pro Erasmus studenty na schůzi kateder 18. 5.

 

Karolinky:

 • Vedoucí kateder dodají do 10. 5. návrhy na tvorbu nových, rušení starých a změny stávajících kurzů v novém akademickém roce.
 • J. Vykoukal vytvoří tabulku k přípravě satelitních seminářů (https://drive.google.com/file/d/1n11CEORAhm2QdbKBm0KHTyvL7rxC4RP5/view?usp=sharing).    

 

Harmonogram zkoušek:

 • Jsou stanoveny termíny přijímacích zkoušek, státních zkoušek a souborných zkoušek. Vedoucí kateder určí personální zabezpečení a jména zanesou do sdílené tabulky v google.dosccs.
 • Garant v případě přijímací zkoušky obstará přípravu materiálů ke zkoušce (testy, témata esejů), sestaví komisi ústní zkoušky a bude zodpovědný za technickou stránku zkoušky (v případě Moodle požádá případně o pomoc L. Beneše, v případě Zoomu požádá B. Navrátilovou); bude definitivně dohodnuto na zvláštní schůzce.
 • Garant v případě státní a souborné zkoušky obstará technickou podporu (sám nebo za pomoci B. Navrátilové nebo L. Beneše). Pokud budou garanti požadovat výpomoc L. Beneše a B. Navrátilové, ozvou se jim obratem na ladislav.benes@fsv.cuni.cz nebo barbora.navratilova@fsv.cuni.cz; bude definitivně dohodnuto na zvláštní schůzce.
 • Garanti doktorských studijních oborů informují J. Vykoukala o termínech doktorských státních zkoušek, obhajob a přijímacích zkoušek.

 

Nákupy techniky:

 • FSV obdržela informaci z rektorátu, že nevyužité prostředky v rámci mobility Erasmus+ mohou být využity instituty k nákupu techniky.
 • Vedení IMS sestavilo návrh nákupu techniky (notebooky, kamery, brašny, monitory, mikrofony, dokovací stanice), který bude na FSV odeslán 28. 4.

 

Webová stránka pro zaměstnance:

 

Výzvy z děkanátu ohledně možností výjezdů mimo standardní Erasmus+ pobyty:

 • V novém programovém období Erasmus+ (2021–2027) a současně Výzvě 2021 dochází k několika změnám, např. u mobility Erasmus+ je to zkrácení povinné délky Erasmus studijních pobytů z 90 na 60 dní, krátkodobé mobility pro doktorandy v délce 5-30 dní s finančním příspěvkem, který je vyšší než u klasických studijních pobytů nebo stáží, či například možnosti uzavření smluv na studijní pobyty Erasmus+ i s univerzitami i z ne-partnerských zemí programu.
 • V rámci nového programového období je možné nově žádat o přidělení financí i na tzv. Blended Intensive Programmes/Kombinované intenzivní programy, podporujících například organizaci letních škol.
 • Vedení IMS odsouhlasilo přihlášení se k účasti na budoucím podávání žádostí o podporu takových programů. J. Kocián bude ve stanoveném termínu příslušně informovat OZS.

 

Eastern partnership:

 • Navázání spolupráce, která bude organizována obdobně jako u 4 EU+; bude rozdělena do oblastí mobilita, věda a výzkum, výměna best practices v administrativě.
 • D. Kolenovská poslala návrh na spolupráci za KRVS. T. Nigrin předá návrh za IMS na děkanát.

Cena Edvarda Beneše:

 • Byl vyhlášen 26. ročník soutěže o Cenu Edvarda Beneše. Do soutěže se mohou přihlašovat studenti se svými bakalářskými či diplomovými pracemi na některé ze zadaných témat z historie 20. století a sociologie.
 • Do soutěže se studenti mohou přihlašovat sami. Termín odevzdání přihlášek a prací spolu s doporučením vedoucího práce je 10. července 2021. Více informací zde https://sezimovo-usti.cz/cena-edvarda-benese?vyber=detail&select=6130. Studenti budou informováni v newsletteru IMS.

Cena MŠMT 2021:

 • Cena MŠMT se uděluje studentovi bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném studijním programu. Dále se tato cena uděluje studentovi či absolventovi bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost a obětavost.
 • Vedoucí kateder zašlou nominace do příští schůze vedení 11. 5. T. Nigrinovi. Nominace by měla obsahovat odůvodnění a CV studenta nebo absolventa.

 

Jarní škola:

 • Vedení IMS děkuje K. Kuklíkové za organizaci jarní školy IMS, která proběhla velmi úspěšně.

 

Cena Gratias Tibi:

 • Člověk v tísni uděluje tuto cenu za občanskou aktivitu mladých lidí, kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti. Nominují se jednotlivci nebo skupiny mladých lidí do 30 let. Více informací zde https://www.gratiastibi.cz/cs/o-cene
 • Vedoucí kateder připraví návrhy na nominace do příští schůze vedení IMS.

 

Ocenění:

 • Vedení IMS gratuluje studentce IMS Emmě Letham, která se stala jednou ze tří výherkyň soutěže "Ženy & klima: Staňte se ambasadorkou na jeden den" organizované U.S. Embassy Prague.

 

Noc vědců:

 • FSV oslovila IMS s nabídkou uspořádat přednášku pro širokou veřejnost v rámci Noci vědců 2021 (24. 9. 2021). Snahou akce je popularizace vědy a letošním tématem je čas. Více informací zde https://www.nocvedcu.cz/.
 • Vedoucí kateder zjistí zájem ze strany zaměstnanců na katedrách. Zájemci se budou hlásit do 4. 5. mailem T. Nigrinovi a v kopii Z. Lizcové.

 

Cena Josefa Hlávky pro rok 2021:

 • Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku. Více informací zde https://cuni.cz/uk-1912.html.
 • Návrh nominací zašlou vedoucí kateder do příští schůze vedení T. Nigrinovi. 

 

 1. Různé:

Zápis z KD z 12.4.:

 • V zápise je uvedeno, že “AcPo se stane oficiálním časopisem České společnosti pro politickou vědu (zanikne Politologická revue, se kterou se časopis sloučí).” M. Kubát informoval o nepravosti této informace. J. Kučera informuje vedení FSV a požádá o nápravu v zápisu.

 

 

Zapsala: L. Jůzová

Schválil: T. Nigrin