ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 16. 3. 2021

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 16. BŘEZNA 2021

Přítomni:

Dr. J. Hornát, vedoucí KAS 

PhDr. L. Jůzová, tajemnice IMS   

Dr. I. Kalhousová, vedoucí Herzl centra a členka vedení pro distanční výuku  

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky  

PhDr. J. Kocián, pověřený člen vedení pro internacionalizaci  

Dr. D. Kolenovská, pověřená vedoucí KRVS  

doc. O. Konrád, předseda OR MD  

prof. M. Kubát, předseda OR MTS     

Dr. Z. Lizcová, vedoucí KNRS a členka vedení pro vnější vztahy a PR  

doc. T. Nigrin, ředitel IMS   

Dr. E. Tomalová, vedoucí KES, členka vedení pro cizojazyčné studijní programy 

doc. J. Vykoukal, zástupce ředitele IMS pro studium    

doc. T. Weiss, zástupce ředitele IMS pro vědu  

Dr. O. Žíla, člen vedení pro spolupráci se středními školami  

 

D. Paál, SIMS

Mgr. J. Šindelář, SIMS   

 

Omluveni:

Dr. D. Emler, člen vedení pro koordinaci akcí a zvláštní potřeby studentů a zaměstnanců  

doc. K. Králová, vedoucí KRVS a členka vedení pro internacionalizaci (dlouhodobý zahraniční výjezd)

prof. J. Kučera, proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkanky   

prof. L. Rovná, prorektorka pro evropskou problematiku    

 

 1. Vedení IMS vzalo na vědomí:

 

Termín příštích porad: 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 1. 6., 22. 6. v 11:00. 

V místnosti 222 v Pekařské 10 nebo na zoom.

 

Koronavirová opatření:

 • V návaznosti na opatření rektora č. 9/2021 (https://cuni.cz/UK-11005.html) od středy 17. 3. není umožněn přístup do prostor IMS zaměstnancům, kteří nebudou mít potvrzení o méně než 7 dní starém negativním výsledku testu na covid (PCR či antigenní). Výjimku z tohoto opatření mají zaměstnanci, kteří v posledních 90 dnech byli covid pozitivní – dokládá se čestným prohlášením. Samotestování je zatím v jednání.
 • Všem zaměstnancům, kteří pravidelně do Pekařské 10 dochází, byla udělena výjimka z opatření rektora č. 8/2021 (https://cuni.cz/UK-11004.html) a můžou docházet na pracoviště za splnění výše uvedených podmínek.
 • Způsob předložení dokladů opravňujících pro vstup na pracoviště bude v návaznosti na mail tajemníka FSV ze dne 17.3. upřesněn do 19.3. ředitelem IMS. 
 • Ochranná opatření v Pekařské 10 zůstávají v platnosti dle dopisu ředitele IMS z 1. března 2021 (všechny informace naleznete zde: https://ims.fsv.cuni.cz/institut/covid-opatreni-na-ims). Stejně tak zůstává v chodu sekretariát IMS. Na on-line výuce a organizaci letního semestru se rovněž nic nemění. 
 • Další vývoj ohledně opatření sleduje vedení IMS pozorně a reaguje na něj příslušnými pokyny pro zaměstnance, které jsou rozesílány e-mailem a k dohledání zde - https://ims.fsv.cuni.cz/institut/covid-opatreni-na-ims

 

Zpráva T. Nigrina z RKD z 15. 3.:

 • T. Gec nastoupil na pozici vedení jinonického projektu. J. Kindermann odstoupil ze zdravotních důvodů. Vedení IMS děkuje ing. Kindermannovi za odvedenou práci.
 • Kariérní řád FSV - navazuje na kariérní řád UK a nyní se dokončuje jeho příprava. Koncem března se vedení FSV obrátí (dle sdělení proděkanky Kasákové) s diskuzí ohledně kariérního řádu na instituty.
 • Od 1. 3. nastoupila na právní oddělení nová právnička - V. Wagnerová. J. Pavlová se bude věnovat pouze jinonickému projektu.   
 • Příspěvek na respirátory - dle e-mailu tajemníka FSV O. Blažka obdrželi všichni zaměstnanci s úvazkem 0,5 a vyšším příspěvek 1.500 Kč, zaměstnanci s úvazkem nižším než 0,5 obdrželi příspěvek 800 Kč. Příspěvek byl připsán na Sodexo karty a lze jej využít v lékárnách. Zaměstnanci bez Sodexo karet obdrží příspěvek s výplatou. 
 • IMS poskytne respirátory doktorandům - 10 ks/osoba. K dispozici jsou na sekretariátu IMS.  

 

 1. Vedení IMS projednalo:

Studium:

 • Změny v přijímacím řízení červen 2021:
  • Teritoriální studia - přijímací zkoušky probíhají formou SCIO testů. 
  • ČNS - zkouška bude převedena do on-line formy - test v Moodle. 
  • Magisterské studium - přijímací zkoušky budou převedeny do on-line formy. Půjde o kombinaci eseje a ústní zkoušky (rozprava nad esejí).
  • NSS - on-line ústní zkouška s komisí. 
  • Doktorské studium - on-line pohovory. Technickou stránku zajistí G. Špetová ve spolupráci se studijním oddělením. 
 • Přípravné kurzy na teritoriální studia byly ukončeny znalostním testem. Absolventi s prospěchem A-C byli přijati ke studiu. Celkem bylo přijato 78 absolventů přípravných kurzů.
 • Citační norma - M. Kubát na základě zkušeností z bakalářského semináře zahájil diskuzi nad současnou podobou citační normy IMS, která by mohla být doplněna alternativní normou používanou v politologických disciplínách. Norma bude předmětem dalšího jednání.

GAČR:

 • Dne 15. 3. proběhl seminář, na kterém žadatelé představili své projekty, oponenti prezentovali své posudky a proběhla diskuze.   
 • Diskutováno bylo celkem 6 projektů ze 14, které se budou letos na IMS podávat. Další byly okomentovány písemně. Vedení IMS děkuje T. Weissovi a B. Navrátilové za organizaci semináře. 
 • E. Horníčková (Odd. vědy) provádí individuální schůzky s anglicky mluvícími žadateli.
 • Nový termín pro podání žádostí je 22. 4., vnitrofakultní termín pro podání na Odd. vědy je 8. 4.
 • Vedení IMS gratuluje M. Kubátovi, který se stal členem hodnotícího panelu Politické vědy GA ČR. 

GAUK: 

 • Vedení IMS gratuluje dvěma úspěšným žadatelům o GAUK - K. Kuklíková, J. M. Marcks. Oba projekty spadají do doktorského studijního programu Moderní dějiny. Na IMS se podávalo celkem 6 projektů ke GAUK, z nich jeden magisterský.   
 • Vedení IMS děkuje garantům doktorských studijních programů O. Konrádovi a M. Kubátovi a E. Horníčkové (Odd. vědy) za organizaci semináře k podávání projektů GAUK.

Malá obhajoba disertační práce T. Malínek (Moderní dějiny):

 • Disertace splňuje nároky kladené na tento typ absolventské práce. Úvod a závěr práce byly přepracovány. Malá obhajoba proběhla úspěšně bez připomínek. 

Erasmus:

 • Proběhlo výběrové řízení na všechny typy výjezdů v rámci Erasmus. 
 • Bude nastavena nová metodika výběrového řízení na IMS. 
 • Letos byl podán rekordní počet přihlášek jak na úrovni FSV, tak IMS (211 přihlášek).
 • Velký zájem byl o univerzity v Barceloně a Leidenu. 
 • Vedení IMS děkuje za spolupráci všem zúčastněným a zejména za administrativní podporu B. Krempaské. 

Institucionální plán 2021:

 • IMS obdrží finance mimo institucionální prostředky. Finance jsou rozděleny do třech oblastí:
 • Podpora flexibilních forem vzdělávání (např. Moodle). IMS se soustředí na převod sylabů do Moodlu a na technickou podporu během LS a zkouškového období (200 000 Kč).
 • Podpora internacionalizace - příjezdy zahraničních akademiků na IMS (110 000 Kč).
 • Podpora kariérního a studijního poradenství (40 000 Kč). IMS určí semináře a workshopy pro studenty, které finančně podpoří. 

Zahraniční zdroje:

 • Magisterští studenti požadují zpřístupnění většího počtu zahraničních zdrojů. Přístupy, které nabízí UK jsou nedostatečné. 
 • SIMS ověří, které databáze a přístupy studentům chybí, a předloží seznam vedení IMS. Vedení IMS následně rozhodne o dalším postupu.     
 1. Různé:

Záštita:

 • V rámci partnerství 4EU+ plánuje Varšavská univerzita zorganizovat konferenci k Visegrádu. IMS se bude podílet minimálně formou propagace. Technické záležitosti propagace provede F. Šourek. 

 

Zapsala: L. Jůzová

Schválil: T. Nigrin