ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 13. 10. 2020

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 13. 10. 2020

Přítomni:

Dr. D. Emler, člen vedení pro koordinaci akcí a zvláštní potřeby studentů a zaměstnanců

Dr. J. Hornát, vedoucí KAS

PhDr. L. Jůzová, tajemnice IMS

Dr. I. Kalhousová, vedoucí Herzl centra a členka vedení pro distanční výuku

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky 

PhDr. J. Kocián, pověřený člen vedení pro internacionalizaci 

Dr. D. Kolenovská, pověřená vedoucí KRVS

doc. O. Konrád, předseda OR MD

prof. M. Kubát, předseda OR MTS

prof. J. Kučera, proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkanky

Dr. Z. Lizcová, vedoucí KNRS a členka vedení pro vnější vztahy a PR

doc. T. Nigrin, ředitel IMS 

Dr. E. Tomalová, vedoucí KES, členka vedení pro cizojazyčné studijní programy

doc. J. Vykoukal, zástupce ředitele IMS pro studium

doc. T. Weiss, zástupce ředitele IMS pro vědu

Dr. O. Žíla, člen vedení pro spolupráci se středními školami

 

Matyáš Diestler, SIMS

Bc. Karolina Kracíková, SIMS

Bc. Nick Ojo Omorodion, SIMS

Bc. Klára Smitková, SIMS

Mgr. Jakub Šindelář, SIMS

Bc. Filip Šourek, SIMS

 

Omluveni:

Prof. L. Rovná, prorektorka pro evropskou problematiku

doc. K. Králová, vedoucí KRVS a členka vedení pro internacionalizaci (dlouhodobý zahraniční výjezd)

 

 1. Vedení IMS vzalo na vědomí:

Termíny příští porady: 27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12., 22. 12. vždy v11:00.        

V místnosti 222 v P10 nebo na zoom.

 

 1. Vedení IMS projednalo:

IMS a opatření proti šíření nákazy Covid-19:

 • Došlo ke zpřísnění vládních opatření s účinností od 14. 10., která dopadají i na IMS.
 • Studenti mají zakázán do univerzitních budov (vyjma knihoven). Spolupracující doktorandi, pomvědi a členové technické podpory IMS získají status externího zaměstnance IMS.
 • Studenti s trvalým bydlištěm v ČR opustí během úterý VŠ koleje, případně se řídí dopisem ředitele IMS z 13. 10.
 • Chod sekretariátu je zajištěn, ve dnech 14. – 16. 10. bude z provozních důvodů omezena úřední doba na 9-13 hodin.
 • Vedoucí kateder nahlásí řediteli IMS akademické pracovníky, kteří nebudou moci vést on-line synchronní výuku z důvodu ošetřování dítěte do 10 let věku po dobu účinnosti vládních opatření. Po domluvě s ředitelem bude v konkrétních případech umožněna asynchronní výuka formou nahrávek či zadání úkolů.
 • Povinná literatura ke kurzům uvedená v sylabech musí být naskenována a zpřístupněna studentům on-line. Využita bude pouze pro potřeby výuky. Literatura bude nahrána na Moodle, kam mají přístup pouze studenti daného kurzu. Literatura se nebude nahrávat do SIS.
 • Ve čtvrtek 15. 10. ve 13 hodinse uskuteční plénum zaměstnanců IMS s ředitelem. https://cesnet.zoom.us/j/94660657076

Zápis do předmětů:

Přípravné kurzy:

 • Teritoriální studia – přípravný kurz proběhne on-line a zdarma. Kurz bude ukončen testem. Pokud studenti při testu uspějí, budou přijati ke studiu na IMS bez přijímacího řízení. Kurz bude končit na začátku března. Kapacita kurzu bude neomezená.  
 • ČNS – přípravný kurz proběhne ve standardním režimu za 2.500 Kč.

Migrace webu PRAREAS:

 • Web PRAREAS migruje pod stránky IMS. Z hlavičky hlavní stránky webu IMS bude odkaz na podstránku anglojazyčných programů. Do konce října bude migrace hotová.

Zahraniční:

 • FSV poskytla Návrh metodiky k mobilitám zahraničních výzkumníků a tabulku k evidenci mobilit. Mobilitu pracovníků je potřeba správně evidovat kvůli přehlednosti a možným finančním bonusům. Podoba evidence mobility je v jednání.

Ther-Memorandum of Understanding s Universität Wien:

 • Nachází se ve stadiu podpisu na IMS. Zpracuje T. Nigrin za spolupráce s O. Konrádem.

Workshop ke GaUku:

 • Uskuteční se 21. 10. od 14:30. Téma Jak napsat úspěšný projekt na GAUK? Prezentovat budou tři zájemci z řad doktorandů IMS.
 • Workshopu se zúčastní E. Horníčková z Odd. vědy FSV, která vysvětlí finanční aspekty podávání projektů GAUK. Následně doktorandi odprezentují své projekty a vystoupí jim stanovení oponenti. Pokračovat se bude diskusí nad projekty. Pozváni budou všichni doktorandi a zainteresovaní magistři.

Spolupráce s University of North Carolina (seminář pro naše doktorandy):

 • Nabídka zapojení doktorandů IMS do kurzu pro doktorandy na UNC https://www.unc.edu/. Zájem mezi našimi doktorandy je velký. Jedná se o seminář k ruským a východoevropským moderním dějinám. IMS tuto iniciativu velmi vítá. Bude probíhat v LS a bližší informace budou včas zveřejněny na webu IMS.

 Den otevřených dveří:

 • Bude se konat on-line. IMS projednává možnosti. V diskusi je propagační video a následná on-line diskuse, dále prezentace studentů. DOD pro různé druhy studia se budou konat zvlášť.
 • Organizaci DOD má na starost O. Žíla v koordinaci se Z. Lizcovou.
 • Schůze členů vedení IMS k DOD se bude konat 20. 10. od 11:00 přes zoom.

Video IMS:

 • Frekvence produkce videí na IMS bude diskutována se studenty, kteří za jejich přípravu odpovídají.

Nákup notebooků pro zaměstnance IMS:

 • Finance na mobilitu v projektech byly převedeny na nákup techniky. Každý AP a L zaměstnanec bez ohledu na výši úvazku si může požádat o vlastní notebook. Nahlásí se do pátku 16. 10. M. Pektorové dle pokynů v dopisu ředitele IMS z 9. 10.
 • Notebooky budou soutěženy přes DNS.

Případné změny v harmonogramu a termínech IMS kvůli opatřením proti Covid-19:

 • Je nutné začít řešit případné změny v termínech přijímacího řízení. V diskusi je doplňkové přijímací řízení na IMS – pokud by se nezapsalo dost uchazečů, je možné mírně posunout hranici pro přijetí. 
 • E. Tomalová zjistí, jaké mají současná opatření dopady na studium a kde je potřeba provést změnu.
 • IMS projedná prodloužení termínů odevzdání kvalifikačních prací a uzavření studia.
 • IMS hodlá zohledňovat konkrétní aktuální situaci studentů.
 • Případné změny v harmonogramu stávajícího školního roku jsou možné pouze po schválení Akademickým senátem FSV UK.
 • V první polovině listopadu proběhne školení pro zaměstnance IMS o možnostech zkoušení on-line v rámci ZS 2020.

 

 1. Různé:

ECPR konference:

 • IPS bude hostit v LS 2020/2021. Využijí se veškeré prostory P16. IMS vyjde v žádosti o poskytnutí prostor IPS vstříc.

Akvizice knih:

 • Knihy vybrané katedrami v rámci přidělené finanční částky budou objednány přes knihovnu v Jinonicích.

 

Zapsala: L. Jůzová

Schválil: T. Nigrin