ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ ZE DNE 14. 1. 2020

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ ZE DNE 14. 1. 2020

Přítomni: Dr. D. Emler, doc. O. Konrád , Dr. K. Kozák ,  Dr. K. Králová,  prof. M. Kubát ,  prof. J. Kučera , Dr. Z. Lizcová,  doc. T. Nigrin,  Mgr. G. Špetová, Dr. E. Tomalová, doc. T. Weiss,  Dr. O. Žíla, zástupce SIMS

Omluveni: Dr. Z. Kasáková, prof. L. Rovná, doc. J. Vykoukal, Dr. J. Hornát

Vedení IMS projednalo:

Provoz:

Stěhování institutu ze Staroměstského náměstí

Vzhledem k informacím z pražského Magistrátu a po zvážení všech okolností rozhodlo vedení o přesunu kanceláří IMS ze Staroměstského náměstí do Butovic (objekt Pekařská), a to ve stejném termínu společně s jinonickým areálem, tedy v létě 2019. Díky tomu bude možné zajistit odpovídající prostory pro všechny katedry IMS a zároveň budou prostory ještě dále navýšeny o jednu nevyužitou kancelář v budově Voršilská, která byla přenechána výměnou za prostory projektovému oddělení.

Novoroční/lednový večírek IMS

T. Nigrin pozval všechny zaměstnance na večírek IMS. Večírek se bude konat 27.1.2020 v kavárně U Rotlevů (Kamzíková 4) od 18:00 do 23:00 hod.

 

Zahraniční:

ICM s University of North Carolina (UNC) – možnosti stipendií

Z komunikace s IES vyplývá, že již další smlouvu s UNC v rámci kreditové mobility nebudou uzavírat. Tato informace byla předána K. Králové a O. Konrádovi, kteří budou koordinovat přípravné kroky na podání smlouvy.

ICM poděkování + čerpání

K. Králová a T. Nigrin poděkovali M. Pektorové a K. Žaloudkové a všem dalším zaměstnancům, kteří se podíleli na přípravě 12  projektů v kreditové mobilitě.

Strategická partnerství

K. Králová informovala o vzniku univerzitního Centra strategických partnerství UK a zmínila nové webové stránky centra (https://csp.cuni.cz/CSP-1.html), zároveň otevřela diskuzi ohledně klíčových partnerství UK a příp. plánovaného postupu UK po dokončení projektů strategických uskupení (jmenovitě CENTRAL). V tomto směru bude dotaz vznesen k rukám OZS a proděkanky Z. Kasákové.

 

Freedom Chair 2020

K. Králová informovala kolegy o příjezdu další vybrané osoby v rámci Freedom Chair programu v letním semestru a připomněla, že je možné pozvat ji jako hosta do výuky.

Doktor honoris causa pro prof. M. Nekulu

Prof. M. Nekulovi bude na jaře 2020 udělen čestný doktorát Univerzity Karlovy (druhý úspěšný návrh za dobu existence IMS). Za přípravu podkladů děkuje vedení J. Kučerovi. Další podrobnosti oslavy budou projednány v následujících týdnech.

 

Věda:

Seminář ke GAČR 

Dne 10.2.2020 ve 13:00 proběhne přípravný seminář k projektům GA ČR. T. Weiss společně s B. Navrátilovou zajistí informování zaměstnanců a organizační přípravu semináře.

Výzkumný seminář IMS v letním semestru

T. Weiss požádal kolegy o návrhy dalších možných kandidátů a témat; termín zatím nebyl zvolen.

Pravidla na odměňování publikačních výstupů na IMS

Proběhla diskuze k předloženému návrhu T. Weisse. Vzhledem k výsledkům diskuze T. Weiss navrhuje přejmenování dokumentu na Pravidla odměňování vědeckých výstupů.

K. Králová upozornila na absenci hodnocení nezanedbatelného společenského přesahu publikací zaměstnanců IMS, vedení se bude nadále zabývat možnými formami takového ohodnocení v souladu s praxí na UK.

T. Weiss přislíbil výstupy z diskuze zapracovat a poslat finální návrh.

 

Studium:

Doktorská konference

Ve dnech 27. až 28. 4. 2020 se bude konat v prostorách Hollaru Doktorská konference IMS. Organizuje ji O. Konrád. Účast zaměstnanců je povinná.

Malá obhajoba V. Lídla a K. Šimové

Práce byly schváleny vedením a mohou být podniknuty další kroky, tj. určení oponentů, sestavení komise pro obhajobu doktorské práce a stanovení termínu – zajistí garanti programu MD a MTS.

 

Groningen

Dne 14.1.2020 proběhla videokonference s Univerzitou Groningen, vybraní kandidáti na společný doktorát (cotutelle) vzbudili pozitivní ohlas. T. Nigrin bude informovat kandidáty a garanty o dalším postupu v této věci.

 

Institut

Teritoriální studia

Na základě dotazu oddělení pro PR vedení IMS rozhodlo, že jako zkrácený název studijních programů bude využíván termín „teritoriální studia“.

 

Personální oblast

E-neschopenky

Od 1.1.2020 již nebudou lékaři vystavovat neschopenky v papírové podobě, budou pouze zasílat elektronická oznámení, a to přímo příslušné Správě sociálního zabezpečení. Pro zaměstnance zůstává povinnost oznámit obratem vznik i ukončení pracovní neschopnosti na sekretariát institutu způsobem, jakým byli dosud zvyklí (email, sms, případně telefonát tajemnici institutu či na sekretariát).

 

Různé

Termín porada členů vedení

Porada členů vedení se bude konat 13.2. od 14:00 do 16:00.

DOD

Podněty a návrhy k organizaci DOD vzniklé v nedávné době jsou vítány a budou využity v plánování příští rok. Program pro rok 2020 byl již v době konání porady vedení uzavřen a rozpracován.

 

Zápis vypracovala: G. Špetová

Schválil: T. Nigrin