ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 7. DUBNA 2020

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 7. DUBNA 2020

Přítomni: Dr. D. Emler, Dr. J. Hornát, Dr. L. Jůzová, doc. O. Konrád, doc. K. Králová, prof. M. Kubát, Dr. Z. Lizcová, M. Mrzenová, Bc. B. Navrátilová,  doc. T. Nigrin, Ing. M. Pektorová, Mgr. G. Špetová, Dr. E. Tomalová, doc. J. Vykoukal, doc. T. Weiss, Dr. O. Žíla, SIMS -  M. Němcová, Nick O. Omorodion

Omluveni: prof. J. Kučera, prof. L. Rovná, Dr. Z. Kasáková

Vedení IMS projednalo:

Provoz:

Alumni

Setkání Alumni IMS se pro rok 2020 ruší.

Pekařská – stěhování

IMS převzal dne 6. dubna 2020 prostory, do kterých se bude stěhovat na počátku července 2020. Prostory jsou ve velmi dobrém stavu, v budově nebo v jejím blízkém okolí jsou možnosti stravování; všichni zaměstnanci dostali odkaz na video-prohlídku.

Stěhování IMS z Jinonic a ze STAN proběhne v týdnu od 7. 7. 2020. Koordinátorkou stěhování byla jmenována L. Jůzová, která se tímto dočasně stahuje z činnosti sekretariátu.

T. Nigrin dále sdílel se všemi členy vedení plánek Pekařské a představil návrh rozmístění místností kateder. Vedoucí kateder dodají T. Nigrinovi do 17.4.2020 přehled obsazení jednotlivých místností členy svých kateder.

Koronavirová situace

V souvislosti s trváním ochranných opatření bude s největší pravděpodobností výuka ve zbytku semestru odučena v distančním modu, a to bez ohledu na eventuální dřívější otevření VŠ.

Zoom

Zaměstnanci byli děkanátem upozorněni na bezpečnostní rizika spojená s používáním Zoomu při videokonferencích. Pokud se nepodaří tyto bezpečnostní problémy Zoomu odstranit, nebudou již od října 2020 prodlužovány licence. UK a FSV nabízí funkční a bezpečné platformy MS Teams a Google Meet.

Studium:

Karolinka 2020/2021

J. Vykoukal požádal všechny garanty, aby do konce dubna zpracovali a na jeho email zaslali veškeré změny ve studijních plánech, aby mohly být do konce května odeslány požadavky na správu SIS. Vzhledem ke stávající situaci je doporučeno minimalizovat jakékoliv změny a úpravy, zejména pak rozšiřování výuky. Studijní plány programů EPS a NSS si zpracují jejich garanti a koordinátoři samostatně s ohledem na zahraniční partnery a tím,  že o případných změnách, které ovlivní i další programy, budou informovat J. Vykoukala.

Dále J. Vykoukal informoval o dosavadním počtu přihlášených uchazečů do jednotlivých studijních programů.

Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování a Univerzitní předpis - Zvláštní pravidla studia na UK

Návrh novely zákona o VŠ je nyní ve schvalovacím procesu a navazují na něj zvláštní pravidla studia na UK. Distanční a prezenční zkoušení bude postaveno na roveň, bude možné organizovat také distančně státní zkoušky. Konkrétní provedení na IMS bude stanoveno vyhláškou ředitele poté, co vstoupí v platnost nadřízené předpisy.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky na IMS se uskuteční v termínu v červnu 2020, který bude velmi blízký termínu původnímu.

Opatření rektora – plagiátorství

T. Weiss informoval o novém opatření rektora UK 13/2020 k plagiátům (https://cuni.cz/UK-10442.html). Opatření obsahuje podrobný popis toho, co je plagiát, a to jak ve studentských pracích, tak v pracích habilitačních. T. Weiss bude kontaktovat proděkana pro vědu J. Kučeru s žádostí o upřesnění výkladu v případě prací složených z přílišného množství citovaných textů. Na základě výsledků jednání bude také celkově zrevidována vyhláška ředitele.

Věda:

Noví pracovníci na odd. vědy

Z odd. vědy odchází T. Renner, na jeho místo nastupuje S. Burianová.

Institut:

Sdílení digitálních výstupů

Z. Lizcová požádala prostřednictvím vedoucích kateder zaměstnance, aby nahlásili svou účast v online debatách.

Instagram IMS

Proběhla schůzka Z. Lizcové s D. Hejlovou z děkanátu FSV UK, na jejímž základě IMS podpoří založení vlastního instagramového účtu; na správu účtu byly navrženy doktorandky M. Pěčková nebo K. Žaloudková.

Online prostor -  E. Tomalová

E. Tomalová prezentovala svou představu ohledně zapojení (a tím i zviditelnění) IMS do online prostoru v době zdravotní krize a požádala vedoucí kateder o součinnost. Návrh této iniciativy dopracuje E. Tomalová.

 

Různé

Kontakt s bývalými zaměstnanci

T. Nigrin oslovil vedoucí kateder s návrhem udržovat bližší a častější kontakty se zaměstnanci, kteří již odešli z IMS do důchodu. Vedoucí kateder zašlou T. Nigrinovi seznam příslušných kontaktů.

PMSD videa témata

Z iniciativy studentů IMS vznikla idea pojmout ve stručné video-formě některá vybraná historická témata a tato videa umístit na některou z platforem IMS (k využití jak pro stávající studenty IMS, tak i pro uchazeče). O. Konrád vyjádřil pochybnosti nad navrhovaným způsobem prezentace problematiky moderních dějin ve formě izolovaných encyklopedických hesel. Téma bude znovu otevřeno na další poradě.

Zápis vypracovala: Gabriela Špetová

Schválil: Tomáš Nigrin