ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 5. KVĚTNA 2019

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 5. KVĚTNA 2019

Zápis z online schůze vedení 5. 5. 2020

Přítomni: Dr. J. Hornát,  Dr. Z. Kasáková, doc. O. Konrád , doc. K. Králová,  prof. M. Kubát,  prof. J. Kučera , Dr. Z. Lizcová, M. Mrzenová, Bc. B. Navrátilová, doc. T. Nigrin,  Ing. M. Pektorová, prof. L. Rovná, Mgr. G. Špetová, Dr. E. Tomalová, doc. J. Vykoukal, doc. T. Weiss,  Dr. O. Žíla, zástupkyně SIMS: B. Krempaská, M. Němcová

Omluveni: Dr. D. Emler

Vedení IMS projednalo:

Provoz:

Změny od 1. 7. 2020

Od 1. 7. 2020 dochází ke změně rozdělení agend sekretariátu. Tajemnicí institutu bude L. Jůzová. Doktorskou agendu převezme G. Špetová. T. Nigrin poděkoval G. Špetové za její dosavadní činnost. Personální agendu bude mít dočasně (cca do 1.9.2020) na starosti T. Nigrin.

Chod sekretariátu IMS v květnu a v červnu

Sekretariát bude v období května a června fungovat každý den  9 - 16:00. Budou se zde střídat M. Pektorová s G. Špetovou, jako brigádní výpomoc B. Krempaská a jako zástup B. Navrátilová. Po mailu odbavují pracovnice každá svojí stávající agendu.

 

Studium:

Opatření děkanky 9/2020

Dne 4.5.2020 vyšlo opatření děkanky upravující chod zkouškového období. J. Vykoukal a T. Nigrin bezodkladně připraví vyhlášku a metodiku pro potřeby IMS. Zaměstnancům bude představen finalizovaný návrh dne 12.5.2020 na plénu IMS.

Provizorní studijní prostory

Na J. Vykoukala se obrátili studenti, kteří by si z důvodu nedostatku prostoru a místa přáli mít k dispozici místnost pro studium, kde budou mít zároveň možnost použít i počítač. IMS zřídí dočasnou studovnu pro studenty IMS, podrobnosti jejího využívání budou zveřejněny ve vyhlášce.

Info – uchazeči

Podle počtu podaných přihlášek dojde v letošním roce v pregraduálním studiu opět k poklesu počtu uchazečů (-17), a to opět zejména v bakalářském studiu, zaleží ještě na tom, jestli všichni přihlášení uchazeči uhradí přihlášky. V doktorském studiu (rozšířeném o anglojazyčné mutace obou programů) je bilance stejná jako v loňském roce, v zahraničních programech nejsou zatím finální čísla k dispozici vzhledem k tomu, že termíny pro podání přihlášky byly prodlouženy až do konce letních prázdnin.

T. Nigrin poděkoval L. Krištoufkovi, proděkanovi pro studijní záležitosti, který vyšel vstříc požadavkům ve věci zrušení přijímacích zkoušek do bakalářských programů, uchazeči budou přijati pouze na základě výsledků SCIO testů. Tuto informaci SIMS již rozšířil.

 

Zahraniční:

Strategická partnerství: Univerzita v Curychu

Univerzita v Curychu má zájem o spolupráci s naším institutem, K. Králová byla oslovena profesorem Tomášem Glancem (ambasadorem ZU) z centra Das Slavische Seminar, které je největším centrem pro výzkum slovanských jazyků ve Švýcarsku. Zájem je především o jihovýchodní Evropu, o studenty doktorského studia. Bylo domluveno, že K. Králová pošle na univerzitu v Curychu studijní plány a bude dále za IMS pověřena koordinací této agendy.

Erasmus

Studenti byli vybraní, K. Králová kladně vyhodnotila spolupráci s R. Kovácsem z OZS a s K. Žaloudkovou, která funguje pro studenty jako administrátor.

 

Věda:

Hodnocení vědy

T. Nigrin informoval o proběhlém slyšení v rámci univerzitního hodnocení vědy. V květnu 2020 proběhne další kolo a je možné, že komise osloví další vedoucí pracovníky IMS s žádostí o interview.

Institut

Podklady pro stěhování

T. Nigrin ocenil práci L. Jůzové na přípravě plánků stěhování do Butovic. V současné době jsou na pláncích jasně vyznačeny jednotlivé místnosti a rozdělena pracovní místa i technika, T. Nigrin prosí vedoucí kateder o konkrétní rozpis pracovníků na konkrétní místa do pátku    8. 5.

PP Prezentace

Z. Lizcová představila návrh od grafičky na prezentace přednášek IMS včetně černobílé varianty. T. Weiss doplnil, že lze pracovat i s fakultní prezentací.

 

Různé

Možnost využití Google Classroom

Vznesen dotaz, jestli by fakultní google licence mohla zahrnout i google classroom, T. Nigrin slíbil postoupit požadavek dále na CIVT.

Dotazy studentů z bakalářských seminářů

J. Hornát tlumočil dotaz studentů, zda stačí podepsat bakalářské práce a teze a naskenovat je – J. Vykoukal odpovídá, že podpisy při elektronickém podávání nejsou přípustné, teze podléhají schválení (formou emailu) vedoucích bakalářských i magisterských prací.
 

Doktorská konference

Ve dnech 4. a 5. 5. proběhla doktorská konference. Vedení IMS poděkovalo M. Kubátovi a O. Konrádovi za organizaci akce včetně zapojení externích oponentů.

 

Zápis vypracovala: G. Špetová

Schválil: T. Nigrin