ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 30. 3. 2021

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 30. BŘEZNA 2021

 

Přítomni:

Dr. D. Emler, člen vedení pro koordinaci akcí a zvláštní potřeby studentů a zaměstnanců   

Dr. J. Hornát, vedoucí KAS 

PhDr. L. Jůzová, tajemnice IMS   

Dr. I. Kalhousová, vedoucí Herzl centra a členka vedení pro distanční výuku  

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky   

PhDr. J. Kocián, pověřený člen vedení pro internacionalizaci  

Dr. D. Kolenovská, pověřená vedoucí KRVS   

doc. O. Konrád, předseda OR MD  

prof. M. Kubát, předseda OR MTS      

prof. J. Kučera, proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkanky   

Dr. Z. Lizcová, vedoucí KNRS a členka vedení pro vnější vztahy a PR   

doc. T. Nigrin, ředitel IMS   

Dr. E. Tomalová, vedoucí KES, členka vedení pro cizojazyčné studijní programy 

doc. J. Vykoukal, zástupce ředitele IMS pro studium     

doc. T. Weiss, zástupce ředitele IMS pro vědu     

Dr. O. Žíla, člen vedení pro spolupráci se středními školami  

 

Omluveni:

doc. K. Králová, vedoucí KRVS a členka vedení pro internacionalizaci (dlouhodobý zahraniční výjezd)

prof. L. Rovná, prorektorka pro evropskou problematiku     

 

 1. Vedení IMS vzalo na vědomí:

 

Termín příští porady: 13. 4., 27. 4., 11. 5., 1. 6., 22. 6. v 11:00. 

V místnosti 222 v Pekařské 10 nebo na zoom.

Provoz:

 • Sekretariát IMS bude ve čtvrtek 1. 4. uzavřen. THP zaměstnanci mají nařízenou práci z domova. 

 

 1. Vedení IMS projednalo:

Specifický výzkum 2021:

 • IMS obdrželo prostředky v rámci SVV, ze kterých je financováno CDS a publikační výstupy doktorandů. Doktorandi obdrží dopis s pokyny, jak postupovat při vykazování publikační činnosti. Sběr publikační činnosti doktorandů proběhne v říjnu 2021. 

 

Věda:

 • Vedení IMS gratuluje K. Svobodovi k získání projektu GAČR s názvem Státem vlastněné firmy jako aktéři ekonomického státnictví? Případ Ruska. Informace o projektu budou zveřejněny na webu a FB IMS. 
 • Soutěž TAČR - v programu ÉTA získala FSV z 11 podaných projektů k financování 4. IMS nový projekt nepodával, v řešení jsou projekty TAČR O. Klípy a T. Nigrina.  
 • Cooperatio (pokračování Progresu - financování vědy) - J, Kučera obešle instituty ohledně přihlášení k oborům (IMS - Areas Studies a History). 
 • Bylo dokončeno hodnocení vědy. FSV byla ohodnocena stupněm C+ (FHS - B, FF - B+). J. Kučera rozešle zprávu mezinárodního panelu o FSV a závěrečné shrnutí s doporučeními pro FSV a hodnocením ostatních fakult.   

 

Studium:

 • Zkouškové období - J. Vykoukal připraví tabulku s rozpisem zkoušení (souborné zkoušky, dvě století, přijímací zkoušky, státní zkoušky). Zkoušení bude probíhat on-line nebo hybridně, bude zapotřebí většího počtu zaměstnanců a doktorandů než v minulých letech. Zároveň bude posílena technická podpora pro otevírání Zoom místností na zkoušení. 
 • Organizace přijímacích zkoušek - budou probíhat on-line přes Moodle. Vedení IMS zjistí data zkoušek na studijním oddělení a vytvoří odpovídající testy (ČNS - T. Nigrin; MTS - garanti specializací s J. Vykoukalem připraví témata pro eseje vhodná i pro ústní pohovor; test z jazyka připraví CJP).
 • Počty uchazečů - k 30. 3. studijní oddělení eviduje 664 přihlášek na české obory IMS, z nich zaplacených je 563. U anglojazyčných oborů eviduje 543 přihlášek a z nich zaplacených 445. Je zde patrný nárůst přihlášek oproti roku 2020 i 2019. Obrovský nárůst přihlášek je zaznamenán na EPS - dvojnásobek oproti roku 2019. 

 

PR kampaň pro Ph.D. programy:

 • E. Tomalová shrnula probíhající kampaň pro anglojazyčné doktorské programy IMS. E. Tomalová pošle soupis obsahu anglojazyčné kampaně garantům doktorských studijních programů. Garanti vyberou obsah, který bude použit pro propagaci českých doktorských studijních programů. G. Špetová následně provede překlad a úpravu obsahu, F. Šourek obsah zveřejní na webu a FB IMS.     
 • Spolupráce s ÚMV - bude propagovat na svých stránkách doktorské studium IMS.   

 

Kurz ve spolupráci s University of North Carolina:

 • Doktorandi IMS se zúčastnili kurzu na UNC https://www.unc.edu/ pod vedením prof. Chada Bryanta k ruským a východoevropským moderním dějinám.
 • Kurz byl hodnocen jako úspěšný pro všechny strany. O. Konrád plánuje sjednat uzavření mezifakultní nebo meziuniverzitní dohody s UNC pro doktorandy s výhledem kreditové mobility (dojedná J. Kocián).  

 

Doktorská konference IMS:

 • Dne 21. 5. proběhne doktorská konference IMS. Studenti druhého ročníku doktorského studia budou prezentovat teze disertačních prací. Přizváni budou externí oponenti a proběhne diskuze o tezích. Na základě doporučení z konference studenti následně upraví své teze pro udělení zápočtu z doktorského semináře. 
 • Vedení IMS důrazně žádá všechny zaměstnance, aby si rezervovali datum a konference se zúčastnili, přítomnost školitelů se předpokládá. Ředitel IMS ve spolupráci s garanty připraví dopis ohledně konference pro zaměstnance. G. Špetová obešle zaměstnance a doktorandy e-mailem. Týden před konferencí budou teze přístupné na sdíleném google disku. 

 

Cena J. Derridy:

 • Nominováni mohou studenti doktorského studia české nebo slovenské národnosti do 33 let, případně obhájili svoji disertační práci v roce 2020 nebo 2021 a vydali alespoň jeden vědecký článek v mezinárodním recenzovaném periodiku. Zaslání nominací T. Weissovi do 12.4. 2021. Kolegium děkanky pak vybere jednoho kandidáta za celou FSV.
 • Doktorandi, kteří mají publikační činnost v mezinárodním recenzovaném periodiku, se mohou ucházet o cenu přes Cefres https://cefres.cz/cs/cena-platformy

 

PR:

 • IMS bude rozesílat svým studentům newsletter, který nahradí e-maily s nabídkami ze sekretariátu. Newsletter bude rozesílán každý čtvrtek v jednoduché grafické podobě. Uzávěrka bude každý čtvrtek v 9:00. Nabídky, které budou velmi aktuální a přijdou po uzávěrce, budou výjimečně rozeslány e-mailem. 

 

Nové pozadí IMS do Zoomu:

 

Aktualizace seznamu pracovníků do médií:

 • Oddělení pro PR FSV žádá IMS o aktualizovaný seznam odborníků do médií s kontakty a klíčovými slovy. Z. Lizcová provede aktualizaci do konce dubna. 
 • Bude nastavena větší spolupráce s Odd. pro PR FSV v době plánování akcí, nikoliv až v době realizace. Z. Lizcová (PR IMS) a E. Tomalová (PR anglojazyčných programů IMS) se budou účastnit schůzek s PR oddělením a budou informovat vedení o průběhu. 
 • PR oddělení nyní chystá handbook pro doktorské studium.

 

Nový zaměstnanec na IMS:

 • Nový zaměstnanec prof. Stellner (FF UK) pracuje jako vědecký pracovník na projektu OP VVV Nová mobilita do konce roku 2022 na projektu T. Nigrina. 

 

 1. Různé:

Očkování akademiků proti Covid-19:

 • V jednání na úrovni vlády je přednostní očkování akademiků a administrativních zaměstnanců VŠ ve věkové kategorii 55+ po Velikonocích. Jakmile budou k dispozici bližší údaje, zaměstnanci budou informováni.  

 

Seminář AMO:

 

Andrej Sacharov:

 • Na letošek připadá 100. výročí narození. KRVS chystá diskuzi/konferenci na 20. května - účast přislíbil mj. T. Glanc (Zürich). Se Sacharovovým centrem (Moskva) je v jednání zapůjčení venkovní výstavy.

 

Ruská pomocná akce:

 • Ruská pomocná akce slaví letos 100 let. KRVS spolupracuje s FF, Slovanskou knihovnou a MZV na konferenci plánované na  25. až 26. 11. do Černínského paláce.           

  

 

Zapsala: L. Jůzová

Schválil: T. Nigrin